Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-362"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-362"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mine damer og herrer! I modsætning til de pessimistiske og sågar deprimerende synspunkter, som nogle af de foregående talere har udtrykt, har jeg den holdning, at Europa har gjort betydelige fremskridt i de forgangne seks måneder under det finske formandskab. I dag har Parlamentet f.eks. vedtaget den nyskabende Reach-lovgivning, Fonden til Globaliseringstilpasning er blevet oprettet, Unionen har reageret fleksibelt og effektivt på krisen i Libanon, og Rumænien og Bulgarien vil slutte sig til familien af EU-medlemsstater den 1. januar. Er dette ikke, mine damer og herrer, tydelige eksempler på fremskridt og succes og tegn på, at trods de kolossale udfordringer og problemer, som EU står over for, er Unionen i stand til at handle effektivt? Jo, EU skal gøre sine beslutningsmekanismer mere effektive og mere fleksible og indføre de grundlæggende principper, der er indeholdt i den europæiske forfatning, som regeringerne fra hele EU-25 jo har identificeret. Jeg vil gerne takke Finland ikke bare for at være det 16. land, der ratificerer forfatningen, men også for at føre diskussionen om den europæiske forfatning videre. Nu har vi også brug for en klar stillingtagen og klare udtalelser fra lederne af lande som Polen, Det Forenede Kongerige og Den Tjekkiske Republik, som endnu ikke har ratificeret traktaten, om, hvad de vil gøre med dokumentet bagefter, hvornår de vil ratificere det, og hvis de ikke vil ratificere det, hvilke alternative løsninger de så foreslår. Jeg vil gerne have en sådan erklæring på EU-topmødet i Bruxelles i denne uge."@da2
"Sehr geehrte Damen und Herren! Entgegen den pessimistischen, ja sogar deprimierenden Meinungen, die einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner hier verkündet haben, bin ich der Ansicht, dass Europa in den vergangenen sechs Monaten unter der finnischen Präsidentschaft bedeutende Fortschritte erzielt hat. Heute wurde beispielsweise im Parlament die bahnbrechende REACH-Richtlinie angenommen, der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung wurde eingerichtet, die Union hat flexibel und effektiv auf die Libanon-Krise reagiert und Rumänien und Bulgarien werden sich am 1. Januar der Familie der EU-Mitgliedstaaten anschließen. Sind dies, meine Damen und Herren, nicht deutliche Beispiele für Fortschritte und Erfolge und ein Beweis dafür, dass die EU trotz der enormen Herausforderungen und Probleme, mit denen sie konfrontiert ist, in der Lage ist, erfolgreich zu handeln? Ja, die EU muss ihre Beschlussfassungsmechanismen wirkungsvoller und flexibler gestalten und die in der europäischen Verfassung enthaltenen Grundprinzipien annehmen, mit denen sich, wie ich Sie erinnern möchte, alle Regierungen der EU-25 identifiziert haben. Ich möchte Finnland nicht nur dafür danken, das sechzehnte Land zu sein, das die Verfassung angenommen hat, sondern auch dafür, dass es die Debatte über die Zukunft der europäischen Verfassung weitergeführt hat. Wir benötigen jetzt auch eine klare Position und klare Aussagen der Staats- und Regierungschefs von Ländern wie Polen, Großbritannien und Tschechien, die den Vertrag noch dahingehend ratifizieren müssen, wie sie mit dem Dokument weiter verfahren wollen, wenn sie es ratifizieren, und welche alternativen Lösungen sie vorschlagen, wenn sie es nicht ratifizieren. Ich möchte, dass wir eine solche Aussage diese Woche beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel erhalten."@de9
"Κυρίες και κύριοι, αντίθετα με τις απαισιόδοξες έως και καταθλιπτικές απόψεις που εξέφρασαν ορισμένοι προηγούμενοι ομιλητές, είμαι της άποψης ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους έξι μήνες στη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας. Σήμερα, στο Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, εγκρίθηκε η πρωτοποριακή νομοθεσία για το REACH, συστάθηκε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η Ένωση αντέδρασε ευέλικτα και αποτελεσματικά στην κρίση στον Λίβανο, και η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα ενταχθούν στην οικογένεια των κρατών μελών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου. Αυτά δεν είναι άραγε, κυρίες και κύριοι, σαφή παραδείγματα προόδου και επιτυχίας, και απόδειξη του γεγονός ότι, παρά τις τεράστιες προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ, είναι ικανή να δράσει αποτελεσματικά; Ναι, η ΕΕ πρέπει να καταστήσει τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεών της πιο αποτελεσματικούς και πιο ευέλικτους και να υιοθετήσει τις θεμελιώδεις αρχές που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, με τις οποίες, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, ταυτίστηκαν οι κυβερνήσεις και των 25 κρατών μελών της ΕΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φινλανδία όχι μόνο γιατί είναι η δέκατη έκτη χώρα που ενέκρινε το Σύνταγμα, αλλά επίσης επειδή προήγαγε τη συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι επίσης μια σαφή θέση και σαφείς δηλώσεις από τους ηγέτες χωρών όπως η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχική Δημοκρατία που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Συνθήκη όσον αφορά το τι θέλουν να γίνει στη συνέχεια με το έγγραφο, το πότε θα το επικυρώσουν και, αν δεν πρόκειται να το επικυρώσουν, τι εναλλακτικές λύσεις προτείνουν. Θα ήθελα να εξασφαλίσουμε μια τέτοια δήλωση αυτήν την εβδομάδα στην ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των Βρυξελλών."@el10
"Ladies and gentlemen, contrary to the pessimistic and even depressing opinions expressed by some previous speakers, I take the view that Europe has made considerable progress in the past six months under the Finnish Presidency. Today in Parliament, for example, the pioneering REACH legislation has been adopted, the Globalisation Adjustment Fund has been set up, the Union has responded flexibly and effectively to the Lebanon crisis, and Romania and Bulgaria will join the family of EU Member States on 1 January. Are these not, ladies and gentlemen, clear examples of progress and success, and evidence of the fact that, despite the huge challenges and problems the EU faces, it is capable of acting effectively? Yes, the EU needs to make its decision-making mechanisms more effective and more flexible and to adopt the fundamental principles contained in the European Constitution, with which, let me remind you, all of the EU-25 governments have identified. I should like to thank Finland not only for being the sixteenth country to adopt the Constitution but also for taking the debate on the future of the European Constitution further. What we need now is also a clear position and clear statements from the leaders of countries like Poland, the United Kingdom and the Czech Republic that have yet to ratify the Treaty as regards what they want to do next with the document, when they will ratify it, and if they are not going to ratify it, what alternative solutions they are proposing. I would like us to have such a statement this week at the EU summit in Brussels."@en4
"Señorías, contrariamente a las pesimistas e incluso deprimentes opiniones expresadas por algunos oradores anteriores, soy de la opinión de que Europa ha avanzado considerablemente en los últimos seis meses bajo la Presidencia finlandesa. Por ejemplo, hoy en el Parlamento se ha adoptado la legislación pionera del Reglamento REACH, se ha creado el Fondo de Adaptación a la Globalización, la Unión ha respondido flexible y eficazmente a la crisis del Líbano y Rumanía y Bulgaria se unirán a la familia de Estados miembros de la Unión Europea el 1 de enero. ¿Acaso no son estos, Señorías, claros ejemplos de progreso y éxito y pruebas del hecho de que a pesar de los grandísimos retos y problemas a los que se enfrenta la UE, esta es capaz de actuar de manera eficaz? Sí, la UE necesita que sus mecanismos de toma de decisiones sean más eficaces y más flexibles y tiene que adoptar los principios fundamentales incluidos en la Constitución Europea, con la que se han identificado, permítanme recordarles, todos los Gobiernos de la UE-25. Me gustaría agradecer a Finlandia no solo que haya sido el 16º país en adoptar la Constitución, sino también que haya impulsado el debate sobre el futuro de la Constitución Europea. Lo que ahora necesitamos es también una posición clara y declaraciones claras de los líderes de países como Polonia, el Reino Unido y la República Checa, que todavía tienen que ratificar el Tratado, con respecto al siguiente paso que quieren dar en relación con el documento, cuándo lo ratificarán y, si no van a ratificarlo, qué soluciones alternativas proponen. Quisiera que nos ofrecieran dicha declaración esta semana en la cumbre de la UE en Bruselas."@es20
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@et5
"Hyvät parlamentin jäsenet, toisin kuin muutamat edelliset puhujat, joiden näkemykset olivat pessimistisiä ja jopa masentavia, katson omasta puolestani, että EU on edistynyt huomattavasti viimeisten kuuden kuukauden aikana Suomen toimiessa puheenjohtajavaltiona. Parlamentti on esimerkiksi hyväksynyt tänään uraauurtavan REACH-asetuksen, olemme perustaneet globalisaatioon mukautumista helpottavan rahaston, EU on reagoinut joustavasti ja tehokkaasti Libanonin kriisiin, ja Romania ja Bulgaria liittyvät EU:n jäsenvaltioiden muodostamaan perheeseen 1. tammikuuta. Hyvät parlamentin jäsenet, eivätkö nämä ole selviä esimerkkejä edistyksestä ja menestyksestä ja todisteita siitä, että EU kykenee toimimaan tehokkaasti valtavista haasteista ja ongelmista huolimatta? On totta, että EU:n on muutettava päätöksentekomekanismejaan tehokkaammiksi ja joustavammiksi ja hyväksyttävä EU:n perustuslakiin sisältyvät perusperiaatteet, jotka – haluan muistuttaa teille asiasta – EU:n kaikkien 25 jäsenvaltion hallitukset ovat tunnustaneet. Haluan kiittää Suomea paitsi siitä, että se hyväksyi kuudentenatoista maana perustuslain, myös siitä, että se vie eteenpäin EU:n perustuslain tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Niiden maiden johtajien, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta, on nyt otettava selvästi kantaa asiaan ja annettava selvät lausunnot siitä, mitä ne haluavat tehdä sopimukselle seuraavaksi, koska ne ratifioivat sen tai aikovatko ne jättää sen ratifioimatta, ja mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ne ehdottavat. Näitä maita ovat esimerkiksi Puola, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tšekin tasavalta. Toivon, että nämä lausunnot annetaan tällä viikolla EU:n huippukokouksessa Brysselissä."@fi7
"Mesdames et Messieurs, contrairement aux avis pessimistes, voire déprimants, exprimés par certains orateurs, je pense que l’Europe a accompli des progrès considérables sous la présidence finlandaise ces six derniers mois. Aujourd’hui, en ce Parlement, le règlement avant-gardiste REACH a été adopté, le Fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé, l’Union a répondu de manière flexible et efficace à la crise au Liban, et la Roumanie et la Bulgarie rejoindront la famille des États membres de l’UE le 1er janvier. Ne sont-ce pas là, Mesdames et Messieurs, des exemples évidents de progrès et de succès, et la preuve qu’en dépit des grands défis et problèmes qu’elle rencontre, l’UE est capable d’agir efficacement? Certes, l’UE doit rendre ses mécanismes de décision plus efficients et plus flexibles et adopter les principes fondamentaux consacrés par la Constitution européenne, auxquels - permettez-moi de vous le rappeler - tous les gouvernements de l’UE-25 se sont identifiés. Je voudrais remercier la Finlande non seulement d’être le sixième pays à avoir adopté la Constitution mais aussi de faire avancer le débat sur l’avenir de la Constitution. Ce qu’il faut maintenant, c’est une position claire et des déclarations claires des dirigeants de pays tels que la Pologne, le Royaume-Uni et la République tchèque, qui doivent encore dire ce qu’ils comptent faire du Traité par la suite, quand ils le ratifieront et, s’ils ne le ratifient pas, quelles solutions de rechange ils proposent. Je voudrais que nous entendions une déclaration de ce genre au sommet de Bruxelles cette semaine."@fr8
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@hu11
"Onorevoli colleghi, contrariamente alle opinioni pessimistiche e persino deprimenti espresse da alcuni precedenti oratori, sono dell’idea che l’Europa abbia compiuto notevoli progressi nell’ultimo semestre di Presidenza finlandese. Oggi, in seno al Parlamento, ad esempio, è stata adottata la pionieristica normativa REACH, è stato istituito il Fondo di adeguamento alla globalizzazione, l’Unione ha risposto in modo flessibile ed efficace alla crisi in Libano, e Romania e Bulgaria si uniranno alla famiglia degli Stati membri dell’Unione il 1° gennaio. Onorevoli colleghi, non sono questi chiari esempi di progressi e di successo, e prove del fatto che, malgrado le enormi sfide e difficoltà cui va incontro, l’Unione europea è in grado di agire con efficacia? Sì, l’Unione europea deve rendere i propri meccanismi decisionali più efficienti e flessibili e adottare i principi fondamentali contenuti nella Costituzione europea, in cui, vorrei ricordarvi, si sono riconosciuti tutti i governi dell’Unione a 25 Stati. Vorrei ringraziare la Finlandia non solo per essere stata il sedicesimo paese ad adottare la Costituzione, ma anche per aver portato avanti il dibattito sul futuro della Costituzione europea. Ora abbiamo bisogno anche di una posizione chiara e di dichiarazioni chiare da parte dei di paesi quali la Polonia, il Regno Unito e la Repubblica ceca, che ancora devono ratificare il Trattato, in merito alle loro prossime mosse per il documento, a quando lo ratificheranno e, se non intendono ratificarlo, a quali soluzioni alternative propongono. Vorrei che in seno al Vertice dell’Unione a Bruxelles di questa settimana venisse rilasciata una simile dichiarazione."@it12
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@lt14
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@lv13
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@mt15
"Dames en heren, in tegenstelling tot de pessimistische en zelfs deprimerende geluiden die enkele van de vorige sprekers lieten horen, ben ik van mening dat Europa in de afgelopen zes maanden onder het voorzitterschap van Finland een enorme vooruitgang heeft geboekt. Vandaag werd in het Parlement bijvoorbeeld de baanbrekende REACH-wetgeving aangenomen, het nieuwe Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering is ingesteld, de Unie reageerde flexibel en effectief op de crisis in Libanon, en Roemenie en Bulgarije zullen op 1 januari tot de Europese Unie toetreden. Zijn dit, dames en heren, geen duidelijke voorbeelden voor vooruitgang en succes en getuigen zij niet van het feit dat de EU ondanks de grote uitdagingen en problemen waar zij mee kampt, toch in staat blijkt op competente en effectieve wijze te handelen? Ja, de EU dient haar besluitvormingsmechanismen effectiever en flexibeler te organiseren en dient de fundamentele principes van de Europese Grondwet aan te nemen, waarmee, laat dit nog eens gezegd zijn, alle vijfentwintig regeringen van de EU-lidstaten hebben ingestemd. Ik wil bij dezen mijn dank uitspreken jegens Finland. Niet alleen omdat Finland het zestiende land is dat de Grondwet heeft aangenomen, maar ook omdat het land het debat over de toekomst van de Europese Grondwet een stap verder heeft gebracht. Wat wij nu nodig hebben, is een duidelijk standpunt en een duidelijke verklaring van de leiders van landen als Polen, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië die de Grondwet nog moeten aannemen. Deze landen dienen aan te geven wat zij met het document van plan zijn als zij het ratificeren en welke alternatieve oplossing zij kunnen bieden indien zij het niet ratificeren. Ik zou graag zien dat dergelijke verklaringen deze week tijdens de EU-top in Brussel worden afgegeven."@nl3
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, ao contrário das opiniões pessimistas e até depressivas manifestadas por alguns oradores que me antecederam, sou de opinião de que a Europa fez progressos consideráveis nos últimos seis meses, sob a Presidência finlandesa. Por exemplo, hoje, foi adoptada no Parlamento a legislação pioneira REACH, foi criado o Fundo de Ajustamento à Globalização, a União respondeu de forma flexível e eficaz à crise no Líbano e a Roménia e a Bulgária juntar-se-ão à família dos Estados-Membros da UE no dia 1 de Janeiro. Tudo isto não são exemplos claros de progresso e de sucesso, Senhoras e Senhores Deputados, bem como uma prova de que – apesar dos enormes desafios e problemas que a UE enfrenta – ela é capaz de agir de forma eficaz? Sim, a UE precisa de tornar os seus mecanismos de decisão mais eficazes e mais flexíveis, bem como de adoptar os princípios fundamentais incluídos na Constituição Europeia, com a qual – permitam-me que vos lembre – os governos da UE-25 se identificaram. Gostaria de agradecer à Finlândia não só por se tornar o décimo sexto país a adoptar a Constituição, mas também por prosseguir o debate sobre o futuro da Constituição Europeia. Do que necessitamos agora é de uma posição clara e de declarações claras dos líderes de países como a Polónia, o Reino Unido e a República Checa, que ainda não ratificaram o Tratado, acerca daquilo que pretendem fazer no futuro com o documento, quando irão ratificá-lo, e, se não avançarem com a sua ratificação, quais as alternativas que propõem. Gostaria que tivéssemos uma declaração deste tipo esta semana, na cimeira da UE, em Bruxelas."@pt17
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@sk18
"Dámy a pánové, navzdory některým pesimistickým až depresivním názorům některých mých předřečníků jsem toho názoru, že Evropa udělala během uplynulého půlroku během finského předsednictví nemalý pokrok. Dnes např. jsme v tomto Parlamentu schválili průlomovou legislativu REACH, byl ustanoven globalizační fond, Unie pružně a efektivně zareagovala na krizi v Libanonu, dvě nové země Rumunsko a Bulharsko vstoupí dne 1. ledna do rodiny členských států Evropské unie. Nejsou toto, dámy a pánové, jasné příklady pokroku a úspěchu a důkazy toho, že Evropská unie, i přes obrovské výzvy a problémy, kterým čelí, je schopna kvalitní a výkonné existence? Ano, Evropská unie potřebuje zefektivnit a zpružnit své rozhodovací mechanismy, potřebuje přijmout základní principy, které obsahuje Evropská ústava, s níž, a to zde připomenu, se ztotožnily vlády všech pětadvaceti členských států. Finsku bych chtěl poděkovat nejenom za to, že se stalo šestnáctým státem, který Ústavu přijal, ale také za to, že posunulo diskuzi o budoucnosti Evropské ústavy dále. Co nyní potřebujeme, je mimochodem také jasné stanovisko, jasné vyjádření představitelů těch zemí, které Ústavu ještě neratifikovaly, představitelů zemí jako je Polsko, Velká Británie, Česká republika, jasné vyjádření, co chtějí s tímto dokumentem dělat dále, případně, kdy ho budou ratifikovat, nebudou-li ho ratifikovat, jaké další řešení navrhují. Já bych si přál, abychom toto vyjádření dostali již tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu."@sl19
"Mina damer och herrar! I motsats till de pessimistiska och till och med deprimerande åsikter som vissa av de föregående talarna har uttryckt, anser jag att EU har gjort stora framsteg under det gångna halvåret med det finländska ordförandeskapet. I dag har vi här i parlamentet till exempel antagit den banbrytande Reachlagstiftningen, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats, EU har svarat flexibelt och effektivt på Libanonkrisen, och Rumänien och Bulgarien kommer att ansluta sig till familjen av EU-medlemsstater den 1 januari. Mina damer och herrar! Är inte detta tydliga exempel på framsteg och framgångar och bevis på att EU, trots de enorma utmaningar och problem vi står inför, kan agera effektivt? Ja, EU måste göra sina mekanismer för beslutsfattande mer effektiva och flexibla och anta de grundläggande principer som ingår i den europeiska konstitutionen, som – och det vill jag vill påminna er om –alla regeringar i EU med 25 medlemsstater har anslutit sig till. Jag vill tacka Finland, inte bara för att det var det sextonde landet som antog konstitutionen, utan också för att det har fört diskussionen om den europeiska konstitutionens framtid vidare. Det vi behöver nu är också en tydlig ståndpunkt och tydliga uttalanden från ledarna i länder som Polen, Förenade kungariket och Tjeckien, som ännu inte har ratificerat fördraget, om vad de vill göra nu med dokumentet, när de kommer att ratificera det och – om de inte kommer att ratificera det – vilka alternativa lösningar de föreslår. Jag skulle vilja få ett sådant uttalande denna vecka vid EU:s toppmöte i Bryssel."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Libor Rouček (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph