Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-442"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.39.3-442"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, eftersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Kommissionen! Nu kan vi endelig påbegynde vandringen hen imod et fælles europæisk kørekort. Desværre er vi blevet tvunget til at have en tidsfrist på maksimalt 26 år, inden alle medlemsstater skal have indført det fælles kørekort. Det er alt for lang tid. Ligesom de forrige talere mener jeg, at det vil gå hurtigere. Vi opfordrer medlemsstaterne til at tage dette alvorligt og arbejde for, at vi skal få et fælles kørekort før udløbet af denne tidsfrist, som også skal udskiftes med jævne mellemrum. Vi skal desuden opfordre Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i det arbejde, præcis som hr. Jarzembowski var inde på. Dette er et vigtigt spørgsmål for borgerne, da det berører rigtig mange. Et flertal af EU-borgerne har kørekort. En ting, som vi ved med sikkerhed, nemlig at borgerne ønsker, at det skal være let at køre i eget land og i andre lande, og at man skal kunne anvende sit kørekort uden administrativt bøvl. Borgerne ønsker imidlertid også, at bilisterne skal være ordentligt uddannet. Dem, som begår forbrydelser eller overtræder regler, skal også kunne straffes for det, selv om de kommer fra et andet land. Alt dette skal det nye fælles kørekort opfylde lidt efter lidt. Naturligvis skal det gå hurtigere end 26 år. Som jeg allerede påpegede, skal dette fremme trafiksikkerheden, men samtidig skal det modvirke social dumpning, således at den, som vil udnytte det faktum, at der er falske kørekort i omløb, ikke skal kunne få nogen økonomiske fordele heraf. Endelig jeg vil gerne takke kollegerne for det gode samarbejde, som vi havde. Vi arbejdede med dette emne i lang tid, og vi var mange, som engagerede os i forhandlingerne. Afslutningsvis vil jeg godt tilføje, at jeg synes, at det er godt, at motorcyklister gradvist får adgang til tungere motorcykler. Jeg mener, at dette vil gavne trafiksikkerheden."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Endlich können wir uns auf den Weg in Richtung auf einen gemeinsamen Europäischen Führerschein machen. Leider mussten wir eine Frist von 26 Jahren akzeptieren, innerhalb der alle Mitgliedstaaten den gemeinsamen Führerschein eingeführt haben müssen. Das ist eine viel zu lange Zeit. Ebenso wie einige meiner Vorredner glaube ich jedoch, dass es schneller gehen wird. Wir müssen jetzt die Mitgliedstaaten auffordern, diese Frage ernst zu nehmen und sich dafür zu engagieren, dass ein gemeinsamer Führerschein früher eingeführt werden kann und dass dieser auch regelmäßig umgetauscht wird. Darüber hinaus müssen wir an die Kommission appellieren, die Mitgliedstaaten bei dieser Arbeit zu unterstützen, wie der Kollege Jarzembowski ganz richtig sagte. Dies ist eine wichtige Frage für die Bürger, denn sie berührt sehr viele Menschen. Die meisten Bürger Europas besitzen einen Führerschein. Eine Sache wissen wir mit Sicherheit, nämlich dass die Bürger unkompliziert in ihrem eigenen Land und in anderen Ländern fahren und ihren Führerschein ohne administrative Schwierigkeiten verwenden wollen. Sie wollen aber auch, dass diejenigen, die auf den Straßen fahren, dafür gut ausgebildet sind. Es sollte auch möglich sein, diejenigen, die gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen, dafür zu bestrafen, auch wenn sie aus einem anderen Land kommen. Mit dem neuen gemeinsamen Führerschein wird all das im Laufe der Zeit möglich sein. Natürlich muss das in weniger als 26 Jahren geschehen. Wie bereits gesagt, wird diese Maßnahme die Sicherheit auf der Straße verbessern, gleichzeitig aber auch dem Sozialdumping entgegenwirken, sodass diejenigen, die die Tatsache ausnutzen wollen, dass falsche Führerscheine in Umlauf sind, daraus künftig keine finanziellen Vorteile mehr ziehen können. Abschließend möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, für die gute Zusammenarbeit danken. Wir haben uns mit diesem Thema sehr lange beschäftigt, und viele von uns haben sich auch in dieser Aussprache engagiert. Lassen Sie mich schließlich noch hinzufügen, dass ich es für eine positive Entwicklung halte, dass der Zugang zum Motorradfahren schrittweise erfolgen wird. Das ist meines Erachtens gut für die Sicherheit auf der Straße."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτέλους, μπορούμε να αρχίσουμε να προχωρούμε προς τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης. Αναγκαστήκαμε, δυστυχώς, να δεχθούμε μια μακρότατη προθεσμία 26 ετών προκειμένου όλα τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την κοινή άδεια οδήγησης. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μακρά περίοδος. Όπως οι προηγούμενοι ομιλητές, πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ταχύτερα από αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τώρα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν σοβαρά το θέμα και να εργαστούν προς την κατεύθυνση θέσπισης κοινής άδειας οδήγησης νωρίτερα, η οποία, μάλιστα, θα αντικαθίσταται σε τακτά διαστήματα. Πρέπει επίσης να ζητήσουμε από την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη σε αυτό, όπως είπε ο κ. Jarzembowski. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους, καθώς αφορά τόσους πολλούς ανθρώπους. Άδεια οδήγησης κατέχουν οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι οι λαοί της Ευρώπης θέλουν να είναι ευχερές για αυτούς να οδηγούν στη δική τους χώρα, καθώς και σε άλλες χώρες, και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης της άδειας οδήγησης χωρίς διοικητική ταλαιπωρία. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι θέλουν επίσης αυτοί που οδηγούν στους δρόμους να έχουν τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα. Σε όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, ακόμη και αν αυτοί προέρχονται από άλλη χώρα. Η νέα κοινή άδεια οδήγησης, με την πάροδο του χρόνου, θα ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες. Είναι σαφές ότι αυτό πρέπει να γίνει σε χρονικό πλαίσιο μικρότερο των 26 ετών. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, αυτό το μέτρο θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια, αλλά επίσης, ταυτόχρονα, θα εξουδετερώνει το κοινωνικό ντάμπινγκ, έτσι ώστε αυτοί που στοχεύουν στην εκμετάλλευση του γεγονότος ότι κυκλοφορούν πλαστές άδειες οδήγησης να μην έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν οφέλη από το γεγονός αυτό. Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους με τους οποίους δούλεψα για την ευχάριστη συνεργασία. Εργαζόμαστε για το θέμα αυτό επί μακρόν, και δεν είναι λίγοι εξ ημών αυτοί που είχαν ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η πρόσβαση στην οδήγηση μοτοσικλετών θα γίνεται σε προοδευτική βάση. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για την οδική ασφάλεια."@el10
". Mr President, Commissioner, at long last, we can begin the move to a common European driving licence. We have, unfortunately, been forced to accept a latest deadline of 26 years for all the Member States to have introduced the common driving licence. This is much too long a period. Like previous speakers, I believe that things will progress more quickly than that. We must now call on the Member States to take this matter seriously and work towards having a common driving licence sooner, and one, at that, that is replaced at regular intervals. We must also call on the Commission to assist the Member States in this work, just as Mr Jarzembowski said. This is an important issue for Europeans, as it affects so many people. A majority of European citizens possess a driving licence. There is one thing that we know with certainty, and that is that the people of Europe want it to be easy to drive in their own country and in others and to be able to use their driving licences without administrative hassle. However, Europeans also want those driving on the roads to be properly qualified so to do. It should also be possible to punish those who break the law or the rules, even if they come from a different country. The new common driving licence will, over time, meet all these needs. Clearly, this has to happen in a timeframe shorter than 26 years. As has already been pointed out, this measure will improve road safety, but it will also, at the same time, counteract social dumping, so that those aiming to exploit the fact that there are fake driving licences in circulation will not, in future, be able to make financial gains from this. I would like to close by thanking all the fellow Members I have worked with for the cooperation we have enjoyed. We have been working on this issue for a long time, and it is no small number of us who have taken an active part in the debate. Finally, I would like to add that I think it is a positive development that access to motorcycling will be on a progressive basis. I believe this is a good thing for road safety."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, finalmente podemos comenzar a avanzar hacia un permiso de conducción común europeo. Lamentablemente nos hemos visto obligados a aceptar un plazo máximo de 26 años para que todos los Estados miembros hayan introducido el permiso de conducción común. Es un periodo sumamente excesivo. Al igual que los oradores anteriores, creo que las cosas irán mucho más rápido que eso. Ahora debemos pedir a los Estados miembros que se tomen en serio esta cuestión y que trabajen para tener un permiso de conducción común con mayor celeridad y que se trate de un permiso que se cambie a intervalos regulares. También debemos pedir a la Comisión que ayude a los Estados miembros en este trabajo, como ha dicho el señor Jarzembowski. Es una cuestión importante para los europeos, dado que afecta a muchas personas. La mayoría de los ciudadanos europeos tiene un permiso de conducción. Hay una cosa que sabemos segura y es que la población europea quiere que resulte sencillo conducir en su propio país y en otros, y poder utilizar sus permisos de conducción sin problemas administrativos. No obstante, los europeos también quieren que los que conducen en las carreteras estén convenientemente preparados para hacerlo. También debería ser posible castigar a los que incumplen las leyes o las normas, aunque procedan de un país diferente. Este nuevo permiso de conducción común satisfará, con el tiempo, todas estas necesidades. Obviamente, esto tiene que producirse en un plazo de tiempo inferior a 26 años. Como ya se ha señalado, esta medida mejorará la seguridad vial y, al mismo tiempo, contrarrestará el dúmping social, de forma que los que pretenden explotar el hecho de que hay permisos de conducción falsos en circulación no puedan beneficiarse económicamente de esto en el futuro. Quiero terminar dando las gracias a todos los colegas diputados con los que he trabajado, por la cooperación de la que hemos disfrutado. Llevamos trabajando en este tema mucho tiempo y muchos de nosotros hemos participado de forma activa en el debate. Finalmente, quiero añadir que considero un avance positivo el hecho de que el acceso a las motocicletas se produzca de forma gradual. Creo que es algo positivo para la seguridad vial."@es20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, voimme vihdoinkin aloittaa matkan kohti yhteistä eurooppalaista ajokorttia. Olemme valitettavasti joutuneet hyväksymään, että aika, jonka kuluessa kaikkien jäsenvaltioiden on vaihdettava vanhat ajokortit uusiin eurooppalaisiin ajokortteihin, on 26 vuotta. Tämä on aivan liian pitkä aika. Edellisten puhujien tavoin minäkin uskon, että asiat edistyvät tuota nopeammin. Meidän on nyt vedottava jäsenvaltioihin, jotta ne suhtautuisivat tähän asiaan vakavasti ja toimisivat siten, että saamme jo aikaisemmin yhteisen ajokortin, joka myös uusitaan säännöllisin väliajoin. Meidän on myös kehotettava komissiota avustamaan jäsenvaltioita tässä työssä, kuten myös jäsen Jarzembowski totesi. Tämä on tärkeä asia eurooppalaisille, sillä se koskee hyvin monia. Suurimmalla osalla EU:n kansalaisista on ajokortti. Yhden asian tiedämme varmasti, nimittäin sen, että eurooppalaiset haluavat ajamisen olevan helppoa heidän kotimaassaan ja muissa maissa ja että he haluavat käyttää ajokorttiaan ilman hallinnollisia hankaluuksia. Eurooppalaiset haluavat kuitenkin myös, että teillä ajavilla on hyvä ajotaito. Lisäksi pitäisi olla mahdollista rangaista niitä, jotka rikkovat lakia tai sääntöjä, vaikka he olisivat kotoisin eri maasta. Uusi yhteinen ajokortti vastaa ajan mittaan kaikkiin näihin tarpeisiin. On selvää, että tämän on tapahduttava nopeammin kuin 26 vuodessa. Kuten on jo todettu, tällä tavoin parannetaan liikenneturvallisuutta, mutta samaan aikaan torjutaan myös sosiaalista polkumyyntiä, niin että ne, jotka pyrkivät hyötymään väärennetyistä ajokorteista, eivät enää tulevaisuudessa voi saada siitä taloudellista hyötyä. Lopuksi haluan kiittää kaikkia kollegoitani yhteistyöstä. Olemme työskennelleet tämän asian parissa pitkään, ja monet meistä ovat osallistuneet aktiivisesti keskusteluun. Lisäisin vielä, että mielestäni on hyvä, että moottoripyöräilijöille myönnetään ajolupia portaittain. Uskon sen edistävän liikenneturvallisuutta."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous pouvons enfin commencer à avancer vers un permis de conduire européen commun. Malheureusement, nous avons été obligés d’accepter un délai maximal de 26 ans au-delà duquel tous les États membres devront avoir introduit le permis de conduire commun. Ce délai est bien trop long. Comme les intervenants précédents, je pense que les choses avanceront plus rapidement que ça. Nous devons dès aujourd’hui inviter les États membres à accorder à ce dossier l’attention qu’il mérite et à œuvrer à la création la plus rapide possible d’un permis de conduire commun, un permis qui soit de surcroît renouvelé à intervalles réguliers. Nous devons également inviter la Commission à aider les États membres dans cette tâche, ainsi que l’a dit M. Jarzembowski. Il s’agit d’une question fondamentale pour les Européens, dans la mesure où celle-ci concerne un très grand nombre de personnes. Une majorité de citoyens européens sont titulaires d’un permis de conduire. S’il y a une chose dont nous sommes sûrs, c’est que les citoyens européens veulent pouvoir conduire facilement dans leur propre pays et dans les autres, et être en mesure d’utiliser leur permis de conduire sans tracasseries administratives. Toutefois, les Européens souhaitent également que ceux qui se déplacent sur les routes soient dûment qualifiés pour le faire. Il devrait être possible de sanctionner ceux qui enfreignent la loi ou les règles, même s’ils viennent d’un pays différent. Le nouveau permis de conduire commun répondra à terme à tous ces besoins. Il est évident que ce dernier doit voir le jour dans un délai inférieur à 26 ans. Comme il a déjà été souligné, cette mesure améliorera la sécurité routière, mais elle fera dans le même temps barrage au dumping social, car ceux qui cherchent aujourd’hui à exploiter une situation permettant la circulation de faux permis ne pourront plus, à l’avenir, en générer un profit. Je souhaiterais conclure en remerciant l’ensemble des honorables députés avec lesquels j’ai travaillé de l’esprit de coopération dont ils ont fait preuve. Nous travaillons sur ce dossier depuis longtemps et nombre d’entre nous ont pris une part active à ce débat. Enfin, je souhaiterais ajouter qu’à mon avis le principe d’accès progressif aux motocycles est une bonne chose. Je pense qu’il s’avérera positif pour la sécurité routière."@fr8
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, finalmente possiamo cominciare il nostro cammino verso la patente comune europea. Purtroppo siamo stati costretti ad accettare una scadenza massima di 26 anni per l’introduzione della patente di guida comune da parte di tutti gli Stati membri. 26 anni sono un periodo eccessivamente lungo. Come gli oratori precedenti, credo anch’io che nella realtà questa procedura si completerà prima della scadenza prevista. Dobbiamo ora sollecitare gli Stati membri a prendere la questione sul serio e a impegnarsi per introdurre la patente di guida comune in tempi più rapidi, una patente che peraltro dovrà essere sostituita a intervalli regolari. Dobbiamo sollecitare anche la Commissione affinché aiuti gli Stati membri in tale compito, come ha già osservato l’onorevole Jarzembowski. Si tratta di una questione molto importante per gli europei perché riguarda tantissime persone. La maggioranza dei cittadini europei è in possesso di una patente di guida. Se c’è una cosa che sappiamo per certo è che gli europei vogliono poter guidare più facilmente nel loro come negli altri paesi, e vogliono poter usare la propria patente senza intralci amministrativi. Ma gli europei vogliono anche che gli automobilisti abbiano una preparazione adeguata. Inoltre, dev’essere possibile punire chiunque violi la legge o le regole, anche se originario di un altro paese. La nuova patente di guida comune soddisferà, un po’ alla volta, tutte queste esigenze. E’ evidente che ciò deve avvenire entro un periodo di tempo inferiore a 26 anni. Come già osservato, questa misura aumenterà la sicurezza stradale ma, allo stesso tempo, contrasterà anche il sociale, cosicché chi intende approfittare del fatto che circolano patenti false non potrà in futuro trarne vantaggi economici. Concludo ringraziando tutti i colleghi con cui ho cooperato per l’ottima collaborazione di cui hanno dato prova. Abbiamo lavorato su questo tema per molto tempo e non sono pochi quelli che hanno partecipato attivamente alla discussione. Voglio infine aggiungere che giudico positivamente il principio dell’accesso graduale alle motociclette; penso che in questo modo contribuiremo alla sicurezza stradale."@it12
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@lt14
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@lv13
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, eindelijk kunnen wij de eerste stappen zetten in de richting van een gemeenschappelijk Europees rijbewijs. Helaas heeft men ons een termijn opgedrongen van maximaal 26 jaar waarbinnen alle lidstaten het gemeenschappelijk rijbewijs moeten hebben ingevoerd. Dat is een veel te lange periode. Ik geloof net als eerdere sprekers dat het sneller zal gaan. We moeten de lidstaten nu aansporen om deze kwestie serieus te nemen en om zich ervoor in te spannen dat we eerder een gemeenschappelijk rijbewijs krijgen, dat ook met regelmatige tussenpozen wordt vervangen. Bovendien moeten we de Commissie aansporen om de lidstaten bij deze inspanningen te steunen, precies zoals de heer Jarzembowski zei. Dit is een belangrijke kwestie voor de burgers, omdat dit zo velen van hen aangaat. De meeste burgers in Europa hebben een rijbewijs. Eén ding weten wij zeker, namelijk dat de burgers willen dat het rijden in eigen land en in andere landen eenvoudig is en zij hun rijbewijs kunnen gebruiken zonder administratief gedoe. De burgers willen echter ook dat de weggebruikers een goede rijopleiding hebben gehad. Degenen die verkeersmisdrijven plegen of de regels schenden, moeten daarvoor gestraft kunnen worden, ook als ze uit een ander land komen. In de loop van de tijd moet het nieuwe gemeenschappelijke rijbewijs aan al deze eisen voldoen. Natuurlijk mag het geen 26 jaar duren. Zoals reeds is benadrukt, gaat het erom de verkeersveiligheid te bevorderen, maar tegelijkertijd moet sociale dumping worden tegengegaan, zodat degenen die willen profiteren van het feit dat er valse rijbewijzen in omloop zijn, daar geen financieel voordeel van kunnen hebben. Ook ik wil eindigen met alle collega’s te bedanken voor onze samenwerking. We hebben lang aan dit onderwerp gewerkt, en velen van ons hebben zich in het debat gemengd. Tot slot wil ik nog toevoegen dat ik het een goede zaak vind dat motorrijders stapsgewijs toegang krijgen tot het berijden van de motorfiets. Ik denk dat dat goed is voor de verkeersveiligheid."@nl3
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, podemos, finalmente, iniciar a transição para uma carta de condução europeia. Infelizmente, fomos forçados a aceitar um prazo de 26 anos para a introdução da carta de condução europeia em todos os Estados-Membros. É demasiado tempo. Tal como já afirmaram outros oradores, penso que o processo avançará mais rapidamente do que isso. Cabe-nos agora instar todos os Estados-Membros a levarem a sério esta questão e a esforçarem-se por introduzir a carta de condução europeia antes daquele prazo, assegurando a sua substituição a intervalos regulares. Temos também de exortar a Comissão a apoiar os Estados-Membros neste trabalho, tal como afirmou o senhor deputado Jarzembowski. Esta é uma questão importante para os europeus, porque afecta muitas pessoas. A maioria dos cidadãos europeus são titulares de uma carta de condução. Se há alguma coisa de que podemos estar certos é que os cidadãos da Europa querem que seja simples conduzir no seu país e nos outros e querem poder usar a sua carta de condução sem complicações burocráticas. Mas também querem que as pessoas que andam a conduzir nas estradas estejam devidamente habilitadas a fazê-lo. Além disso, deve ser possível punir aqueles que violam as regras ou as leis, mesmo que sejam nacionais de outro país. A nova carta de condução europeia, a seu tempo, responderá a todas estas necessidades. É óbvio que isso terá de acontecer num período de tempo inferior a 26 anos. Como já foi apontado, esta medida melhorará a segurança rodoviária mas, ao mesmo tempo, também irá contrariar o social, para que aqueles que tiram proventos do facto de haver cartas de condução falsas em circulação não possam, no futuro, continuar a fazê-lo. Em conclusão, gostaria de agradecer a todos os meus colegas com quem trabalhei pela cooperação que tivemos. Trabalhámos muito tempo nesta questão e muitos de nós participámos no debate. Por último, acrescento que considero positiva a introdução do acesso progressivo à condução de motociclos. É uma medida que beneficiará muito a segurança rodoviária."@pt17
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@sk18
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Äntligen kan vi påbörja vandringen mot ett gemensamt europeiskt körkort. Tyvärr har vi tvingats till en tidsfrist på maximalt 26 år innan alla medlemsstater skall ha infört det gemensamma körkortet. Det är alldeles för lång tid. Jag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare. Vi måste nu uppmana medlemsstaterna att ta denna fråga på allvar och verka för att vi skall få ett gemensamt körkort tidigare som också byts ut med jämna mellanrum. Vi måste dessutom uppmana kommissionen att stödja medlemsstaterna i det arbetet, precis som Jarzembowski sade. Detta är en viktig fråga för medborgarna, efersom den berör så väldigt många. En majoritet av medborgarna i Europa har körkort. En sak vet vi med säkerhet, nämligen att medborgarna vill att det skall vara enkelt att köra i sitt eget och andras länder och man skall kunna använda sitt körkort utan administrativt krångel. Medborgarna vill emellertid också att de som kör på vägarna skall ha en bra utbildning. De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land. Allt detta skall det nya gemensamma körkortet uppfylla så småningom. Naturligtvis måste det gå fortare än 26 år. Som redan har påpekats, skall detta främja trafiksäkerheten, men samtidigt skall det motverka social dumpning, så att den som vill utnyttja det faktum att det finns falska körkort i omlopp i fortsättningen inte skall kunna ha ekonomiska fördelar av det. Jag vill också sluta med att tacka alla kolleger för det samarbete som vi har haft. Vi har arbetat med detta ärende under lång tid, och vi är många som har engagerat oss i debatten. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker att det är bra att motorcyklister får köra motorcykel med ett stegvist tillträde. Jag tror att det är bra för trafiksäkerheten."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Ewa Hedkvist Petersen,"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
"för PSE-gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph