Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.3.4-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D’abord, parce que l’adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d’entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l’environnement juridique, a fortiori lorsqu’ils s’implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d’accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d’une économie florissante. J’accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l’articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l’encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@cs1
"Udarbejdelsen af en statut for det europæiske private selskab vinder genklang hos såvel medlemsstaterne som erhvervslivet, og jeg vil gerne komplimentere ordføreren for den glimrende betænkning og de pragmatiske henstillinger, der anføres heri. Jeg støtter i høj grad udarbejdelsen af en sådan statut, hvilket er begrundet i mindst to forhold. For det første vil vedtagelsen af statutten bidrage til at fjerne en af forhindringerne for små og mellemstore virksomheders bevægelighed. Iværksættere tøver alt for ofte med at tage nye initiativer på grund af manglende indsigt i de retlige rammer, i særdeleshed når de etablerer sig i en anden medlemsstat. For det andet bliver det med statutten muligt at styrke den retlige gennemsigtighed og dermed styrke de økonomiske aktørers tillid. Tillid er helt afgørende i kommercielle relationer og forudsætningen for en blomstrende økonomi. Jeg støtter således hr. Lehnes betænkning, dog med en enkelt undtagelse, nemlig henstilling 7. Indføjelse af strafbare handlinger i det private selskabs vedtægter ville kræve ændring af traktatens afsnit VI og unødigt komplicere gennemførelsen af statutten i national ret. Bestemmelsen er således efter min opfattelse i modstrid med de mål, der forfølges med statutten for det europæiske private selskab, nemlig bedre lovgivning og lettelse af de administrative byrder for de europæiske iværksættere."@da2
"Die Schaffung des Statuts der Europäischen Privatgesellschaft wird sowohl von den Mitgliedstaaten als auch von der Wirtschaft unterstützt, und ich möchte dem Berichterstatter für seinen hervorragenden Bericht und seine pragmatischen Vorschläge danken. Ich befürworte die Schaffung dieses Statuts aus mindestens zwei Gründen. Erstens, weil durch die Annahme dieses Statuts eines der Mobilitätshemmnisse für KMU beseitigt wird. Viel zu häufig zögern Firmengründer, Geschäfte zu tätigen, weil sie keinen richtigen Überblick über das rechtliche Umfeld haben, insbesondere wenn sie sich in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen. Zweitens könnten wir mit Hilfe dieses Statuts die rechtliche Transparenz steigern und auf diese Weise zu mehr Vertrauen zwischen den einzelnen Wirtschaftsakteuren beitragen. Es ist eine Tatsache, dass Vertrauen für Handelsbeziehungen unerlässlich ist und das Fundament einer florierenden Wirtschaft bildet. Ich bin daher für den Bericht von Herrn Lehne mit Ausnahme der Empfehlung 7. Die Berücksichtigung krimineller Verhaltensweisen im Statut der Privatgesellschaft würde die Änderung des Titels VI EU-Vertrag voraussetzen und die Abstimmung zwischen dem Statut und unseren nationalen Rechtsvorschriften unnötig erschweren. Ich vertrete daher die Auffassung, dass diese Bestimmung den Zielen des Statuts der Europäischen Privatgesellschaft zuwiderläuft, nämlich die Rechtsetzung zu verbessern und den europäischen Unternehmern das Leben zu erleichtern."@de9
"Η δημιουργία του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας έχει την υποστήριξη τόσο των κρατών μελών όσο και της βιομηχανίας, και συγχαίρω τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του και για τις ρεαλιστικές συστάσεις του. Τάσσομαι σθεναρά υπέρ της δημιουργίας αυτού του καταστατικού για τουλάχιστον δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η έγκριση αυτού του καταστατικού θα συμβάλει στην άρση ενός εκ των εμποδίων στην κινητικότητα των ΜΜΕ. Συχνότατα, αυτοί που ιδρύουν μια εταιρεία διστάζουν να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα επειδή δεν κατανοούν πολύ καλά το νομικό περιβάλλον, ιδιαίτερα δε όταν εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος. Έπειτα, αυτό το καταστατικό θα μας βοηθήσει σημαντικά να βελτιώσουμε τη νομική διαφάνεια και έτσι να οικοδομήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων οικονομικών παραγόντων. Είναι γεγονός ότι η εμπιστοσύνη είναι παράγων καίριας σημασίας στις εμπορικές σχέσεις και αποτελεί τη βάση για μια ευημερούσα οικονομία. Κατά συνέπεια τάσσομαι υπέρ της έκθεσης του κ. Lehne, με μία εξαίρεση: τη σύσταση αριθ. 7. Αν το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας περιελάμβανε διάταξη σχετικά με νομικά επιλήψιμη συμπεριφορά, αυτό θα σήμαινε τροποποίηση του Τίτλου VI της Συνθήκης και θα περιέπλεκε χωρίς λόγο τη σύνδεση ανάμεσα στο καταστατικό και στις εθνικές νομοθεσίες μας. Κατά συνέπεια, εκτιμώ ότι αυτή η διάταξη είναι αντίθετη προς τους στόχους του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας: να παραχθεί καλύτερη νομοθεσία και να διευκολυνθεί η ζωή των ευρωπαίων επιχειρηματιών."@el10
"The creation of the European private company statute has the support of both the Member States and industry, and I congratulate the rapporteur on his excellent report and his pragmatic recommendations. I am very much in favour of the creation of this statute for at least two reasons. Firstly, because the adoption of this statute will help remove one of the obstacles to SMEs’ mobility. All too often, company founders are reluctant to do business because they do not understand the legal environment very well, particularly when they establish themselves in another Member State. Next, this statute will enable us significantly to enhance legal transparency and thus to build confidence among the various economic players. The fact is that confidence is crucial in trade relations and forms the basis for a prosperous economy. I am therefore in favour of Mr Lehne’s report, with one exception: its recommendation 7. Including legally reprehensible behaviour in the private company statute would mean amending Title VI of the Treaty and unnecessarily complicating the link between the statute and our national laws. I therefore feel that this provision runs counter to the objectives of the European private company statute: to produce better legislation and to make European entrepreneurs’ lives easier."@en4
"La creación del Estatuto de la Sociedad Privada Europea cuenta con el apoyo tanto de los Estados miembros como de la iniciativa privada, y felicito al ponente por su excelente informe y sus recomendaciones de orden práctico. Estoy muy a favor de la creación de este Estatuto por dos razones al menos. En primer lugar, porque su adopción contribuirá a eliminar algunos de los obstáculos que se oponen a la movilidad de las PYME. Muy a menudo, los creadores de empresas se muestran renuentes a hacer negocios porque no comprenden muy bien el entorno legal, sobre todo cuando se establecen en otros Estados miembros. Asimismo, este Estatuto no permitirá aumentar de forma significativa la transparencia legal y, de este modo, infundir confianza entre los distintos agentes económicos. Lo cierto es que la confianza es crucial en las relaciones comerciales y constituye el fundamento de una economía próspera. Por ello estoy a favor del informe del señor Lehne, con una única excepción: su recomendación nº 7. La inclusión de la conducta legalmente reprensible en el Estatuto de la Sociedad Privada Europea implicaría la modificación del Título VI del Tratado y complicaría sin necesidad alguna el vínculo entre el Estatuto y las legislaciones nacionales. Por ello estimo que esta disposición va en contra de los objetivos del Estatuto de la Sociedad Privada Europea, a saber: legislar mejor y facilitar la vida a los empresarios europeos."@es21
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@et5
"Sekä jäsenvaltiot että teollisuus kannattavat yksityisen eurooppayhtiön perustamista. Kiitän esittelijää hänen erinomaisesta mietinnöstään ja käytännöllisistä ehdotuksista. Kannatan voimakkaasti tämän yhtiömuodon luomista ainakin kahdesta syystä – ensinnäkin siksi, että sen käyttöönoton myötä poistetaan yksi pk-yritysten liikkuvuuden este. Liiketoiminnan harjoittamista epäröidään aivan liian usein siksi, että oikeudellinen ympäristö tunnetaan huonosti, ja näin on erityisesti, kun kyse on yrityksen perustamisesta toiseen jäsenvaltioon. Toinen syy on se, että tämä yhtiömuoto tarjoaa mahdollisuuden lisätä huomattavasti lainsäädännön avoimuutta ja rakentaa näin luottamusta talouden eri toimijoiden välille. Tosiasia on, että luottamus on ratkaisevan tärkeää liikesuhteissa ja että se muodostaa vauraan talouden perustan. Näistä syistä kannatan Lehnen mietintöä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä poikkeus on suositus 7. Lainsäädännön vastaisen toiminnan sisällyttäminen yksityisyrityksen sääntöihin edellyttäisi perustamissopimuksen VI osaston muuttamista ja mutkistaisi tarpeettomasti yritystä koskevien sääntöjen ja kansallisten lakien välistä suhdetta. Katson siksi tämän säännöksen olevan ristiriidassa eurooppayhtiön tavoitteiden eli lainsäädännön parantamisen ja eurooppalaisten yrittäjien toiminnan helpottamisen kanssa."@fi7
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@hu11
"La creazione dello statuto della società privata europea gode del sostegno sia degli Stati membri che dell’industria, e mi congratulo con l’onorevole Lehne per l’ottima relazione e le sue pragmatiche raccomandazioni. Sono assolutamente favorevole alla creazione di questo statuto per almeno due ragioni. Primo, perché l’adozione di questo statuto contribuirà a eliminare uno degli ostacoli alla mobilità delle PMI. Troppo spesso i fondatori di imprese esitano ad avviare attività commerciali perché non capiscono molto bene l’ambiente giuridico, soprattutto quando si trasferiscono in un altro Stato membro. Secondo, questo statuto ci permetterà di rafforzare considerevolmente la trasparenza giuridica e, pertanto, di accrescere la fiducia tra i vari operatori economici. La fiducia, infatti, è fondamentale nelle relazioni commerciali ed è alla base di un’economia fiorente. Sono dunque favorevole alla relazione Lehne, con un’eccezione: la sua raccomandazione n. 7. Includere comportamenti giuridicamente riprovevoli nello statuto della società privata significherebbe modificare il Titolo VI del Trattato e complicare inutilmente il collegamento tra lo statuto e i nostri diritti nazionali. A mio avviso, quindi, questa disposizione contrasta con gli obiettivi dello statuto della società privata europea: legiferare meglio e semplificare la vita degli imprenditori europei."@it12
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@lt14
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@lv13
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@mt15
"De lidstaten en de industrie in de lidstaten steunen het idee om een statuut van de Europese besloten vennootschap in te stellen. Ik wil de rapporteur graag bedanken voor zijn voortreffelijke verslag en zijn pragmatische aanbevelingen. Ik ben een overtuigd voorstander van het opzetten van dit statuut, en wel om twee redenen. Het instellen van dit statuut zal om te beginnen bijdragen tot het wegnemen van de obstakels die de mobiliteit van KMO's bemoeilijken. Het gebeurt maar al te vaak dat oprichters van ondernemingen afzien van het ontwikkelen van activiteiten omdat ze de juridische context niet goed doorzien – en dat is zeker het geval als ze zich in een andere lidstaat proberen te vestigen. Dit statuut zal bovendien meer rechtszekerheid scheppen en zo bijdragen tot meer vertrouwen bij ondernemers. Vertrouwen is immers een cruciaal onderdeel van het handelsverkeer; het vormt de basis voor een gezonde economie. Ik steun daarom het verslag van de heer Lehne. Ik maak daarbij wel één uitzondering, en die heeft betrekking op aanbeveling 7. Als we het begrip onrechtmatig handelen willen opnemen in het statuut van de besloten vennootschap, moeten we Titel VI van het Verdrag wijzigen. Dat zou de verhouding tussen het statuut en de nationale wetgevingen nodeloos gecompliceerd maken. Ik meen daarom dat deze bepaling haaks staat op de doelstellingen van het statuut van de Europese besloten vennootschap. Het was immers onze bedoeling betere wetgeving uit te vaardigen en het leven van de Europese ondernemers te vergemakkelijken."@nl3
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@pl16
"A criação do Estatuto da Sociedade Privada Europeia é apoiada quer pelos Estados-Membros quer pelos actores económicos, e felicito o relator pelo seu excelente relatório e pelas suas recomendações pragmáticas. Sou muito favorável à instituição do estatuto da SPE, e sou-o, pelo menos, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a adopção deste estatuto contribuiria para eliminar um dos obstáculos à mobilidade das PME. Com demasiada frequência, os criadores de empresas hesitam em avançar com um novo negócio por não compreenderem suficientemente bem o ambiente jurídico, sobretudo quando pretendem estabelecer-se noutro Estado-Membro. Em segundo lugar, este estatuto permitir-nos-á reforçar de forma considerável a transparência jurídica e, desse modo, incrementar a confiança entre os diferentes actores económicos. Ora, a confiança é crucial nas relações comerciais e constitui a base de uma economia próspera. Sou, pois, favorável ao relatório do senhor deputado Lehne, com uma excepção apenas: a sua recomendação 7. A consideração de comportamentos legalmente repreensíveis no estatuto da sociedade privada implicaria alterar o Título VI do Tratado e complicaria desnecessariamente a articulação entre o referido estatuto e os nossos ordenamentos jurídicos nacionais. Parece-me, assim, que esta disposição é contrária aos objectivos do Estatuto da Sociedade Privada Europeia: legislar melhor e facilitar a vida aos empreendedores europeus."@pt17
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@ro18
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@sk19
"La création du statut de la société privée européenne est plébiscitée tant par les États membres que par les acteurs économiques et je félicite le rapporteur pour son excellent rapport et ses recommandations pragmatiques. Je suis très favorable à la création de ce statut pour au moins deux raisons. D'abord, parce que l'adoption de ce statut contribuerait à supprimer un des obstacles à la mobilité des PME. Trop souvent les créateurs d'entreprises hésitent à entreprendre faute de bien appréhender l'environnement juridique, a fortiori lorsqu'ils s'implantent dans un autre État membre. Ensuite ce statut permettrait de renforcer considérablement la transparence juridique et ainsi d'accroître la confiance entre les différents acteurs économiques. Or la confiance est primordiale dans les relations commerciales et constitue la base d'une économie florissante. J'accueille donc favorablement le rapport de M. Lehne, à une exception près: sa recommandation n°7. La prise en compte de comportements pénalement répréhensibles dans les statuts de la société privée impliquerait de modifier le Titre VI du Traité et compliquerait inutilement l'articulation dudit statut avec nos droits nationaux. Cette disposition me paraît donc aller à l'encontre des objectifs du statut de la société privée européenne: mieux légiférer et simplifier la vie des entrepreneurs européens."@sl20
"Inrättandet av stadgan för europeiska privata aktiebolag har både medlemsstaternas och industrins stöd och jag gratulerar föredraganden till hans utmärkta betänkande och hans pragmatiska rekommendationer. Jag stöder bestämt utarbetandet av denna stadga av två skäl. Det första är att antagandet av denna stadga kommer att bidra till att avskaffa ett av hindren för de små och medelstora företagens rörlighet. Företagsägare är alltför ofta motvilliga mot att göra affärer eftersom de inte förstår de rättsliga bestämmelserna särskilt väl, särskilt när de etablerar sig i en annan medlemsstat. Det andra skälet är att denna stadga kommer att göra det möjligt för oss att avsevärt öka den rättsliga insynen och därigenom skapa förtroende hos de olika ekonomiska aktörerna. Faktum är att förtroende är avgörande för handelsförbindelser och utgör grunden för en välmående ekonomi. Jag stöder därför Klaus-Heiner Lehnes betänkande, med ett undantag: dess rekommendation 7. Att införliva rättsligt förkastligt beteende i stadgan för privata aktiebolag skulle innebära att avsnitt VI i fördraget måste ändras och att kopplingen mellan stadgan och våra nationella lagar skulle försvåras i onödan. Jag anser därför att denna bestämmelse strider mot målen för stadgan för europeiska privata aktiebolag: att skapa bättre lagstiftning och underlätta vardagen för EU:s entreprenörer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Dominique Vlasto (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph