Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-332"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-332"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil gerne på det kraftigste opfordre det finske formandskab til at holde op med at luske omkring som katten om den varme grød og sætte en diskussion om placeringen af hovedkvarteret for det europæiske navigationssystem Galileo på dagsordenen for Rådets møde i morgen. Jeg blev inspireret til at fremsætte denne opfordring ved de foruroligende nyheder, der er kommet frem efter gårsdagens samtaler mellem transportministrene fra EU-25. Det mislykkedes ikke kun for ministrene at blive enige om hovedkvarteret for agenturet, men de drog også tidligere løfter fra Rådet i tvivl. I den forbindelse vil jeg gerne minde Parlamentet om løfter for tre år siden, hvor EU's stats- og regeringschefer helt klart erklærede, at de nye medlemsstater skulle prioriteres ved valget af placeringer til nye agenturer. Hvad er der sket siden da? I de seneste to år er der blevet oprettet seks nye agenturer i Unionen, hvoraf kun ét, Frontex, er placeret i en af de 10 nye medlemsstater - i dette tilfælde Polen. De andre er endt i Sverige, Frankrig og Grækenland. Nu hører vi fra diplomaterne, at de gamle medlemsstater i hemmelighed har besluttet, at Galileo også vil blive placeret i de gamle EU-15. Bortset fra diskussionerne om hovedkvarteret for Galileo-systemet vil jeg også bede Rådet bekræfte, at de tre år gamle løfter om at prioritere de nye medlemsstater ved placeringen af agenturer stadig står ved magt. Derfor bør Galileo placeres i Den Tjekkiske Republik, Malta eller Slovenien, naturligvis under forudsætning af at disse lande kan tilbyde konkurrencedygtige projekter. Jeg tror fuldt og fast på, at det bør være en del af EU's politik at respektere konklusionerne fra Rådets topmøder. Ellers er de intet andet end ubrugelige stykker papir."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte die finnische Präsidentschaft dringend und nachdrücklich bitten damit aufzuhören, um den heißen Brei herumzureden, und eine Aussprache über den Ort des Hauptsitzes des europäischen Navigationssystems Galileo in die Tagesordnung des morgigen Rates aufzunehmen. Zu dieser Aufforderung haben mich die beunruhigenden Neuigkeiten veranlasst, die aus den gestrigen Gesprächen zwischen den Verkehrsministern der EU-25 bekannt geworden sind. Die Minister haben es nicht nur versäumt, eine Entscheidung über den Hauptsitz der Agentur zu treffen, sondern sie haben sogar verschiedene Versprechungen des Rates in Frage gestellt. In diesem Zusammenhang möchte ich das Hohe Haus an die vor drei Jahren bei einem Gipfel erfolgten Zusagen erinnern, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU klar verkündeten, dass die neuen Mitgliedstaaten Priorität bei der Auswahl der Orte für neue Agenturen hätten. Was ist seitdem geschehen? In den letzten zwei Jahren wurden sechs neue Agenturen in der Union eingerichtet, von denen nur eine, Frontex, ihren Sitz in einem der zehn neuen Mitgliedstaaten hat – in diesem Falle Polen. Die anderen sind in Schweden, Frankreich und Griechenland gelandet. Nun hören wir aus Diplomatenkreisen, dass die alten Mitgliedstaaten im Geheimen entschieden haben, dass der Hauptsitz von Galileo ebenfalls auf dem Grundgebiet der alten EU-15 angesiedelt sein wird. Abgesehen von den Diskussionen über den Hauptsitz des Galileo-Navigationssystems fordere ich den Rat auf zu bestätigen, dass die drei Jahre alte Zusage, die neuen Mitgliedstaaten bei der Standortauswahl für Agenturen zu bevorzugen, noch immer gültig ist. Entsprechend sollte der Sitz von Galileo nach Tschechien, Malta oder Slowenien gelegt werden, vorausgesetzt natürlich, dass diese Länder wettbewerbsfähige Projekte anbieten können. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Teil der EU-Politik sein sollte, die auf Gipfeltreffen des Rates angenommenen Schlussfolgerungen zu respektieren. Ansonsten sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καλέσω με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη φινλανδική Προεδρία να σταματήσει τις περιστροφές και να συμπεριλάβει μια συζήτηση για την έδρα των γραφείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλοήγησης Galileo στην ατζέντα του αυριανού Συμβουλίου. Αφορμή για αυτήν την έκκληση ήταν οι ανησυχητικές ειδήσεις που προέκυψαν από τις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ των 25. Οι υπουργοί όχι μόνο δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για την έδρα των γραφείων του οργανισμού, αλλά επίσης δημιούργησαν αμφιβολίες σχετικά με προηγούμενες υποσχέσεις που έδωσε το Συμβούλιο. Εν προκειμένω, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν πριν από τρία χρόνια σε μια διάσκεψη κορυφής όπου οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ δήλωσαν σαφώς ότι τα νέα κράτη μέλη θα είχαν προτεραιότητα όσον αφορά την επιλογή των εδρών νέων οργανισμών. Τι συνέβη έκτοτε; Τα δύο τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν έξι νέοι οργανισμοί στην Ένωση, εκ των οποίων μόνο ένας, ο Frontex, έχει την έδρα του σε ένα από τα δέκα νέα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στην Πολωνία. Οι άλλοι κατέληξαν στη Σουηδία, στη Γαλλία και την Ελλάδα. Τώρα ακούμε από διπλωμάτες ότι τα παλαιά κράτη μέλη αποφάσισαν κρυφά ότι η έδρα του Galileo θα βρίσκεται επίσης στο έδαφος της ΕΕ των 15. Πέρα από τις συζητήσεις για τα γραφεία του συστήματος Galileo, θέλω να καλέσω επίσης το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι η δέσμευση που ανελήφθη πριν από τρία χρόνια σχετικά με την προτεραιότητα των νέων κρατών μελών όσον αφορά τις έδρες των οργανισμών εξακολουθεί να ισχύει. Άρα, η έδρα του Galileo θα πρέπει να είναι στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Μάλτα ή τη Σλοβενία, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι οι χώρες αυτές μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά σχέδια. Πιστεύω σθεναρά ότι ο σεβασμός των συμπερασμάτων των διασκέψεων κορυφής του Συμβουλίου πρέπει να αποτελέσει μέρος της πολιτικής της ΕΕ. Διαφορετικά, δεν είναι τίποτα περισσότερο από άχρηστα κομμάτια χαρτιού."@el10
"Mr President, I wish to urge the Finnish Presidency, in the strongest terms, to stop beating about the bush and to include a debate on the location of the headquarters of the Galileo European Navigation System in tomorrow’s Council agenda. I was motivated to make this call by the disturbing news that has emerged from yesterday’s talks between the transport ministers of the EU-25. Not only did the ministers fail to decide on the headquarters of the agency, but they even called into doubt previous promises made by the Council. In this connection, I would remind the House of the undertakings made three years ago at a summit where EU Heads of State clearly declared that the new Member States would have priority when it came to selecting locations for new agencies. What has happened since then? Over the past two years, six new agencies have been founded in the Union, only one of which, Frontex, is based in one of the ten new Member States – in this case Poland. The others have ended up in Sweden, France and Greece. Now we hear from diplomats that the old Member States have secretly decided that the headquarters of Galileo will also be located on the territory of the old EU-15. Apart from discussions on the headquarters of the Galileo system, I would also call on the Council to confirm that the three year old commitment on prioritising the new Member States when it comes to locating agencies still stands. Accordingly, Galileo should be located in the Czech Republic, Malta or Slovenia, provided, of course, that these countries can offer competitive projects. I firmly believe that it should be part of EU policy to respect the conclusions adopted at Council summits. Otherwise, they are nothing more than useless scraps of paper."@en4
"Señor Presidente, quiero instar terminantemente a la Presidencia a que deje de andarse por las ramas e incluya un debate sobre la ubicación de la sede del Sistema de Navegación Europeo Galileo en el orden del día del Consejo de mañana. Me he visto impulsada a formular esta demanda por las inquietantes noticias emanadas de las conversaciones que tuvieron lugar ayer entre los Ministros de Transporte de la UE-25. No solo los Ministros no decidieron la sede de la agencia, sino que llegaron a poner en tela de juicio anteriores promesas del Consejo. A este respecto, quisiera recordar a la Cámara los compromisos contraídos hace tres años en una cumbre en la que los Jefes de Estado de la Unión Europea decidieron claramente que los nuevos Estados miembros tendrían prioridad a la hora de seleccionar emplazamientos para nuevas agencias. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? En los últimos dos años se han creado seis nuevas agencias en la Unión, y solo una de ellas, Frontex, está ubicada en uno de los diez nuevos Estados miembros, a saber, en Polonia. Las otras han terminado instalándose en Suecia, Francia y Grecia. Ahora los diplomáticos dicen que los antiguos Estados miembros han decidido en secreto que la sede de Galileo también se emplazará en el territorio de la antigua UE-15. Al margen de los debates acerca de la sede del sistema Galileo, también insto al Consejo a que confirme que el antiguo compromiso de hace tres años sobre la prioridad de los nuevos Estados miembros a la hora de emplazar agencias sigue siendo válido. En consecuencia, Galileo debe emplazarse en la República Checa, Malta o Eslovenia, siempre, claro está, que estos países puedan ofrecer proyectos competitivos. Creo firmemente que debe formar parte de la política de la Unión Europea respetar las conclusiones adoptadas en las cumbres del Consejo. De otro modo, no serán más que trozos de papel inservibles."@es20
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@et5
"Arvoisa puhemies, vaadin puheenjohtajavaltio Suomea lopettamaan kiertelyn ja kaartelun ja ottamaan eurooppalaisen Galileo-navigointijärjestelmän päätoimipaikan sijainnista käytävän keskustelun Eurooppa-neuvoston huomiselle esityslistalle. Tämä vaatimus perustuu niihin levottomuutta herättäviin tietoihin, joita olemme saaneet eilisistä 25 jäsenvaltion EU:n liikenneministerien välisistä neuvotteluista. Ministerit eivät ensinnäkään onnistuneet tekemään päätöstä viraston päätoimipaikasta, ja sen lisäksi he vielä kyseenalaistivat neuvoston antamat lupaukset. Muistutan tältä osin Euroopan parlamenttia sitoumuksista, jotka tehtiin kolme vuotta sitten huippukokouksessa, jossa EU:n valtionpäämiehet vakuuttivat selvin sanoin, että uudet jäsenvaltiot asetettaisiin etusijalle uusien virastojen toimipaikkoja valittaessa. Mitä tuon jälkeen on sitten tapahtunut? Viimeisten kahden vuoden aikana Euroopan unioniin on perustettu kuusi uutta virastoa, joista ainoastaan yhden, Frontexin, toimipaikka on yhdessä kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta – tässä tapauksessa Puolassa. Loput virastot päätyivät Ruotsiin, Ranskaan ja Kreikkaan. Nyt diplomaatit kertovat vanhojen jäsenvaltioiden päättäneen salassa, että myös Galileon päätoimipaikka valitaan vanhan, 15 jäsenvaltion EU:n alueelta. Galileo-järjestelmästä vastaavan viraston päätoimipaikkaa koskevien keskustelujen lisäksi pyydän neuvostoa myös vahvistamaan, että kolme vuotta vanha sitoumus asettaa uudet jäsenvaltiot etusijalle virastojen toimipaikkoja valittaessa on yhä voimassa. Sen mukaisesti Galileo pitäisi sijoittaa Tšekin tasavaltaan, Maltaan tai Sloveniaan – tietenkin sillä edellytyksellä, että näillä mailla on tarjota kilpailukykyisiä hankkeita. Olen vakaasti sitä mieltä, että Eurooppa-neuvostoissa hyväksyttyjen päätelmien noudattamisen pitäisi olla keskeinen osa EU:n toimintatapoja. Muutoin ne ovat vain hyödyttömiä paperikasoja."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais vivement inviter la présidence finlandaise à cesser de tourner autour du pot et à faire figurer un débat sur le siège du système européen de navigation Galileo à l’agenda du Conseil de demain. Ce qui m’a motivée à lancer cet appel, c’est la nouvelle dérangeante qui est ressortie des pourparlers d’hier entre les ministres des transports de l’UE-25. Non seulement les ministres ne sont pas parvenus à décider de l’emplacement du siège de l’agence, mais ils ont aussi remis en question les promesses faites au préalable par le Conseil. À cet égard, je voudrais rappeler à l’Assemblée les engagements pris il y a trois ans lors d’un sommet où les chefs d’État de l’UE ont clairement déclaré que les nouveaux États membres auraient la priorité lors du choix des sièges des nouvelles agences. Or, que s’est-il passé depuis? Ces deux dernières années, six nouvelles agences ont été fondées dans l’Union, et une seule - Frontex - est installée dans un des dix nouveaux États membres, dans ce cas la Pologne. Les autres se sont retrouvées en Suède, en France et en Grèce. Nous entendons maintenant de la bouche des diplomates que les anciens États membres ont décidé en secret que le siège de Galileo serait lui aussi établi sur le territoire de l’ancienne UE-15. Au-delà des discussions sur le siège du système Galileo, je voudrais demander au Conseil de confirmer que l’engagement d’il y a trois ans sur la priorité accordée aux nouveaux États membres pour l’implantation des nouvelles agences tient toujours. En conséquence, Galileo devrait échoir à la République tchèque, à Malte ou à la Slovénie, à condition évidemment que ces pays puissent présenter des projets compétitifs. Je crois vraiment que le respect des conclusions adoptées lors des différents sommets doit faire partie de la politique européenne, sinon elles ne seront que des papelards inutiles."@fr8
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@hu11
"Signor Presidente, vorrei invitare la Presidenza finlandese, con la massima gravità, a smettere di tergiversare, prevedendo un dibattito sulla collocazione della sede del sistema europeo di navigazione satellitare Galileo nel programma del Consiglio di domani. Mi ha spinto a rivolgere quest’invito la notizia inquietante emersa dai colloqui di ieri tra i ministri dei Trasporti dell’Unione a 25. Non solo i ministri non sono riusciti a decidere sulla sede dell’agenzia, ma hanno anche messo in discussione le promesse precedentemente espresse dal Consiglio. A tale proposito, vorrei ricordare all’Assemblea gli impegni presi tre anni fa nel corso di un Vertice in cui i capi di Stato comunitari hanno inequivocabilmente dichiarato che i nuovi Stati membri avrebbero avuto la priorità nell’assegnazione delle sedi di nuove agenzie. Che cosa è successo nel frattempo? Negli ultimi due anni sono state fondate sei nuove agenzie nell’Unione, di cui solo una, FRONTEX, ha sede in uno dei dieci nuovi Stati membri – in questo caso la Polonia. Le altre alla fine sono state collocate in Svezia, Francia e Grecia. Ora sentiamo dire dai diplomatici che i vecchi Stati membri hanno segretamente deciso che anche la sede di Galileo verrà posta sul territorio della vecchia Europa a 15. Oltre alle discussioni sulla sede del sistema Galileo, vorrei anche rivolgermi al Consiglio affinché confermi che l’impegno di tre anni fa a dare la priorità ai nuovi Stati membri nella collocazione delle agenzie è ancora valido. Di conseguenza, Galileo andrebbe collocato nella Repubblica ceca, a Malta o in Slovenia, posto naturalmente che tali paesi possano offrire progetti competitivi. Credo fermamente che debba far parte della politica comunitaria rispettare le conclusioni adottate in seno ai Vertici del Consiglio. Altrimenti non sono nulla più che inutili pezzi di carta."@it12
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@lt14
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@lv13
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil een dringend beroep doen op het Finse voorzitterschap om niet langer om de hete brei heen te draaien en een debat over de locatie van het hoofdkwartier van het Europese navigatiesysteem Galileo op te nemen op de agenda voor de Raad van morgen. Ik doe dit verzoek naar aanleiding van het verontrustende nieuws dat mij ter ore kwam na de gesprekken tussen de ministers van Vervoer van de EU-25 van gisteren. De ministers zijn er niet alleen niet in geslaagd het eens te worden over het hoofdkwartier van het agentschap, maar zij hebben zelfs eerdere beloften van de Raad in twijfel getrokken. Binnen deze context wil ik het Parlement er graag aan herinneren dat regeringsleiders van de EU drie jaar geleden, tijdens een Raadsvergadering, duidelijk hebben verklaard dat de nieuwe lidstaten prioriteit zouden krijgen wanneer er een locatie voor nieuwe agentschappen zou worden gezocht. Wat is er sindsdien gebeurd? De afgelopen twee jaar zijn zes nieuwe agentschappen binnen de Unie opgericht en slechts één daarvan, Frontex, is in een van de tien nieuwe lidstaten gevestigd - in dit geval Polen. De andere werden gevestigd in Zweden, Frankrijk en Griekenland. Nu horen wij van diplomaten dat de oude lidstaten stiekem hebben besloten het hoofdkwartier van Galileo ook in een van de oude EU-15-landen te vestigen. Los van de discussie over het hoofdkwartier van het Galileo-project, wil ik de Raad ook vragen te bevestigen dat de drie jaar oude toezegging om nieuwe lidstaten voorrang te verlenen bij het zoeken naar locaties voor nieuwe agentschappen nog steeds geldig is. Volgens deze afspraak zou Galileo moeten worden gevestigd in Tsjechië, op Malta of in Slovenië, mits deze landen natuurlijk concurrerende projecten kunnen aanbieden. Ik ben zonder meer van mening dat in het EU-beleid dient te worden vermeld dat tijdens Raadsvergaderingen goedgekeurde conclusies moeten worden gerespecteerd. Anders zijn deze conclusies niet veel meer dan nutteloze papierknipsels."@nl3
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@pl16
"Senhor Presidente, quero instar veementemente a Presidência finlandesa a deixar-se de rodeios e a incluir um debate sobre a localização da sede do Sistema Europeu de Navegação por Satélite Galileo na agenda do Conselho de amanhã. O que me motivou a fazer este pedido foram as notícias perturbadoras que surgiram das negociações de ontem dos Ministros dos Transportes da UE-25. Os ministros em causa não só não decidiram sobre a sede da agência, como até puseram em dúvida as promessas feitas anteriormente pelo Conselho. Neste contexto, gostaria de lembrar à Câmara o compromisso assumido há três anos numa cimeira em que os Chefes de Estado da UE declararam expressamente que os novos Estados-Membros teriam prioridade na escolha da localização das novas agências. O que aconteceu desde então? Nos últimos dois anos, foram criadas seis novas agências na União, e apenas umas delas, a Frontex, tem sede num dos dez novos Estados-Membros – neste caso, na Polónia. As outras acabaram por ficar na Suécia, em França e na Grécia. Agora, sabemos pelos diplomatas que os antigos Estados-Membros decidiram em segredo que a sede do Galileo também se localizará no território da antiga UE-15. Para além do debate sobre a sede do sistema Galileo, também gostaria de exortar o Conselho a confirmar que o compromisso assumido há três anos, no que diz respeito à preferência pelos novos Estados-Membros quando se trata de localizar agências, continua a vigorar. Se assim for, o Galileo deveria ser localizado na República Checa, em Malta ou na Eslovénia, pressupondo, obviamente, que estes países podem oferecer projectos competitivos. Estou firmemente convicta que o respeito pelas conclusões adoptadas nas cimeiras do Conselho deveria fazer parte da política da UE. Caso contrário, elas não passam de pedaços de papel inúteis."@pt17
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@sk18
"Pane předsedo, důrazně žádám finské předsednictví, aby přestalo chodit kolem horké kaše a zařadilo na zítřejší Radu jednání o umístění sídla evropského navigačního systému Galileo. K této žádosti mě vedou znepokojivé zprávy ze včerejšího jednání ministrů dopravy evropské pětadvacítky. Nejen, že se na sídle úřadu ministři nedohodli, ale dokonce došlo i ke zpochybňování předchozích slibů Evropské rady. V této souvislosti připomínám tři roky starý závazek vrcholného summitu. Tehdy hlavy států Evropské unie jasně konstatovaly, že vznikající agentury budou přednostně umísťovány v nových zemích. A jaký je výsledek? V průběhu uplynulých dvou let vzniklo v Unii šest nových agentur. Pouze jedna z nich sídlí v nové desítce a to je Frontex v Polsku. Další skončily ve Švédsku, ve Francii a v Řecku. A nyní od diplomatů slyšíme, že se staré členské státy tajně dohodly, že na území staré patnáctky bude sídlit i Galileo. Kromě projednání sídla systému Galileo také žádám Radu o jasné potvrzení, že tři roky starý závazek týkající se umísťování agentur přednostně v nových zemích platí, že tedy Galileo by mělo sídlit v České republice, na Maltě nebo ve Slovinsku, samozřejmě pokud tyto země nabídnou konkurenceschopné projekty. Jsem přesvědčena, že součástí politiky Evropské unie musí být respekt k závěrům, které na svých vrcholných summitech přijímá Evropská rada, a také jejich naplňování. Jinak jsou závěry jen zbytečným cárem papíru."@sl19
"Herr talman! Jag vill i starkast möjliga ordalag uppmana det finländska ordförandeskapet att sluta upp med att gå som katten kring het gröt och att på dagordningen för morgondagens rådsmöte föra upp en diskussion om placeringen av Galileos huvudkontor. Anledningen till min uppmaning är de oroväckande nyheter som har sipprat ut från gårdagens samtal mellan transportministrarna i EU:s 25 medlemsstater. Ministrarna misslyckades inte endast med att besluta om byråns huvudkontor, utan de ifrågasatte till och med rådets tidigare löften. Jag vill i detta sammanhang påminna parlamentet om åtagandena vid ett toppmöte för tre år sedan, där EU:s stats- och regeringschefer klart uttalade att de nya medlemsstaterna skulle få förtur i fråga om valet av placeringsort för de nya byråerna. Vad har hänt sedan dess? Under de två senaste åren har sex nya byråer inrättats inom EU, men endast en, nämligen Frontex, har fått sitt säte i någon av de tio nya medlemsstaterna, i detta fall Polen. De övriga har hamnat i Sverige, Frankrike och Grekland. Nu får vi av olika diplomater reda på att de gamla medlemsstaterna i hemlighet har beslutat att Galileos huvudkontor också ska placeras inom de 15 gamla medlemsstaternas territorium. Förutom att diskutera Galileos huvudkontor vill jag även uppmana rådet att bekräfta att åtagandet för tre år sedan om förtur för de nya medlemsstaterna när det gäller placeringen av byråerna fortfarande står fast. Galileo bör följaktligen placeras i Republiken Tjeckien, Malta eller Slovenien, givetvis under förutsättning att dessa länder kan erbjuda konkurrenskraftiga projekt. Jag anser bestämt att det i EU:s politik bör ingå respekt för de slutsatser som antagits vid rådets toppmöten. Annars är dessa slutsatser endast en bunt värdelösa papperslappar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jana Bobošíková (NI ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph