Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-337"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-337"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne omtale to punkter, der har med det kommende møde i Det Europæiske Råd at gøre. Det første er indvandringspolitikken. I et nyere dokument fra Forsvarsrådet står der, at globaliseringen vil skabe vindere og tabere på statsligt, regionalt og lokalt plan. I Afrika vil den gennemsnitlige levealder være 22 år, og befolkningen vil koncentrere sig i storbyer med mange arbejdsløse og med konsekvenser i form af humanitære katastrofer, fortvivlelse og migration. Da migration er resultatet af fattigdom, bør man på mødet behandle årsagerne i stedet for at imødegå selve indvandrerne på en sporadisk måde med repressive foranstaltninger. Det andet hænger sammen med EU's udvidelse og derfor også med Tyrkiets vej mod optagelse. De beslutninger, der er truffet i Rådet (udenrigsministrene) synes at være tilfredsstillende, fordi man hermed sender et signal til Tyrkiet, samtidig med at EU tager ansvar for hele vejen igennem at være konsekvent over for sine holdninger. Hvad angår handelen, som ikke er et emne i forbindelse med Tyrkiets optagelse, vil vi utrætteligt gentage, at vi ikke afviser dette, når blot det ikke fører til en nedprioritering af Republikken Cypern eller til en opprioritering af pseudostaten. Republikken Cypern arbejder ufortrødent med at forbedre levevilkårene for tyrkisk-cyprioterne, og i virkeligheden stammer de problemer, de møder i denne forbindelse, fra Tyrkiets ulovlige besættelse af 37 % af Cypern. Om ikke andet bør dette budskab ikke udvandes yderligere på grund af opportunisme og modstridende interesser. Af hensyn til fleksibiliteten og kompromiserne er det i alles interesse, at man ikke opgiver grundlæggende principper og værdier."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte auf zwei Punkte im Hinblick auf die bevorstehende Tagung des Europäischen Rates eingehen. Der erste ist die Migrationspolitik. In einem kürzlich herausgegebenen Papier des Rates „Verteidigung“ wird festgestellt, dass die Globalisierung auf staatlicher, regionaler und gemeinschaftlicher Ebene Gewinner und Verlierer hervorbringen wird. In Afrika liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 22 Jahren, wobei sich die Bevölkerung auf Großstädte mit hohen Arbeitslosenquoten konzentrieren wird, was zu humanitären Katastrophen, zu Hoffnungslosigkeit und Auswanderung führt. Da die Migration ein Ergebnis der Armut ist, sollte sich der Gipfel folglich mit ihren Ursachen beschäftigen, statt sich mit den Zuwanderern selbst in bruchstückhafter Weise und unter Anwendung repressiver Maßnahmen zu befassen. Der zweite Punkt betrifft die Erweiterung der Europäischen Union und demzufolge auch den Fortschritt der Türkei im Hinblick auf den Beitritt. Die Beschlüsse, die der Rat „Außenbeziehungen“ gefasst hat, sind angesichts der Umstände zufriedenstellend, da sie eine Botschaft an die Türkei aussenden und die Europäische Union zugleich die Verantwortung übernimmt, konsequent an ihren Standpunkten festzuhalten Was den Handel betrifft, der nicht Gegenstand des Beitritts der Türkei ist, so sei nur kurz darauf hingewiesen, dass wir ihn nicht ablehnen, vorausgesetzt er wirkt sich nicht nachteilig auf die Republik Zypern aus, während er dem Pseudostaat Vorteile verschafft. Die Republik Zypern setzt sich kontinuierlich dafür ein, den Lebensstandard der türkischen Zyprer zu verbessern, wobei die Probleme, mit denen sie sich bei diesen Bemühungen auseinander setzt, in Wahrheit das Ergebnis der rechtswidrigen Besetzung von 37 % des zyprischen Hoheitsgebiets durch die Türkei sind. Diese Botschaft darf unter keinen Umständen durch ehrgeizige Bestrebungen und gegensätzliche Interessen abgeschwächt werden. Es ist im Interesse aller zu verhindern, dass grundlegende Prinzipien und Werte zugunsten von Flexibilität und Kompromissen aufgegeben werden."@de9
"Mr President, I should like to comment on two points concerning the forthcoming European Council. The first is immigration policy. A recent paper by the Defence Council states that globalisation will produce winners and losers at the level of states, regions and communities. In Africa, the average lifespan is 22 years, while the population will gravitate towards large towns with high rates of unemployment and consequences in terms of humanitarian disasters, despair and migration. Consequently, given that migration is the result of poverty, the summit should address its causes rather than addressing migrants themselves in a fragmentary manner with repressive measures. The second point concerns the enlargement of the European Union and hence also Turkey's progress towards accession. The decisions by the External Affairs Council are, under the circumstances, satisfactory because they send a message to Turkey, while at the same time the European Union is taking the responsibility to appear consistent in its positions throughout. As far as trade is concerned, which is not the object of Turkey's accession, we shall not waste time repeating that we do not reject it, provided it does not cause deteriorations in the Republic of Cyprus or improvements in the pseudo-state. The Republic of Cyprus is working constantly to improve the standard of living of Turkish Cypriots and the difficulties being addressed in this effort are in fact the result of the illegal occupation of 37% of Cyprus by Turkey. If nothing else, this message must not be further watered down with expediencies and competing interests. It is in everyone's interest for the sake of flexibility and compromise for basic principles and values not to be abolished."@en4
"Señor Presidente, quisiera comentar dos puntos relativos al próximo Consejo Europeo. El primero es la política de inmigración. Un documento reciente del Consejo de Defensa afirma que la globalización hará que haya ganadores y perdedores entre los países, las regiones y las comunidades. En África, la esperanza de vida media es de 22 años, mientras que la población gravitará hacia las grandes ciudades con altos índices de desempleo y secuelas en forma de catástrofes humanitarias, desesperación y emigración. Por consiguiente, dado que la inmigración es resultado de la pobreza, la cumbre debe abordar sus causas en lugar de abordar a los propios inmigrantes de manera fragmentaria con medidas represivas. El segundo punto alude a la ampliación de la Unión Europea y por ende también al progreso de Turquía hacia la adhesión. Dadas las circunstancias, las decisiones del Consejo de Asuntos Exteriores son satisfactorias, porque envían un mensaje a Turquía, y al mismo tiempo la Unión Europea asume la responsabilidad de parecer coherente en todas sus posiciones. Por lo que respecta al comercio, que no es objeto de la adhesión de Turquía, no vamos a perder el tiempo repitiendo que no lo rechazamos siempre que no provoque deterioros en la República de Chipre o mejoras en el seudoestado. La República de Chipre se esfuerza constantemente por mejorar el nivel de vida de los turcochipriotas, y las dificultades que se abordan en este esfuerzo son de hecho consecuencia de la ocupación ilegal del 37 % de Chipre por parte de Turquía. Aunque solo sea eso, este mensaje no debe diluirse más con urgencias e intereses competitivos. A todos nos interesa, por motivos de flexibilidad y compromiso, que no se anulen los principios y valores básicos."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kommentoida kahta asiaa, jotka liittyvät tulevaan Eurooppa-neuvostoon. Niistä ensimmäinen on maahanmuuttopolitiikka. Puolustusministerien neuvoston hiljattain julkaisemassa asiakirjassa todetaan, että osa maista, alueista ja kunnista selviää globalisaatiosta voittajina, kun taas osa jää häviäjän asemaan. Afrikassa ihmisten keskimääräinen elinikä on 22 vuotta. Ihmiset muuttavat vähitellen suuriin kaupunkeihin, joissa työttömyysluvut ovat korkeat. Tämä aiheuttaa humanitäärisiä katastrofeja, epätoivoa ja muuttoliikettä. Jos siis muuttoliikkeen katsotaan johtuvan köyhyydestä, huippukokouksessa pitäisi keskittyä pikemminkin sen syihin – ei siis hajanaisella tavalla ja sortotoimin itse maahanmuuttajiin. Toinen asiani koskee Euroopan unionin laajentumista ja siten myös Turkin edistymistä liittymisen tiellä. Ulkoasiainministerien neuvoston tekemät päätökset ovat näissä olosuhteissa tyydyttävät, koska ne antavat Turkille selvän viestin, ja samalla Euroopan unioni kantaa vastuunsa ja esiintyy yhtenäisesti näissä kannanotoissaan. Mitä tulee kaupankäyntiin, joka ei ole Turkin liittymisen tavoitteena, emme saa tuhlata aikaa sen toistelemiseen, ettemme vastusta sitä, kunhan se ei aiheuta haittaa Kyproksen tasavallalle tai ole eduksi näennäisvaltiolle. Kyproksen tasavalta pyrkii jatkuvasti parantamaan kyproksenturkkilaisten elinolosuhteita. Ongelmat, joita se ratkoo osana tätä työtä, johtuvat itse asiassa siitä, että Turkki on miehittänyt laittomasti 37 prosenttia Kyproksesta. Tätä viestiä ei saa missään nimessä vesittää jälleen omien etujen ja eturistiriitojen vuoksi. Joustavuuden ja sovitteluratkaisuun pääsemisen näkökulmasta on jokaisen etu, ettei perusperiaatteista ja -arvoista luovuta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais aborder deux points concernant le prochain Conseil européen. Le premier est la politique d’immigration. Un document récent du Conseil Défense déclare que la mondialisation fera des gagnants et des perdants au niveau des États, des régions et des communautés. En Afrique, la durée de vie moyenne est de 22 ans, alors que la population se déplacera vers les grandes villes, ce qui produira un taux de chômage élevé et entraînera une catastrophe humanitaire, le désespoir et la migration. Par conséquent, la migration étant le résultat de la pauvreté, le sommet devrait affronter les causes plutôt que de lutter de manière fragmentaire et avec des mesures répressives contre les immigrants, qui ne sont que les symptômes. Le second concerne l’élargissement de l’Union européenne et donc les progrès de la Turquie sur la voie de l’adhésion. Les décisions du Conseil «Affaires étrangères» sont, au vu des circonstances, satisfaisantes parce qu’elles envoient un message à la Turquie tout en faisant en sorte que l’Union européenne prenne ses responsabilités et se montre cohérente dans ses positions. En ce qui concerne les échanges commerciaux, qui ne font pas l’objet de négociations dans le cadre de l’adhésion de la Turquie, nous ne devons pas perdre de temps à répéter que nous ne les rejetons pas, à condition qu’ils n’entraînent pas de détérioration de la situation à Chypre ni d’amélioration dans la partie nord de l’île. Chypre travaille en permanence à l’amélioration des conditions de vie des Chypriotes turcs, et les difficultés rencontrées dans ce contexte sont le résultat de l’occupation illégale de 37% de l’île par la Turquie. Ce message ne doit surtout pas être dénaturé par l’opportunisme et les intérêts concurrents. Pour le bien de la flexibilité et du compromis, les principes et valeurs fondamentaux ne doivent pas être abolis."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@hu11
"Signor Presidente, vorrei commentare due questioni che riguardano l’imminente Consiglio europeo. La prima è la politica per l’immigrazione. Un recente documento del Consiglio “Difesa” afferma che la globalizzazione creerà vincitori e vinti a livello di Stati, regioni e comunità. In Africa, la durata media della vita è di 22 anni, mentre la popolazione gravita intorno a grandi città con alti tassi di disoccupazione e ripercussioni in termini di disastri umanitari, disperazione e migrazione. Di conseguenza, poiché la migrazione è il risultato della povertà, il Vertice dovrebbe affrontarne le cause, anziché occuparsi dei migranti in sé in modo frammentario con misure repressive. La seconda questione riguarda l’allargamento dell’Unione europea, e quindi anche i progressi della Turchia in vista dell’adesione. Le decisioni del Consiglio “Affari esteri”, date le circostanze, sono soddisfacenti, in quanto inviano un messaggio alla Turchia, mentre nel contempo l’Unione europea si assume la responsabilità di mantenere la coerenza nelle proprie posizioni. Per quanto riguarda il commercio, che non è lo scopo dell’adesione turca, non perderemo tempo a ripetere che non lo respingiamo, purché non rechi danno alla Repubblica di Cipro e non avvantaggi lo pseudo-Stato. La Repubblica di Cipro lavora costantemente al miglioramento della qualità della vita dei turcociprioti e i problemi affrontati nel compiere tale sforzo sono di fatto il risultato dell’occupazione illegale del 37 per cento di Cipro da parte della Turchia. Se non altro, questo messaggio non dev’essere ulteriormente annacquato da opportunismi e interessi contrastanti. E’ nell’interesse di tutti al fine della flessibilità e del compromesso che i principi e i valori fondamentali non vengano aboliti."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wilde ingaan op twee punten met betrekking tot de komende Europese Raad. Het eerste punt betreft het immigratiebeleid. In een recent document van de Defensieraad staat dat de globalisering winnaars en verliezers zal creëren, op het niveau van de landen, de regio’s en de samenlevingen. In Afrika is de gemiddelde levensverwachting 22 jaar. De bevolking zal zich daar concentreren in de grote steden, met alle gevolgen van dien: ontelbare werklozen, rampzalige humanitaire situaties, wanhopigheid en emigratie. Als emigratie het gevolg is van armoede, zou de Raad de oorzaken hiervan moeten aanpakken, in plaats van de immigranten aan te pakken met gefragmenteerde, repressieve maatregelen. Het tweede punt, mijnheer de Voorzitter, houdt verband met de uitbreiding van de Europese Unie, en dus met het verloop van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. De besluiten van de Raad buitenlandse zaken kunnen, in de gegeven omstandigheden, als tevredenstellend worden beschouwd, aangezien daarmee een boodschap wordt gestuurd aan Turkije, en de Europese Unie de verantwoordelijkheid op zich neemt om tot het einde toe consequent te blijven in haar houding. Wat de handel betreft - die geen onderwerp is van de onderhandelingen met Turkije - zullen wij nooit moe worden te herhalen dat wij hier niet tegen zijn, onder voorwaarde dat de Cyprische Republiek niet op een lager plan komt te staan, of de pseudo-staat in het noordelijk gedeelte op een hoger plan. De Cyprische Republiek ijvert onvermoeibaar voor een verbetering van de levensomstandigheden van de Turks-Cyprioten en de moeilijkheden die zich bij deze inspanningen voordoen, vloeien voort uit de illegale bezetting van 37 procent van Cyprus door Turkije. Met moet ervoor zorgen, mijnheer de Voorzitter, dat deze boodschap niet verder wordt gebagatelliseerd, op grond van opportunistische overwegingen en tegengestelde belangen. Het is in het belang van allen dat de fundamentele beginselen en waarden niet worden opgeofferd aan soepelheid en een compromis."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de comentar dois pontos relacionados com o próximo Conselho Europeu. O primeiro é a política de imigração. Declara-se num documento recente do Conselho “Defesa” que a globalização vai ter vencedores e vencidos ao nível dos Estados, regiões e comunidades. Em África, o tempo de vida útil é em média 22 anos, ao passo que a população está a mudar-se para as grandes cidades, com elevadas taxas de desemprego e graves consequências em termos de catástrofes humanitárias, desespero e migração. Consequentemente, dado que a migração é o resultado da pobreza, a Cimeira deve enfrentar as suas causas em vez de enfrentar os próprios migrantes de forma fragmentada e com medidas repressivas. O segundo ponto diz respeito ao alargamento da União Europeia e consequentemente também aos progressos da Turquia na via da adesão. Dadas as circunstâncias, as decisões do Conselho “Assuntos Externos” são satisfatórias porque enviam uma mensagem à Turquia, ao mesmo tempo que a União Europeia assume a responsabilidade de se mostrar coerente em todas as suas posições. No que se refere ao comércio, que não é objecto da adesão da Turquia, não perderemos tempo a repetir que não o rejeitamos, desde que não prejudique a República de Chipre em benefício do pseudo-Estado. A República de Chipre trabalha em permanência para melhorar o nível de vida dos cipriotas turcos, e as dificuldades que esse esforço visa resolver são, de facto, consequência da ocupação de 37% de Chipre pela Turquia. Quanto mais não seja, esta mensagem não deve ser ainda mais diluída com expedientes e interesses antagónicos. É do interesse de todos, em nome da flexibilidade e do compromisso, que não sejam abolidos princípios e valores fundamentais."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι οι πολιτικές μετανάστευσης. Ένα πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου Άμυνας αναφέρει: Η παγκοσμιοποίηση θα παραγάγει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μεγαπόλεις με πολλούς ανέργους και συνέπειες στην ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και τη μετανάστευση. Επομένως, εφόσον η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, η Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αιτίες της και όχι, με αποσπασματικό τρόπο και με κατασταλτικά μέτρα, τους ίδιους τους μετανάστες. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σχετίζεται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικές, διότι με αυτές στέλνεται ένα μήνυμα στην Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη να φανεί συνεπής στις θέσεις της μέχρι τέλους. Όσον αφορά το εμπόριο δε, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ένταξης της Τουρκίας, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν το απορρίπτουμε, φτάνει να μην οδηγήσει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία δουλεύει ασταμάτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων και, στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την προσπάθεια απορρέουν από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην τύχει άλλων εκπτώσεων, κύριε Πρόεδρε, χάριν σκοπιμοτήτων και ανταγωνιστικών συμφερόντων. Είναι προς το συμφέρον όλων για χάρη της ευελιξίας και του συμβιβασμού να μην καταργούνται βασικές αρχές και αξίες."@sl19
"Herr talman! Jag vill kommentera två punkter som rör det kommande rådsmötet. Den första gäller invandringspolitiken. I ett dokument från försvarsrådet nyligen konstaterar man att globaliseringen kommer att resultera i både vinnare och förlorare på statlig, regional och kommunal nivå. Medellivslängden i Afrika är 22 år, och befolkningen kommer att dras till stora städer med hög arbetslöshet, vilket får konsekvenser i form av mänskliga katastrofer, misströstan och migration. Migrationen är en följd av fattigdom, och därför bör man vid toppmötet ta itu med orsakerna till denna i stället för att vidta ryckvisa repressiva åtgärder mot migranterna själva. Den andra punkten gäller EU:s utvidgning och därmed också Turkiets fortsatta väg mot anslutning. Besluten i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) är efter omständigheterna godtagbara, eftersom de innehåller ett budskap till Turkiet och eftersom EU samtidigt vinnlägger sig om att framstå som alltigenom konsekvent i sin inställning. När det gäller handeln, som inte berörs av Turkiets anslutning, ska vi inte spilla någon tid på att upprepa att vi inte avvisar den, förutsatt att det inte leder till försämringar i Republiken Cypern eller lättnader i pseudostaten. Republiken Cypern arbetar ständigt med att höja turkcyprioternas levnadsstandard, och de svårigheter som måste hanteras i samband med denna insats är i själva verket en följd av Turkiets olagliga ockupation av 37 procent av Cypern. Detta budskap får framför allt inte vattnas ur ytterligare av opportunitetsskäl eller på grund av motstridiga intressen. Det ligger i allas intresse, för att vi ska vara flexibla och kunna kompromissa, att det inte görs avsteg från grundläggande principer och värderingar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph