Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-329"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.37.3-329"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne byde rådsformanden og formanden for Kommissionen velkommen. Der er tilsyneladende visse problemer med talerrækkefølgen i Parlamentet efter de ændringer, der er sket i gruppernes størrelse i dag. Jeg skulle have talt tidligere, men lad os tage det op senere. Det er klart, at nogle mennesker stadig er oprørte over, at der foregår bevægelse inden for Parlamentet. Jeg takker rådsformanden for hendes bidrag, ikke bare i dag, men gennem hele det finske formandskab for Den Europæiske Union. Jeg lykønsker navnlig hende selv og hendes regering med deres vedholdenhed og vilje til at engagere sig i det, der må betragtes som en række vanskelige spørgsmål. Selv om nogle af disse spørgsmål fortsat skaber problemer, mener jeg, at der er sket visse fremskridt. For det første med hensyn til Rusland og hele energiområdet, hvor vi har taget betydelige skridt med henblik på at skabe et partnerskab af ligemænd. Det er ikke blot et spørgsmål om, at den ene side er afhængig af den anden; der er tale om gensidig afhængighed på begge sider af forholdet. Men det er uheldigt, at de russiske myndigheder - sundheds- og landbrugsinspektoraterne - udsendte blandede signaler vedrørende den russiske kødimport fra Den Europæiske Union og forsøgte at slå revner i den enighed, der findes inden for Den Europæiske Union om hele spørgsmålet om sundhed og fødevaresikkerhed, efter at vi har kæmpet hårdt og længe i Unionen for at skabe en fælles standard for produkter af god kvalitet og garanteret kvalitet. Jeg håber, at lederne, formanden for Rådet og Kommissionens formand, på Rådets møde i morgen vil finde en hurtig løsning på dette spørgsmål. For det andet med hensyn til udvidelsen og integrationskapaciteten, navnlig i forhold til Tyrkiet, er spørgsmålet om Cypern, trods visse menneskers forsøg på at forenkle spørgsmålet om Tyrkiet til et spørgsmål om for eller imod Cypern, et selvstændigt spørgsmål. Det er et anliggende, hvor det cypriotiske folk og det tyrkiske folk selv skal forsøge at finde en løsning. Men Tyrkiet indgik aftaler med Den Europæiske Union under Ankara-protokollen om at gøre bestemte ting. Hvis de ikke er villige til at overholde denne forudgående aftale og deres forudgående viden om, hvad vi forventer af dem, vil det få følger, men forhandlingerne bør ikke afbrydes helt. Darfur er den mest forfærdende humanitære krise, vi har været vidner til i det 21. århundrede - fortsat folkedrab og etnisk udrensning - og alligevel trækker vi os alle tilbage, siger "hvor skrækkeligt" og tager os til hjertet, men vi gør ikke noget for at finde en løsning på spørgsmålet. Det er de spørgsmål, vi skal have fundet en løsning på straks, ikke bare for vores egen troværdigheds skyld, men for sikkerheden i både Afrika og Den Europæiske Union."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte zunächst die Ratspräsidentin und den Kommissionspräsidenten willkommen heißen. Es scheint Schwierigkeiten mit der Reihenfolge der Redner in diesem Hohen Hause zu geben, nachdem sich die Größe der Fraktionen heute geändert hat. Ich hätte eigentlich schon früher sprechen sollen, aber darüber später mehr. Offenbar regen sich immer noch einige darüber auf, dass im Parlament Veränderungen stattfinden. Ich danke der Ratspräsidentin für ihre Beiträge, die sie nicht nur heute, sondern während des gesamten finnischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union geleistet hat. Ich gratuliere ihr und ihrer Regierung vor allem zu ihrer Hartnäckigkeit und Bereitschaft, sich bei so vielen schwierigen Fragen zu engagieren. Obwohl einige dieser Fragen noch immer Probleme hervorrufen, sind meines Erachtens gewisse Fortschritte gemacht worden. Erstens, was Russland und den gesamten Energiebereich angeht, haben wir in Bezug auf die Schaffung einer Partnerschaft von Gleichberechtigten erhebliche Fortschritte erzielt. Es geht nicht nur darum, dass eine Seite von der anderen abhängig ist, denn in dieser Beziehung besteht eine gegenseitige Abhängigkeit. Es ist jedoch bedauerlich, dass die russischen Behörden – die Gesundheits- und Agraraufsichtsbehörde – sich hinsichtlich der Frage der EU-Fleischimporte nach Russland nicht einheitlich äußerten und versuchten, die Einstimmigkeit, die bei der Gesundheit und Lebensmittelsicherheit innerhalb der Europäischen Union herrschte, zu zerstören, nachdem wir in der Union lange und entschieden dafür gekämpft haben, gemeinsame Normen für gute Qualität und Erzeugnisse garantierter Qualität zu schaffen. Ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs, die Ratspräsidentin und der Kommissionspräsident dieses Thema bei der morgigen Ratstagung mit größter Dringlichkeit behandeln. Zweitens, was die Erweiterungs- und Integrationsfähigkeit insbesondere im Hinblick auf die Türkei betrifft, ist Zypern trotz der Bemühungen einiger, die versuchen, die Türkeifrage zu vereinfachen, indem eindeutig für oder gegen Zypern Stellung zu beziehen ist, ein ganz eigenständiges Problem. Die Zyprer und Türken müssen selbst zu einer Lösung kommen. Allerdings hat die Türkei der Europäischen Union im Rahmen des Ankara-Protokolls zugesichert, bestimmte Dinge zu tun. Wenn sie nicht bereit ist, die Vereinbarungen einzuhalten und das zu erfüllen, was wir von ihr erwarten, muss es ein Nachspiel geben, das aber nicht zur Isolation führen sollte. In Darfur ereignet sich die schrecklichste humanitäre Krise des 21. Jahrhunderts – der Völkermord und die ethnischen Säuberungen werden fortgesetzt – und dennoch sehen wir alle tatenlos zu, sagen „wie furchtbar!“ und schlagen uns an die Brust, unternehmen aber keinerlei Versuche, das Problem zu lösen. Dies sind die Fragen, mit denen wir uns umgehend beschäftigen müssen, nicht nur um unserer eigenen Glaubwürdigkeit, sondern auch um der Sicherheit Afrikas und der Europäischen Union willen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καλωσορίσω στο Σώμα την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα με τη σειρά των ομιλητών στο Σώμα μετά τις αλλαγές που έγιναν σήμερα στον αριθμό των μελών των Ομάδων. Έπρεπε να είχα λάβει τον λόγο νωρίτερα, αλλά θα ασχοληθούμε αργότερα με αυτό το θέμα. Προφανώς, ορισμένοι εξακολουθούν να είναι ενοχλημένοι από τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου για τις παρεμβάσεις της, όχι μόνο σήμερα, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, συγχαίρω την ίδια και την κυβέρνησή της για την επιμονή τους και την προθυμία με την οποία ασχολήθηκαν με πολλά θέματα τα οποία θεωρούνται δύσκολα. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα από τα θέματα αυτά συνεχίζουν να προκαλούν δυσκολίες, φρονώ ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Πρώτον, ως προς τη Ρωσία και το όλο θέμα της ενέργειας, πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ ίσων. Δεν εξαρτάται μόνο η μία πλευρά από την άλλη· υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης και προς τις δύο πλευρές. Εντούτοις, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές –οι εποπτικές αρχές για θέματα υγείας και αγροτικών προϊόντων– έστειλαν ανάμικτα μηνύματα ως προς το θέμα των εισαγωγών προϊόντων κρέατος στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησαν να διασπάσουν την ενότητα μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το όλο θέμα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, αφού είχαμε αγωνιστεί σκληρά επί μακρόν στους κόλπους της Ένωσης για τη δημιουργία κοινών προτύπων καλής ποιότητας και προϊόντων εγγυημένης ποιότητας. Ευελπιστώ ότι, στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου, οι ηγέτες, η Προεδρία του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, θα ασχοληθούν επειγόντως με το θέμα αυτό. Δεύτερον, σχετικά με τη διεύρυνση και την ικανότητα ένταξης, ιδίως ως προς την περίπτωση της Τουρκίας, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να υπεραπλουστεύσουν το θέμα, περιορίζοντάς το στην απλή τοποθέτηση υπέρ ή κατά της Κύπρου, το θέμα της Κύπρου είναι εντελώς ξεχωριστό. Εναπόκειται στους Κυπρίους και τους Τούρκους να συμφωνήσουν μεταξύ τους μια λύση. Εντούτοις, η Τουρκία δεσμεύτηκε μέσω συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του πρωτοκόλλου της Άγκυρας, να προβεί σε ορισμένες ενέργειες. Εάν δεν είναι τώρα διατεθειμένη να τηρήσει αυτήν τη συμφωνία την οποία γνώριζε εκ των προτέρων και γνώριζε τι ακριβώς περιμέναμε να πράξει, πρέπει μεν να υπάρξουν συνέπειες, αλλά δεν πρέπει να διακοπούν οι συνομιλίες. Το Νταρφούρ είναι η πιο φοβερή ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε τον 21ο αιώνα –καθώς συνεχίζεται η γενοκτονία και οι εθνικές εκκαθαρίσεις– αλλά, παρόλα αυτά, περιοριζόμαστε απλώς να αναφωνούμε «τι φοβερό!» και να διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας, χωρίς να κάνουμε τίποτε για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσως, όχι μόνο χάριν της αξιοπιστίας μας, αλλά και χάριν της προστασίας και της ασφάλειας της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Señor Presidente, quiero dar la bienvenida a la Presidenta en ejercicio del Consejo y al Presidente de la Comisión. Al parecer existen algunos problemas en el orden de los oradores de esta sesión tras las modificaciones que han tenido lugar hoy en el tamaño de los Grupos. Yo debería haber intervenido antes, pero hablaremos de ello más adelante. Como es lógico, algunas personas se sienten disgustadas con los cambios en el Parlamento. Quiero dar las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su contribución, no solamente la de hoy, sino durante toda la Presidencia finlandesa de la Unión Europea. En particular quiero felicitar a ella y a su Gobierno por la tenacidad y voluntad de participación en muchas cuestiones difíciles. A pesar de que algunas de estas cuestiones siguen planteando problemas, creo que se han hecho avances. En primer lugar, en lo relacionado con Rusia y todo el ámbito energético, hemos dado importantes pasos hacia la creación de una asociación en pie de igualdad entre las partes. No se trata solamente de que una parte dependa de otra, sino de que exista una interdependencia entre ambas partes de esa relación. Sin embargo, resulta lamentable que las autoridades rusas –la inspección sanitaria y agrícola– hayan estado enviando señales contradictorias en relación con las importaciones de carne a Rusia procedentes de la Unión Europea y hayan intentado dividir la unidad que existe dentro de la Unión Europea en materia de sanidad y seguridad alimentaria, tras una ardua lucha dentro de la Unión para crear una norma común de buena calidad y productos de calidad garantizada. Espero que en la reunión de mañana del Consejo los dirigentes, la Presidenta en ejercicio del Consejo y el Presidente de la Comisión aborden esta cuestión con carácter urgente. En segundo lugar, en lo tocante a la ampliación y la capacidad de integración, sobre todo en el caso de Turquía, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos para intentar reducir la cuestión de Turquía a estar a favor o en contra de Chipre, este país es una cuestión única e independiente. Corresponde al pueblo chipriota y al pueblo turco encontrar por sí mismos una solución. Sin embargo, Turquía asumió ciertos compromisos en el Protocolo de Ankara que celebró con la Unión Europea. Si Turquía no está dispuesta a cumplir lo acordado previamente y lo que ya sabía que esperamos de ella, esta conducta debe tener consecuencias, pero no debemos cerrar la puerta de las negociaciones. Darfur es la crisis humanitaria más terrible que hemos presenciado en el siglo XXI, pues prosigue el genocidio y la limpieza étnica; sin embargo, todos nos lamentamos y nos damos golpes de pecho, pero no hacemos nada por intentar resolver esta situación. Debemos abordar estas cuestiones sin demora, no solo en aras de nuestra propia credibilidad, sino también por la seguridad de África y de la Unión Europea."@es20
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan toivottaa neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan tervetulleiksi. Parlamentin jäsenten puheenvuorojärjestyksessä on ilmeisesti tapahtunut jokin sekaannus sen jälkeen, kun ryhmien kokoja muutettiin tänään. Minun olisi pitänyt puhua aikaisemmin, mutta käsitellään sitä asiaa myöhemmin. Mitä ilmeisimmin jotkut ovat edelleen näreissään siitä, että parlamentin sisällä tapahtuu muutoksia. Kiitän neuvoston puheenjohtajaa hänen työpanoksestaan paitsi tänään myös koko sinä aikana, jonka Suomi on toiminut EU:n puheenjohtajavaltiona. Kiitän häntä ja Suomen hallitusta erityisesti sinnikkyydestä ja halusta tarttua kysymyksiin, joita monet pitivät vaikeina. Vaikka jotkin näistä kysymyksistä ovat edelleen vaikeita, katson, että jonkinlaista edistystä on saatu aikaan. Venäjän kysymyksestä ja koko energia-alasta voidaan ensinnäkin todeta, että olemme ottaneet merkittäviä askeleita kohti tasa-arvoisten osapuolten välisen kumppanuussuhteen luomista. Kyse ei ole suhteesta, jossa vain toinen osapuoli olisi riippuvainen toisesta, vaan tässä suhteessa molemmat ovat vastavuoroisesti riippuvaisia toisistaan. On kuitenkin valitettavaa, että Venäjän viranomaiset – terveys- ja maatalousalan valvontaelimet – antoivat ristiriitaisia viestejä lihan tuonnista Euroopan unionista Venäjälle ja yrittivät särkeä Euroopan unionissa terveys- ja elintarviketurvallisuusasioista vallitsevaa sopua, joka syntyi EU:n pyrittyä pitkään ja hartaasti luomaan hyvää laatua ja taattua laatutuotantoa koskevat yhteiset standardit. Toivon, että neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja ottavat tämän asian kiireesti esiin huomenna Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Toiseksi EU:n laajentumisesta ja kyvystä ottaa uusia jäsenvaltioita, erityisesti Turkki, voidaan todeta, että vaikka jotkut yrittävätkin pelkistää Turkkia koskevan kysymyksen kyproksenmielisten ja Kyproksen-vastaisten väliseksi vastakkainasetteluksi, Kypros on yksittäinen, erillinen asia. Se on ongelma, joka kyproslaisten ja turkkilaisten on ratkaistava itse. Allekirjoittamalla Ankaran pöytäkirjan Euroopan unionin kanssa Turkki kuitenkin sitoutui tekemään tiettyjä asioita. Ellei Turkki halua pitää kiinni tekemistään sitoumuksista eikä toimia siten kuin odotamme sen toimivan, tämän täytyy johtaa seuraamuksiin. Se ei kuitenkaan saa merkitä neuvottelujen katkaisemista kokonaan. Darfurin kriisi on 2000-luvun hirvittävin humanitäärinen kriisi. Vaikka kansanmurha ja etniset puhdistukset jatkuvat, me vetäydymme syrjään ja kauhistelemme asiaa tekemättä kuitenkaan mitään ongelman ratkaisemiseksi. Meidän on puututtava näihin asioihin välittömästi paitsi oman uskottavuutemme myös Afrikan ja Euroopan unionin turvallisuuden vuoksi."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à souhaiter la bienvenue à la présidente en exercice du Conseil et au président de la Commission. Quelques difficultés semblent se poser au niveau de l’ordre de passage des orateurs en raison des changements qui ont eu lieu aujourd’hui dans la taille des groupes. J’étais censé parler plus tôt, mais nous y reviendrons plus tard. De toute évidence, il ne plaît toujours pas à certaines personnes que le Parlement ne soit pas une institution figée. Je remercie la présidente en exercice du Conseil pour ses contributions, non seulement aujourd’hui, mais également tout au long de la présidence finlandaise de l’Union européenne. Je tiens en particulier à la féliciter, elle et son gouvernement, pour la ténacité et volonté affichées de s’atteler à de nombreuses questions considérées comme difficiles. Bien que certaines d’entre elles continuent de poser problème, je pense que des progrès ont été réalisés. Premièrement, en ce qui concerne la question de la Russie et de l’énergie dans son ensemble, des pas d’une importance cruciale ont été accomplis sur la voie d’un partenariat équitable. Il ne s’agit pas seulement d’une relation de dépendance d’une partie par rapport à l’autre. En effet, dans cette relation, les deux parties sont interdépendantes. Néanmoins, il est fâcheux que les autorités russes - les inspections de la santé et de l’agriculture - aient envoyé des signaux contradictoires au sujet des exportations de viande européenne en Russie et essayé de monter les membres de l’Union, généralement unis, les uns contre les autres dans le domaine de la sécurité sanitaire et alimentaire, alors que l’Union s’est battue d’arrache-pied pour établir une norme commune pour une bonne qualité et des produits de qualité garantie. J’espère que, lors du Conseil de demain, les dirigeants, la présidente en exercice du Conseil et le président de la Commission s’efforceront d’apporter une solution à ce point le plus rapidement possible. Deuxièmement, pour ce qui est de l’élargissement et de la capacité d’intégration, en particulier concernant la Turquie, malgré les efforts de certains, qui essaient de simplifier la question turque en la ramenant à deux camps qui s’opposent - pour ou contre Chypre - la question chypriote est un sujet unique et distinct. C’est aux Chypriotes eux-mêmes et aux Turcs eux-mêmes qu’il revient de trouver une solution. Cependant, en concluant des accords avec l’Union européenne dans le cadre du protocole d’Ankara, la Turquie se doit de respecter certaines obligations. Si elle n’est pas disposée à se conformer aux accords acceptés précédemment et aux attentes que nous avons à son égard et dont elle est informée, elle devra en subir les conséquences. Néanmoins, ces dernières ne devraient pas consister en un isolement. C’est au Darfour que se déroule la crise humanitaire la plus effroyable qu’il nous ait été donné de voir en ce début de 21e siècle - génocide et épuration ethnique en continu. Or, nous restons tous en retrait, nous nous exclamons que «c’est horrible", nous mettons dans tous nos états, sans pour autant rien faire pour essayer de remédier à la situation. Telles sont les questions sur lesquelles nous devons nous pencher immédiatement. Il en va de notre propre crédibilité, mais aussi de la sûreté et de la sécurité de l’Afrique et de l’Union européenne."@fr8
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@hu11
"Signor Presidente, vorrei dare il benvenuto alla Presidente in carica del Consiglio e al Presidente della Commissione. Sembra esserci qualche problema con la successione degli oratori in Aula in seguito alle modifiche oggi apportate alle dimensioni dei gruppi. Avrei dovuto parlare prima, ma di questo ci occuperemo dopo. Evidentemente alcuni sono ancora turbati dal movimento in seno all’Assemblea. Ringrazio la Presidente in carica del Consiglio per i suoi contributi, non solo oggi, ma nel corso del mandato della Presidenza finlandese dell’Unione europea. In particolare, mi congratulo con lei e con il suo governo per la tenacia e la disponibilità a impegnarsi in quelle che sono parse molte questioni difficili. Nonostante il fatto che alcune di tali questioni continuino a creare difficoltà, credo si siano compiuti alcuni passi avanti. Innanzi tutto, per quanto riguarda la questione della Russia e l’intero settore energetico, abbiamo compiuto progressi significativi nella creazione di un partenariato tra pari. Non è solo il fatto che una parte dipenda dall’altra; vi è un’interdipendenza da ambo le parti in tale relazione. E’ tuttavia deplorevole che le autorità russe – gli ispettorati sanitari e agricoli – abbiano dato segnali ambigui per quanto concerne la questione delle importazioni di carne dall’Unione europea alla Russia e abbiano tentato di spezzare l’unità esistente all’interno dell’Unione europea in merito all’intera questione della sanità e della sicurezza degli alimenti, dopo che abbiamo combattuto a lungo e duramente in seno all’Unione per creare uno comune di buona qualità e prodotti di qualità garantita. Spero che in seno alla riunione del Consiglio di domani i la Presidente in carica del Consiglio e il Presidente della Commissione affrontino la questione con la massima urgenza. In secondo luogo, per quanto concerne l’allargamento e la capacità d’integrazione, in particolare rispetto alla Turchia, nonostante gli sforzi di alcuni per tentare di ridurre la questione turca al binomio a favore o contro Cipro, Cipro è una questione singola e distinta. E’ compito dei cittadini ciprioti e turchi trovare una soluzione da soli. La Turchia, però, ha siglato accordi con l’Unione europea, ai sensi del Protocollo di Ankara, con taluni obiettivi. Se non sono disposti a onorare l’accordo precedente pur sapendo che cosa ci aspettiamo da loro, devono esserci ripercussioni, ma non una chiusura totale. Quella del Darfur è la crisi umanitaria più sconvolgente cui abbiamo assistito nel XXI secolo – genocidio continuo e pulizia etnica – eppure tutti ci teniamo a distanza, dicendo “che cosa terribile!” e percuotendoci il petto, ma senza far nulla per tentare di risolvere la questione. Sono questi i temi che dobbiamo affrontare immediatamente, non solo per la nostra credibilità, ma per la sicurezza dell’Africa e dell’Unione europea."@it12
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@lt14
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@lv13
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de fungerend voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie hartelijk welkom heten. De veranderingen in de omvang van de fracties die vandaag hebben plaatsgevonden, lijken problemen op te leveren voor de volgorde van de sprekers in het Parlement. Mijn spreektijd zou eerder vandaag zijn, maar daar komen we later wel op terug. Kennelijk hebben sommigen er problemen mee dat er beweging is binnen dit Parlement. Ik dank de fungerend voorzitter van de Raad voor haar bijdragen, niet alleen vandaag, maar gedurende het hele Finse voorzitterschap van de Europese Unie. Ik wens haar en haar regering in het bijzonder geluk met hun vasthoudendheid en bereidheid om betrokken te zijn bij vele kwesties die als ingewikkeld werden beschouwd. Ondanks het feit dat een aantal van die kwesties voor problemen blijft zorgen, ben ik ervan overtuigd dat er vooruitgang is geboekt. Ten eerste hebben wij bij de kwestie-Rusland en het hele energieonderwerp belangrijke stappen gezet in de richting van een partnerschap op voet van gelijkheid. Het gaat er niet alleen om dat de ene partij afhankelijk is van de andere. Er bestaat onderlinge afhankelijkheid tussen beide partijen binnen dat partnerschap. Het is echter spijtig dat de Russische inspectie van volksgezondheid en de inspectie van landbouw tegenstrijdige signalen hebben afgegeven over de import van vlees vanuit de Europese Unie naar Rusland en hebben getracht de eenheid binnen de Europese Unie op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid te verbreken. We hebben binnen de gemeenschap langdurig en hard gestreden voor een gemeenschappelijke kwaliteitsnorm en voor producten met een kwaliteitsgarantie. Ik hoop dat deze kwestie morgen tijdens de bijeenkomst van de Raad hoog op de agenda zal staan van de leiders, de fungerend voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie. Ten tweede heeft een aantal mensen zich, met betrekking tot de uitbreiding en het integratievermogen, met name met het oog op Turkije, ingespannen om de kwestie-Turkije te vereenvoudigen door voor of tegen Cyprus te zijn, maar Cyprus blijft een op zichzelf staande kwestie. Het is aan de Cyprische en de Turkse bevolking zelf om een oplossing te vinden. De voorwaarde voor het openen van onderhandelingen tussen Turkije en de Europese Unie was echter dat het Protocol van Ankara zou worden uitgevoerd. Indien zij terug willen komen op hun eerdere instemming hiermee en vraagtekens zetten bij hetgeen we van hen verwachten, dan moet dat zijn weerslag hebben - maar niet door de onderhandelingen te staken. In Darfoer heeft zich de meest afschrikwekkende humanitaire crisis van de eenentwintigste eeuw afgespeeld: voortdurende genocide en etnische zuiveringen. Toch blijven we allemaal aan de zijlijn staan en zeggen:”wat afschuwelijk!”. We slaan onszelf voor het hoofd maar we doen niets om deze kwestie op te lossen. Dit zijn de kwesties die hoog op de agenda moeten staan, niet vanwege onze eigen geloofwaardigheid, maar vanwege de veiligheid en de zekerheid in Afrika en de Europese Unie."@nl3
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de dar as boas-vindas à Senhora Presidente em exercício do Conselho e ao Senhor Presidente da Comissão. Parece haver alguma dificuldade na ordem de intervenção dos oradores nesta Câmara, isto depois das alterações que hoje tiveram lugar relativamente ao tamanho dos grupos. Eu deveria ter intervido mais cedo, mas falaremos sobre isso mais tarde. Obviamente, algumas pessoas ainda se sentem incomodadas por haver movimento no Parlamento. Os meus agradecimentos à Senhora Presidente em exercício do Conselho pelos seus contributos, não apenas hoje, mas durante todo o período da Presidência finlandesa da União Europeia. Gostaria em especial de a felicitar, bem como ao seu Governo, pela tenacidade e disponibilidade demonstradas para o envolvimento naquelas muitas questões que foram consideradas complexas e difíceis. Embora algumas dessas questões continuem a criar dificuldades, creio que alguns progressos foram obtidos. Em primeiro lugar, relativamente à questão da Rússia e a toda a temática da energia, conseguimos dar importantes passos relativamente à criação de uma parceria de iguais. Não se trata apenas de um lado ser dependente do outro, existe uma interdependência de ambos os lados nesse relacionamento. No entanto, é lamentável que as autoridades russas – as inspecções no domínio da saúde e da agricultura – marcassem posições confusas relativamente ao tema das importações de carne da União Europeia para a Rússia, e tivessem tentado dividir a unidade existente no seio da União Europeia relativamente à questão da saúde e da segurança alimentar, isto depois de termos lutado longa e duramente no seio da União para criar uma norma comum de boa qualidade e de produção de qualidade garantida. Espero que, na reunião do Conselho de amanhã, os dirigentes, a Presidente em exercício do Conselho e o Presidente da Comissão abordem este tema com a máxima urgência. Em segundo lugar, relativamente ao alargamento e à capacidade de integração, particularmente no que respeita à Turquia, apesar dos esforços de alguns que tentam simplificar a questão da Turquia em termos de ser a favor ou contra Chipre, a verdade é que Chipre constitui um tema único e diferenciado. É uma questão para os cipriotas e os turcos encontrarem uma solução entre os dois povos. No entanto, a Turquia, no âmbito do Protocolo de Ancara, entrou em acordos com a União Europeia relativamente a determinadas acções. Se não estão dispostos a honrar o seu acordo inicial e o seu conhecimento prévio daquilo que sabem ser as nossas expectativas em relação às acções da parte deles, nesse caso terá de haver repercussões, mas não deve haver ser um encerramento definitivo. Darfur constitui uma crise humanitária atroz, por nós testemunhada em pleno século XXI – genocídio e limpeza étnica contínuos – e, ainda assim, todos damos um passo atrás e dizemos “que horror!” e sentimos o coração apertado, mas nada fazemos para solucionar o problema. São estas as questões com que temos de nos defrontar de imediato, não apenas em benefício da nossa credibilidade mas também em prol da segurança da África e da União Europeia."@pt17
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@sk18
"Mr President, I should like to welcome the President-in-Office of the Council and the President of the Commission. There seems to be some difficulty with the running order of speakers in the House after the changes that have taken place in the size of groups today. I should have spoken earlier on, but we will deal with that later. Obviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament. I thank the President-in-Office of the Council for her contributions, not just today, but over the period of the Finnish Presidency of the European Union. In particular, I congratulate her and her Government on their tenacity and willingness to be involved in what were considered to be many difficult issues. Despite the fact that some of those issues continue to create difficulties, I believe that some progress has been made. Firstly, with regard to the issue of Russia and the whole energy area, we have made significant steps with regard to creating a partnership of equals. It is not just a matter of one side being dependent on the other; there is an interdependence on both sides of that relationship. However, it is unfortunate that the Russian authorities – the health and agricultural inspectorates – were giving mixed signals with regard to the issue of meat imports into Russia from the European Union and trying to divide the unity that exists within the European Union concerning the whole question of health and food safety, after we fought long and hard within the Union to create a common standard of good quality and guaranteed quality produce. I hope that, at the Council meeting tomorrow, the leaders, the President-in-Office of the Council and the President of the Commission will deal with that issue most urgently. Secondly, with regard to enlargement and integration capacity, particularly as regards Turkey, despite the efforts of some people to try to simplify the issue of Turkey in terms of being in favour of or against Cyprus, Cyprus is a single, separate issue. It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves. However, Turkey entered into agreements with the European Union, under the Ankara Protocol, to do certain things. If they are not willing to live up to their prior agreement and their prior knowledge as regards what we expect them to do, then there have to be repercussions, but it should not be a shut-off. Darfur is the most appalling humanitarian crisis that we have witnessed in the 21st century – continuing genocide and ethnic cleansing – and yet we all stand back, say ‘how terrible!’ and beat our hearts but do not do anything to try to resolve the issue. These are the issues that we have to deal with immediately, not just for our own credibility but for the safety and security of Africa and the European Union."@sl19
"Herr talman! Jag skulle vilja hälsa rådets ordförande och kommissionens ordförande välkomna. Det verkar ha uppstått problem i parlamentet med talarnas ordningsföljd efter de ändringar som har gjorts i gruppernas storlek i dag. Jag skulle ha talat tidigare, men det kan vi ta upp senare. Uppenbarligen är vissa personer fortfarande upprörda över omflyttningen inom parlamentet. Jag tackar rådets ordförande för hennes bidrag inte bara i dag, utan under hela Finlands EU-ordförandeskap. Jag vill framför allt gratulera henne och hennes regering till deras uthållighet och vilja att arbeta med det som anses vara många svåra frågor. Trots att några av dessa frågor fortsätter att skapa problem anser jag att vissa framsteg har gjorts. I fråga om Ryssland och hela energiområdet har vi för det första tagit viktiga steg mot att skapa ett partnerskap för jämlikar. Det handlar inte bara om att den ena sidan är beroende av den andra, utan att förhållandet bottnar i ett ömsesidigt beroende. Det är emellertid olyckligt att de ryska myndigheterna – hälsovårds- och jordbruksinspektionen – gav tvetydiga signaler om importen av kött från EU till Ryssland och att de försökte splittra enigheten inom EU kring hälso- och livsmedelssäkerheten, efter att vi hade kämpat länge och hårt inom EU för att skapa en gemensam standard för bra kvalitet och garanterade kvalitetsprodukter. Jag hoppas att ledarna, rådets ordförande och kommissionens ordförande, på rådets möte i morgon kommer att behandla frågan så snabbt som möjligt. För det andra handlar det om utvidgningen och integrationskapaciteten, i synnerhet för Turkiet. Trots vissa personers ansträngningar att försöka förenkla frågan om Turkiet och frågan om att vara för eller mot Cypern, förblir Cypern en ensam, separat fråga. Det är det cypriotiska och det turkiska folkets uppgift att själva finna en lösning. Turkiet har dock genom Ankaraprotokollet ingått överenskommelser med EU om att genomföra vissa saker. Om Turkiet inte är villigt att uppfylla sin tidigare överenskommelse och sin tidigare erfarenhet och göra det vi förväntar oss av dem, måste det få återverkningar, men inte i form av avstängning. Darfur är den mest skrämmande humanitära kris vi har upplevt under 2000-talet med upprepade folkmord och etnisk rensning. Ändå drar vi oss undan, säger ”så förfärligt” och blir upprörda, men vi gör inget för att försöka lösa problemet. De här frågorna måste vi behandla omgående, inte bara för vår egen trovärdighets skull, utan för tryggheten och säkerheten i Afrika och EU."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the UEN Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph