Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.4.4-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@cs1
"Fru formand! Det er en fornøjelse at se Dem i formandsstolen. Det interessant og fascinerende ved denne forhandling er, at vi taler om en flersidet aftale af en ganske særlig art. Den er naturligvis en del af den multilaterale ramme, men eftersom den er flersidet, skaber den langt større fleksibilitet for de medlemsstater, der er med i aftalen. I den forbindelse, og fordi den har 10 års jubilæum, kunne kommissæren måske fortælle os lidt mere om den: Hvordan den har fungeret tidligere, om han er tilfreds med den og mener, at det er et projekt, der er værd at genforhandle. Det er ikke en del af hans ansvarsområde, men mener han, at det også kan betale sig at genforhandle telekommunikationsaftalen, som også fylder 10 år i år? Med hensyn til aftalen om offentlige indkøb - som hr. Audy nævnte - er vi meget bekymrede for SMV'erne, for vi ved af erfaring, at de helt klart har sværere ved at få adgang til de internationale markeder. Hvad vil Kommissionen gøre ved det ud over det, den har gjort hidtil? Kina giver anledning til stor bekymring. Vi er glade for at have Kina som en del af den globale sammenhæng, men det lægger et stort pres på nogle virksomheder. Så når Kina bliver medlem af den flersidede aftale, hvilke sikkerhedsforanstaltninger vil kommissæren da indføre for at sikre europæiske virksomheders og arbejdstageres interesser? I hvilken udstrækning er dette projekt en del af det samlede Europa? Hvor meget hænger den sammen med Kommissionens nye metode, hvor man accepterer forskellige bilaterale aftaler, og hvad vil blive en del af denne sammenhæng? Med hensyn til forsyningspligtydelser, hvordan vil kommissæren da også her sikre, at de europæiske interesser kan sikres? Kan kommissæren fortælle os mere om det? Det kom han ikke ind på. Endelig vil jeg høre, om kommissæren kan garantere, at Parlamentet vil blive holdt underrettet? Kan han love, at Udvalget om International Handel, som netop har valgt ny formand her til formiddag, også vil blive holdt underrettet?"@da2
". Frau Präsidentin! Es ist eine Freude, Sie im Vorsitz zu sehen. Das Interessante und Faszinierende an dieser Debatte liegt darin, dass es hier um ein plurilaterales Übereinkommen mit einem ganz spezifischen Charakter geht. Natürlich ist es Teil des multilateralen Rahmens, doch aufgrund seines plurilateralen Charakters bietet es den Mitgliedstaaten, die diesem Übereinkommen beigetreten sind, wesentlich mehr Flexibilität. Könnte uns der Kommissar angesichts dessen, und da wir den 10. Jahrestag des Übereinkommens begehen, ein wenig darüber erzählen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, ob er damit zufrieden ist und es für ein sinnvolles Vorhaben hält, über das es neu zu verhandeln lohnt? Es fällt nicht in seinen Geschäftsbereich, aber ist es seiner Meinung auch sinnvoll, das „Telecoms Agreement“ neu auszuhandeln, das in diesem Jahr ebenfalls zehn Jahre besteht? Was das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen anbelangt, auf das Herr Audy eingegangen ist, machen wir uns große Sorgen mit Blick auf die KMU, denn wir wissen aus Erfahrung, dass sie auf jeden Fall viel größere Schwierigkeiten beim Zugang zu internationalen Märkten haben. Was will die Kommission neben ihren bisherigen Maßnahmen dagegen unternehmen? China ist ein sehr wichtiger Faktor. Wir begrüßen China als Partner auf dem internationalen Parkett, doch das setzt einige Unternehmen unter großen Druck. Welche Schutzmaßnahmen sieht der Kommissar also vor, um die Interessen der europäischen Unternehmen und Arbeitnehmer zu sichern, wenn China dem plurilateralen Übereinkommen beigetreten ist? Inwiefern ist diese Aufgabe Teil des globalen Europa? Inwiefern ist sie mit dem neuen Ansatz der Kommission verknüpft, verschiedenen bilateralen Abkommen zuzustimmen, und was wird zu dieser Verbindung gehören? Wie will der Kommissar auch bei Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gewährleisten, dass europäische Interessen gewahrt werden? Kann uns der Kommissar mehr darüber sagen? Darauf ist er nicht eingegangen. Kann der Kommissar schließlich dafür Sorge tragen, dass das Parlament regelmäßig informiert wird? Kann er zusagen, dass der Ausschuss für internationalen Handel, der heute Morgen gerade erst seinen neuen Vorsitzenden gewählt hat, ebenfalls auf dem Laufenden gehalten wird?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας βλέπω στην Προεδρία. Το ενδιαφέρον και συναρπαστικό στην παρούσα συζήτηση είναι ότι μιλάμε για μια πλειομερή συμφωνία πολύ συγκεκριμένης φύσης. Αποτελεί, φυσικά, μέρος του πολυμερούς πλαισίου αλλά, καθώς είναι εκ φύσεως πλειομερής, επιτρέπει περισσότερη ευελιξία σε όσα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συμφωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, και καθώς είναι η δέκατη επέτειός της, θα μπορούσε ο Επίτροπος να μας μιλήσει λίγο για αυτή: πώς λειτούργησε στο παρελθόν, αν είναι ικανοποιημένος με αυτή και αν πιστεύει ότι αξίζει επαναδιαπραγμάτευση; Δεν αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου του, αλλά πιστεύει άραγε ότι αξίζει επαναδιαπραγμάτευση και η συμφωνία για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία γίνεται επίσης δέκα ετών φέτος; Όσον αφορά τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις –τη οποία ανέφερε ο κ. Audy– μας απασχολούν ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, επειδή γνωρίζουμε εκ πείρας ότι αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για αυτό πέρα από όσα έκανε στο παρελθόν; Η Κίνα προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Χαιρόμαστε που η Κίνα αποτελεί μέρος του παγκόσμιου περιβάλλοντος, αλλά αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση σε ορισμένες εταιρείες. Συνεπώς, μόλις η Κίνα γίνει μέλος της πλειομερούς συμφωνίας, ποιες εγγυήσεις θα θεσπίσει ο Επίτροπος για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών και των εργαζομένων; Σε ποιο βαθμό αυτή η προσπάθεια αποτελεί μέρος της παγκόσμιας Ευρώπης; Πόσο σχετίζεται με τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία συμφώνησε για διαφορετικές διμερείς συμφωνίες, και τι θα αποτελέσει μέρος αυτής της σύνδεσης; Όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πώς θα διασφαλίσει ο Επίτροπος ότι θα προστατευτούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα; Μπορεί ο Επίτροπος να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα; Δεν το ανέφερε καθόλου. Τέλος, μπορεί ο Επίτροπος να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται ενήμερο; Μπορεί να υποσχεθεί ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η οποία μόλις εξέλεξε τον νέο της πρόεδρο σήμερα το πρωί, θα τηρείται επίσης ενήμερη;"@el10
". Señora Presidenta, es un placer verla en la Presidencia. Este debate es interesante y fascinante porque estamos hablando de un acuerdo plurilateral muy específico. Por supuesto, forma parte del marco multilateral, pero como es de carácter plurilateral, permite mucha más flexibilidad a los Estados miembros que forman parte de este acuerdo. A este respecto, y puesto que es su décimo aniversario, ¿podría el Comisario decir algo sobre cómo funcionó en el pasado, si está satisfecho con él y si cree que es una empresa que merece la pena renegociar? No corresponde a su cartera, pero ¿cree que también merece la pena renegociar el acuerdo sobre las telecomunicaciones, que este año también cumple diez años? Respecto del acuerdo sobre la contratación pública –que ha mencionado el señor Audy– estamos muy preocupados por las PYME, porque sabemos por experiencia que están teniendo muchas dificultades para acceder a los mercados internacionales. ¿Qué va a hacer la Comisión al respecto, más allá de lo que haya hecho en el pasado? China nos preocupa mucho. Nos alegra que forme parte del entorno global, pero eso supone una gran presión para algunas empresas. Cuando ese país se convierta en miembro del acuerdo plurilateral, ¿qué medidas de protección pondrá en práctica el Comisario para proteger los intereses de las empresas y los trabajadores europeos? ¿Hasta qué punto este proceso forma parte de la Europa global? ¿Hasta qué punto está relacionado con el nuevo enfoque de la Comisión, que establece diferentes acuerdos bilaterales y qué formará parte de esta relación? Respecto de los servicios de interés general, ¿cómo protegerá el Comisario los intereses europeos? ¿Puede el Comisario decirnos algo más al respecto? No ha abordado este asunto. Por último, ¿puede el Comisario garantizarnos que mantendrá informado al Parlamento? ¿Puede prometer que también mantendrá informada a la Comisión de Comercio Internacional, que acaba de elegir a su nuevo presidente esta mañana?"@es21
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@et5
". Arvoisa puhemies, on ilo nähdä teidän johtavan istuntoa. Tästä keskustelusta tekee mielenkiintoisen ja kiehtovan se, että käsittelemme hyvin erikoislaatuista useammankeskistä sopimusta. Se kuuluu tietenkin monenväliseen järjestelmään, mutta useammankeskisenä sopimuksena se antaa paljon enemmän joustovaraa siihen kuuluville jäsenvaltioille. Arvoisa komission jäsen, voitteko kertoa sopimuksesta hieman tältä kannalta, etenkin kun on sen kymmenes vuosipäivä: miten sopimus toimi aikaisemmin, oletteko tyytyväinen siihen ja pidättekö sitä varteenotettavana hankkeena, josta kannattaa neuvotella uudelleen? Myös televiestintäsopimuksen tekemisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta, ja vaikka asia ei kuulukaan tehtäväkenttäänne, kannattaako myös siitä käydä uusia neuvotteluja? Käsittelen seuraavaksi julkisia hankintoja koskevaa sopimusta, jonka jäsen Audy mainitsi. Olemme erittäin huolestuneita pk-yrityksistä, koska tiedämme kokemuksesta, että niiden on selvästi paljon vaikeampi päästä kansainvälisille markkinoille. Mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle sen lisäksi, mitä se on aiemmin tehnyt? Kiina on suuri huolenaihe. Olemme iloisia Kiinan toiminnasta globaalissa ympäristössä, mutta se aiheuttaa valtavia paineita joillekin yrityksille. Arvoisa komission jäsen, mitä suojakeinoja aiotte ottaa käyttöön turvataksenne eurooppalaisten yhtiöiden ja työntekijöiden edut sitten, kun Kiina liittyy useammankeskiseen sopimukseen.? Miltä osin tämä hanke liittyy globaaliin Eurooppaan, miltä osin komission uuteen toimintatapaan, johon kuuluu erilaisten kahdenvälisten sopimusten tekeminen, ja mitä muuta tähän tulevaisuudessa kytkeytyy? Entä miten aiotte varmistaa EU:n etujen turvaamisen yleishyödyllisten palvelujen yhteydessä? Voitteko kertoa meille enemmän tästä? Ette ole käsitellyt tätä aihetta. Arvoisa komission jäsen, lopuksi kysyn, voitteko varmistaa, että parlamentti pidetään ajan tasalla? Voitteko luvata, että myös kansainvälisen kaupan valiokunta, joka on juuri tänä aamuna valinnut uuden puheenjohtajan, pidetään ajan tasalla?"@fi7
"Madame la Présidente, c’est un plaisir de vous voir occuper ce fauteuil. Ce qui est fascinant et intéressant à propos de ce débat, c’est que nous parlons d’un accord plurilatéral qui est d’une nature très spécifique. Bien sûr, il fait partie du cadre multilatéral mais, comme il est de nature plurilatérale, il permet bien plus de flexibilité aux États membres qui ont signé cet accord. À cet égard, et comme il s’agit du dixième anniversaire de cet accord, le commissaire pourrait-il nous dire quelques mots à son sujet: comment cet accord a-t-il fonctionné par le passé, le commissaire en est-il satisfait et pense-t-il que cette entreprise est utile et mérite d’être renégociée? Bien que cela ne fasse pas partie de ses attributions, pense-t-il qu’il vaille également la peine de renégocier l’accord sur les télécommunications, qui aura lui aussi dix ans cette année? En ce qui concerne l’accord sur les marchés publics - que M. Audy a mentionné - nous sommes très préoccupés par les PME, car nous savons par expérience qu’elles éprouvent bien plus de difficultés à accéder aux marchés internationaux. Que va faire la Commission au sujet de cet accord au-delà de ce qui a été fait dans le passé? La Chine nous inquiète beaucoup. Nous sommes heureux qu’elle fasse partie de l’environnement mondial, mais elle exerce une grande pression sur certaines entreprises. Donc, une fois que la Chine sera devenue membre de l’accord plurilatéral, quels garde-fous le commissaire mettra-t-il en place pour protéger les intérêts des entreprises et des travailleurs européens? Dans quelle mesure cet exercice fait-il partie de l’Europe mondialisée? Dans quelle mesure est-il lié à la nouvelle approche de la Commission qui consiste à convenir de différents accords bilatéraux et qu’est-ce qui fera partie de cette connexion? En ce qui concerne les services d’intérêt général, comment le commissaire garantit-il une nouvelle fois la protection des intérêts européens? Peut-il nous en dire plus à ce sujet? Il n’a pas abordé cette question. Enfin, le commissaire peut-il nous garantir que le Parlement sera tenu informé? Peut-il promettre que la commission du commerce international, qui vient d’élire son nouveau président ce matin, sera également tenue informée?"@fr8
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@hu11
"Signora Presidente, è un piacere vederla presiedere la seduta. L’aspetto interessante e affascinante di questa discussione è che stiamo parlando di un accordo plurilaterale di carattere molto specifico. Naturalmente fa parte del quadro multilaterale, ma, data la sua natura plurilaterale, consente una flessibilità molto maggiore agli Stati membri firmatari dell’accordo. Riguardo a questo aspetto, e poiché ricorre il suo decimo anniversario, il Commissario può dirci qualcosa in proposito? In particolare, vorremmo sapere come funzionava in passato, se ne è soddisfatto e se pensa che sia un impegno utile che vale la pena di rinegoziare. Benché non faccia parte del suo portafoglio, ritiene che valga la pena di rinegoziare anche l’accordo sulle telecomunicazioni, anch’esso ormai vecchio di dieci anni? Riguardo all’accordo sugli appalti pubblici – menzionato dall’onorevole Audy – siamo molto preoccupati per le PMI, perché sappiamo per esperienza che incontrano sicuramente molte più difficoltà nell’accedere ai mercati internazionali. Cosa intende fare in proposito la Commissione oltre a ciò che è stato fatto in passato? La Cina è motivo di grande preoccupazione. Siamo lieti che la Cina faccia parte dell’ambiente globale, ma mette molta pressione su alcune imprese. Dunque, quando la Cina diverrà parte contraente dell’accordo plurilaterale, quali misure di salvaguardia intende mettere in atto il Commissario per salvaguardare gli interessi delle imprese e dei lavoratori europei? In che misura tale azione fa parte dell’Europa globale? In che misura si collega al nuovo approccio della Commissione che conclude accordi bilaterali diversi e cosa farà parte di tale collegamento? Riguardo ai servizi di interesse generale, di nuovo, come intende il Commissario garantire che gli interessi europei saranno salvaguardati? Il Commissario può dirci qualcosa di più al riguardo? E’ un argomento che non ha toccato. Infine, può il Commissario assicurarci che il Parlamento sarà tenuto informato? Può promettere che anche la commissione per il commercio internazionale, che proprio questa mattina ha eletto il suo nuovo presidente, sarà tenuta informata?"@it12
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@lt14
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@lv13
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het doet mij genoegen u in de Voorzitterstoel te zien zitten. Het interessante en fascinerende aan dit debat is dat het over een plurilaterale overeenkomst gaat met een zeer specifiek karakter. Uiteraard maakt deze overeenkomst deel uit van het multilaterale kader, maar omdat die overeenkomst plurilateraal van aard is, ontstaat er een grotere flexibiliteit voor de lidstaten die hierbij partij zijn. Zou de commissaris ons, niet alleen tegen die achtergrond, maar ook omdat wij de tiende verjaardag ervan vieren, iets meer over deze overeenkomst kunnen vertellen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de manier waarop die overeenkomst in het verleden heeft gefunctioneerd, aan de vraag of hij er zelf tevreden over is en of hij het de moeite waard vindt om hierover heronderhandelingen te voeren. Ik zou ook graag willen horen, hoewel ik weet dat dit geen onderdeel van zijn portefeuille uitmaakt, of hij het de moeite waard zou vinden om de onderhandelingen over de telecom-overeenkomst te heropenen, die in 2007 ook tien jaar oud wordt. Met betrekking tot de overeenkomst inzake overheidsopdrachten – waarnaar de heer Audy verwees – maken wij ons grote zorgen over de KMO’s. Wij weten immers uit ervaring dat zij onmiskenbaar meer problemen hebben met de toegang tot de internationale markten. Wat gaat de Commissie hieraan doen in aanvulling op de maatregelen die zij in het verleden heeft genomen? China is ook een groot probleem. Het is een goede zaak dat China een rol wil spelen op het mondiale toneel, maar dat brengt wel veel druk met zich mee voor bepaalde ondernemingen. Welke voorzorgsmaatregelen wil de Commissie nemen om de belangen van de Europese bedrijven en werknemers veilig te stellen op het moment dat China partij wordt bij de plurilaterale overeenkomst? In welke mate maakt deze ontwikkeling deel uit van de “Wereldspeler Europa”? In hoeverre houdt dit verband met de nieuwe aanpak van de Commissie om verschillende bilaterale overeenkomsten te sluiten en waaruit bestaat deze aanpak nu precies? Op welke wijze wil de commissaris de Europese belangen veilig stellen met betrekking tot de diensten van algemeen belang? Kan de commissaris ons iets meer hierover vertellen? Tot nu toe is hij hier niet op ingegaan. Kan de commissaris tot slot de toezegging doen dat het Parlement op de hoogte wordt gehouden? Kan hij daarnaast beloven dat de Commissie internationale handel, die vanochtend net een nieuwe voorzitter heeft gekozen, ook op de hoogte gehouden zal worden?"@nl3,3
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@pl16
"Senhora Presidente, é um prazer vê-la a presidir à Assembleia. O que é interessante e fascinante neste debate é que estamos a falar de um acordo que, sendo plurilateral, tem um carácter muito específico. É um acordo que faz parte, naturalmente, do enquadramento multilateral mas que, como é de carácter plurilateral, propicia aos Estados-Membros que nele participam um grau de flexibilidade muito maior. Quanto ao acordo, e atendendo a que já passou o seu décimo aniversário, pergunto-me se o Senhor Comissário nos poderá falar um pouco mais acerca do mesmo, nomeadamente, como funcionou no passado, se está satisfeito com este instrumento e se o considera suficientemente válido para justificar a sua renegociação. Não fazendo embora parte do seu pelouro, considera o Senhor Comissário que vale a pena renegociar igualmente o acordo relativo às telecomunicações, que também este ano cumpre o seu décimo aniversário? No que respeita ao acordo relativo aos contratos públicos, como o senhor deputado Audy aqui referiu, preocupam-nos de modo muito particular as PME, pois sabemos por experiência que estas estão a ter muitíssimo mais dificuldades em aceder aos mercados internacionais. Que tenciona a Comissão fazer a este respeito, para além do que tem sido feito no passado? A China causa-nos particular apreensão. Apraz-nos acolher a China como parte integrante do enquadramento internacional, mas é um país que coloca inúmeras empresas sob grande pressão. Quando a China se tornar membro do acordo plurilateral, que salvaguardas tenciona o Senhor Comissário instituir para proteger os interesses das empresas e dos trabalhadores europeus? Até que ponto este exercício engloba a União Europeia no seu todo? E em que medida está relacionado com a nova abordagem da Comissão, no sentido de aceitar diferentes acordos bilaterais, e até que ponto é que fará parte desta ligação? Relativamente aos serviços de interesse geral, como irá o Senhor Comissário, também neste caso, assegurar que os interesses europeus serão salvaguardados? Poderá o Senhor Comissário pronunciar-se mais a esse respeito? É um assunto que não abordou. Por último, poderá o Senhor Comissário garantir-nos que o Parlamento será mantido informado? Promete-nos que também a Comissão do Comércio Internacional, que ainda esta manhã elegeu o seu novo presidente, será mantida ao corrente da evolução deste assunto?"@pt17
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@ro18
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@sk19
"Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair. What is interesting and fascinating about this debate is that we are talking about a plurilateral agreement that is very specific in character. It is, of course, part of the multilateral framework but, as it is plurilateral in character, it allows much more flexibility for those Member States that are part of this agreement. With regard to this, and as it is its tenth anniversary, could the Commissioner tell us a little bit about it: how it worked in the past, whether he is satisfied with it and thinks it is a worthwhile undertaking that is worth renegotiating. It is not part of his portfolio, but does he consider that it is also worthwhile renegotiating the telecoms agreement, which is also ten years old this year? With regard to the agreement on government procurement – which Mr Audy mentioned – we are very concerned about SMEs, because we know by experience that they are definitely having much more difficulty in accessing international markets. What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past? China is of great concern. We are happy to have China as part of the global environment, but it puts a lot of pressure on some companies. So once China becomes a member of the plurilateral agreement, what safeguards will the Commissioner put in place to safeguard the interests of European companies and workers? How much is this exercise part of global Europe? How much is it related to the new approach from the Commission agreeing on different bilateral agreements and what will be part of this connection? With regard to services of general interest, how, again, will the Commissioner ensure that European interests will be safeguarded? Can the Commissioner tell us more about that? He has not touched on that. Finally, can the Commissioner ensure that Parliament will be kept informed? Can he promise that the Committee on International Trade, which has just elected its new chairman this morning, will also be kept informed?"@sl20
"Fru talman! Det är ett nöje att se er i talmansstolen. Det som är intressant och fascinerande med denna debatt är att vi talar om ett plurilateralt avtal som är av mycket specifik karaktär. Det är givetvis en del av ett multilateralt system, men eftersom det är av plurilateral karaktär medger det mycket större flexibilitet för de medlemsstater som är avtalsparter. Med hänsyn till detta och till att det är avtalets tionde årsdag vill jag be kommissionsledamoten om lite information om avtalet. Hur har det fungerat tidigare? Är kommissionsledamoten nöjd med avtalet och anser han att det är ett givande åtagande som är värt att omförhandla? Detta utgör inte en del av ert ansvarsområde, men anser ni att det även skulle vara lönande att omförhandla telekommunikationsavtalet, som också är tio år gammalt i år? När det gäller avtalet om offentlig upphandling är vi – som Jean-Pierre Audy nämnde – mycket oroade över de små och medelstora företagen, eftersom vi vet av erfarenhet att de definitivt har mycket större svårigheter när det gäller tillträde till de internationella marknaderna. Vad tänker kommissionen göra åt detta, utöver det som den hittills har gjort? Kina är av stor betydelse. Det gläder oss att Kina är en del av den globala miljön, men landet utövar stora påtryckningar på vissa företag. Så vilka säkerhetsåtgärder kommer kommissionsledamoten att vidta när Kina väl blir medlem av det plurilaterala avtalet för att skydda intressena hos europeiska företag och arbetstagare? Till hur stor del är detta förfarande en del av det globala EU? Till hur stor del är det knutet till kommissionens nya strategi för godkännande av olika bilaterala avtal, och vad kommer förbindelsen att omfatta? Återigen, när det gäller tjänster av allmänt intresse, hur tänker kommissionsledamoten se till att europeiska intressen garanteras? Kan kommissionsledamoten berätta mer om detta? Han har inte berört detta område. Kan kommissionsledamoten slutligen se till att parlamentet hålls underrättat? Kan han lova att också utskottet för internationell handel, som just har utsett sin nye ordförande denna morgon, kommer att hållas informerat?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika Mann,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,13,4
"on behalf of the PSE Group"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph