Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-01-17-Speech-3-141"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070117.8.3-141"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil allerførst sige, at det glæder mig, at arbejdet med den internationale konvention om våbenhandel er indledt i år med 153 FN-medlemmers godkendelse. Jeg anerkender det vigtige arbejde, som den britiske Labour-regering har udført for at opnå en aftale om dette i FN, og ligeledes, at den britiske konservative talsmand omsider i dag har ændret holdning og nu er for. EU og medlemsstaterne må fastholde en stærk og proaktiv tilgang i vores støtte til den foreslåede traktat, navnlig under de kommende bilaterale konsultationer med den nye generalsekretær for FN, og vi må fastholde presset på USA's regering, for at få den til at revurdere sine forpligtelser over for traktaten. Vi må have en stærk, effektiv og juridisk bindende traktat, der omfatter handel med alle konventionelle våben og indeholder klare standarder for, hvornår en våbenoverførsel ikke må finde sted, herunder overholdelse af menneskerettighederne, og vi må have en effektiv overvågnings- og håndhævelsesmekanisme. Hvad angår andre spørgsmål i denne betænkning, vil jeg endnu en gang rose min gode ven og kollega hr. Romeva i Rueda for hans glimrende arbejde, som jeg støtter stærkt. Siden vi holdt denne årlige debat sidste år, er yderligere 45 millioner mennesker i vores verden blevet berørt af de ødelæggende virkninger af krig, og som vi kun ved alt for godt, er det ikke bare et spørgsmål om de skræmmende høje dødstal. Ifølge FN's Organisation for Ernæring og Landbrug er voldelige konflikter i dag den største årsag til sult i verden. Hr. formand! I år har De og jeg på vegne af Europa-Parlamentet været i Den Demokratiske Republik Congo, hvor undersøgelser i år har vist, at ammunition og våben fra Grækenland, en af EU's medlemsstater, og fra Serbien, en stat, som vi forhandler om en associeringsaftale med, er i hænderne på oprørere i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo til trods for FN's våbenembargo. Jeg vil sige til den britiske konservative talsmand, som under denne debat har sagt, at dette er selvpiskning mod europæiske nationer, at jeg ganske enkelt kalder det mord, når nogen bliver dræbt med et ulovligt eksporteret våben. Det er ingen undskyldning, når de siger, at det er acceptabelt, fordi Kina også gør det. Europa har pligt til at føre an moralsk. Vi må opnå enighed om denne fælles holdning og til næste år offentliggøre navnene på de stater, der har nægtet at tilslutte sig den i Rådet. Jeg takker tyskerne for deres udtalelser."@da2
"Herr Präsident! Zunächst einmal begrüße ich die Tatsache, dass in diesem Jahr die Arbeiten am Internationalen Abkommen über den Waffenhandel begonnen haben, wozu 153 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ihre Zustimmung gegeben haben. Würdigen möchte ich ferner den maßgeblichen Einsatz der britischen Labour-Regierung, hier im Rahmen der Vereinten Nationen eine Vereinbarung zu erzielen, und nicht zuletzt die Tatsache, dass sich der Sprecher der britischen Konservativen heute doch noch auf die Seite der Befürworter geschlagen hat. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten müssen weiterhin entschlossen und aktiv für den vorgeschlagenen Vertrag eintreten, insbesondere während der bevorstehenden bilateralen Konsultationen mit dem neuen UN-Generalsekretär. Außerdem müssen wir weiterhin Druck auf die Regierung der Vereinigten Staaten ausüben, damit sie ihre Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags korrigiert. Wir brauchen einen soliden, wirksamen und rechtsverbindlichen Vertrag, der den Handel mit allen konventionellen Waffen abdeckt und klare Vorgaben enthält, wann ein Waffentransfer nicht stattfinden sollte, was die Achtung der Menschenrechte mit einschließt. Darüber hinaus sollten wir über einen Mechanismus zur effektiven Überwachung und Durchsetzung verfügen. Was die anderen Fragen in diesem Bericht betrifft, so möchte ich meinem guten Freund und Kollegen, Herrn Romeva i Rueda, für seine exzellente Arbeit, die ich nachdrücklich unterstütze, meine Anerkennung aussprechen. Seit wir diese jährlich wiederkehrende Debatte letztes Jahr führten, sind weitere 45 Millionen Menschen auf unserem Planeten mit den verheerenden Folgen von Kriegen konfrontiert worden, wobei wir natürlich ganz genau wissen, dass es hier nicht nur um die unzähligen Todesopfer geht. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen sind gewaltsame Konflikte heute die wichtigste Ursache für Hunger in der Welt. Dieses Jahr, Herr Präsident, waren Sie und ich im Auftrag des Parlaments in der Demokratischen Republik Kongo, wo diesjährige Untersuchungen ergeben haben, dass sich ungeachtet des UN-Waffenembargos Munition und Waffen in Rebellenhänden im Osten der DRK befanden, und zwar aus Griechenland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, und aus Serbien, einem Staat, mit dem wir gerade ein Assoziationsabkommen aushandeln. Dem Sprecher der britischen Konservativen, der in dieser Aussprache behauptete, dies sei eine Selbstkasteiung der Europäischen Nationen, kann ich nur Folgendes sagen: Wenn jemand durch eine illegal exportierte Waffe getötet wird, dann nenne ich das schlicht und einfach Mord. Mit der Behauptung, China tue dies auch und deshalb sei es akzeptabel, lässt sich das nicht entschuldigen. Europa hat die Pflicht, die moralische Führungsrolle zu übernehmen. Wir sollten diesen Gemeinsamen Standpunkt verabschieden und nächstes Jahr diejenigen Staaten klar beim Namen nennen, die sich geweigert haben, ihm im Rat zuzustimmen. Ich danke den Deutschen für das, was sie gesagt haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να χαιρετίσω το γεγονός ότι ξεκίνησαν εφέτος οι εργασίες κατάρτισης της διεθνούς συνθήκης για το εμπόριο όπλων, με την έγκριση 153 κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για την όψιμη μεταστροφή του εκπροσώπου των βρετανών Συντηρητικών, ο οποίος τάσσεται σήμερα υπέρ της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν ισχυρή στάση ενεργού στήριξης της προτεινόμενης Συνθήκης, ιδίως στις επικείμενες διμερείς διαβουλεύσεις με τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αναθεωρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Συνθήκης. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή, αποτελεσματική και νομικά δεσμευτική Συνθήκη η οποία θα καλύπτει το εμπόριο όλων των συμβατικών όπλων και θα ορίζει σαφή πρότυπα όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται μεταφορές όπλων, περιλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ πρέπει να θεσπίσουμε αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής. Όσον αφορά ορισμένες άλλες πτυχές αυτής της έκθεσης, θέλω να συγχαρώ για μια ακόμη φορά τον καλό μου φίλο και συνάδελφο κ. Romeva i Rueda για το εξαίρετο έργο του, το οποίο στηρίζω ολόψυχα. Αφότου πραγματοποιήσαμε αυτή την ετήσια συζήτηση πέρυσι, 45 εκατομμύρια ακόμη άτομα στον κόσμο μας υπέστησαν τις καταστροφικές επιπτώσεις του πολέμου, και, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η φρίκη του πολέμου δεν περιορίζεται μόνο στον τραγικό αριθμό των νεκρών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία, οι βίαιες συγκρούσεις είναι η σημαντικότερη αιτία για την πείνα στον κόσμο σήμερα. Εφέτος, κύριε Πρόεδρε, επισκέφθηκα μαζί σας, ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου, σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εφέτος, παρά τον εμπορικό αποκλεισμό στην πώληση όπλων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ, εντοπίστηκαν στα χέρια ανταρτών στις ανατολικές περιοχές της ΛΔΚ όπλα και πυρομαχικά τα οποία προέρχονταν από την Ελλάδα, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από τη Σερβία, με την οποία διαπραγματευόμαστε συμφωνία σύνδεσης. Θέλω να επισημάνω στον εκπρόσωπο των βρετανών Συντηρητικών ο οποίος δήλωσε σε αυτή τη συζήτηση ότι επιδιδόμαστε σε αυτομαστίγωση κατά των ευρωπαϊκών κρατών, ότι, όταν κάποιος χάνει τη ζωή του από ένα όπλο το οποίο εξήχθη παρανόμως, δεν μπορώ παρά να αποκαλέσω την πράξη αυτή δολοφονία. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε μια τέτοια πράξη λέγοντας ότι, επειδή το ίδιο κάνει και η Κίνα, είναι αποδεκτό. Η Ευρώπη έχει καθήκον να ηγείται στο πεδίο της ηθικής. Πρέπει να επιτύχουμε την έγκριση αυτής της κοινής θέσης και, μέχρι το επόμενο έτος, να είμαστε σε θέση να κατονομάσουμε δημοσίως τα κράτη τα οποία θα έχουν αρνηθεί να συμφωνήσουν με αυτή την κοινή θέση στους κόλπους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ τους Γερμανούς για τις δηλώσεις τους."@el10
"Señor Presidente, de entrada quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que este año haya comenzado el trabajo en torno al tratado internacional sobre el comercio de armas, con la aprobación de 153 Estados miembros de las Naciones Unidas. Quisiera reconocer el trabajo pionero realizado por el Gobierno laborista británico al conseguir el acuerdo sobre este asunto en el seno de las Naciones Unidas y, de hecho, la tardía conversión del portavoz de los conservadores británicos, que hoy se ha declarado a favor. La Unión Europea y los Estados miembros deben mantener una postura firme y activa de apoyo al tratado propuesto, especialmente durante las próximas consultas bilaterales con el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, y tenemos que mantener la presión sobre el Gobierno de los Estados Unidos para que se ajuste a sus obligaciones derivadas del tratado. Necesitamos un Tratado fuerte, eficaz y legalmente vinculante que abarque el comercio de todas las armas convencionales y establezca normas claras con respecto a las situaciones en las que no deben producirse transferencias de armas, incluido el respeto por los derechos humanos, y debemos contar con un mecanismo eficaz de seguimiento y cumplimiento. Con respecto a otras cuestiones contenidas en este informe, una vez más quiero rendir homenaje a mi buen amigo y colega, el señor Romeva i Rueda, por su excelente trabajo, que cuenta con mi firme apoyo. Desde que celebramos este debate anual el año pasado, 45 millones de personas más de nuestro mundo se han visto afectadas por las consecuencias devastadoras de la guerra, y como todos muy bien sabemos, no se trata únicamente del horrible tributo de muerte. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los conflictos violentos son la principal causa singular de hambre en el mundo actual. Este año, señor Presidente, usted y yo hemos estado en la República Democrática del Congo en nombre de este Parlamento, donde la investigación este año ha revelado que a pesar del embargo de armas de las Naciones Unidas, fuerzas rebeldes de la RDC tenían munición y armas procedentes de Grecia, un Estado miembro de la Unión Europea, y de Serbia, un estado con el que estamos negociando un acuerdo de asociación. Al portavoz de los conservadores británicos, que ha dicho en este debate que se trata de autoflagelación contra las naciones europeas, quisiera decirle que cuando alguien muere a manos de un arma exportada ilegalmente, yo lo llamo asesinato. No vale la excusa de que como China también lo hace, esto es aceptable. Europa tiene la obligación de dar ejemplo moral. Debemos ponernos de acuerdo sobre esta Posición Común y, a partir del año que viene, señalar con el dedo a aquellos Estados que se hayan negado a suscribirla en el Consejo. Agradezco a los alemanes lo que han dicho."@es21
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi iloita siitä, että tänä vuonna on aloitettu valmistelutyö Yhdistyneiden Kansakuntien 153 jäsenvaltion hyväksymän kansainvälisen asekauppasopimuksen tekemiseksi. Haluan antaa tunnustusta Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluehallituksen uraauurtavalle työlle tämän sopimuksen tekemiseksi YK:ssa ja tosiaan myös Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien äänitorven myöhäiselle kääntymiselle hankkeen kannattajaksi. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on tuettava ehdotettua sopimusta lujasti ja aktiivisesti etenkin YK:n uuden pääsihteerin kanssa käytävissä tulevissa kahdenvälisissä neuvotteluissa. Meidän on painostettava jatkuvasti Yhdysvaltojen hallitusta, jotta se arvioisi uudelleen sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Tarvitsemme vahvan, tehokkaan ja oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka kattaa kaikkien perinteisten aseiden kaupan ja jossa asetetaan selkeät normit sille, milloin aseita ei saa myydä muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen vuoksi. Meidän on myös luotava tehokas valvonta- ja täytäntöönpanomekanismi. Muiden tähän mietintöön liittyvien seikkojen osalta haluan jälleen kerran osoittaa kunnioitusta hyvälle ystävälleni ja kollegalleni Raül Romeva i Ruedalle tästä erinomaisesta työstä, jota tuen vahvasti. Sen jälkeen, kun viime vuonna kävimme tämän vuotuisen keskustelun, 45 miljoonaa ihmistä on jälleen joutunut kärsimään sodan tuhoisista vaikutuksista maailmassamme, ja kuten varsin hyvin tiedämme, kyse ei ole pelkästään hirvittävästä kuolonuhrien määrästä. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan väkivaltaiset konfliktit ovat nykymaailmassa myös suurin yksittäinen nälänhädän syy. Arvoisa puhemies, te ja minä olemme tänä vuonna käyneet Kongon demokraattisessa tasavallassa Euroopan parlamentin puolesta. Tämänvuotisissa tutkimuksissa on ilmennyt, että YK:n asevientikiellosta huolimatta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa kapinallisten käsiin on päätynyt ammuksia ja aseita, jotka ovat peräisin Kreikasta, Euroopan unionin jäsenvaltiosta, ja Serbiasta, valtiosta, jonka kanssa neuvottelemme assosiaatiosopimuksesta. Totean sille, joka totesi tässä keskustelussa brittikonservatiivien äänellä, että tämä on Euroopan kansakuntiin kohdistuvaa itseruoskintaa, että jos joku surmataan laittomasti viedyllä aseella, kutsun sitä yksinkertaisesti murhaksi. Tätä ei voida puolustella sillä, että vienti on hyväksyttävää, koska Kiinakin tekee niin. Euroopan velvollisuutena on toimia moraalisena johtajana. Meidän on pystyttävä hyväksymään tämä yhteinen kanta ja nimettävä ja saatettava ensi vuoden aikana häpeään ne valtiot, jotka eivät ole suostuneet hyväksymään sitä neuvostossa. Kiitän saksalaisia siitä, mitä he ovat sanoneet."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais avant tout exprimer ma satisfaction face au lancement, cette année, des travaux sur le Traité international sur le commerce des armements, et ce avec l’assentiment de 153 États membres des Nations unies. Je tiens également à saluer le gouvernement travailliste britannique qui a joué un rôle majeur dans cette décision prise dans le cadre des Nations unies, ainsi que le porte-parole des conservateurs britanniques qui a décidé aujourd’hui, sur le tard, de se prononcer en faveur de cette initiative. L’Union européenne et les États membres doivent soutenir le Traité proposé de manière ferme et proactive, en particulier lors des consultations bilatérales qui auront lieu prochainement avec le nouveau secrétaire général des Nations unies. Nous devons également continuer à faire pression sur le gouvernement américain pour qu’il reconsidère ses obligations envers le Traité. Nous avons besoin d’un Traité solide, efficace et juridiquement contraignant couvrant le commerce de toutes les armes conventionnelles et fixant des normes claires concernant les cas d’interdiction de transfert d’armes, notamment en cas de non-respect des droits de l’homme. Il convient en outre de prévoir un mécanisme de contrôle et de coercition efficace. Pour ce qui est des autres thèmes abordés dans ce rapport, je souhaiterais féliciter encore une fois mon collègue et ami M. Romeva i Rueda pour son excellent travail, qui a tout mon soutien. Depuis le débat annuel de l’année passée, 45 millions de personnes sont venues grossir les rangs des personnes victimes des conséquences dévastatrices de la guerre, et nous sommes parfaitement conscients qu’il n’est pas uniquement question du nombre horrifiant de pertes humaines constaté. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les conflits violents constituent la première cause de famine dans le monde aujourd’hui. Cette année, Monsieur le Président, vous et moi nous sommes rendus en République démocratique du Congo au nom de ce Parlement. Les enquêtes réalisées cette année ont révélé qu’en dépit de l’embargo sur les armes décrété par les Nations unies, des groupes dissidents de l’est du pays avaient reçu des munitions et des armes de la Grèce, un État membre de l’Union européenne, et de la Serbie, un pays avec lequel nous négocions actuellement un accord d’association. En réponse au porte-parole des conservateurs britanniques, qui a parlé plus tôt d’auto-flagellation au détriment des nations européennes, je signalerais que lorsqu’une personne est tuée par une arme exportée illégalement, j’appelle cela purement et simplement un meurtre. Il n’est pas question d’excuser pareil acte en prétendant qu’il est acceptable puisque la Chine agit également de la sorte. L’Europe doit être la première à faire preuve de moralité en la matière. Nous devrions opter pour cette position commune et, d’ici l’année prochaine, montrer du doigt les États qui l’ont rejetée au Conseil. Je remercie les Allemands pour leurs paroles."@fr8
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto vorrei esprimere il mio apprezzamento per il fatto che quest’anno si è dato il via ai lavori per il trattato internazionale sul commercio di armi, con l’approvazione di 153 Stati membri dell’ONU. Vorrei riconoscere il lavoro eminente intrapreso dal governo laburista britannico per giungere a tale accordo in seno alle Nazioni Unite e, di fatto, l’odierna e tardiva conversione in suo favore del portavoce dei conservatori britannici. L’Unione europea e gli Stati membri devono mantenere un orientamento forte e attivo nel sostegno alla proposta di trattato, in particolare durante le imminenti consultazioni bilaterali con il nuovo Segretario generale delle Nazioni Unite, e dobbiamo mantenere la pressione sul governo degli Stati Uniti affinché riveda i propri obblighi verso il trattato. Abbiamo bisogno di un trattato forte, efficace e giuridicamente vincolante che copra il commercio di tutte le armi convenzionali e che fissi criteri chiari per l’inammissibilità di un trasferimento di armi, tra cui il rispetto dei diritti umani; necessitiamo inoltre di un meccanismo efficace di monitoraggio e applicazione. Per quanto riguarda altri temi della relazione, vorrei rendere omaggio ancora una volta al mio buon amico e collega, onorevole Romeva i Rueda, per l’ottimo lavoro svolto, che gode del mio pieno sostegno. Dal nostro dibattito annuale dell’anno scorso su questo tema, altri 45 milioni di persone nel mondo sono stati colpiti dalle conseguenze devastanti della guerra e, come sappiamo fin troppo bene, il problema non si esaurisce in questo spaventoso numero di morti. Secondo la FAO, i conflitti violenti oggi sono la maggiore causa di fame nel mondo. Signor Presidente, lei e io siamo stati, a nome di quest’Assemblea, nella Repubblica democratica del Congo; quest’anno, nonostante l’ sulle armi imposto dall’ONU, dalle ricerche è emerso che i ribelli nell’est di quel paese dispongono di munizioni e armi provenienti dalla Grecia, Stato membro dell’Unione europea, e dalla Serbia, Stato con cui stiamo negoziando un accordo di associazione. Al portavoce dei conservatori britannici che durante questo dibattito ha affermato che si tratta di autoflagellazione ai danni delle nazioni europee, rispondo che, quando una persona viene uccisa da un’arma esportata illegalmente, lo chiamo molto semplicemente omicidio. Non è un fatto che si possa scusare dicendo che, poiché lo fa anche la Cina, è accettabile. L’Europa ha il dovere di assumere il ruolo di guida morale. Dobbiamo ottenere l’accordo sulla posizione comune e, entro l’anno prossimo, mettere alla berlina gli Stati che si sono rifiutati di dare il proprio consenso in seno al Consiglio. Ringrazio i tedeschi per quanto hanno detto."@it12
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@lt14
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@lv13
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik mijn vreugde uitspreken over het feit dat dit jaar de werkzaamheden met betrekking tot het internationale verdrag inzake wapenhandel zijn begonnen, met de instemming van 153 lidstaten van de Verenigde Naties. Ik waardeer de voortrekkersrol die de Britse Labourregering heeft gespeeld bij het bewerkstelligen van die instemming in de Verenigde Naties, evenals het feit dat de woordvoerder van de Britse conservatieven zich vandaag uiteindelijk toch hiervóór heeft uitgesproken. De Europese Unie en de lidstaten moeten een krachtige en proactieve aanpak blijven hanteren wat betreft onze steun voor het voorgestelde verdrag, vooral tijdens het komende bilaterale overleg met de nieuwe secretaris-generaal van de VN, en we moeten druk op de regering van de Verenigde Staten blijven uitoefenen opdat zij haar verplichtingen met betrekking tot het verdrag heroverweegt. Wij hebben een solide, doeltreffend en juridisch bindend verdrag nodig dat de handel in alle conventionele wapens bestrijkt en dat duidelijke normen bevat voor de situaties waarin geen wapenoverdracht mag plaatsvinden, inclusief de eerbiediging van de mensenrechten, en we dienen ook over een effectief controle- en handhavingsmechanisme te beschikken. Ten aanzien van de andere vraagstukken in dit verslag wil ik opnieuw mijn goede vriend en collega, de heer Romeva i Rueda, prijzen met het uitstekende werk dat hij heeft verricht en waaraan ik van harte mijn steun geef. Sinds het debat van vorig jaar hierover zijn er in onze wereld nog eens 45 miljoen mensen het slachtoffer geworden van de verwoestende gevolgen van oorlogen. Er zijn verschrikkelijk veel dodelijke slachtoffers, maar we weten heel goed dat dit niet het enige is. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zijn gewelddadige conflicten de allerbelangrijkste oorzaak van honger in de wereld van vandaag. Mijnheer de Voorzitter, dit jaar hebben wij met zijn tweeën namens dit Parlement een bezoek gebracht aan de Democratische Republiek Congo. Uit een onderzoek van dit jaar is gebleken dat de rebellen in het oosten van dit land, ondanks het wapenembargo van de VN, munitie en wapens hebben ontvangen uit Griekenland, een lidstaat van de Europese Unie, en uit Servië, een land waarmee we onderhandelen over een associatieovereenkomst. Tegen de woordvoerder van de Britse conservatieven die in dit debat beweerde dat de Europese landen aan zelfkastijding doen, wil ik het volgende zeggen: wanneer iemand door een illegaal uitgevoerd wapen wordt gedood, noem ik dat gewoon moord. We kunnen ons niet verontschuldigen door te stellen dat het acceptabel is omdat China het ook doet. Europa heeft de plicht moreel leiderschap te tonen. We moeten ervoor zorgen dat dit gemeenschappelijk standpunt wordt aangenomen en volgend jaar in de Raad de landen die weigerden daarmee in te stemmen, openlijk bekritiseren. Ik wil de Duitsers bedanken voor de dingen die zij hebben gezegd."@nl3
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por me congratular pelo facto de se terem iniciado este ano os trabalhos sobre o Tratado Internacional sobre o Comércio de Armas com a aprovação por 153 Estados-Membros das Nações Unidas. Gostaria de reconhecer o trabalho de liderança do Governo trabalhista britânico com vista à consecução desse acordo no seio das Nações Unidas e, na verdade, a conversão tardia, hoje, do porta-voz dos Conservadores, que veio manifestar-se a favor daquele. É preciso que a União Europeia e os Estados-Membros mantenham uma abordagem firme e pró-activa no seu apoio ao Tratado proposto, especialmente nas próximas consultas bilaterais com o novo Secretário-Geral das Nações Unidas, e é preciso que mantenhamos pressões sobre o Governo dos Estados Unidos, a fim de que reveja as suas obrigações ao abrigo do Tratado. Precisamos de um Tratado forte, eficaz e juridicamente vinculativo, que abranja o comércio de todas as armas convencionais e estabeleça normas claras para os casos em que as transferências de armas não devam ocorrer, incluindo o respeito pelos direitos humanos, assim como deveremos dispor de um mecanismos de monitorização eficaz. Quanto a outros temas deste relatório, uma vez mais, gostaria de prestar homenagem ao meu caro amigo e colega Romeva i Rueda, pelo seu excelente trabalho, que merece o meu forte apoio. Desde a realização deste debate anual, no ano passado, que mais 45 milhões de pessoas no mundo foram afectadas pelas consequências devastadoras da guerra e, como todos bem sabemos, não está apenas em causa este hediondo número de mortes. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, os conflitos violentos são hoje a maior causa de fome no mundo. Este ano, eu próprio e o Senhor Presidente visitámos a República Democrática do Congo em nome deste Parlamento, onde a investigação deste ano demostrou que, apesar do embargo das Nações Unidas ao armamento, existem munições e armas nas mãos dos rebeldes na região Leste da RDC provenientes da Grécia, um Estado-Membro da União Europeia, e da Sérvia, um país com o qual estamos a negociar um acordo de associação. Devo dizer ao porta-voz conservador britânico que afirmou que este debate não passa de uma auto-flagelação das nações europeias, que, quando alguém é morto por uma arma exportada ilegalmente, eu, muito simplesmente, chamo-lhe assassinato. Não serve de desculpa afirmar que, porque a China também o faz, é aceitável. A Europa tem o dever de assumir uma liderança. É preciso que cheguemos a acordo quanto a esta posição comum e que, no próximo ano, apontemos a dedo os Estados-Membros que se recusem a assiná-la no Conselho. Agradeço as afirmações dos Alemães."@pt17
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@ro18
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@sk19
"Mr President, I would like to begin by welcoming the fact that work has started this year on the International Arms Trade Treaty, with the approval by 153 Member States of the United Nations. I would like to acknowledge the leading work undertaken by the British Labour Government in getting that agreed within the United Nations and, indeed, today’s late conversion by the British Conservative spokesperson in favour. The European Union and the Member States need to maintain a strong and proactive approach in our support for the proposed Treaty, particularly during the upcoming bilateral consultations with the new UN Secretary-General, and we need to maintain pressure on the United States Government to review its obligations to the Treaty. We need a strong, effective and legally binding Treaty covering the trade in all conventional arms and setting clear standards for when an arms transfer should not take place, including respect for human rights, and we should have an effective monitoring and enforcement mechanism. On other matters in this report, once again I want to pay tribute to my good friend and colleague, Mr Romeva i Rueda, for his excellent work, which has my strong support. Since we had this annual debate last year, 45 million more people in our world have been affected by the devastating consequences of war and, as we are only too well aware, it is not just a matter of the horrific death toll. According to the UN Food and Agricultural Organisation, violent conflict is the single greatest cause of hunger in the world today. This year, Mr President, you and I have been in the Democratic Republic of the Congo on behalf of this Parliament, where research this year has shown, despite the UN arms embargo, ammunition and weapons in rebel hands in eastern DRC from Greece, a Member State of the European Union, and from Serbia, a state with which we are negotiating an association agreement. I say to the British Conservative spokesperson who has said in this debate that this is self-flagellation against European nations, that, when someone is killed by an illegally exported arm, quite simply I call it murder. There is no excusing them saying that because China does it too, that is acceptable. Europe has a duty to take a moral lead. We should get this common position agreed and, by next year, name and shame those states that have refused to agree to it in the Council. I thank the Germans for what they have said."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att välkomna att arbetet med Internationella fördraget om vapenhandel har inletts i år, med samtycke från 153 av Förenta nationernas medlemsstater. Jag skulle vilja erkänna det tongivande arbete som utförts av den brittiska Labourregeringen när det gällde att nå en överenskommelse om detta inom Förenta nationerna och framför allt dagens sena omvändelse av den talesperson för de brittiska konservativa som är för. Europeiska unionen och medlemsstaterna måste upprätthålla en stark och proaktiv linje i vårt stöd för det föreslagna fördraget, särskilt under de kommande bilaterala samråden med den nya generalsekreteraren för FN, och vi måste fortsätta att utöva påtryckningar på den amerikanska regeringen om att den ska se över sina åtaganden enligt fördraget. Vi behöver ett starkt, effektivt och lagligt bindande fördrag som täcker handeln med alla konventionella vapen och där det fastställs tydliga normer för när en vapentransport inte borde äga rum, som inbegriper respekt för mänskliga rättigheter, och vi borde ha en effektiv mekanism för övervakning och genomförande. När det gäller andra frågor i detta betänkande skulle jag ännu en gång vilja hylla min vän och kollega, Raül Romeva i Rueda, för hans utmärkta arbete, som har mitt starka stöd. Sedan vi höll denna årliga debatt förra året har ytterligare 45 miljoner människor i vår värld drabbats av krigets förödande effekter, och som vi alltför väl känner till handlar det inte bara om den fasansfulla dödssiffran. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation är våldsamma konflikter den enskilt största orsaken till hunger i världen i dag. Herr talman! I år har ni och jag besökt Demokratiska republiken Kongo för parlamentets räkning, där forskning i år har visat att det i händerna på rebeller i östra Kongo finns ammunition och vapen från Grekland, en medlemsstat inom Europeiska unionen, och från Serbien, en stat som vi förhandlar om ett associeringsavtal med, trots FN:s vapenembargo. Jag vill säga till talespersonen för de brittiska konservativa, som i denna debatt har sagt att detta är ett självgissel mot europeiska nationer, att när någon dödas av ett olagligt exporterat vapen kallar jag det helt enkelt mord. Det finns inget som ursäktar dem att säga att det är godtagbart för att Kina också gör det. EU har en plikt att vara ledande i moraliskt hänseende. Vi borde enas om denna gemensamma ståndpunkt och peka ut de stater som har vägrat att gå med på det i rådet till nästa år. Jag vill tacka tyskarna för det som de har sagt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph