Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-01-17-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070117.12.3-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker fru Petersen for en omfattende og frem for alt meget betimelig betænkning om sikkerhed - eller snarere om farer - på vores veje. Situationen er meget alvorlig. I takt med at EU accepterer nye medlemmer, stiger problemet. Afgrunden bliver større mellem dem og de ældre lande, som kan drage fordel af mere avancerede infrastrukturer og teknologier. Eftersom hovedansvaret for at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne på vejene for øjeblikket ligger hos de forskellige medlemsstater, støtter jeg fuldt ud ordførerens opfordring til, at Kommissionen øger indsatsen for at gøre de standarder, der anvendes af de forskellige lande, ensartede, og for at indføre ensartet lovgivning og anvende bedre europæisk praksis i disse spørgsmål. Denne beslutning er et velforberedt katalog over diverse planer, hvis gennemførelse utvivlsomt ville bidrage til at undgå mange af de tragiske ulykker på vejene. Den er også en tilskyndelse til hurtigst muligt at indføre den nyeste sikkerhedsteknologi i transportkøretøjer og på vejene, at harmonisere de europæiske landes transportsikkerheds- og inspektionsstandarder, regler for udstedelse af kørekort og færdselstavlesystemer, at anvende bøder for færdselsovertrædelser ensartet og at lægge tilstrækkelig vægt på oplysning og undervisning. Et vigtigt incitament på dette område kunne være Kommissionens vilje til at finansiere partnerskabsprojekter, der gennemføres af nye og gamle lande i EU. Den praktiske gennemførelse af ny udvikling kunne fremhjælpes af hensigtsmæssig regulering af forsikringsselskabers aktiviteter. Jeg vil gerne understrege, at medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater, hvor dødstallene er blandt de højeste, bør fastsætte en promillegrænse på nul for personer, der lige har fået kørekort, og for erhvervschauffører, der udfører persontransport eller kører med farligt gods. Medlemsstaterne bør ligeledes gøre straffene for færdselsovertrædelser hårdere, navnlig i forbindelse med spirituskørsel. Jeg er selv fra en ny medlemsstat, hvor situationen sandsynligvis er den værste i hele EU. Derfor er dette problem særlig alvorligt for mig. Antallet af ofre i Litauen pr. million indbyggere eller pr. køretøj er tre gange større end i noget gammelt EU-land. Ved at undersøge statistikkerne nøje har jeg observeret et mærkeligt mønster, nemlig at de europæiske lande kan inddeles i tre grupper ud fra antallet af trafikdræbte. Grupperne er de gamle EU-lande, de nye EU-lande, som er tidligere medlemmer af sovjetblokken, og de nye EU-lande, som er tidligere medlemmer af Sovjetunionen. Det er interessant, at jo mere et land har været berørt af totalitarisme, jo mindre respekt har førerne for andre trafikanter, og jo mindre bekymrer de sig for deres eget og andres helbred eller endog liv. Det virker, som om de er blevet sluppet løs. Der foregår en form for krig på vejene. I Litauen spøger vi oven i købet med, at vi snart har flere mennesker, der dør på vejene hvert år, end der er amerikanere, som dør i krigen i Irak. Det er et spørgsmål om holdninger forbundet med værdier, respekt og interesse for miljøet. Derfor mener jeg, at der bør lægges vægt på undervisning og kultur, dvs. de holdningsdannende områder, især med fokus på den yngste befolkningsgruppe i samfundet."@da2
"Ich danke Ihnen, Frau Petersen, für einen umfassenden und vor allem sehr aktuellen Bericht über die Sicherheit – genauer gesagt, die Gefahr – auf unseren Straßen. Die Lage ist tatsächlich ziemlich ernst. Mit der Aufnahme neuer Mitglieder in die Europäische Union nehmen die Probleme zu. Es vertieft sich die Kluft zwischen ihnen und den alten Ländern, die den Vorteil moderner Infrastruktur und Technologien auf ihrer Seite haben. Da die Hauptverantwortung für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen auf den Straßen gegenwärtig bei der Rechtsprechung der verschiedenen Länder liegt, unterstütze ich uneingeschränkt die Forderung der Berichterstatterin, die Rolle der Kommission bei der Vereinheitlichung der in den verschiedenen Ländern angewendeten Standards und bei der Einführung einheitlicher Rechtsnormen sowie bei der Durchsetzung einer besseren europäischen Praxis in diesen Fragen zu stärken. Diese Entschließung stellt wirklich einen gut erarbeiteten Katalog unterschiedlichster Strategien dar, deren Verwirklichung zweifellos zur Abwendung vieler tragischer Verkehrsunfälle beitragen würde. Sie fördert auch den nachdrücklichen Einsatz der modernsten Sicherheitstechnologie in Transportfahrzeugen und auf den Straßen; sie fördert ferner die Vereinheitlichung der Transportsicherheits- und Inspektionsnormen der europäischen Länder sowie der Verordnungen zur Ausgabe von Führerscheinen und zur Verkehrsbeschilderung; sie fördert die universelle und einheitliche Verhängung von Bußgeldern, und sie gibt Anlass, der Information und Erziehung die erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen. Ein starker Anreiz auf diesem Gebiet könnte die Bereitschaft der Kommission sein, Partnerschaftsprojekte der neuen und alten Länder der Europäischen Union zu finanzieren. Die praktische Einführung neuer Entwicklungen könnte durch eine entsprechende Regelung der Tätigkeit von Versicherungsgesellschaften unterstützt werden. Hervorheben möchte ich, dass die Mitgliedsländer, vor allem jene mit der höchsten Zahl von Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang, eine Blutalkoholgrenze von null Promille für Personen ansetzen sollten, die erst seit kurzer Zeit fahren, und für Transportfahrzeuge im professionellen Handel sowie für Busfahrer, die Passagiere und beispielsweise Gefahrengut befördern. Ebenso sollten Mitgliedsländer die Strafen für Gesetzesübertreter, besonders bei Trunkenheit am Steuer, verschärfen. Ich selbst komme aus einem neuen Mitgliedstaat, in dem die Lage möglicherweise am schlimmsten in der EU ist. Daher schmerzt mich das Problem ganz besonders. In Litauen ist die Zahl der Verkehrsopfer pro eine Million Einwohner oder pro Fahrzeug drei Mal höher als in jedem alten Land der Europäischen Union. Ich habe die Statistik gründlich studiert und ein merkwürdiges Muster festgestellt: Die europäischen Länder lassen sich nämlich, ausgehend von der Zahl der Verkehrstoten, in drei Gruppen einteilen. Diese sind: die alten EU-Länder, die neuen EU-Länder – die dem ehemaligen Sowjetblock angehörten – und die neuen EU-Länder – die ehemaligen Sowjetrepubliken. Interessant ist Folgendes: Je mehr ein Land vom Totalitarismus befallen ist, umso weniger Achtung haben die Fahrer vor anderen Straßenverkehrsbenutzern und umso weniger machen sie sich Sorgen über ihre eigene Gesundheit oder gar den Tod sowie über Gesundheit und Tod der anderen. Es ist, als seien sie von der Leine gelassen. Auf den Straßen herrscht gewissermaßen Krieg. In Litauen witzeln wir sogar, dass auf unseren Straßen jedes Jahr mehr Menschen sterben als Amerikaner im Irak-Krieg. Es ist eine Frage von wertbezogenen Haltungen, der Achtung vor der Umwelt und der Sorge um sie. Daher denke ich, man sollte der Erziehung und der Kultur, das heißt, den Bereichen, in denen sich Einstellungen herausbilden, Aufmerksamkeit schenken, und damit sollte man bei den Jüngsten in der Gesellschaft anfangen."@de9
"Σας ευχαριστούμε, κυρία Petersen, για μια περιεκτική και κυρίως πολύ επίκαιρη έκθεση για την ασφάλεια –ή πιο συγκεκριμένα για τους κινδύνους– στους δρόμους. Η κατάσταση είναι πράγματι πολύ σοβαρή. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται νέα μέλη, τα προβλήματα αυξάνονται. Το χάσμα διευρύνεται μεταξύ των νέων και των παλαιότερων χωρών που μπορούν να επωφεληθούν από πιο προηγμένες υποδομές και τεχνολογίες. Εφόσον η κύρια ευθύνη για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στους δρόμους ανήκει επί του παρόντος στη δικαιοδοσία των διαφόρων χωρών, υποστηρίζω πλήρως την προτροπή της εισηγήτριας να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την εναρμόνιση των προδιαγραφών που εφαρμόζουν οι διάφορες χώρες και τη θέσπιση ομοιόμορφων νομικών κανόνων, καθώς και την εφαρμογή καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών σε αυτά τα θέματα. Το ψήφισμα αυτό είναι πράγματι ένας καλά σχεδιασμένος κατάλογος ποικίλων τεχνασμάτων, η εφαρμογή των οποίων θα μας βοηθήσει αναμφίβολα να αποφύγουμε πολλά από τα τραγικά συμβάντα στους δρόμους. Είναι επίσης μια ενθάρρυνση να εφαρμόσουμε εντατικά την τελευταία τεχνολογία ασφαλείας στα οχήματα μεταφοράς και στους δρόμους· να ενοποιήσουμε τις προδιαγραφές ασφαλείας και ελέγχου των μεταφορών στις ευρωπαϊκές χώρες, τους κανονισμούς για την έκδοση αδειών οδήγησης και τα συστήματα οδικής σήμανσης· να επιβάλλουμε πρόστιμα με ενιαίο και καθολικό τρόπο και να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση. Ένα μεγάλο κίνητρο σε αυτό το πεδίο θα μπορούσε να είναι η προθυμία της Επιτροπής να χρηματοδοτήσει σχέδια συνεργασίας τα οποία θα υλοποιηθούν από τις νέες και τις παλαιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρακτική εφαρμογή των νέων εξελίξεων θα μπορούσε να βοηθηθεί με την κατάλληλη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι χώρες μέλη, ιδίως εκείνες με τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων στους δρόμους, πρέπει να καθορίσουν ένα μηδενικό όριο αλκοόλ στο αίμα για τα άτομα που ξεκίνησαν πρόσφατα να οδηγούν και για τα επαγγελματικά εμπορικά οχήματα μεταφοράς και τους οδηγούς λεωφορείων που μεταφέρουν επιβάτες και, για παράδειγμα, επικίνδυνα εμπορεύματα. Παρομοίως, οι χώρες μέλη πρέπει να καταστήσουν αυστηρότερα τα πρόστιμα για τους υπαίτιους παραβάσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Προέρχομαι από ένα νέο κράτος μέλος, στο οποίο η κατάσταση είναι πιθανότατα η χειρότερη στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα. Ο αριθμός των θυμάτων στη Λιθουανία ανά εκατομμύριο κατοίκων ή ανά όχημα είναι τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι σε οποιαδήποτε παλαιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελετώντας προσεκτικά τις στατιστικές, παρατήρησα ένα παράξενο μοτίβο: δηλαδή, οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες βάσει των αριθμών των ανθρώπων που σκοτώνονται στους δρόμους. Αυτές είναι: οι παλαιές χώρες της ΕΕ, οι νέες χώρες της ΕΕ –τα πρώην μέλη του σοβιετικού μπλοκ, και οι νέες χώρες της ΕΕ– τα πρώην μέλη της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι ενδιαφέρον το ότι όσο περισσότερο είναι επηρεασμένη από τον ολοκληρωτισμό μια χώρα, τόσο λιγότερο οι οδηγοί σέβονται τους άλλους χρήστες των δρόμων, και τόσο λιγότερο ανησυχούν για την υγεία, ή ακόμη και τη ζωή, τη δική τους και των άλλων. Φαίνεται σαν να έχουν αποχαλινωθεί. Στους δρόμους λαμβάνει χώρα ένα είδος πολέμου. Στη Λιθουανία, αστειευόμαστε ότι σε λίγο οι άνθρωποι που θα πεθαίνουν στους δρόμους μας κάθε χρόνο θα είναι περισσότεροι από τους Αμερικανού που πέθαναν στον πόλεμο του Ιράκ. Είναι ζήτημα συμπεριφορών, που σχετίζεται με τις αξίες, με τον σεβασμό και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, δηλαδή τους παράγοντες που διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές, αρχής γενομένης με τις νεότερες ομάδες του πληθυσμού."@el10
"Thank you, Mrs Petersen, for a comprehensive and above all very timely report about safety – or more precisely, danger – on our roads. The situation is indeed quite serious. As the European Union accepts new members, the problems increase. The gap widens between them and the older countries which are able to take advantage of more advanced infrastructure and technologies. Since the major responsibility for improving safety measures on the roads is currently within the various countries’ jurisdiction, I fully support the rapporteurs’ urging to increase the Commission’s role in bringing uniformity to the standards applied by the various countries, and in introducing uniform legal norms and applying better European practice in these matters. This resolution is indeed a well prepared catalogue of diverse stratagems whose implementation would undoubtedly help us to avoid many of the tragic incidents on the roads. It is also an encouragement to intensively implement the latest safety technology into transport vehicles and on the roads; to unify the European countries’ transport safety and inspection standards, regulations for issuing driving licences and road traffic sign systems; to apply traffic fines in a unified and universal way; and to give the required attention to information and education. A big incentive in this field could be the Commission’s readiness to finance partnership projects being undertaken by new and old countries of the European Union. The practical implementation of new developments could be helped along by appropriate regulation of the activities of insurance companies. I would like to emphasise that member countries, especially those in which road death figures are among the highest, should set a blood alcohol limit of zero for individuals who have recently begun to drive and for professional commercial transport vehicle and bus drivers carrying passengers and, for example, dangerous goods. Likewise, member countries should make the penalties for those responsible for infractions more severe, especially those relating to drunk driving. I myself am from a new Member State, in which the situation is possibly the worst in the EU. Therefore, this problem is particularly painful for me. The number of victims in Lithuania per one million inhabitants or per vehicle is three times higher than in any old European Union country. Carefully monitoring the statistics, I have observed a curious pattern: namely, European countries can be divided into three groups on the basis of numbers of people killed on the roads. These are: the old EU countries, the new EU countries – the former members of the Soviet bloc, and the new EU countries – the former member republics of the Soviet Union. It is interesting that the more a country has been affected by totalitarianism, the less the drivers feel respect for other road users, and the less they worry about their own and others’ health or even life. It appears as if they have been let off the leash. There is a war of sorts taking place on the roads. In Lithuania we even joke that soon we will have more people dying on the roads every year than there are Americans dying in the war in Iraq. It is a question of attitudes, related to values, respect and concern for the environment. Therefore, I think that attention should be given to education and culture, that is, the attitude-forming areas, starting with the youngest group of people in society."@en4
". Gracias, señora Petersen, por su informe completo y sobre todo muy oportuno sobre la seguridad –o para ser más exactos, el peligro– en nuestras carreteras. La situación es en efecto bastante grave. A medida que la Unión Europea acepta nuevos miembros, los problemas se incrementan. Se ensancha el abismo entre estos países y los antiguos miembros que pueden aprovechar una infraestructura y unas tecnologías más avanzadas. Dado que en estos momentos la mayor responsabilidad sobre la mejora de las medidas de seguridad en las carreteras recae en la jurisdicción de cada país, apoyo plenamente la petición de la ponente de incrementar el papel de la Comisión para unificar las normas aplicadas por los diversos países e introducir unas normas jurídicas uniformes y aplicar la buena práctica europea en estas cuestiones. De hecho, esta resolución constituye un catálogo bien elaborado de diversas estratagemas cuya aplicación sin duda nos ayudaría a evitar muchos de los trágicos accidentes en las carreteras. Asimismo es un estímulo para aplicar intensamente lo último en tecnología de seguridad en los vehículos de transporte y en las carreteras; unificar las normas de seguridad del transporte y de inspección, la normativa para expedir permisos de conducción y los sistemas de rótulos indicadores de tráfico de los países europeos; para aplicar multas de tráfico de forma unificada y universal; y para prestar la debida atención a la información y la educación. Un gran incentivo en este terreno podría ser la disposición de la Comisión para financiar proyectos de asociación emprendidos por nuevos y antiguos países de la Unión Europea. La aplicación práctica de nuevos desarrollos podría estimularse regulando adecuadamente las actividades de las aseguradoras. Quiero recalcar que los países miembros, especialmente los que tienen las cifras más altas de víctimas mortales en la carretera, deberían fijar un nivel cero de alcohol en sangre para los conductores principiantes y para los conductores de vehículos de transporte comercial profesional y de autobús que transportan pasajeros y, por ejemplo, sustancias peligrosas. Del mismo modo, los países miembros deberían endurecer las sanciones contra los responsables de infracciones, sobre todo las relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol. Yo procedo de un nuevo Estado miembro cuya situación es tal vez la peor de la UE. Por ello, este es un problema especialmente sensible para mí. El número de víctimas en Lituania por millón de habitantes o por vehículo es tres veces más alto que en cualquiera de los antiguos países de la Unión Europea. Al estudiar con atención las estadísticas, he observado un patrón curioso: los países europeos pueden dividirse en tres grupos según el número de personas que mueren en la carretera. A saber: los antiguos países de la UE, los nuevos países de la UE que fueron miembros del bloque soviético y los nuevos países de la UE que fueron repúblicas integradas en la Unión Soviética. Es interesante constatar que cuanto más afectado se vio un país por el totalitarismo, tanto menos respeto sienten los conductores por otros usuarios de la carretera, y tanto menos les preocupa su salud y la de otros, o incluso su vida. Es como si les hubieran dado rienda suelta. En las carreteras se ha declarado una guerra, si se puede llamar así. En Lituania incluso bromeamos diciendo que pronto tendremos más gente muriendo en las carreteras cada año que estadounidenses muriendo en la guerra de Iraq. Es una cuestión de actitudes, que tiene que ver con valores, respeto y preocupación por el medio ambiente. Por ello, creo que debería prestarse atención a la educación y la cultura, es decir, ámbitos que contribuyen a conformar actitudes, empezando por el grupo más joven de personas en la sociedad."@es21
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@et5
"Kiitän esittelijä Hedkvist Peterseniä kokonaisvaltaisesta ja ennen kaikkea erittäin ajankohtaisesta tieliikenteemme turvallisuutta tai pikemminkin vaaroja koskevasta mietinnöstä. Tilanne on todellakin melko vakava. Ongelmat lisääntyvät, kun Euroopan unioni hyväksyy uusia jäseniä. Erot kasvavat uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, koska vanhoilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää edistyksellisempiä infrastruktuureja ja tekniikoita. Koska jäsenvaltioilla on tällä hetkellä päävastuu teiden turvatoimien parantamisesta, kehotan esittelijän tavoin tehostamaan komission roolia eri valtioissa sovellettavien normien yhdenmukaistamisessa, yhdenmukaisten oikeussääntöjen käyttöönotossa ja aiempaa paremman eurooppalaisen käytännön soveltamisessa näissä asioissa. Nyt esillä oleva päätöslauselma on todellakin hyvin laadittu luettelo erilaisista sotajuonista, joiden avulla voitaisiin varmasti välttää monta traagista tieliikenneonnettomuutta. Päätöslauselmalla edistetään myös uusimman turvatekniikan tehokasta käyttöönottoa kuljetusajoneuvoissa ja teillä, EU:n jäsenvaltioiden liikenneturvallisuus- ja tarkastusnormien sekä ajokorttien myöntämistä koskevien säännösten ja liikennemerkkijärjestelmien yhdenmukaistamista, liikennesakkojen yhdenmukaista ja yleistä soveltamista sekä tiedotuksen ja koulutuksen riittävää huomioon ottamista. Komission valmius rahoittaa Euroopan unionin uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välisiä kumppanuushankkeita voisi olla merkittävä kannuste tällä alalla. Uusien saavutusten käytännön täytäntöönpanoa voitaisiin edistää vakuutusyhtiöiden toiminnan asianmukaisella sääntelyllä. Haluan korostaa, että etenkin niiden jäsenvaltioiden, joissa tapahtuu eniten kuolemaan johtavia tieliikenneonnettomuuksia, olisi sovellettava veren alkoholipitoisuuden 0-rajaa uusiin kuljettajiin sekä hyötyajoneuvojen ja bussien ammattikuljettajiin, jotka kuljettavat matkustajia ja esimerkiksi vaarallisia aineita. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tiukennettava liikennerikkomuksista, etenkin rattijuopumuksesta, määrättäviä rangaistuksia. Edustan uutta jäsenvaltiota, jonka tilanne on kenties EU:n huonoin. Tämä ongelma on siksi minulle erityisen tuskallinen. Liettuassa tieliikenneonnettomuuksissa menehtyy miljoonaa asukasta kohden tai ajoneuvoa kohden kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään EU:n vanhassa jäsenvaltiossa. Olen seurannut tarkasti tilastoja ja havainnut merkillisen kaavan: Euroopan unionin jäsenvaltiot voidaan jakaa kolmeen ryhmään tieliikenteen kuolonuhrien määrän perusteella. Nämä ryhmät ovat vanhat jäsenvaltiot, entiseen niin sanottuun itäblokkiin kuuluneet uudet jäsenvaltiot ja sellaiset uudet jäsenvaltiot, jotka olivat aiemmin neuvostotasavaltoja. Mielenkiintoinen havainto on se, että mitä enemmän valtio on ollut totalitaarisen järjestelmän vaikutuspiirissä, sitä vähemmän kuljettajat kunnioittavat muita tiellä liikkujia ja sitä vähemmän he välittävät omasta ja muiden terveydestä tai jopa hengestä. Ikään kuin heidät olisi päästetty irti talutushihnasta. Teillä on meneillään eräänlainen sota. Liettuassa jopa vitsaillaan, että maanteillä kuolee pian vuosittain enemmän ihmisiä kuin yhdysvaltalaisia kuolee Irakin sodassa. Tässä on kyse arvoihin, kunnioitukseen ja ympäristön huomioon ottamiseen liittyvistä asenteista. Tästä syystä on mielestäni kiinnitettävä huomiota koulutukseen ja kulttuuriin, toisin sanoen asenteita muokkaaviin aloihin, ja tämä on aloitettava yhteiskunnan nuorimpien ryhmästä."@fi7
"Merci, Mme Petersen, pour votre rapport exhaustif et surtout tout à fait à propos, s’agissant de la sécurité ou plus précisément des dangers sur nos routes. La situation est en effet très grave. Avec l’arrivée de nouveaux membres au sein de l’Union européenne, les problèmes s’aggravent. Le fossé se creuse entre les nouveaux et les anciens membres, qui peuvent profiter d’infrastructures et de technologies plus avancées. Étant donné que la plus grande responsabilité concernant l’amélioration des mesures de sécurité sur les routes incombe actuellement aux différents pays, je soutiens tout à fait la demande du rapporteur d’accroître le rôle de la Commission dans le processus d’uniformisation des normes appliquées par les différents pays et dans l’introduction de normes juridiques uniformes et l’application d’une meilleure pratique européenne en la matière. Cette résolution constitue en effet un excellent catalogue des différents stratagèmes dont la mise en œuvre nous aiderait sans doute à éviter un grand nombre d’accidents tragiques sur les routes. Il s’agit aussi d’un encouragement à intensifier la mise en œuvre des technologies les plus récentes dans le domaine de la sécurité des véhicules et sur les routes, à unifier la sécurité routière européenne et les normes d’inspection, les règlements concernant la délivrance des permis de conduire et les systèmes de signalisation routière, à imposer des sanctions d’une manière unifiée et universelle et à accorder l’attention requise à l’information et à l’éducation. Dans ce domaine, la Commission pourrait jouer un rôle incitatif déterminant, si elle était prête à financer des projets de partenariat entrepris par de nouveaux et d’anciens pays membres de l’Union européenne. La mise en œuvre pratique de nouveaux développements pourrait être facilitée par un règlement approprié des activités des compagnies d’assurance. Je voudrais souligner que les pays membres, spécialement ceux dans lesquels les décès sur les routes sont parmi les plus nombreux, devraient instaurer une limite d’alcoolémie de zéro pour les nouveaux conducteurs, les conducteurs professionnels, les chauffeurs d’autobus et, par exemple, ceux qui transportent des marchandises dangereuses. De même, les pays membres devraient alourdir les sanctions imposées aux contrevenants, surtout en ce qui concerne la conduite en état d’ivresse. Je proviens moi-même d’un nouvel État membre, qui connaît peut-être la situation la plus mauvaise de toute l’Union européenne. Ce problème est donc particulièrement pénible pour moi. Le nombre de victimes en Lituanie par million d’habitants ou par véhicule est trois fois plus élevé que dans n’importe quel ancien pays de l’Union européenne. J’ai observé attentivement les statistiques et j’ai noté un schéma curieux. On peut classer les pays européens en trois groupes selon le nombre de tués sur les routes: les anciens pays membres de l’Union européenne, les nouveaux pays membres de l’Union européenne - les anciens membres du bloc soviétique et les nouveaux pays européens - et les anciennes républiques de l’Union soviétique. Il est intéressant de relever que plus un pays a été touché par le totalitarisme, moins les conducteurs de ce pays respectent les autres usagers de la route et moins ils s’inquiètent de leur propre santé et de celle des autres ou même de leur vie. C’est comme s’ils étaient soudainement débridés. Les routes sont comme un champ de bataille. Une plaisanterie circule même en Lituanie, où nous disons que bientôt le nombre de morts sur nos routes dépassera celui des Américains tués en Irak. Il s’agit d’une question de comportements, liés à certaines valeurs, dont le respect et la préoccupation pour l’environnement. Je pense donc que nous devrions concentrer notre attention sur l’éducation et la culture, c’est-à-dire les domaines liés à la formation des comportements, à commencer par les plus jeunes dans notre société."@fr8
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@hu11
"La ringrazio, onorevole Petersen, per una relazione completa e, soprattutto, molto opportuna sulla sicurezza stradale, o per essere più precisi, sui pericoli esistenti sulle strade. La situazione è davvero molto grave. Nel momento in cui l’Unione europea accoglie nuovi Stati membri, i problemi aumentano e si allarga il divario tra i nuovi Stati membri e quelli più vecchi che sono avvantaggiati da infrastrutture e tecnologie più avanzate. Poiché attualmente spetta ai vari paesi la principale responsabilità di migliorare le misure di sicurezza stradale, accordo tutto il mio appoggio alla richiesta della relatrice di accrescere il ruolo della Commissione nell’uniformazione delle norme applicate dai vari paesi e nell’introduzione di norme giuridiche uniformi e nell’applicazione delle migliori prassi europee in materia. La risoluzione in esame contiene un elenco accuratamente preparato di diverse soluzioni la cui attuazione consentirebbe senza dubbio di evitare molti dei tragici incidenti che si verificano sulle strade, oltre a costituire un incentivo a intensificare l’applicazione delle più moderne tecnologie per la sicurezza ai veicoli da trasporto e alle strade, a unificare le norme in materia di sicurezza e di controllo dei trasporti dei paesi europei, le disposizioni per il rilascio delle patenti di guida e la segnaletica stradale, ad applicare le sanzioni per infrazioni stradali in maniera uniforme e universale e a riservare l’attenzione necessaria a educazione e informazione. Un grosso incentivo in questo campo potrebbe essere la disponibilità della Commissione a finanziare progetti di partenariato promossi dai nuovi e dai vecchi Stati membri dell’Unione europea. L’attuazione pratica delle ultime innovazioni potrebbe essere favorita da un’adeguata regolamentazione delle attività delle compagnie di assicurazione. Vorrei sottolineare che gli Stati membri, soprattutto quelli in cui il numero di morti sulle strade è tra i più elevati, dovrebbero fissare un tasso di alcolemia pari a zero per coloro che hanno iniziato di recente a guidare e per i conducenti professionali di veicoli commerciali e di autobus che trasportano passeggeri e, ad esempio, merci pericolose. Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero inasprire le sanzioni previste per chi commette infrazioni, soprattutto quelle relative alla guida in stato di ebbrezza. Io stesso provengo da un nuovo Stato membro, in cui la situazione è forse la peggiore dell’UE, e pertanto questo problema è per me particolarmente doloroso. Il numero di vittime in Lituania per milione di abitanti o per veicolo è tre volte superiore a quello di qualsiasi vecchio Stato membro dell’Unione europea. Esaminando con attenzione i dati statistici, ho constatato una tendenza curiosa, ossia che i paesi europei possono essere divisi in tre gruppi sulla base del numero di persone morte sulle strade. Si tratta dei vecchi Stati membri dell’UE, dei nuovi Stati membri che sono ex membri del blocco sovietico e dei nuovi Stati membri che sono ex repubbliche dell’Unione Sovietica. E’ interessante notare che più un paese è stato sottoposto a una forma di totalitarismo, meno i conducenti rispettano gli altri utenti della strada, e meno si preoccupano della salute o addirittura della vita propria e altrui. Si ha l’impressione che siano stati lasciati senza controllo. Sulle strade si sta combattendo una specie di guerra. In Lituania si dice addirittura per scherzo che le persone che ogni anno muoiono sulle strade saranno presto più numerose degli americani che muoiono nella guerra in Iraq. E’ una questione di comportamento, che riguarda i valori, il rispetto e la preoccupazione per l’ambiente. Ritengo pertanto che si debba rivolgere l’attenzione all’educazione e alla cultura, ossia ai settori che contribuiscono alla formazione dei comportamenti, a iniziare dalle fasce più giovani della società."@it12,12
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@lv13
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@mt15
"Dank u, mevrouw Petersen, voor uw grondige en bovenal zeer welkome verslag over de veiligheid – of om preciezer te zijn het gevaar – op onze wegen. De situatie is inderdaad zeer ernstig en met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie stijgen de problemen. De kloof tussen hen en de oudere landen wordt groter, daar deze laatsten kunnen profiteren van hoogwaardiger infrastructuur en technologieën. Aangezien de hoofdverantwoordelijkheid voor betere verkeersveiligheidsmaatregelen op dit moment bij de verschillende lidstaten ligt, steun ik de oproep van de rapporteurs om de Commissie een grotere rol te geven in het brengen van eenheid in de normen die door de verschillende landen worden gehanteerd, en in het invoeren van uniforme wettelijke normen en het toepassen van betere Europese praktijken op deze terreinen. Deze resolutie biedt een grondig voorbereide verzameling van uiteenlopende strategieën waarvan de tenuitvoerlegging ons ongetwijfeld zou helpen om veel tragische verkeersincidenten te voorkomen. Daarnaast vormt het een aanmoediging voor een intensieve invoering van de meest recente veiligheidstechnologie in voertuigen en op de wegen; om eenheid te brengen in de normen voor vervoersveiligheid en –inspectie, de regels voor de afgifte van rijbewijzen en de verkeersborden van de lidstaten; om verkeersboetes op uniforme en universele wijze toe te passen; en om de nodige aandacht te geven aan voorlichting en onderwijs. Een belangrijke stimulans op dit terrein zou kunnen bestaan in de bereidheid van de Commissie om partnerschapsprojecten tussen nieuwe en oude landen van de Europese Unie te financieren. De praktische toepassing van nieuwe ontwikkelingen kan worden bevorderd door passende regulering van de activiteiten van verzekeringsmaatschappijen. Ik wil graag benadrukken dat de lidstaten, in het bijzonder die waar het aantal verkeersslachtoffers het hoogst is, de grens voor het alcoholpromillage in het bloed op nul zouden moeten stellen voor personen met weinig rijervaring en voor beroepsbestuurders van bedrijfsvoertuigen en bussen die passagiers of, bijvoorbeeld, gevaarlijke stoffen vervoeren. Evenzo zouden de lidstaten overtreders strenger moeten straffen, in het bijzonder bij rijden onder invloed. Ikzelf kom uit een nieuwe lidstaat waar de situatie mogelijk het slechtst is in de hele EU. Dit probleem gaat mij dan ook zeer aan het hart. Het aantal slachtoffers per miljoen inwoners of per voertuig in Litouwen ligt driemaal hoger dan in elk van de oude EU-landen. Door de statistieken nauwgezet te volgen is mij een frappant patroon opgevallen: de Europese landen kunnen namelijk worden onderverdeeld in drie groepen op basis van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers: de oude EU-landen, de nieuwe EU-landen die tot het Oostblok behoorden, en de nieuwe EU-landen die deelrepublieken waren van de Sovjetunie. Het is treffend dat hoe meer een land onder totalitair bewind heeft gestaan, hoe minder de automobilisten andere weggebruikers respecteren, en hoe minder ze zich bekommeren om de gezondheid of zelfs het leven van zichzelf en van anderen. Het lijkt alsof ze zijn losgeslagen. Er is een soort oorlog aan de gang op de wegen. Wij in Litouwen schertsen zelfs dat het niet lang meer zal duren of we hebben jaarlijks meer slachtoffers op onze wegen dan de Amerikanen in de oorlog in Irak. Het is een kwestie van levenshouding, die samenhangt met waarden, respect en milieubewustzijn. Daarom denk ik dat er aandacht moet worden geschonken aan onderwijs en cultuur, de gebieden waar de levenshouding wordt gevormd, om te beginnen bij de jongste groep mensen in de samenleving."@nl3
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@pl16
"Muito obrigado, Senhora Deputada Ewa Hedkvist Petersen, pelo seu relatório, abrangente e, sobretudo, muito oportuno, sobre a segurança – ou, para ser mais preciso, sobre o perigo – nas nossas estradas. A situação é, de facto, muito grave. À medida que a União Europeia vai aceitando novos membros os problemas vão crescendo. Aprofunda-se o fosso entre os novos membros e os Estados mais antigos, que se socorrem de infra-estruturas e tecnologias mais avançadas. Uma vez que grande parte da responsabilidade por medidas que visem melhorar a segurança cabe, actualmente, aos diversos países, apoio plenamente a exigência da relatora de reforçar o papel da Comissão para uniformizar as normas aplicadas por cada um e ainda para introduzir normas jurídicas idênticas, assim como para aplicar as melhores práticas europeias nestas matérias. A presente resolução é um bem apetrechado catálogo de estratagemas diversos cuja execução irá, decerto, ajudar-nos a evitar muitos acidentes trágicos nas estradas. É, ao mesmo tempo, um estímulo a aplicar de modo intensivo a mais recente tecnologia de segurança nos veículos e nas estradas; a uniformizar as normas de segurança nos transportes e relativas a inspecções, a legislação relativa à emissão de cartas de condução e a sistemas de sinalização do tráfego rodoviário; a aplicar multas uniformizadas e de forma universal; e a dispensar a devida atenção à informação e educação. Se a Comissão se dispusesse a financiar projectos de parceria a levar a cabo pelos países, antigos e novos, da União Europeia, estaria a criar um interessante incentivo neste domínio. A aplicação prática das novas medidas poderia ser apoiada por uma regulamentação adequada das actividades das companhias de seguros. Gostaria de salientar que os Estados-Membros, em especial aqueles onde o número de mortes nas estradas é mais elevado, deviam estabelecer uma "taxa de alcoolémia zero" para os jovens condutores, bem como para os motoristas profissionais de veículos de transporte de passageiros ou mercadorias e, por exemplo, para os motoristas de veículos de transporte de produtos perigosos. Ao mesmo tempo, os Estados-Membros deviam tornar mais pesadas as penas para os infractores, especialmente quando a infracção se prende com a condução sob o efeito do álcool. Eu próprio sou natural de um novo Estado-Membro cuja situação é, provavelmente, a pior da UE, pelo que o problema me é particularmente penoso. Na Lituânia o número de vítimas por milhão de habitantes ou por veículo é três vezes superior ao de qualquer dos países da “velha” União. Ao analisar criteriosamente as estatísticas encontrei um curioso padrão: é possível dividir os países europeus em três grupos, com base no número de pessoas que morrem nas estradas. São esses grupos: os antigos países da UE, os novos países da UE – antigos membros do bloco soviético e novos países da UE – e as antigas repúblicas da União Soviética. É curioso verificar que quanto mais um país foi afectado pelo totalitarismo, tanto menos respeito os condutores demonstram pelos outros utilizadores da estrada e tanto menos se preocupam com a saúde e a vida, própria e dos outros. Dir-se-ia que lhes soltaram a trela. Nas estradas trava-se uma guerra bem dura. Na Lituânia diz-se até, numa manifestação de humor negro, que dentro em breve teremos mais pessoas a morrer nas estradas do que os Americanos que morrem na guerra do Iraque. É uma questão de atitudes que tem a ver com valores, respeito e preocupação com o ambiente. Em consequência, penso que devíamos prestar especial atenção à educação e à cultura, ou seja, à educação de atitudes, a começar com os grupos mais jovens da sociedade."@pt17
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@ro18
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@sk19
"Ačiū poniai Petersen už išsamų ir svarbiausia labai savalaikį pranešimą apie saugumą, tiksliau nesaugumą mūsų keliuose. Situacija iš tiesų labai rimta. Europos Sąjungai priimant naujas nares problemų daugėja. Didėja atotrūkis tarp jų ir pažangesnę infrastruktūrą bei technologijas galinčių taikyti senųjų šalių. Kadangi kol kas didesnė dalis saugumo keliuose didinimo priemonių priklauso valstybių kompetencijai, pilnai pritariu pranešėjų raginimui didinti Komisijos vaidmenį suvienodinant įvairiose šalyse taikomus standartus ir įvedant vieningus teisinius normatyvus bei visam tam taikant geresnę europinę praktiką. Iš tiesų ši rezoliucija yra puikiai parengtas sąrašas įvairialypių priemonių, kurių įgyvendinimas neabejotinai padėtų išvengti daugelio tragiškų įvykių keliuose. Tai ir skatinimas intensyviai diegti pažangiausias saugumo technologijas transporto priemonėse bei keliuose, unifikuoti Europos šalių transporto saugumo ir patikros standartus, vairuotojo pažymėjimo gavimo taisykles, kelio ženklų sistemas, vieningai ir visuotinai taikyti nuobaudas, skirti reikiamą dėmesį informacijai ir švietimui. Didele paskata šioje srityje galėtų tapti Komisijos pasirengimas finansuoti Europos Sąjungos naujųjų ir senųjų valstybių vykdomus partnerystės projektus. Naujovių pritaikymas praktikoje galėtų būti skatinimas atitinkamu draudimo bendrovių veiklos reglamentavimu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, ypač tos, kuriose mirtingumas keliuose vienas didžiausių, turėtų nustatyti nulinę alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribą neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinio transporto priemonių bei autobusų vairuotojams gabenantiems keleivius ir, pavyzdžiui, pavojingas prekes. Taip pat šalys narės turėtų griežtinti baudžiamąją atsakomybę pirmiausia už pažeidimus susijusius su vairavimu išgėrus. Aš pats esu iš naujosios Europos Sąjungos šalies narės, kurioje situacija yra bene blogiausia. Todėl man ypatingai skaudi ši problema. Žuvusiųjų skaičius Lietuvoje lyginant vienam milijonui gyventojų arba transporto priemonei tris kartus didesnis, nei bet kurioje senoje Europos Sąjungos šalyje. Atidžiai stebėdamas statistiką pastebėjau vieną keistą dėsningumą: tai, kad visas Europos šalis pagal žuvusiųjų skaičių keliuose galima suskirstyti į tris grupes. Tai senosios valstybės, naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusio Sovietinio bloko narės , naujosios Europos Sąjungos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos Respublikos narės. Įdomiausia tai, kad kuo labiau šalis buvo paveikta totalitarizmo, tuo mažiau eismo dalyviai jaučia pagarbą kitiems eismo dalyviams, rūpinasi savo ir kitų sveikata ar net gyvybe. Atrodo, kad juos kažkas nuo grandinės paleido. Vyksta savotiškas karas keliuose. Pas mus net juokaujama, kad Lietuvoje per metus greitai žus daugiau žmonių, nei amerikiečių Irako kare. Ir tai jau požiūrio klausimas, susijęs su vertybėmis, pagarba ir rūpesčiu aplinkai, todėl manau, kad dėmesys turėtų būti skirtas švietimui, kultūrai, tai yra ten, kur formuojasi požiūris, pradedant nuo jauniausios visuomenės narių grupės."@sl20
"Tack, fru Petersen, för ett uttömmande betänkande i rättan tid om säkerheten, eller snarare riskerna, på våra vägar. Situationen är verkligen allvarlig. I takt med att EU accepterar nya medlemmar tilltar problemen. Klyftan ökar mellan dem och de gamla medlemsstaterna som kan dra nytta av mer avancerad infrastruktur och teknik. Eftersom ansvaret för bättre säkerhetsåtgärder på vägarna ligger inom medlemsstaternas jurisdiktion för närvarande stöder jag helt föredragandens krav på att stärka kommissionens roll i att skapa enhetliga standarder som ska tillämpas i medlemsstaterna och enhetliga rättsliga standarder och tillämpning av bättre EU-rutiner i dessa frågor. Denna resolution är i sanning en väl förberedd förteckning över diverse knep, vilkas genomförande utan tvekan skulle hjälpa oss att undvika många av de tragiska olyckorna på vägarna. Den är också en uppmuntran att intensivt införa den senaste säkerhetstekniken i transportfordon och på vägarna, nämligen att enhetliggöra EU-ländernas transportsäkerhet och kontrollstandarder, bestämmelser för utfärdande av körkort och vägmärken samt att tillämpa böter i trafiken på ett enhetligt och allmängiltigt sätt och fästa vederbörlig vikt vid information och utbildning. Ett starkt incitament kan vara kommissionens beredvillighet att finansiera partnerskapsprojekt mellan nya och gamla medlemsstater i EU. Det praktiska genomförandet av ny utveckling kan få en hjälp på traven genom lämplig reglering av försäkringsbolagens aktiviteter. Jag vill betona att medlemsstater, särskilt där dödssiffrorna på vägarna är högst, bör fastställa en gräns för alkohol i blodet på noll promille för personer som nyligen tagit körkort och för yrkesförare av transportfordon och bussar i persontrafik och t.ex. farligt gods. På samma sätt bör medlemsstaterna skärpa straffen för de ansvariga för överträdelserna, särskilt rattonyktra. Jag kommer själv från en ny medlemsstat där situationen kanske är värst i EU. Därför smärtar mig detta problem särskilt. Antalet offer i Litauen per miljon invånare eller per fordon är tre gånger större än i vilken av de äldre medlemsstaterna som helst. Jag har noga granskat statistiken och upptäckt ett egendomligt mönster: EU-länderna kan nämligen delas in i tre grupper utifrån antalet döda på vägarna. Dessa är de gamla EU-medlemsstaterna, de nya EU-medlemsstaterna – tidigare ingående i Sovjetblocket, och de nya EU-medlemsstaterna – de tidigare Sovjetrepublikerna. Det är intressant att ju mer ett land har påverkats av totalitarismen, desto mindre känner förarna respekt för andra väganvändare och desto mindre bryr de sig om sin egen och andras hälsa eller rentav sitt eget och andras liv. Det verkar som att de getts fria tyglar. Ett veritabelt krig utkämpas på vägarna. I Litauen skämtar vi till och med och säger att vi snart har fler som dör på vägarna varje år än vad det är amerikaner som dör i kriget i Irak. Det är en attitydfråga och har med värderingar, respekt och miljöhänsyn att göra. Därför bör man fokusera på utbildning och kultur, dvs. attitydförändrande områden där man börjar med den yngsta gruppen i samhället."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ALDE frakcijos vardu"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
"Arūnas Degutis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph