Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-470"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.40.3-470"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil takke ordføreren for hans beslutsomme forsøg på at sikre betingelser, der gør det muligt at afværge skibsulykker med frygtelige konsekvenser for havmiljøet. Det er såvel EU's som medlemsstaternes og de internationale organisationers moralske og politiske pligt. Da to medlemmer har omtalt Grækenland, vil jeg sige, at miljøbeskyttelse er et særligt mål for mit land, da det er et land med kyster, øer, en omfattende turistøkonomi og et ønske om at blive transitcenter i det østlige middelhavsområde, hvilket betyder øget skibstrafik og øgede risici for forurening og uheld. Det er en strategi, der kommer til udtryk både i regeringens politik og i græske rederiers omfattende investeringer i moderne skibe. På grund af vores store handelsflåde er vi imidlertid også et land med store problemer med tilpasning til en ny forordning, der afviger fra internationale konventioner og uundgåeligt fører til hurtige forandringer med økonomiske konsekvenser. Virksomhedskapacitet og arbejdspladser, der risikerer at gå tabt, er faktorer, som intet andet land oplever i så alvorligt et omfang som Grækenland. Derfor kunne vi ønske, at forordningen, med hensyn til tidsplanen, tog højde for de handelsaktiviteter, der er på vej, og for tankskibenes kontraktmæssige forpligtelser. Desuden er vi alle klar over, at isolerede foranstaltninger ikke er tilstrækkeligt. Skibsregistrene har også et stort ansvar. Uddannelse af mandskab spiller en stor rolle, ligeledes enighed og koordinering medlemsstaterne imellem samt adgang til nødhavne. Inden for rammerne af EU's overordnede mål vil vi forsøge på den bedst mulige måde at kombinere beskyttelse af miljøet med den europæiske flådes og vores økonomis konkurrenceevne."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich möchte dem Berichterstatter für seinen entschlossenen Versuch danken, Voraussetzungen zur Verhütung von Unfällen auf See zu schaffen, die katastrophale Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben. Das ist die moralische und politische Pflicht sowohl der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten als auch der internationalen Organisationen. Für mein Land, für Griechenland – zwei Mitglieder haben darauf Bezug genommen – stellt der Umweltschutz ein besonders wichtiges Ziel dar, denn es ist ein Land, das über Küsten, Inseln und eine große Fremdenverkehrsindustrie verfügt und das danach strebt, im östlichen Mittelmeerraum ein Transitzentrum zu werden, was zu einer Zunahme des Schiffsverkehrs und zur Erhöhung der Gefahr führt, dass die Umwelt verschmutzt wird und Unfälle geschehen. Diese Strategie kommt sowohl in der Politik der griechischen Regierung als auch in den umfangreichen Investitionen griechischer Reeder in moderne Schiffe zum Ausdruck. Gleichzeitig sind wir aufgrund unserer großen Handelsflotte auch ein Land, das mit enormen Problemen bei der Anpassung an eine neue Verordnung konfrontiert ist, die sich von internationalen Übereinkommen unterscheidet und unweigerlich zu rasanten Veränderungen mit wirtschaftlichen Folgen führen wird. Drohende Geschäftsunfähigkeit und gefährdete Arbeitsplätze sind Umstände, denen kein anderes Land in so hohem Maße ausgesetzt ist wie Griechenland. Deshalb wir hoffen wir, dass die Verordnung, was den Zeitplan betrifft, die laufenden geschäftlichen Aktivitäten und die vertraglichen Verpflichtungen der Tanker berücksichtigt. Im Übrigen wissen wir alle, dass isolierte Maßnahmen nicht ausreichen. Den Schiffsregistern kommt ebenfalls eine große Verantwortung zu. Die Ausbildung der Mannschaft, die Absprache und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten und die Verfügbarkeit von Zufluchtshäfen spielen eine beträchtliche Rolle. Wir sollten uns auf der Grundlage der generellen Ziele der Europäischen Union darum bemühen, den Umweltschutz und die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Flotte und unserer Wirtschaft möglichst gut miteinander zu verbinden."@de9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to thank the rapporteur for his decisive attempt to secure conditions for preventing accidents at sea which have terrible repercussions on maritime pollution. It is a moral and political duty both for the European Union and its Member States and for international organisations. For my country, Greece, given that two Members referred to it, environmental protection is a particular objective, given that it is a country with a coast, islands, a large tourist economy and aspirations to become a transit centre in the Eastern Mediterranean, which means increased shipping traffic and increased dangers of pollution and accidents. This strategy is expressed both in the policy of its government and in the huge investments by Greek shipowners in modern ships. At the same time, however, due to our huge merchant fleet, we are also a country which faces huge problems in adapting to a new regulation which differs from international conventions and unavoidably results in rapid changes with economic repercussions. The business capacity and jobs which risk being lost are parameters which no country faces as seriously as Greece. That is why we would hope that the regulation will take account, as far as the timetable is concerned, of commercial activities under way and the contractual obligations of tankers. Furthermore, we all know that no isolated measure suffices. Shipping registers also have a huge responsibility. Staff training, agreement and coordination between Member States and the availability of ports of refuge play a huge part. We shall endeavour, through the general objectives of the European Union, to combine in the very best way environmental protection, the competitiveness of our European fleet and our economy."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al ponente por su intento decisivo de obtener unas condiciones para prevenir los accidentes en el mar que tengan repercusiones terribles para la contaminación marítima. Es una obligación moral y política, tanto para la Unión Europea y sus Estados miembros como para las organizaciones internacionales. Para mi país, Grecia, dado que dos diputados han hecho referencia a ello, la protección medioambiental es un objetivo particular, dado que se trata de un país con costa, islas y una importante economía turística, con aspiraciones a convertirse en un centro de tránsito en el Mediterráneo Oriental, lo que significa un incremento del tráfico marítimo y mayores peligros de contaminación y accidentes. Esta estrategia está expresada tanto en la política de su Gobierno, como en las enormes inversiones de los armadores griegos en barcos modernos. No obstante, al mismo tiempo, debido a nuestra enorme flota mercante, también somos un país que afronta grandes problemas para adaptarse a una nueva regulación diferente a los convenios internacionales e indudablemente se traduce en cambios rápidos con repercusiones económicas. La capacidad comercial y los empleos que corren el riesgo de perderse son parámetros a los que ningún país se enfrenta de forma tan seria como Grecia. Esa es la razón por la que esperamos que el Reglamento tenga en cuenta, por lo que respecta al plazo, las actividades comerciales en curso y las obligaciones contractuales de los petroleros. Asimismo, todos sabemos que ninguna medida aislada es suficiente. Los registros de barcos también tienen una gran responsabilidad. La formación del personal, el acuerdo y la coordinación entre los Estados miembros y la disponibilidad de los puertos de refugio tienen un papel importante. Debemos esforzarnos, a través de los objetivos generales de la Unión Europea, por combinar, de la mejor manera posible, la protección medioambiental, la competitividad de nuestra economía y de nuestra flota europea."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijää hänen päättäväisestä yrityksestään taata suotuisat edellytykset merionnettomuuksien ehkäisemiselle. Ne vaikuttavat vakavasti merten saastumiseen. Tämä on sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden että kansainvälisten järjestöjen moraalinen ja poliittinen velvollisuus. Kahden parlamentin jäsenen viitattua kotimaahani Kreikkaan totean, että ympäristönsuojelu on sen erityistavoite; onhan se maa, jonka alueeseen kuuluu rannikkoa ja saaria sekä merkittävä matkailuteollisuus ja joka pyrkii toimimaan kauttakulkukeskuksena itäisellä Välimerellä. Tämä merkitsee laivaliikenteen lisääntymistä ja saastumis- ja onnettomuusuhan kasvamista. Strategian noudattaminen käy ilmi sekä Kreikan hallituksen politiikasta että siitä, että kreikkalaiset laivanvarustajat ovat sijoittaneet suuria summia uudenaikaisiin aluksiin. Samalla kuitenkin – johtuen sen valtavasta kauppalaivastosta – Kreikka on maa, jolla on suuria vaikeuksia mukautua uuteen lainsäädäntöön. Tämä lainsäädäntö poikkeaa kansainvälisistä yleissopimuksista ja johtaa väistämättä nopeisiin muutoksiin, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Liiketoiminnan ja työpaikkojen menetykset uhkaavat Kreikkaa voimakkaammin kuin mitään muuta maata. Tästä syystä toivomme, että asetuksessa otetaan huomioon aikatauluun liittyen säiliöalusten kaupallisen toiminnan velvoitteet ja niiden sopimusvelvoitteet. Lisäksi olemme kaikki tietoisia siitä, etteivät yksittäiset toimet riitä. Myös alusrekisterien merkitys on valtava. Henkilöstökoulutus, jäsenvaltioiden väliset sopimukset ja koordinointi sekä hätäsatamien käytettävissä oleminen ovat merkittäviä asioita. Pyrimme Euroopan unionin yleisten tavoitteiden välityksellä yhdistämään parhaalla tavalla ympäristön suojelun sekä eurooppalaisen kauppalaivastomme ja taloutemme kilpailukyvyn."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le rapporteur pour sa tentative décisive d’assurer des conditions permettant d’éviter les accidents en mer, qui ont de terribles répercussions sur la pollution maritime. Il s’agit d’une obligation morale et politique pour l’Union européenne et ses états membres, ainsi que pour les organisations internationales. Pour mon pays, la Grèce - puisque deux députés y ont fait référence - la protection de l’environnement constitue un objectif particulier. En effet, c’est un pays qui possède un littoral, des îles et une économie touristique importante et qui aspire à devenir un centre de transit en Méditerranée orientale, ce qui implique une augmentation du trafic maritime et donc, une augmentation des risques de pollution et d’accidents. Cette stratégie se reflète tant dans la politique du gouvernement que dans les investissements colossaux consentis par les armateurs grecs pour l’achat de navires modernes. Cependant, nous sommes aussi, par la taille de notre flotte marchande, un pays éprouvant d’énormes difficultés à s’adapter à un nouveau règlement qui se distingue des conventions internationales et conduit inévitablement à des changements rapides avec leurs répercussions économiques. La perte de capacités et d’emplois qui risque de s’ensuivre est un paramètre auquel aucun pays n’est confronté au niveau de la Grèce. C’est pourquoi nous aurions espéré que, pour ce qui est du calendrier, le règlement tienne compte des activités commerciales en cours et des obligations contractuelles des propriétaires de pétroliers. De plus, nous savons tous que des mesures isolées ne suffisent pas. Les registres d’immatriculation ont également une énorme responsabilité. La formation des équipages, les accords et la coordination entre les états membres, ainsi que l’existence de ports de refuge, jouent un rôle essentiel. Nous devrions nous efforcer, à travers les objectifs généraux de l’Union européenne, de combiner de la meilleure façon possible la protection de l’environnement, la compétitivité de notre flotte européenne et notre économie."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il relatore per il suo tentativo decisivo di garantire le condizioni necessarie per impedire gli incidenti in mare, che comportano terribili ripercussioni sull’inquinamento marino. E’ un dovere morale e politico per l’Unione europea e i suoi Stati membri e per le organizzazioni internazionali. Per il mio paese, la Grecia, visto che due parlamentari vi hanno fatto riferimento, la protezione ambientale è un obiettivo particolarmente importante, poiché si tratta di un paese con una costa, isole, un’economia ampiamente basata sul turismo e che aspira a diventare un centro di transito nel Mediterraneo orientale, con il relativo aumento del traffico navale e maggiori pericoli di inquinamento e incidenti. Questa strategia si esprime sia nella politica del governo sia nei consistenti investimenti in navi moderne effettuati dagli armatori greci. Tuttavia, nel contempo, a causa della nostra enorme flotta mercantile, siamo anche un paese che si trova ad affrontare grossi problemi nell’adeguarsi a un nuovo regolamento che si distingue dalle convenzioni internazionali e inevitabilmente provoca rapidi cambiamenti con ripercussioni economiche. La capacità imprenditoriale e i posti di lavoro che rischiano di andare perduti sono parametri che in Grecia incidono maggiormente rispetto a qualsiasi altro paese. Per questo motivo ci auguriamo che il regolamento terrà conto, per quanto concerne la tabella di marcia, delle attività commerciali in corso e degli obblighi contrattuali delle navi cisterna. Inoltre, tutti noi sappiamo che non bastano misure isolate. Anche i registri navali hanno una grossa parte di responsabilità. La formazione del personale, l’accordo e il coordinamento tra Stati membri e la disponibilità di porti di rifugio svolgono un grosso ruolo. Dobbiamo impegnarci, attraverso gli obiettivi generali dell’Unione europea, per combinare nel modo migliore protezione ambientale e competitività della flotta europea e della nostra economia."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@lv13,13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega’s, ik wil de rapporteur bedanken voor zijn vastberaden standpunt, dat erop is gericht de omstandigheden te creëren waaronder ongelukken op zee, met alle nefaste gevolgen van dien, zoals verontreiniging, kunnen worden voorkomen. Dit is een morele maar ook politieke plicht van zowel de Europese Unie en haar lidstaten als de internationale organisaties. Mijn land, Griekenland - en ik zeg dit omdat twee collega’s over Griekenland spraken - beschouwt milieubescherming als een bijzonder belangrijk doel. Wij zijn een land met kusten, eilanden en met een grote toeristische economie, een land dat een knooppunt wil worden voor heel het oostelijk Middellandse-Zeegebied. Dat betekent meer schepen op zee en dus een groter gevaar op verontreiniging en ongelukken. Onze strategie wordt tot uiting gebracht met zowel het beleid van de regering als de enorme investeringen van Griekse reders in moderne schepen. Wegens onze bijzonder grote koopvaardijvloot zijn wij echter het land dat de meeste problemen ondervindt bij de aanpassing aan de nieuwe verordening, die afwijkt van de internationale verdragen en onvermijdelijk leidt tot snelle veranderingen, met alle economische gevolgen van dien. Het ondernemingsvermogen en de arbeidsplaatsen die op de helling komen te staan, zijn parameters die in geen enkel land een zo grote rol spelen als in Griekenland. Daarom willen wij graag dat in de verordening, wat het tijdschema betreft, rekening wordt gehouden met de handelsactiviteiten die zich aan het ontwikkelen zijn en met de contractuele verplichtingen van de olietankschepen. Wij weten bovendien allen dat losse maatregelen niet volstaan. De classificatiebureaus voor de scheepvaart hebben eveneens een grote verantwoordelijkheid. Zeer belangrijk zijn verder de opleiding van bemanningen, de communicatie en coördinatie tussen de lidstaten en de beschikbaarheid van vluchthavens. Wij doen ons uiterste best, mijnheer de commissaris, dames en heren collega’s, om de milieubescherming op optimale wijze te combineren met de concurrentiekracht van onze Europese vloot en onze economie."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer ao relator pela sua tentativa decisiva no sentido de garantir condições para a prevenção de acidentes no mar que têm repercussões terríveis na poluição marinha. Trata-se de um dever moral e político da União Europeia e dos Estados-Membros e das organizações internacionais. Para o meu país, a Grécia, que foi referido por dois colegas, a protecção ambiental é um objectivo particular, visto que possui uma costa, ilhas, uma grande economia turística e aspira a tornar-se um centro de trânsito do Mediterrâneo Oriental, o que pressupõe um acréscimo do tráfego de navios e dos perigos de poluição e de acidentes. Esta estratégia está expressa tanto na política do seu Governo como nos avultados investimentos dos armadores gregos em navios modernos. Ao mesmo tempo, porém, devido à nossa enorme frota mercante, somos também um país que enfrenta imensos problemas na adaptação a um novo regulamento que diverge das convenções internacionais e inevitavelmente provoca mudanças rápidas com repercussões económicas. A capacidade das empresas e os riscos de perda de grande número de empregos são parâmetros que nenhum outro país enfrenta tão seriamente como a Grécia. Por isso, esperaríamos que o regulamento tivesse em conta, no que se refere ao calendário, as actividades comerciais em curso e as obrigações contratuais dos petroleiros. Além disso, todos nós sabemos que nenhuma medida isolada é suficiente. Os registos de navios têm também uma enorme responsabilidade. Formação de pessoal, acordo e cooperação entre Estados-Membros e a disponibilidade de portos de refúgio desempenham um papel extremamente importante. Vamos tentar, através dos objectivos gerais da União Europeia, conciliar da melhor maneira possível a protecção ambiental, a competitividade da nossa frota europeia e a nossa economia."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστική του θέση να διασφαλίσει τις συνθήκες αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων με τρομερές επιπτώσεις στη θαλάσσια ρύπανση. Είναι ένα καθήκον ηθικό και πολιτικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς. Για τη χώρα μου, την Ελλάδα, μια και αναφέρθηκαν δύο συνάδελφοι σ’ αυτήν, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιδιαίτερο στόχο, αφού είναι μια χώρα με ακτές, νησιά, μεγάλη τουριστική οικονομία και φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που σημαίνει αυξημένη κυκλοφορία πλοίων και αυξημένους κινδύνους ρύπανσης και ατυχημάτων. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης, όσο και με τις τεράστιες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε σύγχρονα πλοία. Παράλληλα όμως λόγω του μεγάλου εμπορικού μας στόλου είμαστε και η χώρα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής σε ένα νέο κανονισμό, που παρεκκλίνει από τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγεί αναπόφευκτα σε γρήγορες αλλαγές με οικονομικές επιπτώσεις. Η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν είναι παράμετροι που καμιά άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά όσο η Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιθυμούσαμε ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις εμπορικές δραστηριότητες εν εξελίξει και τις δεσμεύσεις συμβολαίων που έχουν τα πετρελαιοφόρα πλοία. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι αρκετό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι νηογνώμονες. Παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεννόηση και ο συντονισμός των κρατών μελών, η διαθεσιμότητα σε λιμένες καταφυγής. Θα προσπαθήσουμε, μέσα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μας στόλου και της οικονομίας μας."@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag tackar föredraganden för hans beslutsamma försök att trygga villkoren och förhindra olyckor till havs som får fruktansvärda återverkningar i form av havsföroreningar. Detta är en moralisk och politisk skyldighet, både för EU och dess medlemsstater och för internationella organisationer. Med tanke på att två ledamöter redan tagit upp miljöskyddet vill jag nämna att miljöskyddet är ett viktigt mål även för mitt land, Grekland, eftersom det är ett land med kust, öar, omfattande turistnäring och ambitionen att bli ett transitcentrum i östra Medelhavet med ökad fartygstrafik och därmed ökad risk för föroreningar och olyckor. Denna strategi avspeglas både i regeringens politik och i de stora investeringar som grekiska redare gör i moderna fartyg. Samtidigt är vi på grund av vår enorma handelsflotta också ett land som har mycket svårt att anpassa sig till ett nytt regelverk som inte följer internationella konventioner och som oundvikligen leder till snabba förändringar som får ekonomiska konsekvenser. Att företag och arbetstillfällen kan försvinna är parametrar som inget land tar på lika stort allvar som Grekland. När det gäller tidsschemat hoppas vi därför att man i förordningen tar hänsyn till planerad affärsverksamhet och tankfartygens kontraktsenliga åtaganden. Vi vet dessutom att det inte räcker med isolerade åtgärder. Ett enormt ansvar ligger också på fartygsregistren. Kompetensutveckling, avtal och samordning mellan medlemsstater och tillgång till skyddade hamnar har väldigt stor betydelse. Vi ska genom EU:s generella mål sträva efter att på bästa sätt kombinera miljöskyddet, vår europeiska flottas konkurrenskraft och vår ekonomi."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph