Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.5.4-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 182 de celui-ci. Nous venons d’avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l’élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D’Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d’assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l’intérieur que vis-à-vis de l’extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n’avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s’y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n’a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c’est parce qu’il a cru ou il a fait semblant de croire à l’honnêteté, à l’impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n’en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d’un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d’exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l’opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@fr8,8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@cs1
"Hr. formand! Min bemærkning til forretningsordenen beror på dennes artikel 182. Vi har netop modtaget de første oplysninger om valg af udvalgenes formandskaber. Valget til udvalgenes formandskaber er forberedt af en konference bestående af de politiske gruppers generalsekretærer, som på basis af d'Hondt-metoden nåede frem til en forholdsmæssig fordeling, som sikrede, at alle holdninger var repræsenteret. Det er et princip, Europa-Parlamentet roser sig af både indadtil og udadtil, og som det gerne rådgiver politiske organer verden over om. Ingen anfægtede aftalen, heller ikke Formandskonferencen. Den er blevet krænket på det groveste udelukkende til skade for min gruppe, hvilket var helt forventeligt. Når min gruppe ikke opstillede kandidater, heller ikke modkandidater til de kommunistiske, socialdemokratiske, liberale og kristelig-demokratiske kolleger, skyldes det naturligvis, at vi troede eller satsede på at kunne tro på kollegernes ærlighed, upartiskhed og ordholdenhed. Sådan gik det tydeligvis ikke. Disse manøvrer er usle og tarvelige, og de er uværdige for et Parlament, som ser sig selv som et eksempel til efterfølgelse for hele verden. Der er for at sige det rent ud tale om en svigagtig manøvre, som skader afstemningens troværdighed. Vi noterer os dette og forbeholder os ret til at udøve vores rettigheder ad enhver anden vej, og navnlig tage borgerne i medlemsstaterne til vidne herpå. Tak, mine damer og herrer, fordi De således har gjort reklame for os!"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte eine Anmerkung zur Geschäftsordnung gemäß Artikel 182 derselben machen. Wir haben gerade die ersten Angaben zu den Wahlen der Ausschussvorstände erhalten. Diese Wahlen wurden von einer Konferenz der Generalsekretäre der Fraktionen vorbereitet, die die Sitze nach dem d’Hondtschen Verfahren anhand eines proportionalen Verteilungsschlüssels vergeben hat. Dieser gewährleistet, dass alle politischen Richtungen vertreten sind – eine Errungenschaft, derer sich das Parlament sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft rühmt und die es politischen Organen weltweit nur zu gerne ans Herz legt. Diese Übereinkunft wurde nicht hinterfragt, vor allem nicht von der Konferenz der Präsidenten. Wie zu erwarten, wurde sie auf schamlose Weise zum Nachteil meiner und nur meiner Fraktion verletzt. Es liegt auf der Hand, dass meine Fraktion keine Kandidaten gegen Kollegen aus den Reihen der Kommunisten, der Sozialisten, der Liberalen und der Christdemokraten aufgestellt hat, weil sie an die Aufrichtigkeit, Unparteilichkeit und die Versprechen der Kollegen geglaubt bzw. sich etwas vorgemacht hat. Diese Versprechen wurden offensichtlich nicht eingehalten. Ein solch niederträchtiges, kleinliches Vorgehen ist eines Parlaments, das der ganzen Welt ein Beispiel sein will, nicht würdig. Dies sind ganz klar betrügerische Machenschaften, die der Integrität der Wahlen schaden. Wir nehmen dies zur Kenntnis und behalten uns vor, unsere Rechte auf anderem Wege geltend zu machen sowie insbesondere die Bürger unserer Staaten in den Zeugenstand zu berufen. Herzlichen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen, für die Werbung, die sie für uns gemacht haben!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε η επίκληση εκ μέρους μου διαδικαστικού θέματος βασίζεται στο άρθρο 182 του Κανονισμού. Μόλις λάβαμε πληροφορίες για πρώτη φορά σχετικά με την εκλογή των προεδρείων των επιτροπών. Αυτή η εκλογή των προεδρείων των επιτροπών αποφασίστηκε με διάσκεψη των γενικών γραμματέων των πολιτικών ομάδων, η οποία, με βάση το σύστημα D'Hondt, κατέληξε σε μια αναλογική κατανομή θέσεων που δίδει τη δυνατότητα διασφάλισης της εκπροσώπησης όλων των απόψεων  ένα θέμα για το οποίο το Κοινοβούλιο επαίρεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και για το οποίο δεν παραλείπει να δίδει συμβουλές σε πολιτικά όργανα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ουδείς αμφισβήτησε αυτή τη συμφωνία, και ειδικά όχι στη Διάσκεψη των Προέδρων. Παραβιάστηκε προκλητικά όπως θα μπορούσε κανείς βέβαια να αναμένει εις βάρος της Ομάδας μου, και μόνον της δικής μου Ομάδας. Είναι απόλυτα σαφές ότι η Ομάδα μου δεν πρότεινε κανέναν υποψήφιο, κατά ουδενός εκ των συναδέλφων Κομμουνιστών, Σοσιαλιστών, Φιλελεύθερων και Χριστιανοδημοκρατών βουλευτών, διότι πιστεύει ή ήθελε να πιστεύει στην εντιμότητα, στην αμεροληψία και στις υποσχέσεις που έδιναν οι συνάδελφοι βουλευτές. Προφανώς, αυτές οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν. Αυτές οι τακτικές είναι ευτελείς, μικροπρεπείς και ανάξιες ενός Κοινοβουλίου που ισχυρίζεται ότι είναι παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, εδώ χρησιμοποιούνται δόλιες τακτικές, και είναι τέτοιες ώστε να υπονομεύουν την ακεραιότητα της εκλογής. Το σημειώνουμε αυτό και επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας με οποιαδήποτε άλλα μέσα και, ιδιαίτερα, να ζητήσουμε από τους πολίτες των χωρών μας να ενεργήσουν ως μάρτυρες. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, για τη δημοσιότητα που μόλις μας δώσατε!"@el10
"Mr President, my point of order is based on Rule 182 of the Rules of Procedure. We have just received information for the first time about the election of the committee bureaux. This election of the committee bureaux was arranged by a conference of the group secretaries-general, which, on the basis of the D’Hondt rule, arrived at a proportional distribution of seats, enabling it to ensure that all views are represented – a point on which this Parliament prides itself both internally and externally and on which it does not fail to give advice to political bodies worldwide. No one challenged this agreement, especially not at the Conference of Presidents. It has been outrageously violated – as one might certainly have expected – to the detriment of my group, and of my group alone. It is quite clear that my group has not put forward any candidates, including against fellow Communist, Socialist, Liberal and Christian-Democrat Members, because it believes or it pretended to believe in honesty, in impartiality and in promises being kept by fellow Members. Obviously, these promises were not kept. These tactics are vile, they are petty and they are unworthy of a Parliament that claims to set an example for the whole world. To be truthful, fraudulent tactics are being employed here, and are such as to undermine the integrity of the election. We take note of that, and we reserve the right to exercise our rights by any other means and, in particular, to call on the citizens of our countries to act as witnesses. Thank you, ladies and gentlemen, for the publicity that you have just given us!"@en4
"Señor Presidente, mi cuestión de observancia se basa en el artículo 182 del Reglamento. Acabamos de recibir por vez primera información acerca de la elección de las mesas de las comisiones parlamentarias. Esta elección de las mesas de las comisiones fue pactada por una conferencia de los secretarios generales de los Grupos que, sobre la base del sistema D’Hondt, llegó a una distribución proporcional de los puestos, lo que permite que estén representadas todas las opiniones, algo de lo que este Parlamento se enorgullece tanto hacia el interior como hacia el exterior, y que ofrece un modelo para los órganos políticos de todo el mundo. Nadie se opuso a este acuerdo, ni siquiera la Conferencia de Presidentes. Este acuerdo ha sido flagrantemente violado –y podría decirse que cabía esperarlo– en detrimento de mi Grupo y únicamente de este. Es cierto que mi Grupo no presentó candidatos contra miembros de los Grupos comunista, socialista, liberal y democristiano, porque creía o quería creer honestamente en la imparcialidad y en que los demás miembros cumplirían sus promesas. Es obvio que estas promesas no se han cumplido. Estas tácticas son repugnantes, mezquinas e indignas de un Parlamento que pretende ser un ejemplo para todo el mundo. Tengo que decir que en este caso se han utilizado tácticas fraudulentas que socavan la integridad de la elección. Tomamos nota de ello y nos reservamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos por otros medios y, en particular, de pedir a los ciudadanos de nuestros países que actúen como testigos. Muchas gracias, Señorías, por la publicidad que han hecho a nuestro favor."@es21
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@et5
"Arvoisa puhemies, työjärjestyspuheenvuoroni perustuu työjärjestyksen 182 artiklaan. Olemme juuri saaneet ensimmäiset tiedot valiokuntien puheenjohtajistojen valinnasta. Tämän valiokuntien puheenjohtajistojen valinnan järjesti poliittisten ryhmien pääsihteerien kokous, joka päätyi d'Hondtin menetelmän perusteella paikkojen suhteelliseen jakautumiseen. Näin se varmisti, että kaikki näkökulmat ovat edustettuina. Tästä käytännöstä parlamenttimme on ylpeä sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja sen osalta muistamme neuvoa muita poliittisia elimiä ympäri maailman. Kukaan ei asettanut tätä sopimusta kyseenalaiseksi, ei varsinkaan puheenjohtajakokouksessa. Sopimusta on nyt rikottu törkeästi – niin kuin oli todellakin odotettavissa – vain ja ainoastaan oman ryhmäni vahingoksi. On päivänselvää, ettei ryhmäni asettanut ketään ehdolle kommunisteja, sosiaalidemokraatteja, liberaaleja ja kristillisdemokraatteja edustavia parlamentin jäseniä vastaan, koska se uskoo tai ainakin esitti uskovansa rehellisyyteen, puolueettomuuteen ja siihen, että jäsenet pitävät lupauksensa. Näitä lupauksia ei selvästikään pidetty. Tämä taktikointi on halpamaista, pikkumaista ja kelvotonta parlamentille, joka väittää näyttävänsä esimerkkiä koko maailmalle. Totta puhuakseni tässä yhteydessä on käytetty vilpillistä taktikointia, joka vaarantaa valintamenettelyn rehellisyyden. Otamme tämän huomioon ja varaamme oikeuden käyttää oikeuksiamme kaikilla muilla tavoin ja erityisesti kehottaa maittemme kansalaisia toimimaan todistajina. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä julkisuudesta, jonka juuri annoitte meille."@fi7
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@hu11
"Signor Presidente, la mia mozione di procedura si basa sull’articolo 182 del Regolamento. Siamo appena stati informati per la prima volta dell’elezione degli uffici di presidenza delle commissioni. Questa elezione degli uffici di presidenza delle commissioni è stata preparata da una conferenza dei segretari generali dei gruppi, i quali sono pervenuti, sulla base della regola D’Hondt, a una ripartizione proporzionale dei seggi, che ha permesso di garantire la rappresentanza di tutti i pareri – aspetto di cui il Parlamento va fiero sia internamente sia esternamente e su cui non manca di elargire consigli agli organi politici del mondo intero. Nessuno ha messo in discussione questo accordo, meno che mai in seno alla Conferenza dei presidenti, ma si è trattato di un’oltraggiosa violazione – peraltro prevedibile – a discapito del mio gruppo, e del mio gruppo soltanto. E’ evidente che il mio gruppo non ha presentato alcun candidato, nemmeno contro i colleghi comunisti, socialisti, liberali e democratici cristiani, in quanto crede, o presumeva di poter credere, nell’onestà, nell’imparzialità e nel rispetto degli impegni assunti da parte dei colleghi. Ovviamente tali promesse non sono state mantenute. Queste tattiche sono vili, meschine e indegne di un Parlamento che pretende di essere un esempio per il mondo intero. A dire la verità, si tratta di tattiche disoneste, tali da pregiudicare la validità dell’elezione. Ne prendiamo atto e ci riserviamo di esercitare i nostri diritti per altre vie e, in particolare, di chiamare a testimoni i cittadini dei nostri paesi. Grazie, onorevoli colleghi, per la pubblicità che ci avete appena fatto!"@it12
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@lt14
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@lv13
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijn beroep op het Reglement is gebaseerd op artikel 182 van het Reglement. We hebben nu net de eerste berichten ontvangen over de verkiezingen voor de commissiebureaus. Die verkiezingen zijn tijdens een vergadering van de secretarissen-generaal van de fracties georganiseerd en die is op basis van de regel van d’Hondt uitgekomen op een proportionele zetelverdeling, om zo te verzekeren dat alle richtingen vertegenwoordigd zijn. Dat is iets waar dit Parlement zichzelf zowel naar binnen als naar buiten toe steeds weer op laat voorstaan – we geven politieke instellingen over de gehele wereld daar steeds weer advies over. Niemand heeft dit akkoord aangevochten, en zeker niet tijdens de Conferentie van voorzitters. En toch is dat akkoord op een schandalige wijze geschonden, en wel – zoals te verwachten – ten koste van mijn fractie, en mijn fractie alleen. Het is inderdaad zo dat mijn fractie geen kandidaten heeft voorgesteld tegen mijn communistische, socialistische, liberale of christendemocratische collega’s, omdat we geloofden – of beweerden te geloven – in de eerlijkheid en onpartijdigheid van onze collega’s en hun bereidheid beloften gestand te doen. Uiteraard zijn die beloften niet nagekomen. Dit zijn lage en kleinzielige tactieken, een Parlement dat beweert de hele wereld tot voorbeeld te strekken beslist onwaardig. Er zijn hier inderdaad opzettelijk frauduleuze praktijken gevolgd om de eerlijkheid van de verkiezingen te ondermijnen. Wij hebben hiervan notie genomen. We zullen nu met alle middelen die ons ter beschikking staan proberen onze rechten te doen gelden en we zullen daarbij om te beginnen een oproep richten tot de openbare opinie in onze landen. Dank u wel dames en heren, voor de reclame die u voor ons gemaakt heeft!"@nl3
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@pl16
"Senhor Presidente, intervenho para uma invocação do Regimento, mais concretamente, do seu artigo 182º. Acabámos de receber as primeiras informações sobre a eleição dos membros das Mesas das comissões. Esta eleição das Mesas das comissões foi preparada por uma conferência dos secretários-gerais dos grupos, que, com base na regra de Hondt, acordou numa repartição proporcional dos lugares, permitindo assegurar a representação de todas as sensibilidades – algo de que este Parlamento se orgulha, tanto no plano interno como no plano externo, onde não deixa de dar conselhos sobre a matéria a órgãos políticos em todo o mundo. Ninguém contestou o referido acordo, nomeadamente na Conferência dos Presidentes. Mas ele foi vergonhosamente violado, em detrimento – como já seria de esperar – do meu grupo, e apenas deste. É evidente que, se o meu grupo não apresentou candidatos, inclusive contra colegas comunistas, socialistas, liberais ou democratas-cristãos, é porque acredita, ou deu a entender que acredita, na honestidade, na imparcialidade e no respeito das promessas dos colegas. Como é óbvio, essas promessas não foram cumpridas. Impediram-no manobras vis, mesquinhas e indignas de um Parlamento que proclama ser um exemplo para todo o mundo. Para dizer a verdade, estamos perante uma manobra fraudulenta, que o é a ponto de minar a integridade da eleição. Tomamos nota do sucedido e reservamo-nos o direito de exercer os nossos direitos por quaisquer outros meios, nomeadamente, apelando aos cidadãos nos nossos países para que se pronunciem como testemunhas. Obrigado, minhas Senhoras e meus Senhores, pela publicidade que acabam de nos fazer!"@pt17
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@ro18
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@sk19
"Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 182 de celui-ci. Nous venons d'avoir les premières nouvelles, Monsieur le Président, de l'élection des bureaux des commissions. Cette élection des bureaux des commissions a été préparée par une conférence des secrétaires généraux de groupes, qui était parvenue, sur la base de la loi D'Hondt, à une répartition proportionnelle, permettant d'assurer la représentation de toutes les sensibilités, ce dont se targue ce Parlement aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur, où il ne manque pas, à ce sujet, de donner des conseils aux organes politiques du monde entier. Cet accord n'avait été contesté par personne et en particulier pas à la Conférence des présidents. Il a été outrageusement violé, comme on pouvait certes s'y attendre, au détriment de mon seul groupe. Il est évident que si mon groupe n'a pas présenté de candidats, y compris contre des collègues communistes, des collègues socialistes, des collègues libéraux ou démocrates-chrétiens, c'est parce qu'il a cru ou il a fait semblant de croire à l'honnêteté, à l'impartialité et au respect de la parole donnée des collègues. Bien évidemment, il n'en a rien été. Ces manœuvres sont viles, elles sont mesquines, elles sont indignes d'un Parlement qui prétend donner des leçons au monde entier. Pour tout dire, il y a là une manœuvre dolosive, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Nous en prenons acte et nous nous réservons d'exercer nos droits par toutes autres voies et, en particulier, de prendre à témoin l'opinion publique de nos pays. Merci mes chers collègues de la publicité que vous venez de nous faire!"@sl20
"Herr talman! Min ordningsfråga grundar sig på artikel 182 i arbetsordningen. Vi har just för första gången fått information om valet av utskottspresidium. Detta val anordnades av en konferens med gruppernas generalsekreterare, som med utgångspunkt i d’Hondt-metoden kom fram till en proportionell fördelning av platserna och därmed kunde se till att alla åsikter är företrädda – något som parlamentet berömmer sig av både internt och externt och gärna vill förmedla till politiska organ världen över. Ingen protesterade mot denna överenskommelse, särskilt inte i talmanskonferensen. Den har, precis som man kunnat vänta sig, kränkts på ett skandalöst sätt, till förfång för min grupp och bara för den. Det är uppenbart att min grupp inte fört fram några kandidater, inte heller mot kommunistiska, socialdemokratiska, liberala eller kristdemokratiska kolleger, för den tror eller gör anspråk på att tro på ärlighet och opartiskhet och på att andra ledamöter ska hålla sina löften. Löftena hölls tydligen inte. Det här är en avskyvärd taktik, den är småsint och ovärdig ett parlament som vill framstå som en förebild för hela världen. För att tala klarspråk är det bedrägliga metoder som tillämpas här, av ett sådant slag att valets integritet undermineras. Vi noterar detta, och vi förbehåller oss rätten att utöva våra rättigheter på annat sätt och, framför allt, att uppmana medborgarna i våra länder att agera vittnen. Tack, mina damer och herrar, för den publicitet ni just gett oss!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (ITS ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph