Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-458"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.39.3-458"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg glæder mig også over den politiske og interinstitutionelle aftale, der er indgået om et spørgsmål, som har så stor betydning for trafiksikkerheden og retssikkerheden i Europa, for den frie bevægelighed, for gennemsigtigheden og for det indre markeds funktion. Jeg anser vores samlingsprocedure for at være en vigtig succes. De omkring 110 kørekortsmodeller repræsenterer forskellige traditioner og forskellig praksis i den offentlige forvaltning i vores lande, og at kombinere en effektiv europæisk harmonisering med respekt for subsidiaritetsprincippet er en udfordring og vedvarende proces. Jeg tror således, at det resultat, der danner grundlag for en fælles model for et kørekort i form af et kreditkort, er meget vigtigt, ligesom det er vigtigt at sørge for, at de gamle kørekort udskiftes inden for et tilfredsstillende tidsrum, så de offentlige instanser kan foretage de økonomiske og administrative justeringer. Dette tiltag suppleres af, og tilføres merværdi fra, behovet for fælles modeller for uddannelse og kontrol af kørelærere, og det vil naturligvis få endnu større merværdi, hvis det suppleres med den rette struktur, med færdselsskiltning og med enhver form for infrastruktur, som styrker sikkerheden, herunder vejkvaliteten. Vi tror, at det europæiske kørekort bringer Europa meget nærmere borgerne, og det er en indsats, som vi ikke må tabe."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Auch ich möchte es begrüßen, dass eine politische und interinstitutionelle Einigung zu einem Thema erreicht worden ist, das für die Straßenverkehrssicherheit und die Rechtssicherheit in Europa, für die Freizügigkeit, die Transparenz und das Funktionieren des Binnenmarktes von großer Bedeutung ist. Die Tatsache, dass wir es mit fast 110 Arten von Führerscheinen zu tun haben, ist Ausdruck der unterschiedlichen Traditionen und Praktiken in der öffentlichen Verwaltung unserer Länder. Wir stehen nun vor der Aufgabe, eine wirksame Harmonisierung in Europa mit der Achtung der Subsidiarität zu verbinden. Deshalb halte ich das Ergebnis, dem gemäß wir ein einheitliches Führerscheinmodell in Form einer Kreditkarte haben werden, sowie die Bestimmung, ältere Führerscheine über einen angemessenen Zeitraum zu ersetzen, für sehr wichtig, damit die öffentlichen Behörden die erforderlichen finanziellen und bürokratischen Anpassungen vornehmen können. Dieses Vorhaben wird dadurch vervollständigt und ergänzt, dass einheitliche Modelle für die Ausbildung und Kontrolle von Fahrlehrern vorgeschrieben werden sollen. Einen noch größeren Nutzen hätte das Ganze, wenn es auf der Infrastrukturseite entsprechend ergänzt würde, also Straßenverkehrsschilder und was es sonst noch an technischen Mitteln gibt, um die Sicherheit zu erhöhen, wozu ich auch die Straßenqualität zählen möchte. Wir glauben, dass der europäische Führerschein Europa seinen Bürgern näher bringt und er ein Vorhaben darstellt, an dem wir nicht scheitern dürfen."@de9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I too should like to welcome the achievement of the policy and interinstitutional agreement on an issue which is so important to road safety and legal security in Europe, to freedom of movement, to transparency and to the functioning of the single market. I consider our unifying procedure to be an important success. The some 110 models of driving licences crystallise the various traditions and various practices in the public administration of our countries and for us to manage to combine effective European harmonisation with respect for subsidiarity is a challenge and constant endeavour. Thus, I believe that the result on the basis of which we shall have a single type of driving licence in the form of a credit card and the provision for older driving licences to be replaced over a satisfactory period of time are very important, so that the public agencies can make financial and bureaucratic adjustments. This endeavour is also complemented and derives added value from the need for uniform models for training and for controlling instructors and will of course acquire even greater added value if it is complemented by suitable infrastructures, with road signs and every sort of infrastructure which facilitates safety, including the quality of roads. We believe that the European driving licence brings Europe very close to the citizens and is a wager we must not lose."@en4
"Señor Presidente, Comisario, Señorías, yo también acojo con satisfacción el logro del acuerdo interinstitucional y político con respecto a una cuestión que es tan importante para la seguridad vial y la seguridad jurídica en Europa, para la libre circulación, para la transparencia y el funcionamiento del mercado único. Considero que nuestro procedimiento unificador es un importante éxito. Los aproximadamente 110 modelos existentes de permisos de conducción cristalizan las diversas tradiciones y prácticas de la administración pública de nuestros países y el hecho de que podamos combinar una harmonización europea efectiva con el respeto a la subsidiariedad supone un desafío y un constante esfuerzo. Por lo tanto, creo que el resultado relativo a la base sobre la que tendremos un único tipo de permiso de conducción con forma de tarjeta de crédito y la disposición de que los permisos de conducción antiguos sean sustituidos en un plazo de tiempo satisfactorio son muy importantes, para que los organismos públicos puedan realizar ajustes financieros y burocráticos. Este esfuerzo también se complementa y obtiene valor añadido de la necesidad de modelos uniformes de formación y control de los instructores y, por supuesto, adquirirá todavía un mayor valor añadido, si se complementa con unas infraestructuras apropiadas, con señales de tráfico y todo tipo de infraestructura que facilite la seguridad, incluyendo la calidad de las carreteras. Creemos que el permiso de conducción europeo acerca mucho Europa a los ciudadanos y es una oportunidad que no debemos dejar pasar."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluan ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että on saavutettu toimielintenvälinen yhteisymmärrys tästä politiikan alasta, joka on hyvin tärkeä liikenneturvallisuuden, EU:n oikeusvarmuuden, vapaan liikkuvuuden, avoimuuden ja sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Mielestäni yhtenäistävä menettelymme on merkittävä menestys. Noin 110 käytössä olevaa ajokorttimallia kertovat jäsenvaltioidemme erilaisista perinteistä ja niiden viranomaisten erilaisista käytännöistä. Meillä onkin jatkuvasti haastetta ja työsarkaa siinä, että onnistumme yhtenäistämään tehokkaasti EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja silti kunnioittamaan toissijaisuusperiaatetta. Siksi on mielestäni hyvin merkittävä tulos, että otamme käyttöön yhteisen eurooppalaisen ajokorttimallin, joka on luottokortin kokoinen muovikortti, ja että vanhat ajokortit vaihdetaan uusiin tyydyttävässä ajassa, jotta virastot voivat varautua taloudellisten ja käytännön järjestelyjen osalta. Lisäksi tarve yhdenmukaistaa ajo-opettajien koulutusta ja valvontaa täydentää tätä hanketta ja antaa sille lisäarvoa. Vielä suurempaa lisäarvoa se tuottaa tietysti, jos parannetaan infrastruktuuriakin – tienviittoja ja kaikkea muuta turvallisuutta edistävää infrastruktuuria, myös teiden kuntoa. Mielestämme eurooppalainen ajokortti lähentää huomattavasti EU:ta sen kansalaisiin, ja tässä vedonlyönnissä emme saa hävitä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais également saluer la conclusion de cet accord politique et interinstitutionnel sur une question si importante pour la sécurité routière et la sécurité juridique en Europe, pour la libre circulation, pour la transparence et pour le fonctionnement du marché unique. Je considère que notre procédure d’unification est une réussite majeure. Les quelque 110 modèles de permis de conduire reflètent les diverses traditions et les diverses pratiques des administrations publiques de nos pays. Ainsi, nous devons sans cesse relever un défi, qui consiste à réussir à combiner l’efficacité de l’harmonisation européenne et le respect de la subsidiarité. Par conséquent, je pense que le résultat qui nous permettra de disposer d’un seul type de permis de conduire, au format d’une carte de crédit, et le remplacement des anciens permis de conduire dans des délais satisfaisants, revêtent une importance essentielle pour que les organismes publics puissent procéder à des ajustements financiers et administratifs. Cet effort va de pair avec la nécessité, source de valeur ajoutée, d’uniformiser les modèles de formation et de contrôle des instructeurs. Bien entendu, cette valeur ajoutée sera encore renforcée, si à cette initiative viennent s’ajouter les infrastructures adaptées, c’est-à-dire les panneaux de signalisation et autres infrastructures qui favorisent la sécurité, en ce y compris la qualité des routes. Nous pensons que le permis de conduire européen rapproche sensiblement l’Europe de ses citoyens et qu’il s’agit d’un pari sur l’avenir dont nous devons sortir vainqueurs."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, mi associo al plauso per il raggiungimento dell’accordo politico e interistituzionale su una questione così importante per la sicurezza stradale e la certezza del diritto in Europa, per la libertà di circolazione, la trasparenza e il funzionamento del mercato unico. Credo che la nostra procedura di standardizzazione rappresenti un importante successo. I circa 110 modelli di patenti di guida sono il prodotto di tradizioni e pratiche diverse delle pubbliche amministrazioni dei nostri paesi, e per noi riuscire a coniugare una reale armonizzazione a livello europeo con il rispetto del principio di sussidiarietà è una sfida e un impegno costante. Penso quindi che il risultato che abbiamo raggiunto e ci permetterà di avere una patente di guida unica, in formato carta di credito, unitamente all’obbligo di sostituire le vecchie patenti entro un periodo di tempo adeguato, sia molto importante e consentirà alle pubbliche autorità di apportare le necessarie modifiche finanziarie e burocratiche. Questo compito si integra poi con la necessità, che costituisce un valore aggiunto, di uniformare i modelli di formazione e controllo degli istruttori; ovviamente, acquisirà ulteriore valore aggiunto se sarà integrato dalla disponibilità di infrastrutture adeguate, munite di segnali stradali e di ogni altro dispositivo atto a migliorare la sicurezza, tra cui la qualità delle strade. Noi crediamo che la patente di guida europea avvicini molto l’Europa ai suoi cittadini e sia una scommessa che non dobbiamo perdere."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega’s, ook ik wil mijn genoegen tot uiting brengen over het beleid en het interinstitutioneel akkoord met betrekking tot dit vraagstuk, dat uitermate belangrijk is voor de verkeersveiligheid en de rechtszekerheid in Europa, voor het vrij verkeer, de transparantie en de werking van de interne markt. Voor mij is dit eenmakingsproces een belangrijk succes. Er zijn ongeveer 110 verschillende rijbewijzen. Deze weerspiegelen de verschillende tradities en praktijken in het overheidsbestuur in onze lidstaten. Nu moeten wij ervoor zorgen dat een efficiënte Europese harmonisatie samengaat met eerbiediging van de subsidiariteit, en dat is een grote uitdaging, een uitdaging waarvoor wij ons continu voor moeten inzetten. Daarom geloof ik dat dit een belangrijk resultaat is. Dit geeft ons een gemeenschappelijk rijbewijsmodel in creditcardformaat en tegelijkertijd wordt voorzien in de vervanging van de oude rijbewijzen, waarvoor een tevredenstellende termijn is vastgesteld. Op die manier kunnen de overheidsdiensten zich in economisch en bureaucratisch opzicht aanpassen. Deze inspanning wordt echter nog verder aangevuld en van meerwaarde voorzien. Er is namelijk ook sprake van uniforme modellen voor opleiding, controle van examinatoren en natuurlijk zal deze meerwaarde verder vergroot worden met de verwezenlijking van de geschikte infrastructuur, zoals signalering en elk soort infrastructuur voor de verbetering van de veiligheid, met inbegrip van kwalitatief goede wegen. Wij zijn van mening dat het Europese rijbewijs Europa heel dicht bij de burgers brengt. Dit is een weddenschap die wij niet mogen verliezen."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, também eu gostaria de saudar o facto de se ter conseguido a política e o acordo interinstitucional sobre uma questão tão importante para a segurança rodoviária e a segurança jurídica na Europa, para a livre circulação, a transparência e o funcionamento do mercado único. Considero que o nosso processo unificador constitui um êxito importante. Os cerca de 110 modelos de cartas de condução cristalizam as várias tradições e as várias práticas existentes na administração pública dos nossos países, e conseguir conciliar uma harmonização europeia efectiva com o respeito pela subsidiariedade é para nós um desafio e um esforço constantes. Assim, acredito que o resultado com base no qual vamos ter um tipo único de carta de condução sob a forma de cartão de crédito e a disposição relativa à substituição das antigas cartas de condução dentro de um prazo satisfatório são muito importantes para as agências públicas poderem fazer ajustamentos financeiros e burocráticos. Este empreendimento é também complementado e obtém valor acrescentado da necessidade de modelos uniformes para formar e controlar os instrutores e irá certamente adquirir ainda mais valor acrescentado se for complementado por infra-estruturas apropriadas, com sinais de trânsito e todo o tipo de infra-estruturas que facilitem a segurança, incluindo a qualidade das estradas. Acreditamos que a carta de condução europeia faz com que a Europa fique mais próxima dos cidadãos e é uma aposta que não devemos perder."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω την επίτευξη της πολιτικής και της διοργανικής συμφωνίας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οδική και τη νομική ασφάλεια στην Ευρώπη, για την ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρώ σημαντική επιτυχία την ενοποιητική μας διαδικασία. Τα περίπου 110 μοντέλα οδήγησης αποκρυσταλλώνουν τις διαφορετικές παραδόσεις, τις διαφορετικές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση των χωρών μας και το να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση με το σεβασμό της επικουρικότητας είναι μια πρόκληση και μια συνεχής προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα έχουμε ένα ενιαίο υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής κάρτας καθώς και η πρόβλεψη να αντικατασταθούν και οι παλαιότερες άδειες οδήγησης σε ένα διάστημα που είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οικονομικά και γραφειοκρατικά οι δημόσιοι οργανισμοί. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και παίρνει υπεραξία και από την ανάγκη ενιαίων μοντέλων για την κατάρτιση, για τους ελέγχους των εκπαιδευτών και φυσικά θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν συμπληρωθεί με τις κατάλληλες υποδομές, με τη σηματοδότηση και με κάθε είδους υποδομή που διευκολύνει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δρόμων. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης φέρνει την Ευρώπη πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε."@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill också välkomna vad man genom politiska åtgärder och interinstitutionella avtal har uppnått i en fråga som är så viktig för trafiksäkerheten och rättsskyddet i Europa, för den fria rörligheten, för öppenheten och för den inre marknadens funktion. Jag anser att vår metod att nå samsyn har varit en viktig framgång. De nuvarande över 110 olika körkortsmodellerna är ett resultat av olika traditioner och bruk inom den offentliga förvaltningen i våra medlemsstater. För oss är det en utmaning och en ständig strävan att försöka kombinera effektiv europeisk harmonisering med respekt för subsidiariteten. Följaktligen anser jag att resultaten, att vi ska ha en enda körkortsmodell i kreditkortsformat och bestämmelsen om ersättning av gamla körkort under en tillfredsställande tidsperiod, är väldigt viktiga för att de offentliga organen ska kunna göra ekonomiska och byråkratiska justeringar. Denna strävan kompletteras också och får ett mervärde av behovet av enhetliga utbildningsmodeller och kontroll av trafiklärare. Mervärdet blir naturligtvis än större om detta kompletteras med lämpliga infrastrukturlösningar, trafikskyltar och varje typ av lösning som förbättrar säkerheten, inklusive vägar av bättre kvalitet. Vi anser att EU-körkortet för Europeiska unionen närmare sina medborgare och det är någonting vi inte har råd att missa."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph