Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-14-Speech-4-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061214.49.4-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@cs1
"Hr. formand! Henvisningen til FN-personels seksuelle misbrug af børn i Haiti og Liberia er kun den seneste i rækken af lignende skandaler. Disse overtrædelser af menneskerettighederne står i kras modsætning til FN's fredsbevarende, humanitære opgave. FN-tropper bidrager i mange dele af verden til at mestre overgange fra diktaturer til demokratier og transformationsprocesser. Men igen og igen har enkelte blåhjelme imidlertid begået graverende forseelser og dermed skadet fredsindsatsens ry. Da skoling og disciplinering af tropper i sidste ende også er medlemsstaternes ansvar, opfordrer vi de lande, som stiller FN-kontingenterne, til at indlede disciplinærsager mod de anklagede personer. Vi opfordrer FN til at skabe et arbejdsmiljø, hvor en kultur af tavshed ikke har en chance. For dette står i modsætning til FN's nultolerance-politik. Det må ikke være sådan, at seksuelt misbrug ikke anmeldes af frygt for gengældelsesforanstaltninger. Der er i dag også blevet gjort opmærksom på vigtigheden af en styrkelse af kvindens rolle. I denne forbindelse vil jeg gerne appellere til Rådet, til Kommissionen, men også til FN om, at FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, der blev vedtaget i 2000, gennemføres i praksis."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, οι αναφορές για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Αϊτή και τη Λιβερία από προσωπικό του ΟΗΕ είναι μόνο το πιο πρόσφατο σε μια μακρά λίστα παρόμοιων σκανδάλων. Αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την ανθρωπιστική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Σε πολλά μέρη του κόσμου, οι δυνάμεις του ΟΗΕ βοηθούν επιβλέποντας τη μετάβαση από δικτατορικά καθεστώτα σε δημοκρατίες και διαδικασίες μετασχηματισμού. Ωστόσο, όλο και πιο συχνά μεμονωμένοι στρατιώτες του ΟΗΕ διαπράττουν σοβαρά παραπτώματα, βλάπτοντας τη φήμη των ειρηνευτικών στρατευμάτων. Επειδή η εκπαίδευση και η πειθαρχία των στρατευμάτων αποτελεί σε τελευταία ανάλυση ευθύνη των κρατών μελών, καλούμε τις χώρες που στελεχώνουν τις δυνάμεις του ΟΗΕ να ξεκινήσουν πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον όσων κατηγορούνται. Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο η κουλτούρα της σιωπής δεν θα έχει καμία τύχη, διότι αυτή δεν συνάδει με την πολιτική της μηδενικής ανοχής των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δυνατόν να μην αποκαλύπτονται περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από φόβο για αντίποινα. Επίσης, έγινε ήδη σήμερα αναφορά στη σπουδαιότητα της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή αλλά και προς τα Ηνωμένα Έθνη να εφαρμοστεί στην πράξη η απόφαση 1325 που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2000."@el10
". Mr President, the references to the sexual abuse of children in Haiti and Liberia by UN personnel is just the most recent in a long list of similar scandals. These human rights violations contrast starkly with the humanitarian task of the United Nations to preserve peace. In many parts of the world, UN troops assist in overseeing the transitions from dictatorships to democracies and transformation processes. Time and again, however, individual UN soldiers have committed serious misdemeanours, damaging the reputation of the peacekeepers. Since troop training and discipline is ultimately also the responsibility of the Member States, we call on those countries which provide UN contingents to initiate disciplinary proceedings against the parties accused. We call on the United Nations to create a working environment in which the culture of silence does not stand a chance, for this is inconsistent with the zero tolerance policy of the United Nations. It should not be the case that sexual abuse goes unreported for fear of reprisals. Reference has also already been made today to the importance of strengthening the role of women. In connection with this, I would like to appeal to the Council, the Commission and also to the UN, that Resolution 1325, which was adopted by the UN Security Council in 2000, be implemented in practice."@en4
". Señor Presidente, los casos de abuso sexual contra niños en Haití y Liberia cometidos por personal de Naciones Unidas es tan solo el más reciente de una larga lista de escándalos. Estas violaciones de los derechos humanos contrastan crudamente con la tarea humanitaria de Naciones Unidas de mantener la paz. Las tropas de Naciones Unidas contribuyen a supervisar en muchas partes del mundo la transición de la dictadura a la democracia y los procesos de transformación. Sin embargo, algunos soldados de Naciones Unidas han cometido graves faltas que empañan la reputación de la fuerzas de paz. Puesto que la formación y disciplina de la tropa es responsabilidad en última instancia de los Estados miembros, pedimos a aquellos países que proporcionan contingentes a Naciones Unidas que inicien procedimientos disciplinarios contra los acusados. Pedimos a Naciones Unidas que genere un entorno de trabajo en el que no pueda florecer una cultura del silencio, ya que este es incompatible con la política de tolerancia cero de esta Organización. Los casos de abuso sexual no deben quedar impunes por miedo a las represalias. Hoy también se ha mencionado la importancia de reforzar el papel de la mujer. A este respecto quisiera hacer un llamamiento al Consejo, a la Comisión y también a Naciones Unidas, para que se aplique en la práctica la Resolución 1325 que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó en 2000."@es20
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@et5
". Arvoisa puhemies, keskustelu YK-joukkojen sekaantumisesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön Haitissa ja Liberiassa on vain viimeisin asia pitkässä samanlaisten skandaalien listassa. Nämä ihmisoikeusrikkomukset ovat räikeässä ristiriidassa YK:n humanitaarisen rauhaturvaamistehtävän kanssa. YK-joukot avustavat eri puolilla maailmaa diktatuureista demokratioihin siirtymisen sekä muutosprosessien valvonnassa. Yksittäiset YK:n sotilaat ovat kuitenkin toistuvasti syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin ja vahingoittaneet siten rauhanturvaajien mainetta. Koska joukkojen koulutus ja kurinpito on loppujen lopuksi myös jäsenvaltioiden vastuulla, pyydämme YK-joukkoja lähettäviä maita aloittamaan kurinpitomenettelyjä syytettyjä vastaan. Kehotamme YK:ta luomaan sellaisen työympäristön, jossa vaikeneminen ei ole mahdollista, koska vaikeneminen on ristiriidassa YK:n nollatoleranssipolitiikan kanssa. Ei saisi olla niin, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei raportoida koston pelossa. Tänään on myös mainittu se, miten tärkeää olisi vahvistaa naisten asemaa. Tämän vuoksi haluan vedota neuvostoon, komissioon ja myös YK:hon, jotta YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymä päätöslauselma 1325 pantaisiin täytäntöön käytännössä."@fi7
". Monsieur le Président, l’allusion aux abus sexuels d’enfants perpétrés par du personnel de l’ONU en Haïti et au Liberia n’est que le dernier d’une longue liste de scandales similaires. Ces atteintes aux droits de l’homme contrastent fortement avec la mission humanitaire de maintien de la paix des Nations unies. Dans de nombreuses régions du monde, les troupes de l’ONU aident à surveiller la transition de régimes dictatoriaux vers des régimes démocratiques et les processus de transformation. Á de multiples reprises, cependant, certains soldats de l’ONU ont commis des écarts de conduite graves, nuisant à la réputation des forces de maintien de la paix. Puisque la formation des troupes et la discipline est, en fin de compte, aussi la responsabilité des États membres, nous demandons aux pays qui mettent des contingents à la disposition de l’ONU d’intenter des poursuites disciplinaires à l’encontre des parties accusées. Nous demandons aux Nations unies d’instaurer un cadre de travail qui ne laissera aucune chance à la culture du silence, car cela va à l’encontre de la politique de tolérance zéro des Nations unies. Une situation où les abus sexuels ne sont pas signalés par peur de représailles ne devrait pas exister. On a également évoqué aujourd’hui combien il importe de renforcer le rôle des femmes. Á cet égard, je voudrais demander au Conseil, à la Commission et également aux Nations unies que la résolution 1325, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en 2000, soit mise en pratique."@fr8
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@hu11
". Signor Presidente, il riferimento agli abusi sessuali su minori ad Haiti e in Liberia ad opera di personale ONU è solo l’ultimo di una lunga lista di scandali di egual natura. Tali violazioni dei diritti umani contrastano brutalmente con il compito umanitario delle Nazioni Unite di mantenere la pace. In molte aree del mondo, le truppe dell’ONU vengono chiamate a supporto in fasi di transizione da una dittatura alla democrazia e in processi di trasformazione. Di quando in quando, tuttavia, alcuni soldati delle Nazioni Unite si sono resi responsabili di pessima condotta, danneggiando la reputazione degli operatori di pace. Poiché in fondo l’addestramento e la disciplina delle truppe è anche responsabilità degli Stati membri, invitiamo i paesi che forniscono contingenti ONU a iniziare procedimenti disciplinari nei confronti dei colpevoli. Esortiamo le Nazioni Unite a creare un ambiente di lavoro in cui l’omertà non trovi spazio, perché essa mal si adatta alla politica di tolleranza zero dell’Organizzazione. Gli abusi sessuali non dovrebbero passare sotto silenzio per timore di rappresaglie. Oggi si è parlato anche dell’importanza di rafforzare il ruolo della donna. A tale proposito vorrei invitare il Consiglio, la Commissione e anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite ad attuare concretamente quanto indicato nella risoluzione 1325, che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato nel 2000."@it12
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@lt14
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@lv13
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de aanwijzingen voor seksueel misbruik van kinderen in Haïti en Liberia door VN-personeel zijn de recentste in een lange reeks vergelijkbare schandalen. Deze schendingen van de mensenrechten zijn in flagrante strijd met de humanitaire opdracht van de Verenigde Naties om de vrede te bewaren. VN-troepen houden in vele delen van de wereld toezicht op de overgang van dictatuur naar democratie en op transformatieprocessen. Keer op keer echter plegen individuele VN-soldaten ernstige misdrijven, waardoor ze een smet werpen op de naam van de vredesmissies. Aangezien het opleiden van de troepen en het bijbrengen van discipline uiteindelijk ook onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen, roepen wij de landen die VN-troepen leveren, op tuchtzaken aan te spannen tegen de beschuldigde personen. Wij doen een beroep op de Verenigde Naties om een werkomgeving te creëren waarin een zwijgcultuur geen kans krijgt, omdat deze in strijd is met het zerotolerancebeleid van de Verenigde Naties. Het mag niet gebeuren dat seksueel misbruik niet wordt gemeld uit angst voor vergelding. Vandaag hebben wij ook reeds gewezen op het belang van versterking van de rol van de vrouw. In dit verband wil ik een beroep doen op de Raad, op de Commissie en op de Verenigde Naties om uitvoering te geven aan de in 2000 door de VN-Veiligheidsraad aangenomen resolutie 1325."@nl3
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@pl16
". Senhor Presidente, as referências ao abuso sexual de crianças no Haiti e na Libéria, perpetrado por pessoal da ONU, são apenas as mais recentes numa longa lista de escândalos idênticos. Tais violações dos direitos humanos contrastam totalmente com a missão humanitária das Nações Unidas que é a preservação da paz. Em muitas partes do mundo as tropas da ONU apoiam a supervisão das transições de regimes ditatoriais para democráticos e os processos de transformação. Repetem-se, porém, os casos de soldados da ONU que individualmente cometem graves delitos, prejudicando a reputação dos soldados da paz. Uma vez que o treino das tropas e a sua disciplina é, em última análise, também da responsabilidade dos Estados-Membros, apelamos aos países que disponibilizam contingentes para que abram processos disciplinares contra as partes acusadas. Exortamos as Nações Unidas a criarem um ambiente de trabalho em que não se dê qualquer oportunidade à cultura de silêncio, uma vez que ela não se coaduna com a política de tolerância zero das Nações Unidas. Os casos de abuso sexual não podem deixar de ser comunicados por receio de retaliações. Também já hoje se referiu aqui a importância do reforço do papel das mulheres. Neste contexto gostaria de apelar ao Conselho, à Comissão e também à ONU para que dêem concretização prática à Resolução 1325, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em 2000."@pt17
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@sk18
"Herr Präsident! Die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern in Haiti und Liberia durch UN-Personal ist nur der jüngste in einer Reihe ähnlicher Skandale. Diese Menschenrechtsverletzungen stehen in krassem Widerspruch zum friedenserhaltenden, humanitären Auftrag der Vereinten Nationen. UN-Truppen tragen in vielen Teilen der Welt dazu bei, Übergänge von Diktaturen zu Demokratien und Transformationsprozesse zu meistern. Immer wieder aber haben einzelne Blauhelmsoldaten gravierende Vergehen begangen und schädigen den Ruf der Friedenseinsätze. Nachdem Schulung und Disziplinierung der Truppen letztendlich auch Verantwortung der Mitgliedstaaten ist, fordern wir die Länder, die UN-Kontingente stellen, auf, gegen die beschuldigten Personen Disziplinarverfahren einzuleiten. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Kultur des Schweigens keine Chance hat. Denn diese steht im Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik der Vereinten Nationen. Es darf nicht sein, dass sexueller Missbrauch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht angezeigt wird. Es wurde heute auch schon auf die Wichtigkeit der Stärkung der Rolle der Frau hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Rat, an die Kommission aber auch an die Vereinten Nationen appellieren, dass die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution 1325 in die Praxis umgesetzt wird."@sl19
". Herr talman! Rapporterna om de sexuella övergrepp som FN-personal har begått mot barn i Haiti och Liberia är bara den senaste i en lång rad av liknande skandaler. Dessa människorättskränkningar står i stark kontrast mot FN:s humanitära uppgift som fredsbevarare. I många delar av världen hjälper FN-styrkor till med att övervaka övergången från diktatur till demokrati och till en omvandlingsprocess. Om och om igen begår emellertid enskilda FN-soldater allvarliga missgärningar som skadar de fredsbevarande styrkornas rykte. Eftersom styrkornas utbildning och disciplin i slutändan även är medlemsstaternas ansvar uppmanar vi de länder som ställer upp med FN-trupp att inleda disciplinförfaranden mot de berörda personerna. Vi uppmanar FN att skapa ett arbetsklimat där problem inte ska kunna förtigas, eftersom detta strider mot FN:s nolltoleranspolitik. Sexuella övergrepp får inte förbli orapporterade av rädsla för repressalier. Det har redan påpekats hur viktigt det är att stärka kvinnors roll. I samband med detta uppmanar jag rådet, kommissionen och FN att genomföra resolution 1325, som antogs av FN:s säkerhetsråd 2000."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Karin Scheele,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,9
"im Namen der PSE-Fraktion"5,19,15,1,18,14,16,11,13,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph