Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-347"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-347"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l’Union européenne s’annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s’achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n’ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l’offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n’augurent rien de bon. Si les avocats du «non» sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n’oubliez pas qu’ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l’irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n’est le système, et j’ose espérer que cette Assemblée n’est pas une simple chambre qui se fait l’écho du système, mais qu’elle a encore l’ambition de représenter les peuples de l’Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c’est-à-dire être souverains."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@cs1
"Hr. formand! Det tyske formandskab for Den Europæiske Union ser ud til at blive en prøve. En prøve på institutionernes evne til at tage hensyn til nationernes vilje. Tænkepausen vil slutte, og forhindringen med det franske valg vil være klaret. De, der ikke ønskede forfatningstraktatens fald, vil kunne gå i offensiven. Opdele, afkoble og ophugge: Opskrifterne er mange, planerne talrige, men ingen af dem indeholder forslag om et reelt alternativ til det overstatslige projekt. Kun mulighederne for at tilsidesætte folkeafstemningerne i Nederlandene og Frankrig overvejes, og de synspunkter - jeg burde sige truslerne - fra fru Merkel varsler ilde. Mens modstanderne af forfatningen knap nok tåles her i Parlamentet, må man ikke glemme, at befolkningen lytter til os. Under disse omstændigheder kan jeg kun gentage mine advarsler. Det tyske formandskab må ikke gøre ubodelig skade ved at genoplive en forfatning, som ingen vil have, ud over systemet, og jeg vover at håbe, at Parlamentet ikke blot er en institution, der gentager, hvad systemets siger, men stadig har et ønske om at repræsentere Europas nationer, nationer, der fortsat ønsker at være herrer over deres egen skæbne på deres egen jord, dvs. at være suveræne stater."@da2
"Herr Präsident! Die deutsche EU-Präsidentschaft lässt sich wie ein Test an, eine Prüfung der Fähigkeit der Gemeinschaftsorgane, den Willen der Völker zu berücksichtigen. Die Zeit der Reflexion wird zu Ende gehen und die Hürde der Wahlen in Frankreich wird hinter uns liegen. Diejenigen, die sich nicht mit dem Tod des Verfassungsvertrags abfinden wollten, werden möglicherweise in die Offensive gehen. Aufgliederung, Abkoppelung, Salamitaktik – es gibt viele Rezepte und zahlreiche Pläne, aber keinen Vorschlag für eine wirkliche Alternative zu dem supranationalen Projekt. Es werden lediglich Mittel und Wege geprüft, um die Referenden in den Niederlanden und in Frankreich zu umgehen, und die Stellungnahmen – ich sollte eher sagen, die Drohungen – von Frau Merkel lassen nichts Gutes erwarten. Auch wenn die Verfassungsgegner in unserem Plenum kaum geduldet werden, dürfen Sie nicht vergessen, dass ihnen von den Völkern Gehör geschenkt wird. Unter diesen Umständen kann ich meine Warnungen nur wiederholen. Der deutsche Vorsitz darf nicht den nicht mehr gutzumachenden Fehler begehen, eine Verfassung wieder zum Leben erwecken, die niemand außer dem System haben will, und ich wage zu hoffen, dass dieses Plenum nicht bloß eine Kammer ist, die sich zum Sprachrohr des Systems macht, sondern dass sie noch den Anspruch hat, die Völker Europas zu vertreten. Diese Völker wollen Herr über ihr Schicksal in ihrer Heimat bleiben und souveräne Nationen sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι θα αποτελέσει δοκιμασία. Δοκιμασία της ικανότητας των θεσμικών οργάνων να λαμβάνουν υπόψη τη βούληση των εθνών. Η περίοδος περίσκεψης θα τελειώσει και το εμπόδιο των γαλλικών εκλογών θα έχει ξεπεραστεί. Αυτοί που δεν θέλησαν να αποδεχθούν τον θάνατο της Συνταγματικής Συνθήκης θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν στην επίθεση. Διαχωρισμός, αποσύνδεση, σαλαμοποίηση: οι συνταγές είναι πολλές, τα σχέδια πολλά, όμως κανένα από αυτά δεν προτείνει μια πραγματική εναλλακτική λύση στο υπερεθνικό σχέδιο. Εξετάζονται μόνον τα μέσα να ξεπεραστούν το ολλανδικό και το γαλλικό δημοψήφισμα, και οι θέσεις που υιοθέτησε οι απειλές που διατύπωσε πρέπει να πω η κ. Μέρκελ δεν προοιωνίζουν τίποτε καλό. Μπορεί, βέβαια, εντός του Κοινοβουλίου μας αυτοί που αντιτίθενται στο Σύνταγμα μόλις και μετά βίας να είναι ανεκτοί, ωστόσο όμως να μην ξεχνάτε ότι ο λαός τους ακούει. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορώ μόνο να επαναλάβω τις προειδοποιήσεις μου. Η γερμανική Προεδρία δεν πρέπει να είναι η Προεδρία που θα διαπράξει ανεπανόρθωτη ζημιά αναβιώνοντας ένα Σύνταγμα που κανείς δεν θέλει, εκτός από το σύστημα, και τολμώ να ελπίζω ότι αυτό το Κοινοβούλιο δεν είναι απλά μια αίθουσα που αποτελεί την ηχώ του συστήματος, αλλά ένα Κοινοβούλιο που φιλοδοξεί ακόμη να εκπροσωπεί τα έθνη της Ευρώπης, έθνη που θέλουν να παραμείνουν κύριοι του δικού τους πεπρωμένου στη δική τους επικράτεια, να είναι, δηλαδή, κυρίαρχα έθνη."@el10
"Mr President, the German Presidency of the European Union looks set to be a test. A test of the ability of the institutions to take account of the will of the nations. The period of reflection is going to come to an end and the hurdle of the French elections will have been overcome. Those who did not want to accept the demise of the Constitutional Treaty are going to be able to go on the offensive. Dividing up, decoupling and chopping up: the recipes are many, the plans numerous, but none of them propose a real alternative to the supranational project. Only the means of bypassing the Dutch and French referendums are considered, and the positions adopted – I should say the threats made – by Mrs Merkel do not bode at all well. While those who are against the Constitution are scarcely tolerated within our Assembly, do not forget that they are heard by the people. Under those circumstances, I can only reiterate my warnings. The German Presidency must not be the one to do irreparable damage by reviving a Constitution that no one wants, apart from the system, and I dare to hope that this Assembly is not just a chamber that echoes the system, but that it still aspires to represent the nations of Europe, nations that want to remain masters of their own fate on their own soil, that is to say, to be sovereign nations."@en4
"Señor Presidente, la Presidencia alemana de la Unión Europea se anuncia como una prueba. Una prueba de la capacidad de las instituciones para tener en cuenta la voluntad de los pueblos. El período de reflexión va a concluir y habremos salvado la barrera de las elecciones francesas. Los que no han querido aceptar la defunción del Tratado Constitucional serán capaces de pasar a la ofensiva. Desglose, desvinculación, troceado: las recetas son variadas, los planes muchos, pero ninguno propone una alternativa real al proyecto supranacional. Solo se han estudiado los medios de esquivar los referendos neerlandés y francés, y las tomas de postura –debería decir las amenazas– de la señora Merkel no auguran nada bueno. Mientras los que están en contra de la Constitución son apenas tolerados en nuestra Asamblea, no olviden que los ciudadanos les escuchan. En estas circunstancias, no puedo sino reiterar mis advertencias. La Presidencia alemana no debe cometer lo irreparable resucitando una Constitución que nadie quiere, excepto el sistema, y me atrevo a esperar que esta Asamblea no sea una simple cámara que se hace eco del sistema y que tenga aún la ambición de representar a las naciones de Europa, unas naciones que quieren seguir siendo dueñas de su destino en sus países, es decir, ser naciones soberanas."@es20
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@et5
"Arvoisa puhemies, Saksan puheenjohtajuuskaudesta näyttää tulevan koe – koe, jossa testataan toimielinten kykyä ottaa huomioon kansalaisten tahto. Harkintakausi on päättymässä, ja Ranskan äänestystuloksen aiheuttama este saadaan pian ylitettyä. Ne, jotka eivät suostuneet hyväksymään perustuslakisopimuksen tuhoa, voivat pian ryhtyä hyökkäykseen. Voimme jakaa, irrottaa ja paloitella – reseptejä on monia ja suunnitelmia lukuisia. Yhdessäkään niistä ei kuitenkaan ehdoteta ylikansalliselle hankkeelle todellista vaihtoehtoa. Niissä pohditaan vain keinoja kiertää Alankomaiden ja Ranskan kansanäänestysten tulokset, eivätkä Merkelin kannanotot – vai pitäisikö sanoa uhkaukset – enteile lainkaan hyvää. Vaikka perustuslain vastustajia hädin tuskin suvaitaan Euroopan parlamentissa, älkää kuitenkaan unohtako, että kansa kuulee heitä. Näissä oloissa voin vain toistaa varoitukseni. Saksan puheenjohtajuuskaudesta ei saa tulla puheenjohtajuuskausi, jolla saadaan aikaan korjaamatonta vahinkoa herättämällä jälleen henkiin perustuslaki, jota kukaan ei halua järjestelmää lukuun ottamatta. Rohkenen toivoa, ettei tämä parlamentti toista ainoastaan järjestelmän näkemyksiä vaan pyrkii edelleen edustamaan EU:n kansalaisia, jotka haluavat päättää itse omasta kohtalostaan omalla maaperällään eli olla itsenäisiä kansakuntia."@fi7
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@hu11
"Signor Presidente, la Presidenza tedesca dell’Unione europea si preannuncia un Un della capacità delle Istituzioni di tenere conto della volontà delle nazioni. Il periodo di riflessione volge al termine e l’ostacolo delle elezioni francesi sarà stato superato. Chi non ha voluto accettare la fine del Trattato costituzionale sarà in grado di passare all’offensiva. Dividere, spezzare e smembrare: le ricette sono molte, i progetti numerosi, ma nessuno di questi propone una vera alternativa al progetto sopranazionale. Si considerano solo i mezzi per aggirare i olandese e francese, e le posizioni adottate – dovrei dire le minacce espresse – dal Cancelliere Merkel non preludono a nulla di buono. Pur essendo gli oppositori della Costituzione a malapena tollerati in seno all’Assemblea, non si dimentichi che i cittadini li ascoltano. Date le circostanze, posso solo ribadire i miei avvertimenti. La Presidenza tedesca non deve arrecare danni irreparabili resuscitando una Costituzione che nessuno vuole a parte il sistema, e oso sperare che l’Assemblea non sia solo una cassa di risonanza del sistema, ma che ancora aspiri a rappresentare le nazioni d’Europa, nazioni che vogliono restare padrone del proprio destino sul proprio suolo, ossia essere nazioni sovrane."@it12
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@lt14
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@lv13
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie belooft een test te worden. Daarbij zal in eerste instantie het vermogen van de Europese instellingen om rekening te houden met de wil van het Europese volk op de proef worden gesteld. De denkpauze loopt ten einde en de moeilijke Franse verkiezingen zullen weldra achter de rug zijn. Zij die de dood van het Grondwettelijk Verdrag niet hebben willen aanvaarden, zullen het offensief kunnen hervatten. Verdelen, in stukken snijden of fijnhakken: hoewel de recepten uiteenlopen en de plannen legio zijn, ontbreekt het aan een echt alternatief voor het supranationale project. Er wordt enkel gezocht naar manieren om de resultaten van de referenda in Nederland en Frankrijk te omzeilen. De standpunten van mevrouw Merkel - of liever gezegd de dreigementen die ze heeft geuit - beloven niet veel goeds. Het is algemeen bekend dat de tegenstanders van de Grondwet in dit Parlement nauwelijks worden getolereerd. Toch vergeet u beter niet dat hun stem wel door het volk wordt gehoord. Gezien de omstandigheden kan ik niet anders dan mijn waarschuwingen herhalen. Het is niet aan het Duitse voorzitterschap om onherstelbare schade aan te richten door een nieuwe impuls te geven aan een Grondwet die niemand nog wil, behalve het systeem. Ik durf hopen dat dit Parlement meer is dan een instelling die het systeem naar de mond praat. Ik hoop dat het nog steeds de ambitie heeft om de volkeren van Europa te vertegenwoordigen, volkeren die op eigen bodem heer en meester willen blijven van hun eigen lot, of anders gezegd, die soevereine naties willen zijn."@nl3
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@pl16
"Senhor Presidente, a Presidência alemã da União Europeia anuncia-se como um teste. Um teste à capacidade de as instituições terem em conta a vontade dos povos. O período de reflexão vai terminar e a barreira dos prazos eleitorais franceses será ultrapassado. Aqueles que não quiseram aceitar o fracasso do Tratado Constitucional vão poder passar à ofensiva. Corte, dissociação, subdivisão: as receitas são diversas, os planos numerosos, mas nenhum propõe uma verdadeira alternativa ao projecto supranacional. Só os meios de contornar os referendos holandês e francês são estudados, e as tomadas de posição – eu deveria chamar-lhes ameaças – da senhora chanceler Merkel não auguram nada de bom. Os advogados do "não" são pouco mais que tolerados no seio desta Assembleia, mas não se esqueçam que são ouvidos pelos povos. Nestas circunstâncias, não posso deixar de reiterar as minhas chamadas de atenção. A Presidência alemã não deverá ser aquela que irá cometer o erro irreparável de ressuscitar uma Constituição que já ninguém quer, a não ser o sistema, e ouso esperar que esta Assembleia não seja uma simples câmara de eco do sistema, mas que tenha ainda a ambição de representar os povos da Europa, povos esses que querem continuar senhores do seu destino nos seus países, isto é, ser soberanos."@pt17
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@sk18
"Monsieur le Président, la Présidence allemande de l'Union européenne s'annonce comme un test. Un test sur la capacité des institutions à prendre en compte la volonté des peuples. La période de réflexion va s'achever et le cap des échéances électorales françaises sera dépassé. Ceux qui n'ont pas voulu accepter la mort du Traité constitutionnel vont pouvoir passer à l'offensive. Découpage, découplage, saucissonnage: les recettes sont diverses, les plans nombreux, mais aucun ne propose de véritable alternative au projet supranational. Seuls les moyens de contourner les référendums néerlandais et français sont étudiés, et les prises de positions - je devrais dire les menaces -, de Mme Merkel n'augurent riende bon. Si les avocats du "non" sont à peine tolérés au sein de notre Assemblée, n'oubliez pas qu'ils sont écoutés par les peuples. Dans ces circonstances, je ne peux que réitérer mes mises en garde. La Présidence allemande ne doit pas être celle qui commettra l'irréparable en ressuscitant une Constitution dont plus personne ne veut, si ce n'est le système, et j'ose espérer que cette Assemblée n'est pas une simple chambre qui se fait l'écho du système, mais qu'elle a encore l'ambition de représenter les peuples de l'Europe, peuples qui veulent rester maîtres de leur destin chez eux, c'est-à-dire être souverains."@sl19
"Herr talman! Det tyska ordförandeskapet för EU verkar vara upplagt för att bli ett test. Ett test på institutionernas förmåga att ta hänsyn till nationernas vilja. Perioden av eftertanke kommer att ta slut och hindret med de franska valen kommer att vara avlägsnat. De som inte villa godta konstitutionsfördragets frånfälle kommer att kunna gå till offensiven igen. Dela upp, koppla ifrån, stycka av: recepten är många, planerna talrika, men ingen av dem innehåller ett verkligt alternativ till det överstatliga projektet. Man tänker bara på hur man ska kunna kringgå de nederländska och franska folkomröstningarna och de ståndpunkter som intagits – jag borde säga hot som uttalats – av Angela Merkel bådar inte alls gott. Även de som är emot konstitutionen knappt tolereras här i parlamentet, får ni inte glömma att de hörs av folket. Under dessa omständigheter kan jag bara upprepa mina varningar. Det tyska ordförandeskapet får inte bli det ordförandeskap som gör ohjälplig skada genom att återuppliva en konstitution som ingen, bortsett från etablissemanget, vill ha och jag vågar hoppas att det här parlamentet inte bara är en kammare som är ett eko av etablissemanget, utan det fortfarande strävare efter att företräda nationerna i EU, nationer som själva vill styra över sitt öde på sin egen mark, det vill säga vara suveräna nationer."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Patrick Louis (IND/DEM ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph