Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-366"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-366"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@cs1
"Hr. formand, fru formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen! Jeg kan ikke forestille mig, at Rådet ikke vil sige noget om omstruktureringen i Volkswagen Vorst. Omstruktureringer foretages stadig oftere, og Volkswagens beslutning er en barsk beslutning, som direkte og indirekte kaster i tusindvis af familier ud i usikkerhed. Jeg mener, at Europa ikke blot kan give en hjælpende hånd gennem strukturfonde eller en globaliseringsfond, men jeg synes også, at Kommissionen skal overvåge omstruktureringerne. Er fagforeningerne hørt i tide? Det tror jeg bestemt ikke, man kan sige, når det gælder Volkswagen! Sker omstruktureringen af økonomiske grunde, eller var der også andre grunde, der spillede en rolle? Volkswagen Vorst er den fabrik, der har den næststørste produktion. Det er rigtigt, at automobilsektoren oplever en overproduktion, men jeg tror, at det netop er på et sådant tidspunkt, at man har brug for en virkelig industripolitik. CARS 21 er et første skridt, men det forekommer mig stadig at være helt utilstrækkeligt."@da2
"Herr Präsident, Frau Ratsvorsitzende, Herr Kommissionspräsident! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Rat nicht zur Umstrukturierung im VW-Werk Vorst äußern wird. Umstrukturierungen kommen immer häufiger vor, und der Beschluss von Volkswagen stellt eine harte Entscheidung dar, durch die tausende Familien direkt oder indirekt ins Ungewisse gestürzt werden. Europa kann meines Erachtens nicht nur im Rahmen der Strukturfonds oder eines Globalisierungsfonds Unterstützung gewähren, sondern ich denke, dass solche Umstrukturierungen von der Kommission auch überwacht werden sollten. Wurden die Gewerkschaften rechtzeitig konsultiert? Im Falle von Volkswagen kann dies meiner Meinung nach sicherlich nicht gesagt werden. Liegen der Umstrukturierung wirtschaftliche Motive zugrunde oder spielten noch andere nationale Beweggründe eine Rolle? Das Volkswagen-Montagewerk in Vorst ist der Standort mit der zweithöchsten Produktivität. Tatsächlich ist der Automobilsektor durch Überproduktion gekennzeichnet, aber gerade in solchen Zeiten halte ich eine echte Industriepolitik für notwendig. CARS 21 ist ein erster, mir jedoch noch längst nicht ausreichend erscheinender Schritt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Συμβούλιο δεν θα έλεγε τίποτα σχετικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του εργοστασίου της Volkswagen στο Vorst. Τα έργα αναδιάρθρωσης γίνονται ολοένα και πιο κοινά και η απόφαση της Volkswagen είναι μια σκληρή απόφαση που θα βυθίσει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, χιλιάδες οικογένειες στην αβεβαιότητα. Πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να δώσει μια χείρα βοηθείας όχι μόνο μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή του ταμείου για την παγκοσμιοποίηση, αλλά φρονώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσει αυτά τα έργα αναδιάρθρωσης. Οι διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές ενώσεις πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως; Νομίζω ότι σίγουρα δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο για την περίπτωση της Volkswagen. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης βασίζεται σε οικονομικά κίνητρα, ή παρεισέφρησαν και άλλα εθνικά κίνητρα; Το εργοστάσιο της Volkswagen στο Vorst είναι η δεύτερη πιο παραγωγική μονάδα. Είναι σωστό ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας να παράγει περισσότερο από τη ζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες ακριβώς στιγμές απαιτείται μια αληθινή βιομηχανική πολιτική. Το CARS 21 είναι ένα πρώτο βήμα, παρόλο που μου φαίνεται κάθε άλλο παρά επαρκές."@el10
"Mr President, Madam President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, I cannot imagine that the Council would not say anything about the restructuring exercise at Volkswagen’s Vorst plant. Restructuring exercises are becoming increasingly more common and the decision by Volkswagen is a harsh one that will, either directly or indirectly, plunge thousands of families into uncertainty. I think that Europe can lend a hand not just via structural funds or a globalisation fund, but I think that the Commission should also monitor those exercises. Were the trade unions consulted on time? I think that this can certainly not be said in the case of Volkswagen. Is the restructuring exercise based on economic motives, or did other national motives come into it? The Volkswagen Vorst plant is the second most productive site. It is correct that the automotive sector is producing in excess of requirement, but I think that it is exactly at those times that a real industrial policy is called for. CARS 21 is an initial step, although it strikes me as far from adequate."@en4
"Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, no puedo imaginar que el Consejo no se pronuncie sobre la reestructuración de la planta de Volkswagen en Vorst. Los ejercicios de reestructuración son cada vez más comunes y la decisión de Volkswagen es dura y abocará a miles de familias a la incertidumbre, directa o indirectamente. Creo que Europa puede echar una mano, no solo con ayuda de los Fondos Estructurales o un fondo para la globalización, sino que la Comisión también debe supervisar este tipo de prácticas. ¿Se consultó a los sindicatos a tiempo? Creo que esto sin duda no se puede decir en el caso de Volkswagen. ¿Se basa el ejercicio de reestructuración en motivos económicos o se vieron implicados otros motivos nacionales? La planta de Volkswagen de Vorst es el segundo centro más productivo. Es correcto decir que el sector de automoción produce por encima de las necesidades, pero creo que es justamente en estos momentos cuando se requiere una verdadera política industrial. CARS 21 es un paso inicial, aunque me parece del todo insuficiente."@es20
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, neuvoston on mielestäni välttämätöntä ottaa kantaa Volkswagenin Vorstin tehtaan uudelleenjärjestelyihin. Uudelleenjärjestelyt yleistyvät jatkuvasti, ja Volkswagenin tyly päätös suistaa joko suoraan tai välillisesti tuhannet perheet epävarmuuteen. Katson, että EU voi ojentaa käden rakennerahastojen tai globalisaatiorahaston kautta, mutta mielestäni myös komission pitäisi seurata näitä uudelleenjärjestelyjä. Kuultiinko ammattiliittoja ajoissa? Katson, ettei varmasti ainakaan Volkswagenin tapauksessa. Johtuvatko uudelleenjärjestelyt taloudellisista syistä, vai vaikuttivatko asiaan muut kansalliset syyt? Vorstin tehdas on tuotantokapasiteetiltaan Volkswagenin toiseksi suurin tehdas. On totta, että autoalan tuotanto ylittää kysynnän, mutta katson myös, että juuri tällaisina aikoina tarvitaan todellista teollisuuspolitiikkaa. CARS 21 on ensiaskel, muttei itsessään vielä lainkaan riittävä."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, je ne puis imaginer que le Conseil ne dise rien sur la restructuration de l’usine de Volkswagen Forest. Les exercices de restructuration sont de plus en plus courants, et la décision prise par Volkswagen est une décision rude qui plongera, directement ou indirectement, des milliers de familles dans l’incertitude. Je pense non seulement que l’Europe peut apporter une aide non seulement via les Fonds structurels ou un fonds d’ajustement à la mondialisation, mais aussi que la Commission devrait suivre de tels plans de près. Les syndicats ont-ils été consultés à temps? On ne peut certainement pas le dire dans le cas de Volkswagen. La restructuration est-elle dictée par des motifs économiques, ou d’autres raisons nationales la motivent-elles? L’usine de Volkswagen Forest est le deuxième site le plus productif du groupe. Certes, le secteur automobile connaît une surproduction, mais c’est justement à de tels moments qu’une véritable politique industrielle est nécessaire. CARS 21 est un premier pas, mais il est loin d’être adéquat."@fr8
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@hu11
"Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, non riesco a immaginare che il Consiglio non dica nulla della ristrutturazione allo stabilimento di Vorst. Le operazioni di ristrutturazione diventano sempre più comuni e quella di è una decisione impopolare che, per via diretta o indiretta, getterà migliaia di famiglie nell’incertezza. Penso che l’Europa possa dare un contributo non solo tramite i Fondi strutturali o un Fondo di adeguamento alla globalizzazione, bensì che la Commissione debba anche monitorare tali operazioni. I sindacati sono stati consultati in tempo? A mio avviso, non lo si può certo dire nel caso di . L’operazione di ristrutturazione si fonda su motivazioni economiche o vi rientrano altri motivi nazionali? Lo stabilimento di Vorst è il secondo per produzione. E’ corretto dire che il settore automobilistico produce in eccesso rispetto alla domanda, ma penso sia proprio in questi casi che si richiede una vera politica industriale. CARS 21 è un primo passo, benché mi appaia tutt’altro che adeguato."@it12
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@lt14
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@lv13
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@mt15
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, não consigo imaginar que o Conselho não faça referência ao exercício de reestruturação ocorrido na fábrica da Volkswagen, em Vorst. Os exercícios de reestruturação são cada vez mais frequentes, e esta decisão da Volkswagen é uma decisão dura que vai, directa ou indirectamente, mergulhar milhares de famílias na incerteza. Penso que a Europa pode ajudar, não apenas através de fundos estruturais ou do fundo de ajustamento à globalização, pois penso que a Comissão deveria também controlar este tipo de exercícios. Foram os sindicatos consultados atempadamente? Penso que tal não pode certamente ser dito no caso da Volkswagen. O exercício de reestruturação baseou-se em motivos económicos ou houve outros motivos de ordem nacional? A fábrica da Volkswagen, em Vorst, constitui a segunda unidade fabril mais produtiva. É verdade que o sector automóvel está a ter uma produção excessiva em relação à procura, mas eu penso que é precisamente nestas alturas que é necessária uma verdadeira política industrial. A iniciativa CARS 21 constitui um ponto de partida, embora me pareça que está longe de ser adequada."@pt17
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@sk18
"Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mijnheer de commissievoorzitter, ik kan mij niet inbeelden dat de Raad niets zou zeggen over de herstructurering bij Volkswagen Vorst. Herstructureringen komen steeds vaker voor en de beslissing van Volkswagen is een brutale beslissing die duizenden gezinnen direct en indirect in de onzekerheid stort. Ik denk dat Europa niet alleen via structuurfondsen of een globalisatiefonds een handje kan toesteken, maar ik meen dat de Commissie ook moet toezien op de herstructureringen. Werden de vakbonden tijdig geraadpleegd? Ik denk dat men dit bij Volkswagen zeker en vast niet kan zeggen! Is de herstructurering gebaseerd op economische motieven of speelden er ook andere nationale motieven mee? Volkswagen Vorst is de tweede meest productieve site. Het is juist dat de automobielsector een overproductie kent, maar ik denk dat het precies op zo'n moment is dat men een echt industriebeleid nodig heeft. CARS 21 is een eerste stap maar lijkt mij nog totaal onvoldoende."@sl19
"Herr talman, fru rådsordförande, herr ordförande för kommissionen! Jag kan inte tänka mig att rådet inte kommer att säga något om omstruktureringen av Volkswagens anläggning i Vorst. Det blir allt vanligare med omstruktureringar, och Volkswagens beslut är hårt och kommer direkt eller indirekt att kasta tusentals familjer in i en osäker tillvaro. Jag anser att EU inte bara kan bidra via strukturfonder eller en globaliseringsfond utan att även kommissionen bör övervaka detta. Blev fackföreningarna kontaktade i tid? Jag anser att så verkligen inte var fallet med Volkswagen. Bygger omstruktureringen på ekonomiska motiv eller spelade andra nationella motiv också in? Volkswagens anläggning i Vorst är den näst mest produktiva anläggningen. Det är riktigt att bilindustrin producerar mer än vad som efterfrågas, men jag anser att det är just i tider som dessa som det krävs en verklig industripolitik. CARS 21 är ett första steg, även om jag tycker det verkar vara långt ifrån tillräckligt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Mia De Vits (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph