Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-01-31-Speech-3-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070131.21.3-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@cs1
"Hr. formand! På en pressekonference i Europa-Parlamentet onsdag den 17. januar præsenterede den tyske forbundspræsident samt den portugisiske og den slovenske præsident en platform for EU 3-formandskabet i de kommende 18 måneder. På grund af begivenhedens store og ikke mindst symbolske betydning deltog ikke kun de tre regeringschefer, men også formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Kommissionen. I betragtning af begivenhedens betydning var jeg rystet over at høre, at pressekonferencen fandt sted i et helt utilstrækkeligt lokale, der var alt for lille til at rumme alle dem, der ønskede at lytte til de tre regeringschefer. Pressen havde uacceptabelt dårlige arbejdsbetingelser. Lad os stille os selv to spørgsmål. For det første, ønsker vi kvalitet og gennemsigtighed i rapporteringen af vores arbejde? Og for det andet, ønsker vi, at vores arbejde skal høste større anerkendelse hos EU's borgere? Hvis vi stræber efter begge disse ting, vil jeg opfordre de ansvarlige til at sikre, at kommende pressekonferencer organiseres på en mere hensigtsmæssig måde og først og fremmest i større lokaler, så alle kan få adgang dertil. Endelig må vi erkende, at pressen har afgørende indflydelse på offentlighedens billede af EU."@da2
"Am Mittwoch, den 17. Januar, fand im Europäischen Parlament eine Pressekonferenz statt, auf der die Premierminister von Deutschland, Portugal und Slowenien eine Plattform für die drei EU-Ratspräsidentschaften der kommenden 18 Monate vorstellten. Angesichts der großen, nicht zuletzt symbolischen Bedeutung des Ereignisses wohnten der Konferenz nicht nur die drei Regierungsoberhäupter bei, sondern auch die Präsidenten des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission. In Anbetracht des Stellenwerts dieser Veranstaltung habe ich mit Entsetzen vernommen, dass die Pressekonferenz in einem ganz und gar ungeeigneten Raum stattfand, der im Grunde viel zu klein war, um allen interessierten Zuhörern Platz zu bieten. Auch die Arbeitsbedingungen für die Journalisten waren unzumutbar. Diese Situation sollte uns zu zwei Fragen veranlassen. Erstens: Wünschen wir eine qualitative und transparente Berichterstattung über unsere Arbeit? Und zweitens: Möchten wir breitere Anerkennung für unsere Arbeit von Seiten der EU-Bürger? Wenn wir diese beiden Ziele anstreben, fordere ich die Verantwortlichen auf, sicherzustellen, dass künftige Pressekonferenzen in geeigneteren und vor allem großzügigeren Räumlichkeiten veranstaltet werden, sodass jeder Interessierte Zutritt erhalten kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Presse einen entscheidenden Einfluss darauf hat, welches Bild von der Europäischen Union in der Öffentlichkeit vermittelt wird."@de9
"Την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέντευξη Τύπου στην οποία οι Πρωθυπουργοί της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας παρουσίασαν μια πλατφόρμα για τις τρεις διαδοχικές Προεδρίες της ΕΕ που θα ασκήσουν καθήκοντα τους προσεχείς 18 μήνες. Λόγω της σπουδαιότητας, αλλά και του συμβολισμού της εκδήλωσης, στη διάσκεψη παρίσταντο όχι μόνο οι τρεις Πρωθυπουργοί, αλλά επίσης οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενόψει της σπουδαιότητας της εκδήλωσης, εξεπλάγην δυσάρεστα από το γεγονός ότι η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σε μια εντελώς ακατάλληλη αίθουσα, η οποία ήταν ουσιαστικά εξαιρετικά μικρή για να χωρέσει όλους εκείνους που ήθελαν να ακούσουν τους Πρωθυπουργούς. Οι συνθήκες εργασίας για τους εκπροσώπους του Τύπου ήταν απαράδεκτα άσχημες. Οφείλουμε να θέσουμε δύο ερωτήματα. Πρώτον: επιθυμούμε την ποιότητα και τη διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στον Τύπο το έργο μας; Δεύτερον: επιθυμούμε το έργο μας να τυγχάνει ευρύτερης αναγνώρισης από τους πολίτες της ΕΕ; Εάν απαντάμε θετικά και στις δύο αυτές ερωτήσεις, καλώ όλες και όλους τους αρμοδίους να μεριμνήσουν ώστε οι μελλοντικές συνεντεύξεις Τύπου να οργανώνονται επαρκέστερα και, πάνω από όλα, σε πιο ευρύχωρες αίθουσες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση όλων. Τέλος, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο ρόλος του Τύπου στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποφασιστικός."@el10
"On Wednesday, 17 January, a press conference took place in the European Parliament at which the Prime Ministers of Germany, Portugal and Slovenia presented a platform for the EU 3 Presidency for the next 18 months. Given the major, and not least the symbolic, importance of the event, the conference was attended not only by the three Prime Ministers but also by the Presidents of the European Parliament and of the European Commission. Considering the importance of this event, I was appalled to hear that the press conference took place in an entirely inadequate room which was basically too small to accommodate all those who wanted to listen to the Prime Ministers. The working conditions for the press were unacceptably poor. Let us ask ourselves two questions. First: Do we want quality and transparency in the reporting of the work we do? And second: Do we want our work to achieve greater recognition on the part of the citizens of the EU? If we aspire to both these things, I call on those responsible to ensure that future press conferences be organised in more adequate and, above all, larger premises so that we may guarantee access to everyone. Finally, we must recognise that the press have a decisive impact on the public image of the European Union."@en4
"El miércoles 17 de enero tuvo lugar en el Parlamento Europeo una conferencia de prensa en la que los Primeros Ministros de Alemania, Portugal y Eslovenia presentaron una plataforma de la Presidencia de la UE para los próximos 18 meses. Dada la gran importancia del acto, inclusive por su simbolismo, en la conferencia no solo participaron los tres Primeros Ministros, sino también los Presidentes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Vista la importancia de este acto, me horrorizó enterarme de que la conferencia de prensa tuvo lugar en una sala totalmente inadecuada, que básicamente era demasiado pequeña para acomodar a todos los que quisieran escuchar a los Primeros Ministros. Las condiciones de trabajo para la prensa eran inaceptablemente malas. Hagámonos dos preguntas. La primera: ¿Queremos calidad y transparencia en la información sobre el trabajo que llevamos a cabo? Y la segunda: ¿Queremos que nuestro trabajo logre un mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos de la UE? Si aspiramos a ambas cosas, pido a quien sea responsable de esto que se asegure de que las futuras conferencias de prensa se organicen en locales más adecuados, y sobre todo más grandes para poder garantizar el acceso a todo el mundo. Por último, debemos reconocer que la prensa tiene un impacto decisivo en la imagen pública de la Unión Europea."@es21
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@et5
"Euroopan parlamentissa pidettiin keskiviikkona 17. tammikuuta lehdistötilaisuus, jossa Saksan, Portugalin ja Slovenian pääministerit esittelivät EU:n kolmen puheenjohtajavaltion ohjelman seuraavaksi 18 kuukaudeksi. Koska kyseessä oli tärkeä ja symbolisesti merkityksellinen tilaisuus, tilaisuuteen osallistuivat kolmen pääministerin lisäksi myös Euroopan parlamentin puhemies ja Euroopan komission puheenjohtaja. Koska tapahtuma oli tärkeä, tyrmistyin kuullessani, että lehdistötilaisuus pidettiin täysin riittämättömässä tilassa, joka oli lähtökohtaisesti liian pieni kaikille niille, jotka halusivat kuunnella pääministereitä. Lehdistön työolot olivat niin huonot, että niitä on mahdotonta hyväksyä. Kysykäämme itseltämme kaksi kysymystä. Ensiksi: haluammeko laatua ja avoimuutta tiedottamiseen, joka koskee tekemäämme työtä? Ja toiseksi: haluammeko, että työmme saa nykyistä enemmän tunnustusta EU:n kansalaisilta? Jos haluamme kumpaakin, kehotan vastuussa olevia henkilöitä varmistamaan, että tulevat lehdistötilaisuudet järjestetään tarkoituksenmukaisemmissa ja ennen kaikkea suuremmissa tiloissa, jotta voimme taata pääsyn jokaiselle halukkaalle. Lopuksi totean, että meidän on tunnustettava lehdistön ratkaiseva vaikutus Euroopan unionin julkisuuskuvaan."@fi7
"Le mercredi 17 janvier, une conférence de presse s’est tenue au Parlement européen, au cours de laquelle les Premiers ministres allemand, portugais et slovène ont présenté un programme de travail pour le trio présidentiel de l’UE des 18 prochains mois. Compte tenu de l’importance majeure et hautement symbolique de cet événement, la conférence a réuni non seulement les trois Premiers ministres mais également les présidents du Parlement européen et de la Commission européenne. Au vu de l’importance de l’événement, j’ai été effarée d’apprendre que la conférence de presse s’était tenue dans une salle totalement inadaptée, dans la réalité trop petite pour accueillir toutes les personnes qui souhaitaient écouter les Premiers ministres. Les conditions de travail des gens de la presse ont été pitoyables, ce qui n’est pas acceptable. Posons-nous deux questions. Premièrement: Souhaitons-nous présenter les résultats de nos travaux dans un souci de qualité et de transparence? Et deuxièmement: souhaitons-nous que notre travail soit davantage reconnu par les citoyens de l’UE? Si nous poursuivons ces deux objectifs, je demanderai aux responsables de veiller à ce que les conférences de presse futures soient organisées dans des locaux mieux adaptés et surtout de plus grande taille, pour que nous puissions en garantir l’accès à tous. Enfin, nous devons reconnaître que la presse a un impact considérable sur l’image publique de l’Union européenne."@fr8
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@hu11
"Mercoledì 17 gennaio si è svolta una conferenza stampa al Parlamento europeo in cui i Primi Ministri di Germania, Portogallo e Slovenia hanno presentato una piattaforma per le tre Presidenze dell’Unione europea che si succederanno nei prossimi 18 mesi. Data l’importanza anche simbolica dell’evento, alla conferenza erano presenti non solo i tre Primi Ministri, ma anche i Presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea. In considerazione dell’importanza di questo evento, sono rimasta esterrefatta nell’apprendere che la conferenza stampa si è svolta in una sala assolutamente inadeguata, troppo piccola per accogliere tutti coloro che volevano ascoltare i Primi Ministri. Le condizioni di lavoro per la stampa sono state inaccettabili. Poniamoci due domande. In primo luogo, vogliamo che le notizie riguardanti il nostro lavoro siano contraddistinte da qualità e trasparenza? E in secondo luogo, vogliamo che il nostro lavoro ottenga un maggiore riconoscimento da parte dei cittadini dell’Unione europea? Se aspiriamo a entrambe le cose, esorto i responsabili a fare in modo che le future conferenze stampa siano organizzate in locali più adeguati e soprattutto più ampi, in modo da garantire l’accesso a tutti. Dobbiamo infine riconoscere che la stampa ha un impatto decisivo sull’immagine pubblica dell’Unione europea."@it12
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@lt14
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@lv13
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@mt15
"Op woensdag 17 januari vond in het Europees Parlement een persconferentie plaats waarop de regeringsleiders van Duitsland, Portugal en Slovenië een platform presenteerden voor de EU-3-voorzitterschappen van de komende achttien maanden. Door het grote en ook symbolische belang van deze gebeurtenis waren op de persconferentie naast de drie regeringsleiders ook de Voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Europese Commissie aanwezig. Gezien het belang van deze gebeurtenis was ik ontsteld over het feit dat de persconferentie plaatsvond in een volledig ongeschikte ruimte, veel te klein voor degenen die de regeringsleiders wilden beluisteren. De werkomstandigheden voor de journalisten waren onaanvaardbaar slecht. We moeten ons twee vragen stellen: willen we een kwalitatieve en transparante berichtgeving over ons werk? En ten tweede: willen we dat ons werk zichtbaarder wordt voor de Europese burgers? Als dat het geval is, roep ik de verantwoordelijken op om in de toekomst persconferenties te organiseren in gepaste, vooral grotere ruimten, opdat iedereen zeker een plaatsje vindt. Uiteindelijk zijn het de journalisten die een aanzienlijke invloed uitoefenen op het openbare imago van de Europese Unie."@nl3
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@pl16
"Quarta-feira, 17 de Janeiro, realizou-se uma conferência de imprensa no Parlamento Europeu durante a qual os Primeiros-Ministros da Alemanha, Portugal e Eslovénia apresentaram uma plataforma para as 3 Presidências da UE nos próximos 18 meses. Tendo em conta a grande importância do evento, e principalmente o seu carácter simbólico, participaram na conferência não só os Primeiros-Ministros mas também os Presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Face à importância deste evento, fiquei consternada quando ouvi dizer que a referida conferência teve lugar numa sala totalmente inadequada e demasiado pequena para acolher todas as pessoas que queriam ouvir os Primeiros-Ministros. As condições de trabalho para os profissionais da imprensa eram inaceitavelmente deficientes. Façamos a nós próprios duas perguntas. Primeira: queremos qualidade e transparência na informação sobre o trabalho que desenvolvemos? Segunda: queremos que o nosso trabalho obtenha maior reconhecimento da parte dos cidadãos da UE? Se ambicionamos alcançar estes dois objectivos, apelo a todos os responsáveis para que procurem assegurar que as futuras conferências de imprensa sejam organizadas em instalações mais apropriadas e, acima de tudo, mais amplas, de modo a que se possa garantir o acesso de todos os interessados. Por último, temos de reconhecer que a imprensa tem um impacto decisivo na imagem pública da União Europeia."@pt17
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@ro18
"V sredo 17. januarja je v Evropskem parlamentu potekala tiskovna konferenca, na kateri so predsedniki Nemčije, Portugalske in Slovenije predstavljali program predsedovanja za naslednjih 18 mesecev. To je bila predstavitev programa prve evropske trojke. Zaradi velikega, tudi simboličnega pomena sta na tiskovni konferenci poleg vseh treh predsednikov vlad sodelovala tudi predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Glede na pomembnost dogodka sem bila zgrožena nad dejstvom, da je tiskovna konferenca potekala v popolnoma neprimernem prostoru, ki je bil bistveno premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti predsednikom vlad. Delovni pogoji za novinarje so bili nesprejemljivo slabi. Zastavimo si dve vprašanji. Ali si želimo kakovostno in transparentno poročanje o našem delu? Ter drugo: Ali hočemo, da bi bilo naše delo bolj prepoznavno med evropskimi državljani? Če je temu tako, pozivam odgovorne, da so v prihodnje tiskovne konference organizirane v primernejših, predvsem pa večjih prostorih, da bo dostop zagotovljen vsem. Nenazadnje so prav novinarji tisti, ki odločilno vplivajo na javno podobo Evropske unije."@sk19
"I onsdags, den 17 januari, ägde en presskonferens rum i Europaparlamentet där premiärministrarna i Tyskland, Portugal och Slovenien lade fram en plattform för de tre ordförandeskapen i EU som sträcker sig över de kommande 18 månaderna. Eftersom detta var en viktig händelse, inte minst symboliskt sett, närvarade förutom de tre premiärministrarna även talmannen i Europaparlamentet och kommissionens ordförande. Med tanke på evenemangets betydelse förfärades jag när jag fick höra att presskonferensen ägde rum i ett fullständigt olämpligt rum som helt enkelt var för litet för att rymma alla de som ville lyssna till premiärministrarna. Arbetsvillkoren för pressfolket var oacceptabelt dåliga. Låt oss ställa två frågor till oss själva. För det första, vill vi ha kvalitet och öppenhet i rapporteringen om vårt arbete? För det andra, vill vi att vårt arbete ska få ett större erkännande från EU-medborgarna? Om vi strävar efter dessa två ting uppmanar jag de ansvariga att se till att framtida presskonferenser organiseras i mer lämpade och framför allt större lokaler så att vi kan garantera att alla får plats. Vi måste erkänna att pressen har ett avgörande inflytande på allmänhetens bild av EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Romana Jordan Cizelj (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph