Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-351"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-351"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@cs1
"Hr. formand! Jeg håber, at Det Europæiske Råd vil udtrykke sin fordømmelse af Holocaust-konferencen - eller rettere "konferencen om Holocaust-fornægtelse" - der netop er blevet afholdt i Iran. Jeg sætter pris på, at Parlamentets formand gjorde netop det her til formiddag. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union gør det klart på højeste niveau - dvs. de forsamlede premierministre - at man modsætter sig dette skandaløse udtryk for ondskab og had. Med hensyn til udvidelsen er det meget forstemmende, at nogle EU-lande og nogle medlemmer af Parlamentet kun synes at være i stand til at opfatte Tyrkiet negativt som eksponent for fordømmelse og mørke. Tyrkiets tiltrædelse vil rent faktisk være et stort aktiv for EU. Der er naturligvis vanskeligheder, og Tyrkiet opfylder ikke alle sine juridiske forpligtelser, men det ville måske hjælpe, hvis Rådet også opfyldte sit politiske løfte om at afslutte isolationen af de tyrkiske cyprioter. Det Europæiske Råd skal også opfylde sit løfte om at holde døren åben for landene på Balkan. Med hensyn til at gøre EU mere effektiv vedrørende retshåndhævelse er udkastet til konklusioner fra Det Europæiske Råd en øvelse i at sno sig. De starter med korrekt at understrege, at vores borgere ønsker konkrete resultater vedrørende grænseoverskridende kriminalitet og terror, og at EU ikke reagerer hensigtsmæssigt. Men til sidst bekræfter man kun principperne bag forfatningstraktaten - hvilket er udmærket, men det giver os ikke nogen løsning på mellemlang sigt. Det forhold, at man i Rådet ikke kunne blive enige om en foranstaltning for udveksling af fængslede på grund af et veto fra en enkelt medlemsstat, er blot endnu et punkt på den lange liste over fiaskoer og manglende handling. De kriminelle griner hele vejen til banken. Endelig en bemærkning om ekstraordinær udlevering, torturflyvninger og hemmelige fængsler. Jeg kan kun drømme om et forenet Europæisk Råd, der tilskynder de enkelte medlemsstater til at gennemføre en grundig undersøgelse af mulig meddelagtighed. Måske ville der være større chance for et sådant resultat, hvis Rådet ikke behandlede Europa-Parlamentets midlertidige udvalg med en sådan despekt. I sin rapport om menneskerettigheder i 2006, formentlig udarbejdet under Rådets generalsekretær Javier Solana, siger man: "EP gennemførte en undersøgelse under ledelse af hr. Dick Marty", men hr. Dick Marty var formand for den undersøgelse, som Europarådets Parlamentariske Forsamling gennemførte! Hvis hr. Solana ikke engang gider sondre mellem de to organer, kan beskrivelsen af ham som "ikke samarbejdsvillig" i vores udkast til endelig betænkning måske anses for berettiget."@da2
"Herr Präsident! Ich hoffe, der Europäische Rat wird die Holocaustkonferenz – oder, besser gesagt, die „Holocaustleugnungskonferenz“ –, die gerade im Iran stattgefunden hat, verurteilen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass der Präsident des Parlaments genau das heute Morgen getan hat. Die Europäische Union muss unbedingt auf höchster Ebene – der der Regierungschefs – klarstellen, dass sie diese ungeheuerliche Bekundung von Unfrieden und Hass ablehnt. Was die Erweiterung betrifft, ist es sehr entmutigend, dass einige EU-Länder und MdEP die Türkei offenbar nur negativ betrachten können und von ihrem Untergang ausgehen. Doch der Beitritt der Türkei wäre eigentlich ein großer Pluspunkt für die EU. Natürlich gibt es Schwierigkeiten und ist die Türkei rechtliche Verpflichtungen eingegangen, denen sie nicht nachkommt, aber es wäre unter Umständen hilfreich, wenn auch der Rat sein politisches Versprechen, die Isolierung der türkischen Zyprer zu beenden, einlösen würde. Der Europäische Rat muss ebenfalls seine Pflicht erfüllen, den Balkanländern die Tür zur Mitgliedschaft offen zu halten. Was den Punkt angeht, die Strafverfolgung in der EU effektiver zu gestalten, so verzerrt der Entwurf der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats die Tatsachen. Zunächst wird zu Recht hervorgehoben, dass unsere Bürger beim grenzüberschreitenden Verbrechen und Terrorismus konkrete Ergebnisse sehen wollen und die EU nicht angemessen darauf reagiert. Am Ende des Entwurfs werden jedoch lediglich die Grundsätze des Verfassungsvertrags bekräftigt – was zwar hervorragend ist, uns aber keine mittelfristige Lösung bietet. Die Tatsache, dass sich der Rat aufgrund des Vetos eines einzigen Mitgliedstaats nicht auf eine Regelung zur Gefangenenüberstellung einigen konnte, ist nur ein weiterer Punkt auf der langen Liste des Versagens und der Untätigkeit – und die Verbrecher lachen sich ins Fäustchen. Zum Abschluss möchte ich noch kurz über außerordentliche Überstellungen, Folterflüge und geheime Gefängnisse sprechen. Von einem geeinten Europäischen Rat, der allen Mitgliedstaaten eine gründliche Untersuchung potenzieller Mittäter vorschreibt, kann ich nur träumen. Vielleicht wäre die Chance, dass dies geschieht, größer, wenn der Rat den nichtständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments nicht mit so großer Geringschätzung behandeln würde. Im Menschenrechtsbericht des Jahres 2006, der vermutlich unter der Verantwortung des Generalsekretärs des Rates, Javier Solana, erstellt wurde, heißt es sinngemäß: Das Europäische Parlament führte eine Untersuchung unter der Leitung von Herrn Dick Marty durch. Aber Herr Dick Marty leitete die Untersuchung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates! Wenn Herr Solana sich nicht einmal die Mühe macht, zwischen diesen beiden Organen zu unterscheiden, ist unsere Beschreibung seiner Person im Entwurf des endgültigen Berichts als „nicht kooperativ“ vielleicht gerechtfertigt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταδικάσει τη Διάσκεψη για το Ολοκαύτωμα –ή, για να είμαι πιο ακριβής, τη «Διάσκεψη για την Άρνηση του Ολοκαυτώματος»– η οποία μόλις πραγματοποιήθηκε στο Ιράν. Εκτιμώ το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου το έπραξε σήμερα το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να καταστήσει σαφή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο –στη διάσκεψη κορυφής των ευρωπαίων πρωθυπουργών– την αντίθεσή της προς αυτήν την εξοργιστική απόπειρα σκανδαλισμού και διάδοσης του μίσους. Σχετικά με τη διεύρυνση, είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ και ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν την Τουρκία με πολύ αρνητικούς όρους καταστροφής και απαισιοδοξίας. Στην πραγματικότητα, η ένταξη της Τουρκίας θα προσέφερε σημαντικά οφέλη στην ΕΕ. Βεβαίως, υπάρχουν προβλήματα και, πράγματι, η Τουρκία δεν τηρεί ορισμένες από τις νομικές της υποχρεώσεις, αλλά θα βοηθούσε ίσως την κατάσταση αν το Συμβούλιο τηρούσε επίσης την πολιτική του δέσμευση να τερματίσει την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει επίσης να τηρήσει την υπόσχεσή του να αφήσει ανοικτή την πόρτα στην ένταξη των χωρών των Βαλκανίων. Ως προς την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην επιβολή του νόμου, το σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μοιάζει με άσκηση ακροβασίας. Στην αρχή υπογραμμίζεται, ορθώς, ότι οι πολίτες μας επιθυμούν συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη διασυνοριακή εγκληματικότητα και την τρομοκρατία και ότι η ΕΕ δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε αυτήν την επιθυμία. Στο τέλος, όμως, επιβεβαιώνονται απλώς οι αρχές της Συνταγματικής Συνθήκης – κάτι που είναι θαυμάσιο, αλλά δεν μας προσφέρει καμία μεσοπρόθεσμη λύση. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σχετικά με ένα μέτρο μεταφοράς κρατουμένων λόγω της άσκησης αρνησικυρίας από ένα κράτος μέλος είναι ένα ακόμη παράδειγμα στον μακρύ κατάλογο αποτυχιών και αδράνειας. Οι εγκληματίες γελούν εις βάρος μας και εξακολουθούν να πλουτίζουν. Τέλος, λίγα λόγια σχετικά με τις έκτακτες εκδόσεις, τις πτήσεις βασανιστηρίων και τις μυστικές φυλακές. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι ένα ενωμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιβάλει σε όλα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν με εμπεριστατωμένο τρόπο την πιθανότητα συνενοχής σε τέτοιες υποθέσεις. Ίσως ένα τέτοιο αποτέλεσμα να ήταν πιο πιθανό αν το Συμβούλιο δεν αντιμετώπιζε με τέτοια περιφρόνηση την προσωρινή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην έκθεση του 2006 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία καθώς φαίνεται εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου, κ. Χαβιέ Σολάνα, αναφέρεται: «Το ΕΚ διενήργησε έρευνα με επικεφαλής τον κ. Dick Marty», όμως ο κ. Dick Marty ήταν επικεφαλής της έρευνας την οποία διενήργησε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης! Αν ο κ. Σολάνα δεν κάνει τον κόπο να διακρίνει μεταξύ τους τα δύο όργανα, ίσως η περιγραφή του ως «μη συνεργάσιμου» στο σχέδιο της τελικής μας έκθεσης να μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη."@el10
"Señor Presidente, espero que el Consejo Europeo condene la Conferencia sobre el Holocausto o, mejor dicho, la «Conferencia sobre la Negación del Holocausto», que acaba de celebrarse en Irán. Me complace que el Presidente del Parlamento lo haya hecho esta mañana. Es indispensable que la Unión Europea manifieste su oposición en el nivel más alto –es decir, el de los Jefes de Gobierno reunidos– a este vergonzoso ejercicio de malicia y odio. En cuanto a la ampliación, resulta muy desalentador que algunos Estados miembros de la UE y algunos miembros del Parlamento Europeo solo puedan considerar a Turquía en términos negativos y catastrofistas. De hecho, la adhesión de Turquía sería una gran ventaja para la UE. Desde luego, hay problemas y Turquía tiene obligaciones legales que no está cumpliendo, pero también sería útil que el Consejo cumpliera su promesa política de poner fin al aislamiento de los turcochipriotas. Asimismo, el Consejo Europeo debe cumplir su compromiso de mantener la puerta abierta a los países balcánicos. El proyecto de conclusiones del Consejo Europeo es un auténtico ejercicio de contorsión en lo relativo a una aplicación más eficaz de la ley en la UE. Comienzan por destacar, con toda razón, que nuestros ciudadanos desean resultados concretos contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo, y que la UE no ha respondido como cabía esperar. Pero terminan confirmando únicamente los principios del Tratado Constitucional, cosa que me parece muy bien, pero que no nos ofrece una solución a medio plazo. El hecho de que el Consejo no haya podido llegar a un acuerdo sobre el traslado de presos debido al veto de un Estado miembro viene añadirse a una larga lista de fracasos y omisiones. Los delincuentes se están muriendo de risa. Por último, quisiera decir unas palabras sobre las entregas extraordinarias, los vuelos de tortura y las prisiones secretas. Quiero soñar que el Consejo Europeo unido pedirá a cada uno de los Estados miembros que lleve a cabo un examen exhaustivo de posibles complicidades. Probablemente tendríamos más posibilidades de que se produjera este resultado si el Consejo no hubiese tratado a la comisión temporal del Parlamento Europeo con tanto desdén. En su Informe sobre los Derechos Humanos de 2006, redactado probablemente bajo la responsabilidad del Secretario General del Consejo, Javier Solana, se afirma que «el PE llevó a cabo una investigación dirigida por el señor Dick Marty», pero en realidad el señor Dick Marty dirigió la investigación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Si el señor Solana ni siquiera se molesta en hacer una distinción entre ambos órganos, creo que la falta de cooperación que le achaca nuestro proyecto de informe final está justificada."@es20
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@et5
"Arvoisa puhemies, toivon, että Eurooppa-neuvosto tuomitsee Iranissa juuri pidetyn holokaustikonferenssin – tai tarkemmin sanottuna "holokaustin kieltävän konferenssin". Arvostan sitä, että parlamentin puhemies teki niin tänä aamuna. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni tekee selväksi korkeimmalla tasolla – pääministerien kokouksessa – vastustavansa tällaista pöyristyttävää riidankylvämistä ja vihanlietsontaa. Laajentumisesta totean, että on hyvin lannistavaa, että jotkin EU:n jäsenvaltiot ja jotkut Euroopan parlamentin jäsenet kykenevät ilmeisesti tarkastelemaan Turkkia vain kielteisestä pimeyden ja perikadon näkökulmasta. Itse asiassa Turkin liittyminen olisi todellinen etu EU:lle. Siihen liittyy tietenkin hankaluuksia, ja Turkilla on oikeudellisia velvoitteita, joita se ei täytä. Asiaa kuitenkin auttaisi, jos myös neuvosto täyttäisi poliittisen lupauksensa lopettaa kyproksenturkkilaisten saarto. Lisäksi Eurooppa-neuvoston on täytettävä lupauksensa pitää ovi auki Balkanin maille. Eurooppa-neuvoston päätelmäluonnoksen osa, joka koskee EU:n poliisiviranomaisten toiminnan tehostamista, on todellinen väännös. Tekstin alussa korostetaan, kuten pitääkin, että kansalaisemme haluavat, että rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnan alalla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, ja ettei EU kykene vastaamaan tähän vaatimukseen riittävän hyvin. Tekstin lopussa tyydytään kuitenkin vain vahvistamaan perustuslakisopimuksen periaatteet – mikä on hieno asia muttei mikään keskipitkän aikavälin ratkaisu. Se, ettei neuvosto pystynyt sopimaan vankien siirtoa koskevasta säädöksestä yhden jäsenvaltion veton vuoksi, on vain yksi niistä monista tapauksista, joissa neuvosto on epäonnistunut yrityksissään eikä ole kyennyt toimimaan. Rikolliset nauravatkin koko matkan pankkiin. Lopuksi vielä muutama sana poikkeuksellisista kuljetuksista, kidutuslennoista ja salaisista vankiloista. Voin vain uneksia yksimielisestä Eurooppa-neuvostosta, joka vaatisi kutakin jäsenvaltiota selvittämään perinpohjaisesti, ovatko kyseisen maan viranomaiset osallistuneet näihin tapahtumiin. Ehkäpä meillä olisi paremmat mahdollisuudet selvittää asia, ellei neuvosto kohtelisi Euroopan parlamentin väliaikaista tutkintavaliokuntaa niin halveksivasti. Neuvosto toteaa vuoden 2006 ihmisoikeusraportissaan, joka on oletettavasti laadittu neuvoston pääsihteerin Javier Solanan alaisuudessa, Euroopan parlamentin tehneen tutkimuksia Dick Martyn johdolla. Todellisuudessa Dick Marty johti kuitenkin Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tutkimuksia! Ellei pääsihteeri Solana vaivaudu edes tekemään eroa näiden kahden elimen välille, voidaan loppukertomusluonnoksemme kuvausta hänen "haluttomuudestaan yhteistyöhön" varmaankin pitää perusteltuna."@fi7
"Monsieur le Président, j’ose espérer que le Conseil européen dira tout le mal qu’il pense de la conférence sur l’holocauste - ou, plus exactement, la «conférence sur la négation de l’holocauste» - qui vient de se tenir en Iran. C’est avec une grande satisfaction que j’ai entendu le président du Parlement la condamner ce matin. Il est crucial que l’Union européenne fasse clairement part au niveau le plus élevé - soit celui du Conseil des Premiers ministres - de son opposition à cet étalage révoltant de perfidie et de haine. En ce qui concerne l’élargissement, il est extrêmement démoralisant de voir que certains pays et députés européens semblent ne pouvoir parler de la Turquie qu’en termes négatifs, ne voyant dans ce pays qu’une menace prête à s’abattre sur l’Union. Or, l’adhésion de la Turquie constituerait un atout de taille pour l’UE. Certes, le chemin n’est pas sans embûches et la Turquie doit remplir des obligations juridiques, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Néanmoins, la tenue par le Conseil de son engagement politique visant à mettre un terme à l’isolement des Chypriotes turcs représenterait un geste d’encouragement. Le Conseil européen doit également respecter la promesse qu’il avait faite aux pays des Balkans, s’engageant à leur laisser la porte ouverte. Pour ce qui est d’améliorer l’efficacité de l’UE en termes d’application de la loi, l’ébauche des conclusions du Conseil européen s’avère un exercice de haute voltige. Elles commencent par souligner, à juste titre, que nos concitoyens sont avides de résultats concrets dans le domaine de la criminalité transfrontalière et du terrorisme et que l’UE ne répond pas à leurs attentes. Mais elles finissent assez platement, en confirmant les principes du traité constitutionnel, ce qui est honorable, mais ne nous apporte aucune solution à moyen terme. L’impossibilité pour le Conseil d’adopter une mesure de transfèrement de détenus à cause du veto d’un État membre ne fait qu’allonger la liste interminable d’échecs et d’inerties. Et les criminels pourront en rire tout au long du trajet qui les conduit à la banque. Pour terminer, juste un mot sur les restitutions extraordinaires, les vols de la torture et les prisons secrètes. Tout ce que je peux espérer, c’est qu’un Conseil européen uni enjoigne à chaque État membre de procéder à une enquête exhaustive concernant d’éventuelles complicités. Peut-être que cela aurait plus de chances de se produire si le Conseil ne traitait pas la commission temporaire du Parlement européen avec un tel dédain. Dans son rapport 2006 sur les droits de l’homme, vraisemblablement rédigé sous la direction du secrétaire général du Conseil Javier Solana, on peut lire que le PE a mené une enquête sous la houlette de M. Dick Marty. Or, M. Dick Marty a conduit l’enquête de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe! Si M. Solana ne prend même pas la peine de faire la différence entre ces deux institutions, peut-être l’adjectif que nous utilisons dans notre projet de rapport final pour le décrire, à savoir «peu coopératif», se justifie-t-il pleinement."@fr8
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@hu11
"Signor Presidente, mi auguro che il Consiglio europeo esprima la propria condanna della conferenza sull’Olocausto – o, per maggior precisione, della “conferenza per negare l’Olocausto” – appena svoltasi in Iran. Apprezzo il fatto che il Presidente del Parlamento abbia fatto proprio questo stamani. E’ fondamentale che l’Unione europea metta in chiaro al più alto livello – quello dei Primi Ministri riuniti – la sua opposizione a questo indegno esercizio di male e di odio. Per quanto riguarda l’allargamento, è molto demoralizzante che alcuni paesi comunitari e alcuni deputati al Parlamento europeo riescano a considerare la Turchia solo in termini negativi e del tutto pessimistici. In effetti, l’adesione turca sarebbe un grande vantaggio per l’Unione. Senza dubbio vi sono dei problemi e la Turchia ha obblighi giuridici che non rispetta, ma sarebbe d’aiuto se anche il Consiglio mantenesse la promessa politica di porre fine all’isolamento dei turcociprioti. Il Consiglio europeo deve inoltre rispettare l’impegno di mantenere l’apertura verso i paesi dei Balcani. In merito a una maggiore efficacia dell’Unione nell’applicazione della legge, la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo è quanto mai contorta. Innanzi tutto pone l’accento, e giustamente, sul fatto che i cittadini desiderano risultati concreti in materia di criminalità transfrontaliera e terrorismo e che l’Unione europea non riesce a rispondere adeguatamente. Tuttavia finisce per confermare i principi del Trattato costituzionale – che è meraviglioso, ma non ci offre alcuna soluzione a medio termine. Il fatto che il Consiglio non sia riuscito a concordare una misura sul trasferimento di prigionieri per via del veto posto da uno Stato membro non fa che aggiungersi al lungo elenco di casi d’insuccesso e d’inerzia. I criminali se la ridono mentre vanno in banca. In conclusione, una parola sulla consegna straordinaria di prigionieri, i voli della tortura e le prigioni segrete. Posso solo immaginare un Consiglio europeo unito che ingiunga a ciascuno Stato membro di condurre un esame approfondito di una possibile complicità. Forse ci sarebbe più di una possibilità di un tale esito se il Consiglio non trattasse la commissione temporanea del Parlamento europeo con tanto disprezzo. Nella relazione sui diritti umani del 2006, presumibilmente prodotta sotto l’autorità del Segretario generale del Consiglio Javier Solana, afferma: “Il Parlamento europeo ha condotto un’indagine sotto la guida di Dick Marty”, ma Dick Marty ha condotto l’indagine dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa! Se Javier Solana non si dà neanche la pena di distinguere tra i due organismi, forse la definizione di “non cooperativo” che ne abbiamo dato nella bozza di relazione finale si può considerare giustificata."@it12
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@lt14
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@lv13
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat de Europese Raad de conferentie over de Holocaust, of liever, de ‘conferentie over de ontkenning van de Holocaust’ die onlangs in Iran heeft plaatsgevonden, zal veroordelen. De voorzitter van het Parlement heeft dit vanochtend reeds gedaan, hetgeen ik ten zeerste waardeer. Het is van essentieel belang dat de Europese Unie op het hoogste niveau - tijdens een vergadering van eerste ministers - duidelijk maakt dat het gekant is tegen deze schandalige oefening in onruststokerij en haat. Wat de uitbreiding betreft, vind ik het zeer ontmoedigend dat sommige lidstaten en Parlementsleden enkel in termen van onheil en gevaar kunnen denken over Turkije. Nochtans zou de EU erg veel baat kunnen hebben bij de toetreding van Turkije. Uiteraard zijn er moeilijkheden en leeft Turkije bepaalde wettelijke verplichtingen niet na, maar het zou wellicht helpen als de Raad ook zijn politieke belofte nakwam en een einde maakte aan het isolement van de Turkse Cyprioten. De Europese Raad moet ook zijn belofte nakomen dat het de deur zal laten openstaan voor de Balkanlanden. Wat het verhogen van de efficiëntie van de EU op het vlak van wetshandhaving betreft, zijn de ontwerpconclusies van de Europese Raad een oefening in stilistiek. Eerst wordt terecht beklemtoond dat onze burgers concrete resultaten verwachten in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad en terrorisme en dat de EU er niet in slaagt een toereikend antwoord te bieden, maar uiteindelijk worden alleen maar de beginselen van het Grondwettelijk Verdrag bevestigd - op zich is dat uitstekend, maar het biedt ons geen oplossing voor de middellange termijn. Het feit dat de Raad het wegens het veto van één lidstaat niet eens is geraakt over een maatregel voor de overdracht van gevangenen, kan men toevoegen aan de reeds lange lijst van mislukkingen en stilzitten. Intussen zetten de criminelen hun activiteiten vrolijk voort. Tot slot wil ik nog iets zeggen over extraordinary rendition, over foltervluchten en geheime gevangenissen. Ik kan alleen maar dromen van een verenigde Europese Raad die elke lidstaat verplicht tot het uitvoeren van een grondig onderzoek naar mogelijke medeplichtigheid. Een dergelijk resultaat zou wellicht meer kans hebben, indien de Raad de tijdelijke commissie van het Europees Parlement niet zo minachtend zou behandelen. In het verslag van de Raad over de mensenrechten 2006, dat vermoedelijk werd opgesteld onder het gezag van de secretaris-generaal van de Raad, de heer Solana, staat: ‘Het EP heeft een onderzoek uitgevoerd onder leiding van de heer Dick Marty’, maar de heer Dick Marty leidde het onderzoek van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa! Als de heer Solana zelfs niet de moeite neemt om een onderscheid te maken tussen beide organisaties, vraag ik mij af of wij onze beschrijving van hem in ons definitief ontwerpverslag als ‘niet tot samenwerking bereid persoon’ misschien niet als gerechtvaardigd mogen beschouwen."@nl3
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@pl16
"Senhor Presidente, espero que o Conselho Europeu vá expressar a sua condenação da Conferência sobre o Holocausto – ou, mais precisamente, a “Conferência de Negação do Holocausto” – acabada de realizar no Irão. Valorizo positivamente o facto de o Presidente do Parlamento o ter feito ainda esta amanhã. É essencial a União Europeia deixe claro ao mais alto nível – o nível dos seus Primeiros-Ministros em reunião – o seu repúdio perante este ultrajante exercício de maldade e ódio. Em relação ao alargamento, é muito triste ver como certos países da UE e certos eurodeputados apenas parecem capazes de encarar a Turquia numa perspectiva negativa e pessimista. De facto, a adesão turca seria uma grande mais-valia para a UE. Claro que há dificuldades e a Turquia tem, efectivamente, obrigações jurídicas que não está a cumprir, mas talvez ajudasse um pouco se o Conselho também honrasse o seu compromisso político e pusesse fim ao isolamento dos cipriotas turcos. O Conselho Europeu também precisa de honrar o seu compromisso de manter a porta aberta para os países balcânicos. Relativamente à questão de tornar a UE mais eficaz no domínio da execução das leis, as conclusões do Conselho Europeu constituem um exercício de contorcionismo. Começam por salientar, muito justamente, que os nossos cidadãos pretendem resultados concretos em matéria de criminalidade transfronteiriça e terrorismo e que a UE não está a conseguir dar a resposta adequada. Mas acabam por confirmar os princípios do Tratado Constitucional – o que é excelente, mas não nos traz nenhuma solução a médio prazo. O facto de o Conselho não ter conseguido dar o seu acordo a uma medida relacionada com transferência de prisioneiros devido ao veto de um Estado-Membro, é mais uma situação a juntar a uma longa lista de fracassos e inacções. Quanto aos criminosos, esfregam as mãos de contentes. Por último, uma palavra sobre o programa da CIA “ ”, sobre os voos secretos da CIA ( ) e sobre prisões secretas. Posso apenas sonhar com um Conselho Europeu unido, impondo a cada um dos seus Estados-Membros a obrigação de proceder a exames minuciosos sobre uma possível cumplicidade. Talvez houvesse alguma hipótese de um resultado destes, se o Conselho não tratasse a Comissão Temporária do Parlamento Europeu com tanto desdém. No seu relatório de 2006, sobre os Direitos Humanos, presumivelmente produzido sob a autoridade do Secretário-Geral Javier Solana, é referido: “O PE efectuou um inquérito dirigido pelo Sr. Dick Marty”, mas o Sr. Dick Marty dirigiu o inquérito da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa! Se o Sr. Solana nem sequer se dá ao trabalho de distinguir entre os dois organismos, então talvez seja justificada a descrição de “pouco cooperante” que dele fazemos no nosso projecto de relatório final."@pt17
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@sk18
"Mr President, I hope the European Council will express its condemnation of the Holocaust Conference – or, more accurately, the ‘Holocaust Denial Conference’ – just held in Iran. I appreciate the fact that the President of Parliament did just that this morning. It is essential that the European Union makes clear at the highest level – that of the assembled Prime Ministers – its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate. On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom. In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU. Of course, there are difficulties and Turkey does have legal obligations it is not fulfilling, but it might help if the Council also fulfilled its political pledge to end the isolation of the Turkish Cypriots. The European Council also needs to fulfil its commitment to keep the door open to the Balkan countries. On making the EU more effective in law enforcement, the draft European Council conclusions are an exercise in contortion. They start by emphasising, quite rightly, that our citizens want concrete results on cross-border crime and terrorism and that the EU is failing to respond adequately. But they end only by confirming the principles of the Constitutional Treaty – which is great, but gives us no medium-term solution. The fact that the Council could not agree a prisoner transfer measure because of a veto by one Member State just adds to the long list of failures and inaction. The criminals are laughing all the way to the bank. Finally, a word about extraordinary rendition, torture flights and secret prisons. I can but dream of a united European Council enjoining each of the Member States to carry out a thorough examination into possible complicity. Maybe there would be more of a chance of such an outcome if the Council did not treat the European Parliament’s temporary committee with such disdain. In its 2006 Human Rights Report, presumably produced under the authority of Council Secretary-General Javier Solana, it says: ‘The EP carried out an inquiry led by Mr Dick Marty’, but Mr Dick Marty led the Council of Europe Parliamentary Assembly’s inquiry! If Mr Solana cannot even bother to distinguish between the two bodies, perhaps our draft final report description of him as ‘uncooperative’ can be considered justified."@sl19
"Herr talman! Jag hoppas att rådet kommer att fördöma Förintelsekonferensen, eller rättare sagt ”Konferensen om förnekandet av förintelsen”, som precis ägde rum i Iran. Jag uppskattar att parlamentets talman gjorde just det i morse. Det är nödvändigt att Europeiska unionen på högsta nivå, de församlade statscheferna, tydligt uttrycker sitt avståndstagande från denna kränkande uppvisning i osämja och hat. När det gäller utvidgningen är det väldigt beklämmande att vissa EU-medlemsstater och vissa parlamentsledamöter enbart tycks hysa negativa åsikter om Turkiet. Ett turkiskt medlemskap skulle faktiskt vara en stor tillgång för EU. Det finns självklart svårigheter och Turkiet har rättsliga åtaganden som landet inte uppfyller, men det kanske skulle hjälpa om rådet också uppfyllde sitt politiska löfte att avbryta isoleringen av turkcyprioterna. Europeiska rådet måste också uppfylla sitt åtagande att hålla dörren öppen för Balkanländerna. När det gäller att effektivisera brottsbekämpningen inom Europeiska unionen är förslaget till Europeiska rådets slutsatser en uppvisning i förvridningar. De börjar med att poängtera, helt riktigt, att våra medborgare vill se konkreta resultat i kampen mot gränsöverskridande brott och terrorism och att Europeiska unionen inte lyckats ge ett lämpligt svar på detta. Men till slut bekräftar de bara principerna i konstitutionsfördraget, vilket är bra men inte ger oss några lösningar på medellång sikt. Faktumet att rådet inte kunde komma överens om en åtgärd för transporten av fångar på grund av att ett av medlemsländerna utövat sin vetorätt är bara ytterligare ett exempel på misslyckanden och overksamhet. Brottslingarna skrattar hela vägen till banken. Slutligen ett ord om extraordinära överlämnanden, tortyrflygningar och hemliga fängelser. Jag kan bara drömma om ett förenat Europeiskt råd som ålägger var och en av medlemsstaterna att göra en omfattande undersökning av möjligheterna till delaktighet. Chansen att detta skulle ske skulle kanske vara större om rådet inte behandlade Europaparlamentets tillfälliga utskott med sådant förakt. I rapporten om mänskliga rättigheter från 2006, som antagligen utarbetades på bemyndigande av rådets generalsekreterare Javier Solana, står det att Europaparlamentet inledde en undersökning under ledning av Dick Marty, men Dick Marty ledde undersökningen för Europarådets parlamentariska församling! Om Javier Solana inte ens bryr sig om att skilja mellan de två organen kanske beskrivningen av honom i vårt förslag till slutrapport som ”ej samarbetsvillig” kan anses vara berättigad."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford (ALDE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"torture flights"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph