Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-387"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.38.3-387"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Haag-programmet til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, som blev vedtaget i november 2004, og den tilhørende handlingsplan fra Rådet og Kommissionen fra 2005 indeholder begge en ramme, inden for hvilken der skal udvikles en EU-politik om lovlig indvandring. I Haag-programmet anerkender man f.eks. den lovlige indvandrings vigtige rolle med hensyn til at styrke Unionens økonomiske udvikling. Samtidig hedder det i programmet, at medlemsstaterne har kompetence til at fastlægge antallet af lovlige indvandrere. Med dette for øje har Kommissionen til hensigt at fremlægge adskillige forslag til retsakter til godkendelse i henhold til det politiske handlingsprogram om lovlig indvandring, der blev vedtaget i januar 2006. Det første af disse er et forslag til et overordnet rammedirektiv, hvis hovedformål skal være at sikre fælles rettigheder for alle statsborgere fra tredjelande, der allerede arbejder lovligt i en medlemsstat, men som endnu ikke har ret til længerevarende ophold i EU. Desuden vil Kommissionen fremlægge fire separate forslag til et direktiv vedrørende de grupper af arbejdstagere, som medlemsstaterne generelt mangler. Disse forslag drejer sig om indrejse- og opholdskrav for højtkvalificerede arbejdstagere, indrejse- og opholdskrav for sæsonarbejdere, indrejse- og opholdskrav for lærlinge og procedurerne for regulering af indrejse for medarbejdere, der udsendes midlertidigt af deres virksomhed til et andet land samt midlertidig bopæl og ophold i et land. En anden prioritering er bedre adgang til information om forskellige aspekter af indvandringen, udveksling af oplysninger om indvandring og en mere effektiv informationsformidling. Det er planen at udvikle nye instrumenter til dette i de næste par år. Der bliver fem i alt, og det første er dette års europæiske år for arbejdstagernes bevægelighed, som skal efterfølges af næste års europæiske år for lige muligheder for alle. Det andet instrument er EU's indvandringsportal, der skal oprettes mod slutningen af 2007. Det tredje instrument er det interaktive informationssystem om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende asyl og indvandring. Det fjerde instrument er det europæiske indvandringsnetværk, og det femte er videreudviklingen af den europæiske faglige mobilitetsportal og EURES-netværket, eftersom de anses for at kunne forbedre administrationen af den økonomiske indvandring. Med hensyn til integration af statsborgere fra tredjelande i værtslandenes samfund, som vi talte om i forbindelse med det foregående spørgsmål, støtter Unionen medlemsstaternes integrationspolitikker gennem finansieringsinstrumenter, herunder forberedende foranstaltninger for integration af statsborgere fra tredjelande. Et nyoprettet solidaritetsinstrument inden for rammerne af de finansielle overslag for 2007-2013, den europæiske fond for integration af statsborgere fra tredjelande, vil skabe fornyet dynamik i medlemsstaternes integrationspolitikker. Formålet med fonden vedrører de udfordringer, der dukker op i forbindelse med integrationen, og supplerer dermed foranstaltningerne under Den Europæiske Socialfond. Disse formål er baseret på de fælles grundprincipper for integration, som Rådet vedtog i november 2004."@da2
". Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Das Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union, das im November 2004 verabschiedet wurde, und der damit zusammenhängende Aktionsplan des Rates und der Kommission von 2005 schaffen einen Rahmen, innerhalb dessen eine EU-Politik zur legalen Zuwanderung entwickelt werden kann. Im Haager Programm wird die wichtige Rolle der legalen Zuwanderung beispielsweise bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Union bereits anerkannt. Zugleich heißt es im Programm, dass die Festlegung der Anzahl legaler Zuwanderer in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Ausgehend davon beabsichtigt die Kommission, mehrere Vorschläge für Rechtsakte zur Genehmigung vorzulegen, die in dem im Januar 2006 angenommenen Strategischen Plan zur legalen Zuwanderung aufgeführt sind. Der erste davon ist ein Vorschlag für eine allgemeine Rahmenrichtlinie, mit der gemeinsame Rechte für alle Drittstaatsangehörigen gewährt werden sollen, die bereits legal in einem Mitgliedstaat arbeiten, aber bisher noch keinen Anspruch auf eine langfristige Aufenthaltsberechtigung in der EU haben. Darüber hinaus wir die Kommission vier gesonderte Vorschläge für Richtlinien mit Bezug auf die Arbeitnehmerkategorien vorlegen, die die Mitgliedstaaten im Allgemeinen benötigen. Diese Vorschläge beinhalten die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt hoch qualifizierter Arbeitnehmer, die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Saisonarbeitnehmern, die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von bezahlten Auszubildenden sowie die Verfahren für die Regelung der Einreise von Mitarbeitern, die von ihrem Unternehmen in ein anderes Land entsandt werden und sich dort zeitweilig aufhalten. Ein weiterer Schwerpunkt ist der bessere Zugang zu Informationen über verschiedene Aspekte der Zuwanderung, der Informationsaustausch darüber und die wirksamere Verbreitung von Informationen. In den kommenden Jahren sollen dazu neue Instrumente entwickelt werden. Insgesamt wird es fünf davon geben, und das erste ist das diesjährige Europäische Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer, an das sich das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle anschließt. Das zweite Instrument ist das EU-Zuwanderungsportal, das bis Ende nächsten Jahres eingerichtet werden soll. Beim dritten Instrument handelt es sich um das System zur gegenseitigen Information in Asyl- und Einwanderungsangelegenheiten. Das vierte Instrument ist das Europäische Migrationsnetz, und das fünfte der weitere Ausbau des Europäischen Portals zur beruflichen Mobilität und des EURES-Netzwerks, da diese als geeignet betrachtet werden, die Wirtschaftsmigration besser zu steuern. Was die Integration von Drittstaatsangehörigen in die Gesellschaft der Gastländer anbelangt, über die wir im Zusammenhang mit der vorigen Frage gesprochen haben, unterstützt die Union die Integrationspolitik in den Mitgliedstaaten mithilfe von Finanzierungsinstrumenten, darunter die vorbereitenden Maßnahmen zur Integration von Drittstaatsangehörigen. Ein neu zugewiesenes Solidaritätsinstrument im Rahmen der Finanziellen Vorausschau für 2007-2013, der Europäische Fonds für die Integration von Drittstaatsangehörigen, wird der Integrationspolitik in den Mitgliedstaaten neue Impulse verleihen. Die Ziele des Fonds beziehen sich auf die bei der Integration auftretenden Probleme und ergänzen daher die Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds. Diese Ziele basieren auf den vom Rat im November 2004 vereinbarten Gemeinsamen Grundprinzipien für die Integration."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2004, και το σχετικό πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2005, διαμορφώνουν μαζί το πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Χάγης, ήδη αναγνωρίζεται ο ζωτικός ρόλος της νόμιμης μετανάστευσης στην ενίσχυση, λόγου χάρη, της οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα δηλώνει ότι η απόφαση για τους αριθμούς των νόμιμων μεταναστών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Με βάση αυτό το στοιχείο, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει προς έγκριση διάφορες προτάσεις νομοθετικών πράξεων, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα δράσης για την παράνομη μετανάστευση που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2006. Η πρώτη από αυτές είναι μια πρόταση για μια γενική οδηγία πλαίσιο, κύριος σκοπός της οποίας θα ήταν να εγγυηθεί κοινά δικαιώματα για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται ήδη νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, αλλά δεν έχουν ακόμη το δικαίωμα σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει τέσσερις ξεχωριστές προτάσεις οδηγίας που θα αφορούν τις ομάδες των εργαζομένων τις οποίες χρειάζονται γενικά τα κράτη μέλη. Οι προτάσεις αυτές θα αναφέρονται στη μετανάστευση και τις απαιτήσεις διαμονής για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, στη μετανάστευση και τις απαιτήσεις διαμονής για τους εποχιακούς εργαζόμενους, στη μετανάστευση και τις απαιτήσεις διαμονής για τους μαθητευόμενους, καθώς και στις διαδικασίες ρύθμισης της μετανάστευσης του προσωπικού που στέλνεται από μια εταιρεία σε μια άλλη χώρα προσωρινά, και στην προσωρινή διαμονή σε μια χώρα. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν διάφορες πτυχές της μετανάστευσης, η ανταλλαγή πληροφοριών για αυτές, και η αποτελεσματικότερη διάδοση των πληροφοριών. Τα επόμενα χρόνια σχεδιάζεται η ανάπτυξη νέων μέσων για τις προτεραιότητες αυτές. Θα υπάρξουν πέντε συνολικά, και το πρώτο είναι φέτος το Ευρωπαϊκό Έτος Κινητικότητας, το οποίο θα διαδεχτεί του χρόνου το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Το δεύτερο μέσο είναι η πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση, η οποία θα δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Το τρίτο μέσο είναι το διαδραστικό σύστημα πληροφόρησης για τα μέτρα των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Το τέταρτο μέσο είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο για τη μετανάστευση, και το πέμπτο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Κινητικότητα των Επαγγελματιών και το Δίκτυο EURES, καθώς θεωρούνται ικανά να προάγουν τη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης. Σε σχέση με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία των χωρών υποδοχής, για την οποία μιλήσαμε απαντώντας στην προηγούμενη ερώτηση, η Ένωση ενισχύει πολιτικές ένταξης στα κράτη μέλη μέσω χρηματοδοτικών μέσων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται προπαρασκευαστικά μέτρα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Ένα μέσο αλληλεγγύης με νέα κατανομή στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, θα δώσει μια νέα ώθηση στη μεταναστευτική πολιτική στα κράτη μέλη. Οι στόχοι του ταμείου σχετίζονται με τις προκλήσεις που ανακύπτουν όσον αφορά την ένταξη και, συνεπώς, συμπληρώνουν τα μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι στόχοι αυτοί βασίζονται στις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2004."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, the Hague Programme for strengthening freedom, security and justice in the European Union, which was approved in November 2004, and the related Council and Commission action plan of 2005 both establish a framework within which to develop an EU policy on legal immigration. Under the Hague programme, the vital role of legal immigration in, for example, enhancing the Union’s economic development, is already recognised. At the same time, the programme states that it falls within the competence of the Member States to decide on numbers of legal immigrants. With this in mind, the Commission intends to submit for approval several proposals for acts set out in the action policy programme on legal immigration adopted in January 2006. The first of these is a proposal for a general framework directive whose main purpose would be to guarantee common rights for all nationals of third countries who already work legally in a Member State but who do not as yet have the right to long-term residency status in the EU. In addition, the Commission will submit four separate proposals for a directive with reference to those groups of workers which the Member States generally need. These proposals apply to immigration and residency requirements for highly trained workers, immigration and residency requirements for seasonal workers, immigration and residency requirements for employed trainees, and the procedures for regulating the immigration of personnel sent by their company to another country temporarily, and temporary residency and stays in a country. Another priority is better access to information on various aspects of immigration, the exchange of information on them, and the more effective dissemination of information. New instruments are intended to be developed for this in the next few years. There will be five of them in all, and the first is this year’s European Year of Workers’ Mobility, to be followed next year by the European Year of Equal Opportunities for All. The second instrument is the EU’s immigration portal, which is to be set up by the end of next year. The third instrument is the interactive information system on Member State measures in matters of asylum and immigration. The fourth instrument is the European migration network, and the fifth is the further development of the European Professional Mobility Portal and EURES Network, as they are considered able to promote the management of economic immigration. With regard to the integration of nationals of third countries into the society of the host countries, which we spoke about in connection with the previous question, the Union aids integration policies in Member States by means of financial instruments, among which are preparatory measures on the integration of third-country nationals. A newly allocated solidarity instrument within the framework of the financial perspectives for 2007-2013, the European Fund for the Integration of Third-Country Nationals, will give a new boost to integration policy in the Member States. The aims of the fund relate to the challenges that crop up in integration and therefore complement measures under the European Social fund. These aims are based on the Common Basic Principles on Integration adopted by the Council in November 2004."@en4
". Señor Presidente, Señorías, tanto el Programa de La Haya para la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, que fue aprobado en noviembre de 2004, como el plan de acción de 2005 del Consejo y la Comisión a este respecto establecen un marco en el que desarrollar una política de la UE relativa a la inmigración legal. En el Programa de La Haya ya se reconoce la función esencial de la inmigración legal en, por ejemplo, la mejora del desarrollo económico de la Unión. Al mismo tiempo, el Programa afirma que es competencia de los Estados miembros tomar una decisión sobre el número de inmigrantes legales. Teniendo esto en cuenta, la Comisión tiene previsto presentar para su aprobación varias propuestas para actuaciones establecidas en el programa de acción sobre inmigración legal adoptado en enero de 2006. La primera de ellas es una propuesta de directiva marco general, cuyo principal propósito sería garantizar derechos comunes para todos los ciudadanos de terceros países que ya trabajan legalmente en un Estado miembro, pero que todavía no disfrutan del derecho a residir a largo plazo en la UE. Además, la Comisión presentará cuatro propuestas por separado para una directiva en relación con aquellos grupos de trabajadores que los Estados miembros suelen necesitar. Estas propuestas se refieren a los requisitos de inmigración y residencia para trabajadores altamente cualificados, requisitos de inmigración y residencia para trabajadores temporales, requisitos de inmigración y residencia para empleados en prácticas, y los procedimientos para regular la inmigración del personal de una empresa destinado temporalmente a otro país, así como la residencia y las estancias temporales en un país. Otra prioridad es un mejor acceso a la información sobre varios aspectos de la inmigración, el intercambio de información sobre los mismos y la difusión más eficaz de dicha información. Está previsto desarrollar para ello nuevos instrumentos en los próximos años. En total habrá cinco, siendo el primero de ellos el Año europeo de la movilidad de los trabajadores este mismo año, al que le seguirá el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos el año que viene. El segundo instrumento es el portal de inmigración de la UE, que se creará a finales del año próximo. El tercer instrumento es el sistema de información interactiva sobre medidas de los Estados miembros en materia de asilo e inmigración. El cuarto instrumento es la Red Europea de Migración, y el quinto es el desarrollo ulterior del Portal Europeo de la Movilidad Profesional y de la Red EURES, ya que se les considera que pueden fomentar la gestión de la inmigración económica. Respecto a la integración de los ciudadanos de terceros países en la sociedad de los países de acogida, sobre lo que ya hemos hablado en relación con la pregunta anterior, la Unión contribuye a las políticas de integración en los Estados miembros a través de instrumentos financieros, entre los cuales se encuentran medidas preparatorias de la integración de ciudadanos de terceros países. Un instrumento de solidaridad de nueva asignación dentro del marco de las perspectivas financieras para 2007-2013, el Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países, proporcionará un nuevo impulso a la política de integración en los Estados miembros. Los objetivos del fondo están relacionados con los desafíos que afloran en la integración y, por lo tanto, complementan las medidas establecidas en el Fondo Social Europeo. Estos objetivos se basan en los Principios Básicos Comunes sobre Integración aprobados por el Consejo en noviembre de 2004."@es20
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, approuvé en novembre 2004, et le programme d’action du Conseil et de la Commission le concernant, datant de 2005, établissent tous deux un cadre de développement d’une politique communautaire sur l’immigration légale. Le programme de La Haye reconnaît d’ores et déjà le rôle vital de l’immigration légale dans le renforcement du développement économique de l’Union, par exemple. Dans le même temps, le programme déclare qu’il incombe aux États membres de fixer le nombre d’immigrants légaux. Sachant cela, la Commission a l’intention de soumettre pour approbation plusieurs propositions législatives prévues par le programme politique d’action sur l’immigration légale adopté en janvier 2006. La première d’entre elles est une proposition de directive-cadre générale ayant pour objectif principal de garantir des droits communs à tous les ressortissants de pays tiers travaillant déjà de manière légale dans un État membre, mais ne disposant pas encore du droit au statut de résident à long terme dans l’Union européenne. De surcroît, la Commission soumettra quatre propositions de directives distinctes concernant les groupes de travailleurs dont les États membres ont généralement besoin. Ces propositions s’appliquent aux critères d’immigration et de résidence valables pour les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers et les stagiaires employés, aux procédures de réglementation de l’immigration de collaborateurs temporairement détachés à l’étranger par leur entreprise, ainsi qu’à la résidence et aux séjours provisoires dans un pays. L’optimisation de l’accès aux informations concernant divers aspects de l’immigration, l’échange d’informations les concernant et la diffusion plus efficace des données constituent autant d’autres priorités. De nouveaux instruments doivent voir le jour à cet effet durant les années à venir. Il y en aura cinq au total, le premier étant l’Année européenne de la mobilité des travailleurs proclamée en 2006, suivie par l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous en 2007. Le deuxième instrument est le portail communautaire sur l’immigration, lequel doit être mis en place d’ici la fin de l’année prochaine. Le troisième instrument est le système d’information interactif concernant les mesures mises en place par les États membres dans le domaine de l’asile et de l’immigration. Le quatrième instrument est le réseau européen d’immigration et le cinquième est le développement du portail européen de la mobilité professionnelle et du réseau EURES, puisque l’on considère qu’ils seront en mesure de promouvoir la gestion de l’immigration économique. En ce qui concerne l’intégration de ressortissants de pays tiers dans la société des pays d’accueil, évoquée dans le cadre de la question précédente, l’Union soutient les politiques d’intégration dans les États membres au moyen d’instruments financiers, notamment de mesures préparatoires concernant l’intégration des ressortissants de pays tiers. Un instrument de solidarité récemment alloué dans le cadre des perspectives financières 2007-2013, le Fonds européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, donnera un nouvel élan à la politique de l’intégration dans les États membres. Les objectifs du Fonds touchent aux défis voyant le jour en matière d’intégration et, de ce fait, complètent les mesures du Fonds social européen. Ces objectifs se fondent sur les principes fondamentaux communs en matière d’intégration adoptés par le Conseil en novembre 2004."@fr8
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, il programma dell’Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, approvato nel novembre 2004, e il relativo piano d’azione del Consiglio e della Commissione del 2005 costituiscono entrambi un quadro entro il quale sviluppare una politica comunitaria in materia di immigrazione legale. Nel quadro del programma dell’Aia, viene già riconosciuto il ruolo fondamentale dell’immigrazione legale nell’accrescere, per esempio, lo sviluppo economico dell’Unione. Al contempo, il programma stabilisce che rientra nelle competenze degli Stati membri stabilire il numero di immigrati legali. Tenendo conto di questo aspetto, la Commissione intende sottoporre ad approvazione diverse proposte di atti delineate nel programma d’azione relativo all’immigrazione legale adottato nel gennaio 2006. La prima di queste è una proposta di direttiva quadro generale volta principalmente a garantire diritti comuni per tutti i cittadini di paesi terzi che lavorano già legalmente in uno Stato membro ma che non hanno ancora il diritto allo di residenti di lunga durata nell’UE. Inoltre, la Commissione presenterà quattro proposte di direttiva separate in riferimento a quei gruppi di lavoratori di cui gli Stati membri hanno generalmente bisogno. Tali proposte si applicano alle condizioni di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati, alle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali, alle condizioni di ingresso e soggiorno dei tirocinanti retribuiti, e alle procedure che disciplinano l’ingresso, il soggiorno temporaneo e la residenza di lavoratori mandati temporaneamente dalla propria azienda in un altro paese. Un’altra priorità è quella di migliorare l’accesso alle informazioni su diversi aspetti della migrazione, il loro scambio di informazioni e la loro diffusione. Nei prossimi anni verranno sviluppati nuovi strumenti in materia. Ne esisteranno cinque in tutto, e il primo è l’Anno europeo della mobilità dei lavoratori di quest’anno, seguito l’anno prossimo dall’Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Il secondo strumento è il portale dell’UE sull’immigrazione, che sarà aperto entro la fine dell’anno prossimo. Il terzo strumento è il sistema informativo interattivo sulle misure degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione. Il quarto strumento è la rete europea sulle migrazioni, e il quinto è l’ulteriore sviluppo del portale europeo della mobilità professionale e della rete EURES, dal momento che vengono considerati capaci di promuovere la gestione dell’immigrazione economica. Per quanto riguarda l’integrazione di cittadini di paesi terzi nella società del paese d’accoglienza, di cui si è parlato in relazione alla precedente interrogazione, l’Unione favorisce le politiche di integrazione negli Stati membri mediante strumenti finanziari, tra cui figurano misure preparatorie relative all’integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi. Uno strumento di solidarietà stanziato di recente nell’ambito del quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013, il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, fornirà nuovo impulso alla politica di integrazione negli Stati membri. Gli obiettivi del fondo sono connessi con le problematiche che sorgono nell’integrazione e quindi sono complementari alle misure nell’ambito del Fondo sociale europeo. Questi obiettivi si basano sui Principi di base comuni per l’integrazione adottati dal Consiglio nel novembre 2004."@it12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@lt14
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het Haags Programma voor meer vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, dat in november 2004 is goedgekeurd, en het daarmee verbonden actieplan van de Raad en de Commissie uit 2005 scheppen beiden een kader voor de ontwikkeling van een communautair beleid inzake legale immigratie. In het Haag Programma wordt al de belangrijke rol van legale immigratie erkend bij bijvoorbeeld het bevorderen van de economische ontwikkeling in de Europese Unie. Tegelijkertijd staat in het programma dat het vaststellen van het aantal legale immigranten onder de bevoegdheid van de lidstaten valt. Hiermee rekening houdend is de Commissie van plan enkele wetsvoorstellen ter goedkeuring voor te leggen die in het in januari 2006 aangenomen beleidsplan inzake legale immigratie staan. De eerste hiervan is een voorstel voor een algemene kaderrichtlijn met als hoofddoel het waarborgen van gelijke rechten voor alle burgers van derde landen die al legaal in een lidstaat werken, maar nog geen recht hebben op de status van langdurig in de Europese Unie verblijvende. Bovendien komt de Commissie met vier aparte voorstellen voor een richtlijn met betrekking tot groepen werknemers waar de lidstaten in het algemeen behoefte aan hebben. Deze voorstellen hebben betrekking op de immigratie- en verblijfsvoorwaarden voor hooggeschoolde werknemers, seizoenswerknemers en betaalde stagiairs en de procedures om de immigratie en het tijdelijk verblijf te regelen van personeel dat door hun onderneming tijdelijk naar een ander land wordt gedetacheerd. Een andere prioriteit is betere toegang tot informatie over de verschillende aspecten van immigratie alsmede de uitwisseling en een doeltreffender verspreiding van die informatie. Het is de bedoeling in de komende jaren nieuwe instrumenten hiervoor te ontwikkelen. Dat zullen er in totaal vijf zijn en het eerste is dit jaar het Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers en volgend jaar het Europees Jaar voor gelijke kansen voor iedereen. Het tweede instrument is het immigratieportaal van de Europese Unie, dat eind volgend jaar zal worden opgericht. Het derde instrument is het interactieve informatiesysteem over de maatregelen van de lidstaten inzake asiel en immigratie. Het vierde instrument is het Europees migratienetwerk en het vijfde is de verdere ontwikkeling van het Europees portaal voor beroepsmobiliteit (EURES) en het EURES-netwerk, want men gaat ervan uit dat daarmee het beheer van de economische immigratie kan worden bevorderd. Wat de integratie betreft van onderdanen van derde landen in de samenleving van het immigratieland - waarover wij ook al spraken in verband met de vorige vraag - steunt de Europese Unie het integratiebeleid in de lidstaten door middel van verschillende financieringsinstrumenten, waaronder voorbereidende maatregelen met betrekking tot de integratie van onderdanen van derde landen. Een solidariteitsinstrument dat in het kader van de financiële vooruitzichten voor 2007-2013 is ingesteld, namelijk het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen, is een nieuwe stimulans voor het integratiebeleid in de lidstaten. De doelen van het fonds hebben te maken met de uitdagingen die zich bij de integratie voordoen en vullen op die manier de maatregelen aan die in het kader van het Europees Sociaal Fonds worden genomen. De doelen zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke basisbeginselen van integratie, die de Raad in november 2004 heeft aangenomen."@nl3
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Programa de Haia para o reforço da liberdade, da segurança e da justiça na União Europeia, que foi aprovado em Novembro de 2004, e o inerente plano de acção do Conselho e da Comissão, de 2005, estabelecem ambos um quadro para o desenvolvimento de um política da UE para a imigração legal. O programa de Haia reconhece já o papel vital da imigração legal, por exemplo, no reforço do desenvolvimento económico da União. Ao mesmo tempo, o programa remete para a competência dos Estados-Membros a fixação do número de imigrantes legais a admitir. Tendo isso em mente, a Comissão tenciona submeter a aprovação várias propostas de actos previstos no programa de acção em matéria de política de imigração legal adoptado em Janeiro de 2006. O primeiro desses actos é uma proposta de directiva-quadro geral, que tem por principal objectivo garantir um conjunto uniforme de direitos a todos os nacionais de países terceiros que já trabalham legalmente num Estado-Membro, mas ainda não adquiriram o estatuto de residentes permanentes na UE. A par disso, a Comissão apresentará quatro propostas de directiva distintas relativas aos grupos de trabalhadores de que os Estados-Membros, de um modo geral, estão carecidos. As ditas propostas estabelecem os requisitos para efeitos de imigração e residência aplicáveis aos trabalhadores altamente especializados, aos trabalhadores sazonais e aos empregados com contratos de formação, e os procedimentos de regulação da imigração de pessoal destacado por empresas para efeitos de prestação de serviços noutro país, e a residência e permanência a título temporário. Outra prioridade é assegurar um melhor acesso à, e intercâmbio da, informação relativa a vários aspectos da imigração e um aumento da eficiência da respectiva disseminação. Para o efeito, está previsto o desenvolvimento de novos instrumentos. Serão cinco no total, sendo o primeiro o Ano Europeu da Mobilidade dos Trabalhadores, que se celebra este ano, seguindo-se-lhe no próximo o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos. O segundo instrumento é o portal de imigração da UE, a criar até ao fim do próximo ano. O terceiro instrumento é o sistema interactivo de informação sobre as medidas dos Estados-Membros em matéria de asilo e de imigração. O quarto instrumento é a rede europeia das migrações, e o quinto, a prossecução do desenvolvimento do Portal Europeu de Mobilidade Profissional e da Rede EURES, visto que eles são tidos por aptos a promover a gestão da imigração económica. No tocante à integração de nacionais de países terceiros na sociedade dos países de acolhimento, de que falámos a propósito da pergunta anterior, a União apoia as políticas de integração dos Estados-Membros por intermédio de instrumentos financeiros, entre os quais se incluem as medidas preparatórias em matéria de integração de nacionais de países terceiros. Um novo instrumento de solidariedade, contemplado no âmbito das Perspectivas financeiras para o período 2007-2013, o Fundo Europeu para a Integração dos nacionais de países terceiros, dará um novo alento à política de integração dos Estados-Membros. Os objectivos do fundo prendem-se com os desafios que se levantam em sede de integração, tendo como tal um carácter complementar relativamente à acção ao abrigo do Fundo Social Europeu. Tais objectivos baseiam-se nos princípios básicos comuns adoptados pelo Conselho em Novembro de 2004."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@sk18
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, marraskuussa 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan unionissa ja siihen liittyvässä vuoden 2005 neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan puitteet laillista maahanmuuttoa koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Haagin ohjelmassa jo tunnustetaan laillisen maahanmuuton tärkeä rooli muun muassa unionin taloudellisen kehityksen edistämisessä. Samalla ohjelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu laillisten maahanmuuttajien määrästä päättäminen. Tämän perusteella komission on määrä toimittaa hyväksyttäviksi useita tammikuussa 2006 hyväksytystä laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa esitettyjä säädösehdotuksia. Näistä ensimmäinen on ehdotus yleiseksi puitedirektiiviksi, jonka päätarkoituksena on taata yhteiset oikeudet kaikille sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka jo työskentelevät laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, mutta joilla ei vielä ole oikeutta EU:n alueella pitkään oleskelleille myönnettävään asemaan. Tämän lisäksi komissio toimittaa neljä erillistä direktiiviehdotusta niiden työntekijäryhmien perusteella, joita jäsenvaltiot yleisesti tarvitsevat. Nämä ehdotukset koskevat korkeasti koulutettujen työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kausityöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, palkattujen harjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä sekä niitä menettelyjä, joilla säännellään yhtiönsä toiseen maahan väliaikaisesti lähettämien henkilöiden maahantuloa sekä väliaikaista asumista ja oleskelua maassa. Keskeisessä asemassa ovat myös tiedonsaannin parantaminen maahanmuuton eri näkökohdista, niitä koskeva tietojen vaihto ja tiedon tehokkaampi levittäminen. Tätä varten lähivuosina onkin tarkoitus kehittää useita välineitä. Niitä on kaiken kaikkiaan viisi, ja ensimmäinen on tänä vuonna työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalainen teemavuosi ja seuraavana ensi vuonna yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi. Toinen väline on EU:n maahanmuuttoportaali, joka on määrä perustaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kolmas väline on keskinäinen tiedotusjärjestelmä jäsenvaltioiden toimenpiteistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Neljäs väline on Euroopan muuttoliikkeiden verkosto ja viides väline on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin ja Eures-verkoston kehittäminen edelleen, sillä niiden katsotaan voivan edistää taloudellisperusteisen maahanmuuton hallinnointia. Mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen vastaanottavien maiden yhteiskuntaan, josta puhuttiin jo edellisen kysymyksen yhteydessä, unioni tukee jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkoja eri rahoitusvälineillä, joihin kuuluvat kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevat valmistelutoimet. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien puitteissa uusi kohdennettu solidaarisuusväline eli kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto antaa kotouttamispolitiikalle uutta vauhtia jäsenvaltioissa. Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia. Nämä tavoitteet perustuvat neuvoston marraskuussa 2004 hyväksymiin kotouttamista koskeviin yleisiin perusperiaatteisiin."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, som godkändes i november 2004, och rådets och kommissionens handlingsplan 2005 för detta, skapar båda en ram för att utveckla en EU-politik för laglig invandring. I Haagprogrammet erkänns redan den avgörande roll som laglig invandring spelar för att till exempel förstärka EU:s ekonomiska utveckling. Samtidigt konstateras i programmet att det är medlemsstaterna som är behöriga att besluta om antalet lagliga invandrare. Med detta i åtanke har kommissionen för avsikt att lägga fram flera förslag till rättsakter i enlighet med det handlingsprogram för laglig invandring som antogs i januari 2006. Det första av dessa är ett förslag till ett allmänt ramdirektiv vars främsta syfte skulle vara att garantera gemensamma rättigheter för alla tredjelandsmedborgare som redan arbetar lagligt i en medlemsstat men som ännu inte har permanent uppehållstillstånd i EU. Dessutom kommer kommissionen att lägga fram fyra separata förslag till direktiv med hänvisning till de grupper av arbetstagare som medlemsstaterna i allmänhet behöver. Dessa förslag gäller kraven för invandring och bosättning av högutbildade arbetstagare, säsongsarbetare och anställda praktikanter, förfarandena för att reglera invandring av personal som tillfälligt sänts ut av sitt företag till ett annat land samt tillfälliga bosättningar och vistelser i ett land. En annan prioriterad fråga är bättre tillgång till information om olika aspekter av invandringen, utbyte av information och effektivare spridning av information. Nya instrument är tänkta att utvecklas för detta under de närmaste åren. Det kommer sammanlagt att bli fem instrument, varav det första är ”Europeiska året för arbetstagares rörlighet” detta år, som nästa år ska följas av ”Europeiska året för lika möjligheter för alla”. Det andra instrumentet är EU:s invandringsportal som ska upprättas i slutet av nästa år. Det tredje instrumentet är det interaktiva informationssystemet om medlemsstaternas åtgärder i asyl- och invandringsfrågor. Det fjärde instrumentet är det europeiska migrationsnätverket och det femte handlar om vidareutvecklingen av portal för yrkesutövares rörlighet och EURES-nätverket, eftersom de anses kunna bidra till hanteringen av ekonomisk invandring. När det gäller integrationen av tredjelandsmedborgare i värdländernas samhällen, något som vi talade om i samband med den föregående frågan, bistår EU medlemsstaternas integrationspolitik genom ekonomiska instrument, bland annat förberedande åtgärder för integreringen av tredjelandsmedborgare. Ett solidaritetsinstrument inrättades nyligen inom ramen för budgetramen 2007–2013, nämligen Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, som kommer att ge ny näring åt medlemsstaternas integrationspolitik. Syftet med fonden handlar om de utmaningar som uppstår i samband med integration. Fonden kompletterar därmed åtgärder som vidtas inom ramen för Europeiska socialfonden. Dessa syften bygger på de gemensamma grundläggande principer för integration som antogs av rådet i november 2004."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph