Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-18-Speech-1-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061218.6.1-071"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@cs1
"Hr. formand! Tak, fordi De ikke beder mig om at kommentere alle de fremsatte synspunkter og specielt de synspunkter, der var sammenfaldende med mine. Jeg vil ikke desto mindre nævne ét, hvor taleren klart havde en anden mening. Hr. Farage sagde, at han ønskede mere magt til EU. Der er ikke det, det drejer sig om her. EU har allerede en del kompetence. Der er tale om, at EU skal have midlerne og redskaberne til at udøve denne kompetence. Det er altid yderst vigtigt i politik og i enhver magtudøvelse, hvor nogle får tildelt en rolle og beføjelserne til noget, at de også har de nødvendige redskaber til at gøre det. I øjeblikket har specielt Rådet ikke de nødvendige midler på grund af beslutningstagning og afstemningssystemer og krav om enstemmighed. Parlamentets arbejde viser, at det trods ideologisk forskelle næsten altid er muligt at træffe afgørelser ved afstemning, men forud for afstemningerne går typisk meget lange forhandlinger, under hvilke der søges kompromiser og skabes resultater. Jeg giver fru Grossetête ret i, at 2006 i særdeleshed har været Parlamentets år. I år er måske nogle af årtiets største lovgivningsmæssige projekter blevet færdiggjort. Under denne forhandling er der blevet nævnt en række emner af europæisk natur, hvor EU har kompetence i sig selv, men der skal også kunne træffe beslutninger. Vi kommer til at stå over for en af fremtidens udfordringer allerede næste år, når der skal træffes en beslutning om Det Europæiske Teknologiske Institut. Det Europæiske Råd erklærede, at der skal træffes en afgørelse herom i 2007. Kommissionen og Rådet får rigeligt at gøre med dette det næste år. Med hensyn til udvidelse mener jeg, at vi skal være særligt opmærksomme på Vestbalkan. Udvidelse er en måde, hvorpå befolkningen på Vestbalkan kan forpligte sig fuldkomment til stabilitet og demokrati, og vi har tid i EU til både at foretage vores egne ændringer i traktaten og til at fortsætte udvidelsesforhandlingerne. Vi i EU og medlemsstaterne skal tage ansvaret for at sørge for, at forhandlingerne om forfatningstraktaten afsluttes, så tidsplanen for europaparlamentsvalget i 2009 kan overholdes. Hvis det lykkes os, skulle der heller ikke være flere problemer med udvidelse. Hr. formand! Tak, fordi jeg har fået det privilegium at være til stede under Parlamentets sidste plenarmøde i år for at overvære en livfuld politisk dialog, hvor ideologiske forhindringer overvindes i samarbejdets navn. Det så vi specielt i begyndelsen af denne forhandling. I Finland har vi også lært at arbejde tæt sammen på tværs af ideologiske grænser også på regeringsplan, og det har været en stor fornøjelse at være involveret i same slags arbejde her på EU-plan. Jeg vil oprigtigt takke alle. Der blev stillet et par konkrete spørgsmål, hvoraf det ene omhandlede den russiske landbrugshandel. Det vil formanden for Kommissionen vist svare på."@da2
". Herr Präsident! Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass ich nicht auf jede geäußerte Meinung eingehen kann. Das gilt insbesondere für die Meinungen, die sich mit meinem Standpunkt decken. Ich möchte jedoch auf einen Redebeitrag zurückkommen, in dem der Redner ganz klar anderer Ansicht war. Herr Farage erklärte, dass wir der Union mehr Befugnisse verleihen wollen. Darum geht es hier aber gar nicht: Die Union besitzt bereits zahlreiche Befugnisse. Vielmehr geht es darum, dass die Union die Mittel und Instrumente zur Hand haben sollte, mit denen sie ihre Befugnisse auch wirklich ausüben kann. In der Politik und in anderen Verantwortungsbereichen kommt es stets entscheidend darauf an, dass, wenn man jemandem eine bestimmte Rolle und die entsprechenden Befugnisse zuweist, auch die notwendigen Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Vor allem der Rat besitzt derzeit nicht diese erforderlichen Mittel, was an dem Entscheidungsfindungsverfahren, dem Abstimmungssystem und der geforderten Einstimmigkeit liegt. Die Arbeit des Parlaments zeigt, dass es trotz unterschiedlicher Grundeinstellungen fast immer zu einer Entscheidung gelangen kann, wenn eine Abstimmung durchgeführt wird. Doch den Abstimmungen gehen in der Regel sehr lange Verhandlungen voraus, in denen Kompromisse gesucht und Ergebnisse erzielt werden. Ich möchte Frau Grossetête beipflichten, die meinte, dass das Jahr 2006 vor allem das Jahr des Europäischen Parlaments gewesen sei. In diesem Jahr wurden vielleicht einige der bedeutendsten Gesetzgebungsvorhaben dieses Jahrzehnts unter Dach und Fach gebracht. In dieser Aussprache wurden zahlreiche Fragen angesprochen, die europäischer Natur sind und in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der Union fallen. Aber wir müssen auch beschlussfähig sein. Einer der künftigen Herausforderungen werden wir bereits im nächsten Jahr gegenüberstehen, da dann eine Entscheidung zum Europäischen Institut für Technologie getroffen werden muss. Der Europäische Rat hat erklärt, dass im Jahr 2007 endlich eine Entscheidung fallen muss. Insofern wird im nächsten Jahr diesbezüglich jede Menge Arbeit auf die Kommission und den Rat zukommen. Beim Thema Erweiterung vertrete ich die Ansicht, dass wir besonderes Augenmerk auf die westlichen Balkanländer legen müssen. Die Erweiterung ist eine Möglichkeit für die Menschen der westlichen Balkanländer, sich mit Haut und Haaren der Stabilität und der Demokratie zu verschreiben. Und wir haben hier in der Union schließlich Zeit, einerseits unsere eigenen Abänderungen an dem Vertrag vorzunehmen und andererseits die Erweiterungsverhandlungen fortzusetzen. Wir als Union und die Mitgliedstaaten müssen lediglich unserer Verantwortung gerecht werden und dafür Sorge tragen, dass die Verhandlungen über den Verfassungsvertrag zum Abschluss kommen, damit der Zeitplan für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2009 festgelegt werden kann. Wenn wir das schaffen, dann wird es auch keine Probleme mit der Erweiterung geben. Herr Präsident, vielen Dank für die Ehre, bei der letzten Sitzung des Parlaments in diesem Jahr hier sein zu dürfen. Ich war Zeuge eines lebhaften politischen Dialogs, in dem ideologische Hürden im Namen der Zusammenarbeit überwunden werden konnten. Dies belegt vor allem der erste Teil dieser Aussprache. Wir haben in Finnland ebenfalls gelernt, auf Regierungsebene über alle ideologischen Gräben hinweg eng zusammenzuarbeiten. Und es war uns eine große Freude, hier auf EU-Ebene an einer ähnlich engen Zusammenarbeit beteiligt gewesen zu sein. Ich möchte allen meinen herzlichen Dank aussprechen. Es wurden ein oder zwei konkrete Fragen gestellt, von denen sich eine auf den Agrarhandel mit Russland bezog. Ich glaube, der Präsident der Kommission wird dazu Stellung nehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να μην σχολιάσω όλες ανεξαιρέτως τις απόψεις που ακούστηκαν, και κυρίως τις απόψεις οι οποίες συνέκλιναν με τις δικές μου. Θέλω, ωστόσο, να αναφέρω μία παρέμβαση στην οποία ο ομιλητής υποστήριξε σαφώς διαφορετικές θέσεις. Ο κ. Farage υποστήριξε ότι επιθυμούμε να αυξήσουμε τις εξουσίες της Ένωσης. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο εν προκειμένω: η Ένωση διαθέτει ήδη πολλές αρμοδιότητες. Το ζητούμενο είναι να διαθέτει η Ένωση τα αναγκαία μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Το πιο σημαντικό στην πολιτική, και σε κάθε μορφή άσκησης εξουσίας, είναι, όταν κανείς αναλαμβάνει κάποιον ρόλο ή αρμοδιότητα, πρέπει επίσης να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα. Επί του παρόντος, το Συμβούλιο, κυρίως, δεν έχει στη διάθεσή του αυτά τα μέσα λόγω της εφαρμογής συστημάτων λήψης αποφάσεων και ψηφοφορίας στα οποία απαιτείται ομοφωνία. Η λειτουργία του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι, παρά τις ιδεολογικές διαφορές, μπορεί σχεδόν πάντα να λαμβάνει αποφάσεις μέσω ψηφοφορίας, όμως των ψηφοφοριών προηγούνται σε γενικές γραμμές πολύ μακρές διαπραγματεύσεις στις οποίες επιδιώκονται συμβιβασμοί και επιτυγχάνονται αποτελέσματα. Μπορώ να συμφωνήσω με τη θέση της κ. Grossetête ότι το 2006 ήταν το έτος του Κοινοβουλίου. Αυτό το έτος ολοκληρώθηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα ίσως νομοθετικά εγχειρήματα της τρέχουσας δεκαετίας. Σε αυτήν τη συζήτηση αναφέρθηκαν αρκετά θέματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα στα οποία η Ένωση διαθέτει ήδη αρμοδιότητα, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να λάβουμε αποφάσεις. Ήδη από το προσεχές έτος θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις προκλήσεις του μέλλοντος, καθώς πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι το 2007 πρέπει να είναι το έτος κατά το οποίο θα ληφθεί η σχετική απόφαση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα κληθούν να εργαστούν εντατικά επ’ αυτού το προσεχές έτος. Όσον αφορά τη διεύρυνση, φρονώ ότι πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Η διεύρυνση είναι ένας τρόπος να επιτευχθεί ο σταθερός προσανατολισμός των λαών των Δυτικών Βαλκανίων στις κατευθύνσεις της σταθερότητας και της δημοκρατίας, και η Ένωση έχει στη διάθεσή της αρκετό χρόνο ώστε να προχωρήσει στην τροποποίηση της Συνθήκης και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Στο επίπεδο και της Ένωσης και των κρατών μελών, πρέπει απλώς να αναλάβουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι θα τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη Συνταγματική Συνθήκη, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009. Αν πετύχουμε αυτόν τον στόχο, είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ούτε στο θέμα της διεύρυνσης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για το προνόμιο να παρίσταμαι στην τελευταία συνεδρίαση του Κοινοβουλίου κατά το τρέχον έτος και να παρακολουθήσω έναν ζωηρό πολιτικό διάλογο στον οποίο οι ιδεολογικοί φραγμοί μπορούν να υπερκεραστούν στο όνομα της συνεργασίας. Αυτό κατέστη εμφανές ιδίως στο πρώτο τμήμα της συζήτησης. Και στη Φινλανδία, έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε στενά ξεπερνώντας ιδεολογικούς φραγμούς, μεταξύ άλλων, σε κυβερνητικό επίπεδο, ενώ ήταν μεγάλη μου χαρά που μου δόθηκε η ευκαιρία να μετάσχω σε μια τέτοια συνεργασία εδώ, σε επίπεδο ΕΕ. Σας ευχαριστώ ειλικρινώς όλες και όλους. Τέθηκαν μία ή δύο ερωτήσεις για συγκεκριμένα θέματα, ένα εκ των οποίων αφορούσε το εμπόριο γεωργικών προϊόντων με τη Ρωσία. Υποθέτω ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα απαντήσει επ’ αυτού."@el10
"Mr President, thank you for excusing me from not commenting on absolutely every view put forward and especially with regard to those opinions which were the same as mine. I would nonetheless like to mention one, where the speaker was clearly of another opinion. Mr Farage said that we would like the Union to have more power. That is not the issue here: the Union already has a good deal of competence. The question is that the Union should have the means and tools to exercise its competence. It is always most important in politics, and in any exercise of power, that when you allocate a role and power for something you also have to have the tools to do it. At present, the Council, in particular, does not have these means available to it owing to decision-making and voting systems and requirements of unanimity. Parliament’s work shows that, despite differences in ideology, it can almost always take decisions by voting, but the votes are generally preceded by very long negotiations, in which compromises are sought and results achieved. I would endorse what Mrs Grossetête said that 2006 has been Parliament’s year in particular. This year has seen perhaps some of the biggest legislative projects of this decade brought to conclusion. A number of issues were mentioned in this debate that are European in nature and in which the Union has competence in itself, but we also need to be able to make decisions. One of the challenges of the future will be facing us already next year, when a decision must also be taken on the European Institute of Technology. The European Council declared that 2007 should be the year to make a decision on that. The Commission and the Council are going to have plenty of work to do next year regarding this. With regard to enlargement, I think that we need to focus particular attention on the Western Balkans. Enlargement is a way for the people of the Western Balkans to commit solidly to stability and democracy, and we have time in the Union both to make our own amendments to the Treaty and to continue negotiations on enlargement. We in the Union and the Member States must just take responsibility for ensuring that the negotiations on the Constitutional Treaty reach a conclusion so that the timetable for the European Parliament elections in 2009 can be put in place. If we succeed in this, there are bound not to be any problems with enlargement either. Mr President, thank you for the privilege of allowing me to be present here in Parliament’s last sitting this year and to witness spirited political dialogue in which ideological hurdles can be surmounted in the name of cooperation. The early part of this debate in particular was evidence of that. We too in Finland have learnt to work closely together across ideological borders at government level too, and it has also been a great pleasure to be involved in this same sort of cooperation here at EU level. My sincere thanks to everyone. One or two specific questions were asked, one of which related to Russian agricultural trade. I believe that the President of the Commission will reply to that."@en4
"Señor Presidente, gracias por dispensarme de comentar todas las opiniones expresadas y, en especial, aquellas con las que estoy de acuerdo. No obstante, quiero mencionar una con la que discrepo claramente. El señor Farage ha dicho que queremos que la Unión tenga más poder. La cuestión no es esa: la Unión ya tiene bastantes competencias. La cuestión es que la Unión debe disponer de los medios y las herramientas para ejercer sus competencias. Como en cualquier ejercicio del poder, en política siempre es muy importante que cuando se asigna un papel y el poder para algo también hay que dotarse de las herramientas para hacerlo. En este momento, el Consejo en particular no tiene los medios a su alcance debido al sistema de toma de decisiones y de votación y a los requisitos de unanimidad. El trabajo del Parlamento demuestra que a pesar de las diferencias ideológicas, casi siempre puede tomar decisiones cuando vota, pero los votos suelen ir precedidos de negociaciones muy largas, en las que se buscan compromisos y se logran resultados. Apoyo lo que ha dicho la señora Grossetête de que 2006 ha sido el año del Parlamento en particular. En este año se han concluido algunos de los mayores proyectos legislativos de la década. Se han mencionado una serie de cuestiones en el debate que son europeas por naturaleza y sobre las que la Unión tiene competencia, pero también debemos ser capaces de tomar decisiones. El año próximo nos enfrentaremos a uno de los retos del futuro, pues habrá que tomar una decisión sobre el Instituto Europeo de Tecnología. El Consejo Europeo ha declarado que 2007 debe ser el año en que tomemos una decisión al respecto. La Comisión y el Consejo van a tener mucho trabajo el año próximo. Respecto de la ampliación, creo que debemos centrarnos en los Balcanes Occidentales. La ampliación es una manera de que los habitantes de los Balcanes Occidentales se comprometan firmemente con la estabilidad y la democracia, y la Unión tiene tiempo para modificar el Tratado y proseguir las negociaciones sobre la ampliación. La Unión y los Estados miembros tienen que responsabilizarse de que las negociaciones sobre el Tratado Constitucional lleguen a una conclusión para poder fijar el calendario de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Si lo logramos, tampoco habrá problemas con la ampliación. Señor Presidente, gracias por el privilegio de permitirme estar presente en la última sesión de este año del Parlamento y presenciar un animado diálogo político en el que las diferencias ideológicas pueden superarse en nombre de la cooperación. En particular, la primera parte del debate ha sido un claro ejemplo de ello. En Finlandia también hemos aprendido a trabajar juntos en el plano gubernamental a pesar de las barreras ideológicas, y también ha sido un gran placer participar en la misma clase de cooperación en el ámbito europeo. Mi más sincero agradecimiento a todos. Se han formulado un par de preguntas específicas, una de las cuales se refería al comercio agrícola ruso. Creo que el Presidente de la Comisión responderá a esa pregunta."@es20
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@et5
". Monsieur le Président, je vous remercie de m’excuser de ne pas commenter absolument tous les points de vue présentés, et notamment ceux que je partage. Je voudrais toutefois répondre à un orateur qui était clairement d’une autre opinion que la mienne. M. Farage a dit que nous souhaitions que l’Union ait davantage de pouvoir. Ce n’est pas de cela qu’il est question ici: l’Union jouit déjà de vastes compétences. La question est que l’Union devrait disposer des moyens et des outils nécessaires pour exercer ses compétences. En politique et dans le cadre de l’exercice du pouvoir, il importe toujours davantage, lorsque vous confiez un rôle ou des prérogatives pour quelque chose, de donner aussi les outils à cette fin. Pour l’instant, le Conseil, en particulier, ne dispose pas de ces moyens en raison du processus décisionnel, du système de votes et de l’exigence de l’unanimité. Les travaux du Parlement montrent que, en dépit des différences d’idéologie, il est presque toujours capable d’adopter des décisions par le vote, mais ces scrutins sont généralement précédés de très longues négociations, dans lesquelles on tente de dégager des compromis et de parvenir à des résultats. Je rejoindrais Mme Grossetête qui a dit que 2006 avait été l’année du Parlement en particulier. C’est peut-être au cours de cette année que certains des plus grands projets de législation de cette décennie ont abouti. Plusieurs questions mentionnées au cours de ce débat sont de nature européenne et relèvent de la compétence de l’Union elle-même, mais nous devons aussi être à même de prendre des décisions. Dès l’année prochaine, nous aurons à relever un des défis de l’avenir lorsque nous devrons prendre une décision sur l’Institut européen de technologie. Le Conseil européen a déclaré qu’il faudrait prendre une décision à cet égard en 2007. La Commission et le Conseil auront donc beaucoup de pain sur la planche l’année prochaine. En ce qui concerne l’élargissement, je pense que nous devons accorder une attention toute particulière aux Balkans occidentaux. L’élargissement est une manière de faire en sorte que les populations des Balkans occidentaux s’engagent fermement en faveur de la stabilité et de la démocratie et, au sein de l’Union, nous avons le temps d’apporter nos propres modifications au Traité et de poursuivre les négociations sur l’élargissement. L’Union et les États membres doivent seulement assumer la responsabilité de garantir que les négociations sur le traité constitutionnel parviennent à une conclusion de telle sorte que le calendrier pour les élections du Parlement européen en 2009 puisse être arrêté. Si nous y parvenons, l’élargissement ne posera aucun problème. Monsieur le Président, merci de m’avoir laissé le privilège d’être présent ici à l’occasion de la dernière séance du Parlement pour cette année et d’avoir assisté à un dialogue politique animé, au cours duquel les obstacles idéologiques peuvent être surmontés au nom de la coopération. J’en veux pour preuve en particulier la première partie de ce débat. Nous aussi, en Finlande, nous avons appris à travailler en étroite collaboration au-delà des frontières idéologiques au niveau gouvernemental et ce fut aussi un plaisir immense d’être impliqués dans cette même sorte de coopération ici au niveau de l’UE. Mes sincères remerciements à tous. Plusieurs questions spécifiques ont été posées, dont une portait sur le commerce de produits agricoles avec la Russie. Je pense que le président de la Commission va y répondre."@fr8
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@hu11
". Signor Presidente, grazie per avermi dispensato dall’intervenire in risposta a ogni singola osservazione esposta, soprattutto per quanto riguarda le opinioni uguali alle mie. Vorrei tuttavia citare l’osservazione di un oratore il cui punto di vista diverge nettamente dal mio. L’onorevole Farage ha affermato che vorremmo che l’Unione avesse più potere. Non è questo il punto: l’Unione ha già molte competenze. Il punto è piuttosto che l’Unione dovrebbe disporre dei mezzi e degli strumenti per esercitare le sue competenze. E’ sempre di fondamentale importanza in politica, e nell’esercizio di qualsiasi potere che, quando si attribuiscono un ruolo e delle competenze, si attribuiscano anche gli strumenti necessari per svolgere tale ruolo o esercitare tali competenze. Attualmente, il Consiglio, in particolare, non dispone di questi strumenti, a causa del processo decisionale, dei sistemi di voto e della regola dell’unanimità. Il Parlamento col suo lavoro dimostra che, nonostante le differenze ideologiche, può quasi sempre prendere decisioni con le votazioni, ma le votazioni sono generalmente precedute da interminabili consultazioni, in cui si cercano compromessi e si raggiungono risultati. Condivido le parole dell’onorevole Grossetête secondo cui il 2006 è stato in particolare l’anno del Parlamento. Nel corso di quest’anno abbiamo probabilmente assistito al completamento di alcuni dei progetti legislativi più importanti di questo decennio. Nel corso del dibattito sono stati citati molti temi di natura europea per i quali l’Unione ha una propria competenza, ma dobbiamo anche poter prendere decisioni. Con una delle sfide del futuro dovremo già confrontarci a partire dal prossimo anno, quando dovrà essere presa una decisione anche riguardo all’Istituto europeo di tecnologia. Il Consiglio europeo ha dichiarato che proprio nel 2007 dovrebbe essere adottata una decisione in merito. La Commissione e il Consiglio avranno molto lavoro il prossimo anno. Per quanto riguarda l’allargamento, credo che sia necessario concentrarci in particolare sui Balcani occidentali. L’allargamento costituisce per i popoli dei Balcani occidentali un modo per assumersi un serio impegno nei confronti di stabilità e democrazia, e nell’Unione abbiamo il tempo di apportare le nostre modifiche al Trattato e di continuare i negoziati sull’allargamento. Nell’Unione e negli Stati membri dobbiamo semplicemente assumerci la responsabilità di garantire che i negoziati sul Trattato costituzionale siano conclusi, affinché possa essere rispettato il calendario delle elezioni europee nel 2009. Se riusciremo a farlo, non ci sarà alcun problema nemmeno sul fronte dell’allargamento. Signor Presidente, desidero ringraziarla del privilegio concessomi di essere presente in Aula in occasione dell’ultima seduta del Parlamento di quest’anno e di assistere a un vivace dialogo politico in cui gli ostacoli ideologici possono essere superati in nome della cooperazione, come testimoniato in particolare dalla prima parte del dibattito. Anche noi in Finlandia abbiamo imparato a cooperare strettamente superando le barriere ideologiche, non da ultimo a livello di governo, ed è stato un grande piacere partecipare allo stesso tipo di cooperazione, qui a livello di Unione europea. Un sincero ringraziamento a tutti. Sono state poste una o due domande specifiche, una delle quali riguardava il commercio agricolo con la Russia. Credo che risponderà il Presidente della Commissione."@it12
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@lt14
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@lv13
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor het feit dat ik niet op elk standpunt hoef te reageren en vooral niet op de standpunten waar ik het mee eens ben. Ik wil er echter één noemen waarin de spreker duidelijk een andere mening was toegedaan. De heer Farage zei dat we willen dat de Europese Unie meer macht heeft. Daar gaat het echter niet om: de Europese Unie heeft al veel bevoegdheden. Het gaat erom dat de Europese Unie over de middelen en instrumenten moet beschikken om haar bevoegdheden te gebruiken. Het is altijd het belangrijkste in de politiek en bij elk gebruik van macht dat als iemand een rol en macht wordt toegewezen, ook de instrumenten beschikbaar moeten zijn om die macht uit te oefenen. Op dit moment beschikt vooral de Raad niet over deze middelen vanwege de besluitvormings- en stemprocedures en de eisen van unanimiteit. Het werk van het Parlement toont aan dat het ondanks ideologische verschillen bijna altijd in staat is besluiten te nemen door te stemmen, maar dat de stemmingen in het algemeen vooraf worden gegaan door zeer langdurige onderhandelingen waarin naar compromissen wordt gezocht en resultaten worden bereikt. Ik wil bevestigen wat mevrouw Grossetête heeft gezegd, namelijk dat 2006 vooral het jaar van het Parlement was. In dit jaar zijn misschien enkele van de grootste wetgevingsprojecten van dit decennium afgehandeld. In dit debat is een aantal zaken genoemd die Europees van aard zijn en waarin de Europese Unie op zich bevoegd is, maar waarbij we ook in staat moeten zijn besluiten te nemen. Een van de uitdagingen van de toekomst ligt volgend jaar al voor ons, wanneer er ook een besluit moet worden genomen over het Europees Instituut voor technologie. De Europese Raad heeft verklaard dat hierover in 2007 een besluit moet worden genomen. Wat dit betreft hebben de Commissie en de Raad volgend jaar nog heel veel werk te doen. Wat de uitbreiding betreft denk ik dat we vooral onze aandacht moeten richten op de Westelijke Balkan. De uitbreiding is een goede manier voor de bevolking van de Westelijke Balkan om zich stevig te verbinden aan stabiliteit en democratie. We hebben in de Europese Unie de tijd onze eigen amendementen op het Verdrag op te stellen en de onderhandelingen over uitbreiding voort te zetten. We moeten in de Europese Unie en de lidstaten onze verantwoordelijkheid nemen om de onderhandelingen over het Grondwettelijk Verdrag af te ronden, zodat deze kwestie vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 kan worden afgehandeld. Als we hierin slagen zal ook de uitbreiding waarschijnlijk geen problemen opleveren. Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor het voorrecht hier bij de laatste vergadering van dit jaar van het Europees Parlement aanwezig te zijn en getuige te zijn van een levendig politiek debat waarin ideologische grenzen kunnen worden geslecht in de naam van samenwerking. Een bewijs hiervan was vooral het eerste deel van dit debat. Ook in Finland hebben we geleerd ook op regeringsniveau over de ideologische grenzen heen nauw met elkaar samen te werken en het was mij een genoegen om hier op communautair niveau betrokken te zijn bij een zelfde soort samenwerking. Ik wil iedereen hartelijk bedanken. Er werden enkele concrete vragen gesteld waarvan er een betrekking had op de handel in landbouwproducten met Rusland. Ik denk dat de voorzitter van de Commissie hier op zal antwoorden."@nl3
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço que me desculpe se não comentar absolutamente todas as opiniões expressas e, especialmente, as opiniões que coincidem com as minhas. No entanto, há uma que quero mencionar, em que o orador se mostrou nitidamente de uma opinião diferente. O senhor deputado Farage disse que nós gostaríamos que a União tivesse mais poder. Não é isso que aqui está em causa; a União já tem bastantes competências. A questão é que a União devia dispor dos meios e ferramentas necessários para exercer essas competências. Em política, tal como em qualquer forma de exercício de poder, é sempre extremamente importante que, ao atribuir-se uma função e poderes para qualquer coisa, se facultem também as ferramentas necessárias para o efeito. Neste momento, o Conselho, sobretudo, não dispõe desses meios devido aos sistemas de decisão e de votação e aos requisitos de unanimidade. O trabalho do Parlamento mostra que, apesar das diferenças ideológicas, esta Instituição consegue quase sempre tomar decisões através do voto, embora as votações sejam geralmente precedidas de longos períodos de negociação em que se procuram alcançar compromissos e se obtêm resultados. Subscrevo as palavras da senhora deputada Grossetête, que disse que 2006 foi sobretudo o ano do Parlamento. Durante este ano, vimos chegar a bom termo o que foram talvez alguns dos maiores projectos legislativos desta década. Foram mencionadas várias questões durante este debate, questões de carácter europeu em que a União tem competência, mas também é necessário podermos tomar decisões. No próximo ano, iremos enfrentar já um dos desafios do futuro, quando for necessário tomar também uma decisão sobre o Instituto Europeu de Tecnologia. O Conselho Europeu declarou que 2007 devia ser o ano para se tomar uma decisão sobre este assunto. A Comissão e o Conselho vão ter muito trabalho a fazer no ano que vem sobre esta matéria. No que se refere ao alargamento, penso que temos de concentrar especial atenção nos Balcãs Ocidentais. O alargamento é uma maneira de as populações dos Balcãs Ocidentais se empenharem firmemente na estabilidade e na democracia, e temos tempo, na União, para introduzirmos as nossas alterações ao Tratado e, simultaneamente, prosseguirmos as negociações sobre o alargamento. Na União e nos Estados-Membros devemos simplesmente assumir a responsabilidade de assegurar que as negociações sobre o Tratado Constitucional sejam concluídas, de modo que o calendário para as eleições do Parlamento Europeu em 2009 possa ser cumprido. Se conseguirmos isto, também não haverá problemas em relação ao alargamento. Senhor Presidente, muito obrigado por me ter concedido o privilégio de estar presente nesta última sessão do Parlamento deste ano e assistir a um diálogo político animado em que se vencem obstáculos ideológicos em nome da cooperação. A parte inicial deste debate, sobretudo, foi prova disso. Também nós, na Finlândia, aprendemos a trabalhar juntos em estreita colaboração, transpondo igualmente fronteiras ideológicas a nível governamental, e foi também um grande prazer estar envolvido no mesmo tipo de cooperação aqui, a nível europeu. Os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas. Foram feitas uma ou duas perguntas específicas, uma das quais se relacionava com o comércio agrícola russo. Penso que o Presidente da Comissão irá responder a essa questão."@pt17
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@sk18
"Arvoisa puhemies, kiitos, että vapautitte minut kommentoimasta aivan jokaista mielipidettä ja varsinkaan niitä, joissa oltiin samaa mieltä kanssani. Mutta haluan nostaa esille yhden, jossa puhuja oli selvästi eri mieltä: Nigel Farage, joka totesi, että haluaisimme lisää valtaa unionille. Eihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon. Kyse on siitä, että unionilla pitää olla myös keinot ja välineet käyttää toimivaltaansa. Politiikassa, kaikessa vallankäytössä, on aina tärkeintä se, että kun tehtävä ja valta jollekin osoitetaan, pitää olla myös välineet sen käyttämiseen. Tällä hetkellä varsinkaan neuvostolla ei ole käytettävissä tätä keinoa päätöksenteko- ja äänestysjärjestelmistä ja yksimielisyysvaatimuksista johtuen. Parlamentin työ osoittaa sen, että se pystyy ideologisista eroista huolimatta päätöksentekoon lähes aina äänestämällä, mutta äänestyksiä yleensä edeltävät hyvin pitkät neuvottelut, joissa haetaan kompromissia ja joista myös saadaan tuloksia. Vahvistaisin sen, mitä Françoise Grossetête totesi siitä, että vuosi 2006 on ollut erityisesti parlamentin vuosi. Tänä vuonna on viety läpi ehkä tämän vuosikymmenen eräitä suurimmista lainsäädäntöhankkeista. Tässä keskustelussa nousi esille lukuisia asioita ja teemoja, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia ja joissa unionilla on sinänsä toimivalta, mutta tarvitaan myös kyky tehdä ratkaisuja. Eräs tulevaisuuden haasteista on edessä jo ensi vuonna, kun on päätettävä myös Euroopan teknologiainstituutista, jonka osalta Eurooppa-neuvosto antoi vuoden 2007 ratkaisuvuodeksi. Tässä riittää komissiolla ja neuvostolla ensi vuonna paljon, paljon työtä. Laajentumisessa huomiota on mielestäni erityisesti kiinnitettävä Länsi-Balkaniin. Laajentuminen on tapa, jolla Länsi-Balkanin kansat sidotaan terveellä tavalla vakauteen ja demokratiaan, ja meillä on aikaa unionissa sekä tehdä omat sopimusmuutoksemme että jatkaa laajentumisneuvotteluja. Meidän on vain unionissa ja jäsenvaltioissa kannettava vastuumme siitä, että sopimusneuvottelut perustuslakisopimuksesta saadaan päätökseen siten, että tavoiteaikataulu vuoden 2009 Euroopan parlamenttivaaleista toteutuu. Jos onnistumme tässä, laajentuminenkaan ei varmasti tuota mitään ongelmia. Arvoisa puhemies, kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla läsnä täällä parlamentin tämän vuoden viimeisessä istunnossa ja nähdä elävää poliittista vuoropuhelua, jossa yhteistyöhön pystytään yli ideologisten rajojen. Siitä todisteena oli erityisesti tämän keskustelun alkuosa. Myös meillä Suomessa on opittu tekemään yhteistyötä myös hallitustasolla yli ideologisten rajojen, ja on ollut suuri ilo olla mukana tässä samassa yhteistyössä myös täällä EU:n tasolla. Näillä sanoilla esitän lämpimät kiitokseni. Esitettiin pari konkreettista kysymystä: yksi liittyi Venäjän maatalouskauppaan. Uskon, että komission puheenjohtaja vastaa siihen."@sl19
". Herr talman! Tack för ni låter mig slippa kommentera varenda åsikt som har framförts och i synnerhet de synpunkter som överensstämmer med mina egna. Jag vill dock nämna en, där talaren tydligen hade en annan uppfattning. Nigel Farage sa att vi vill att unionen ska ha större befogenheter. Det är inte det som det handlar om här: unionen har redan en hel del befogenheter. Det handlar om att unionen bör ha resurser och verktyg för att utöva sina befogenheter. Det är alltid ytterst viktigt i politiken, och när det gäller maktutövning i allmänhet, att den som tilldelas en roll och befogenheter att göra någonting också har verktyg för att utöva dem. För närvarande har i synnerhet inte rådet tillgång till dessa resurser på grund av systemen för beslutsfattande och omröstningar samt kraven på enhällighet. Parlamentets arbete visar att det nästan alltid kan fatta beslut genom omröstningar, trots ideologiska skillnader, men omröstningarna föregås i allmänhet av mycket långa förhandlingar där man söker kompromisser och når resultat. Jag håller med om vad Françoise Grossetête sa om att 2006 särskilt har varit parlamentets år. I år har en del av de kanske största lagstiftningsprojekten under det här decenniet slutförts. Ett antal frågor som är europeiska till sin natur och där unionen har egna befogenheter har tagits upp i den här debatten, men vi måste också kunna fatta beslut. En av framtidens utmaningar kommer vi att ställas inför redan nästa år, när ett beslut måste fattas om det europeiska teknikinstitutet. Europeiska rådet har förklarat att ett beslut ska fattas om detta 2007. Kommissionen och rådet kommer att få mycket arbete med detta under nästa år. När det gäller utvidgningen anser jag att vi måste inrikta oss särskilt på Västra balkan. Utvidgningen är ett sätt för människorna i Västra balkan att göra fasta åtaganden för stabilitet och demokrati, och vi har tid att både göra våra egna ändringar av fördraget och fortsätta förhandlingarna om utvidgning i unionen. Vi i unionen och medlemsstaterna måste bara ta ansvar för att se till att förhandlingarna om konstitutionsfördraget slutförs, så att tidtabellen för valen till Europaparlamentet 2009 kan fastställas. Om vi lyckas med det bör det inte bli några problem med utvidgningen heller. Herr talman! Tack för privilegiet att få vara här under parlamentets sista sammanträde för året och uppleva en spirituell politisk dialog där ideologiska hinder kan övervinnas i samarbetets namn. Särskilt den första delen av den här debatten bevisade detta. Vi i Finland har lärt oss att arbeta nära tillsammans över ideologiska gränser också på regeringsnivå, och det har varit ett stort nöje att delta i samma slags samarbete här på EU-nivå. Ett uppriktigt tack till er alla. Det har ställts ett par specifika frågor, varav en handlade om den ryska jordbrukshandeln. Jag tror att kommissionens ordförande kommer att svara på den."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Suosionosoituksia)"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"Matti Vanhanen,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph