Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.30.3-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@cs1
"Hr. formand! Fru Lehtomäki kom med en fantastisk oplysning, da hun sagde, at hun har været klar over det automatiske identifikationssystems eksistens siden 2005. Jeg er sikker på, at vores kolleger i den amerikanske Kongres vil være meget interesserede, for de hørte om systemet for omkring en måned siden, og de blev oprørte over, at dette system er blevet anvendt i hemmelighed i fire år stik imod et udtrykkeligt ønske fra Kongressen. Det vil jeg gerne bede Dem forklare, fru Lehtomäki. For det andet: Hvis De har vidst det siden 2005, hvordan kan det så være, at de europæiske borgere ikke har fået noget at vide om det? Dette er helt ærligt ikke blot en klar overtrædelse af aftalen om passageroplysninger, men også et klart brud på EU-borgernes rettigheder. Hvis jeg kigger på omfanget af dette ATS-system, taler vi alle om kampen mod terror som begrundelsen for at indsamle disse data. Men se på teksten i forslaget om ATS. Det er til arbejdsgivere, der ønsker at undersøge jobansøgere; det er til virksomheder, der ønsker at foretage en kontrol; det er til myndigheder, der udsteder licenser, og som ønsker at kontrollere ansøgerne. Det går langt videre end kampen mod terror, og det finder jeg uacceptabelt. De spurgte med rette de amerikanske myndigheder, hvordan forholdet er mellem ATS og aftalen om passageroplysninger. Men jeg mener også, at De skylder den europæiske befolkning at sørge for, at denne undersøgelse offentliggøres. Europa-Parlamentet bør have en kopi af brevet, og De bør komme med en meddelelse til pressen og den europæiske befolkning, hvor De forklarer, hvad der sker med deres data. Desuden vil jeg gerne vide, om det er korrekt, at passageroplysningerne er blevet indlæst i ATS siden 2002, dvs. to år før aftalen om passageroplysninger. Jeg vil også gerne vide, om dette er blevet drøftet på de to uformelle møder den 6. november og den 13. december, dvs. i dag; om De har fået svar fra de amerikanske myndigheder; jeg vil gerne vide, om databeskyttelse var på dagsordenen, og hvis ja, på hvilket grundlag. Jeg vil også gerne have et svar fra både Kommissionen og Rådet om, hvorvidt Europa-Parlamentet og den amerikanske Kongres fremover vil komme med i kontaktgruppen på højt plan. Jeg vil også gerne vide, om Rådet og Kommissionen er klar over, om der findes tilsvarende databaser eller programmer i andre lande. Tænk, hvis det f.eks. ikke var vores amerikanske venner, men russerne, der startede et sådant program. Hvad ville vi så gøre? Jeg mener også, at disse sager klart viser behovet for ikke bare en europæisk ordning for databeskyttelse, men en global standard, der kan beskytte ikke bare passageroplysninger, men også vores bankoplysninger, vores telekommunikationsoplysninger og guderne må vide hvilke andre oplysninger. Endelig vedrørende netop passageroplysninger vil jeg høre, om Kommissionen og Rådet kan bekræfte, at leveringssystemet vil blive afprøvet som aftalt inden månedens udgang. Kan De også fortælle mig - for jeg har været i USA for nylig og fik som passager overhovedet ingen oplysninger om programmet for passageroplysninger eller om mine rettigheder - om De kan bekræfte, at passagererne vil blive informeret om disse ting? Et sidste spørgsmål: Kan Rådet bekræfte, at Europa-Parlamentet vil blive hørt formelt om den kommende aftale om passageroplysninger?"@da2
". Herr Präsident! Frau Lehtomäki hat mir gerade eine unglaubliche Information zuteil werden lassen, als sie sagte, dass ihr das Automated Targeting System seit 2005 bekannt ist. Ich bin mir sicher, dass dies für unsere Kollegen im Kongress der Vereinigten Staaten sehr von Interesse sein wird, da sie erst vor einem Monat von dessen Existenz erfuhren und entsetzt waren, dass es seit vier Jahren ganz im Geheimen besteht – und zwar gegen den ausdrücklichen Wunsch des Kongresses. Sie sollten das erklären, Frau Lehtomäki. Zweitens, wenn Sie es seit 2005 kannten, wie kann es dann sein, dass die Unionsbürger nichts von ihm wussten? Dies ist offen gesagt nicht nur ein klarer Verstoß gegen das Fluggastdatenabkommen, sondern auch ein eindeutiger Verstoß gegen die Rechte der EU-Bürger. Wenn Sie sich den Geltungsbereich dieses ATS ansehen, so rechtfertigen wir die Erhebung dieser Daten alle mit der Terrorismusbekämpfung. Nun ja, sehen Sie sich den Wortlaut des Vorschlags für das ATS an. Es ist für Arbeitgeber, die Bewerber prüfen möchten, für Unternehmen, die Überprüfungen vornehmen möchten, für Behörden, die Genehmigungen ausstellen, die die Antragsteller prüfen möchten. Es geht weit über die Terrorismusbekämpfung hinaus, und ich halte es für inakzeptabel. Sie haben die US-Behörden zu Recht danach gefragt, in welchem Verhältnis dieses ATS zum Abkommen über die Fluggastdatensätze steht. Aber meiner Meinung nach sind Sie es auch der europäischen Öffentlichkeit schuldig, für die Veröffentlichung dieser Ihrer Frage zu sorgen. Das Europäische Parlament sollte eine Kopie dieses Schreibens erhalten, und Sie sollten eine Presseerklärung abgeben und der europäischen Öffentlichkeit erklären, was mit ihren Daten geschieht. Ich möchte darüber hinaus wissen, ob es stimmt, dass die Fluggastdatensätze seit 2002 an das ATS weitergegeben werden – also zwei Jahre, bevor das Fluggastdatenabkommen geschlossen wurde. Ich möchte auch wissen, ob dies bei den beiden informellen Treffen vom 6. November und 13. Dezember – also heute – diskutiert wurde, ob Sie eine Antwort von der US-Behörde erhalten haben. Ich möchte wissen, ob das Thema Datenschutz auf der Tagesordnung stand, und wenn ja, auf welcher Grundlage. Außerdem möchte ich eine Antwort von Kommission und Rat erhalten, ob das Europäische Parlament und der Kongress der Vereinigten Staaten in Zukunft Teil der hochrangigen Kontaktgruppe sein werden. Des Weiteren möchte ich wissen, ob dem Rat und der Kommission ähnliche Datenbanken oder Programme in anderen Ländern bekannt sind. Nehmen wir zum Beispiel an, dass nicht unsere amerikanischen Freunde, sondern die Russen ein solches Programm starten würden – was würden wir dann tun? Meines Erachtens zeigen diese Fälle ganz klar, dass für den Datenschutz nicht nur eine europäische Lösung, sondern eine globale Norm erforderlich ist, die nicht nur die Fluggast-, sondern auch unsere Bank- und Kommunikations- und weiß Gott, welche Daten noch, schützt. Was speziell die Fluggastdatensätze angeht, möchte ich zum Abschluss die Kommission und den Rat bitten, zu bestätigen, dass das PUSH-System wie vereinbart noch vor Monatsende getestet wird. Könnten sie mir auch sagen – weil ich kürzlich in den USA war und als Fluggast weder über das Fluggastdatenprogramm noch über meine Rechte informiert wurde –, ob Sie bestätigen können, dass die Fluggäste entsprechend informiert werden? Eine letzte Frage noch: Kann der Rat bestätigen, dass das Europäische Parlament offiziell zu dem Mandat für das künftige Fluggastdatenabkommen angehört werden wird?"@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η κ. Lehtomäki μου προσέφερε μια εκπληκτική πληροφορία όταν είπε ότι γνώριζε την ύπαρξη του Αυτόματου Συστήματος Στοχοποίησης από το 2005. Είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοί μας στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενδιαφέρονται πολύ να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά, δεδομένου ότι πληροφορήθηκαν την ύπαρξη αυτού του συστήματος μόλις πριν από έναν μήνα και εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός ότι ένα τέτοιο σύστημα λειτουργούσε μυστικά για τέσσερα χρόνια, παρά τη ρητή επιθυμία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό, κυρία Lehtomäki. Δεύτερον, αν το γνωρίζατε από το 2005, για ποιο λόγο δεν το πληροφορήθηκαν οι ευρωπαίοι πολίτες; Ειλικρινά, εν προκειμένω δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια σαφή παραβίαση της συμφωνίας σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, αλλά με σαφή καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ. Ως προς τις δυνατότητες αυτού του Αυτόματου Συστήματος Στοχοποίησης, όλοι μιλάμε για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας ως δικαιολογία για τη συλλογή τέτοιων δεδομένων. Δείτε, όμως, το κείμενο της πρότασης σχετικά με το Αυτόματο Σύστημα Στοχοποίησης. Αυτό το σύστημα προορίζεται για εργοδότες οι οποίοι θέλουν να εξετάσουν υποψήφιους υπαλλήλους· προορίζεται για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ελέγξουν τα στοιχεία ενός προσώπου· προορίζεται για αρχές οι οποίες εκδίδουν άδειες και θέλουν να ελέγξουν τους διάφορους υποψηφίους. Υπερβαίνει κατά πολύ τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Ορθώς ρωτήσατε τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών πώς σχετίζεται αυτό το Αυτόματο Σύστημα Στοχοποίησης με τη συμφωνία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Θεωρώ, όμως, ότι οφείλετε επίσης στους ευρωπαίους πολίτες τη δημοσίευση αυτής της ερώτησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει αντίγραφο της επιστολής, ενώ πρέπει επίσης να προβείτε σε δήλωση προς τον Τύπο και τους ευρωπαίους πολίτες, εξηγώντας τους πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους. Θέλω, επιπλέον, να μας πείτε αν είναι αλήθεια ότι στοιχεία από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών έχουν δοθεί για επεξεργασία από το Αυτόματο Σύστημα Στοχοποίησης μετά το 2002, δύο χρόνια δηλαδή πριν από τη συμφωνία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Θέλω επίσης να πληροφορηθώ κατά πόσον, στις δύο άτυπες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου και στις 13 Δεκεμβρίου –σήμερα δηλαδή– συζητήθηκε αυτό το θέμα και αν λάβατε απάντηση από την αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών· θέλω να μάθω αν η προστασία των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη και, αν ναι, σε ποια βάση. Θέλω επίσης να μου απαντήσουν τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή εάν, στο μέλλον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών θα μετέχουν στην ομάδα επαφής υψηλού επιπέδου. Έχουν υπόψη τους το Συμβούλιο και η Επιτροπή παρόμοιες βάσεις δεδομένων ή προγράμματα σε άλλες χώρες; Αν υποθέσουμε, λόγου χάρη, ότι οι Ρώσοι και όχι οι αμερικανοί φίλοι μας είχαν ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, τι θα κάναμε; Νομίζω επίσης ότι αυτές οι περιπτώσεις καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη ύπαρξης όχι μόνο ενός ευρωπαϊκού συστήματος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά ενός διεθνούς προτύπου το οποίο δεν θα προστατεύει μόνο τα δεδομένα των επιβατών, αλλά επίσης τα τραπεζικά μας δεδομένα, τα δεδομένα των τηλεπικοινωνιών μας και ποιος ξέρει πόσα άλλα είδη προσωπικών δεδομένων. Τέλος, όσον αφορά ειδικώς τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, μπορούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν ότι θα δοκιμαστεί το σύστημα προώθησης, όπως έχει συμφωνηθεί, πριν από τα τέλη αυτού του μήνα; Μπορούν επίσης να με ενημερώσουν –διότι μετέβην πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως επιβάτιδα, δεν έλαβα καμία ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα των καταστάσεων ονομάτων επιβατών ή σχετικά με τα δικαιώματά μου– αν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι οι επιβάτες θα λαμβάνουν σχετική πληροφόρηση; Μια τελική ερώτηση: μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθεί επίσημη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάρτιση της εντολής διαπραγμάτευσης της μελλοντικής συμφωνίας για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών;"@el10
". Señor Presidente, la señora Lehtomäki me acaba de facilitar una información sorprendente al afirmar que sabía de la existencia del sistema de selección automática desde 2005. Estoy segura de que nuestros homólogos del Congreso de los Estados Unidos estarán muy interesados en ello, ya que les fue notificado aproximadamente hace un mes y se mostraron indignados de que dicho sistema haya existido en secreto durante cuatro años en contra de los deseos explícitos del Congreso de los Estados Unidos. Me gustaría que me explicara este extremo, señora Lehtomäki. En segundo lugar, si lo sabía desde 2005, ¿cómo es que los ciudadanos europeos no lo sabían? Francamente estamos no solo ante una flagrante violación del Acuerdo sobre PNR, sino ante una flagrante violación de los derechos de los ciudadanos de la UE. Cuando observamos el ámbito de aplicación de este Sistema de Selección Automática, vemos que todos hablamos de la lucha antiterrorista para justificar la recopilación de estos datos. Pues bien, debemos consultar el texto de la propuesta de este sistema. Es para empresas que desean hacer exámenes a solicitantes de empleo; es para empresas que desean realizar un control; es para autoridades que conceden licencias que desean hacer un examen de los solicitantes. Va más allá de la lucha contra el terrorismo, por lo que me parece inaceptable. Usted ha preguntado con toda razón a los Estados Unidos qué relación guarda este sistema con el Acuerdo sobre PNR. Pero me parece que también tiene la obligación para con el público europeo de hacer que se publique esta investigación. El Parlamento Europeo debe recibir una copia de esta carta, y usted debe hacer una declaración a la prensa y al público europeo en la que explique lo que sucede con sus datos. Me gustaría saber asimismo si es cierto que los PNR se han introducido en el Sistema de Selección Automática desde 2002, es decir, dos años antes de la celebración del Acuerdo sobre PNR. También me gustaría saber si en las dos reuniones informales celebradas el 6 de noviembre y el 13 de diciembre, es decir, hoy, se ha debatido este tema; si ha obtenido una respuesta de las autoridades estadounidenses; me gustaría saber si la protección de datos figuraba en el orden del día, y de ser así, de qué forma. Me gustaría igualmente recibir una respuesta tanto de la Comisión y del Consejo acerca de si el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos formarán parte en el futuro del grupo de contacto de alto nivel. Me gustaría saber también si el Consejo y la Comisión saben de la existencia de bases de datos o programas similares en otros países. Supongamos, por ejemplo, que no sean ya nuestros amigos norteamericanos, sino los rusos los que pongan en marcha un programa de este tipo, ¿qué haríamos? También considero que estos casos demuestran con mucha claridad que es necesario no solo un acuerdo europeo para la protección de datos, sino una norma mundial que proteja no solo los datos de los pasajeros, sino también nuestros datos bancarios, nuestros datos de telecomunicaciones y sabe Dios cuántos otros datos. Por último, y en referencia concreta a los PNR, ¿podrían la Comisión y el Consejo confirmar que el sistema obligatorio se pondrá a prueba, como se acordó, antes de que termine el mes en curso? ¿Podrían decirme igualmente –porque que viajado hace poco a los Estados Unidos y no se me informó en absoluto sobre el programa de PNR ni sobre mis derechos como pasajera– si pueden confirmar que se informará a los pasajeros? Y una última pregunta: ¿puede el Consejo confirmar que se consultará formalmente al Parlamento Europeo acerca del mandato para negociar el futuro acuerdo sobre PNR?"@es20
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@et5
". Arvoisa puhemies, ministeri Lehtomäki yllätti minut kertoessaan, että hän on ollut tietoinen automatisoidusta kohdentamisjärjestelmästä vuodesta 2005 lähtien. Olen varma, että kollegamme Yhdysvaltojen kongressissa ovat hyvin kiinnostuneita asiasta, sillä he saivat tietää asiasta noin kuukausi sitten ja olivat tyrmistyneitä siitä, että järjestelmä on ollut käytössä salaisesti neljä vuotta Yhdysvaltojen kongressin nimenomaisten toiveiden vastaisesti. Arvoisa ministeri Lehtomäki, pyydän teitä valaisemaan asiaa. Jos toiseksi olette tiennyt asiasta vuodesta 2005 lähtien, miksei EU:n kansalaisille ole kerrottu siitä? Suoraan sanoen tässä asiassa rikotaan selvästi paitsi matkustajarekisteritietoja koskevaa sopimusta myös EU:n kansalaisten oikeuksia. Kun puhumme tämän ATS-järjestelmän soveltamisalasta, perustelemme kaikki näiden tietojen keräämistä terrorismin torjumisella. Katsokaapa ATS-järjestelmää koskevaa ehdotusta: se on tarkoitettu työnantajille, jotka haluavat seuloa työnhakijoita. Se on tarkoitettu yhtiöille, jotka haluavat tehdä tilintarkastuksen. Se on tarkoitettu lupia myöntäville viranomaisille, jotka haluavat seuloa hakijoita. Ehdotuksessa on kyse paljon muustakin kuin vain terrorismin torjunnasta, mitä en voi hyväksyä. On aivan oikein, että olette tiedustelleet Yhdysvaltojen viranomaisilta, kuinka ATS-järjestelmä liittyy matkustajarekisteritietoja koskevaan sopimukseen. Katson kuitenkin, että olette EU:n kansalaisille velkaa sen, että vastaus tähän tiedusteluun julkaistaan. Euroopan parlamentin on saatava jäljennös vastauskirjeestä, ja teidän on annettava lehdistölle ja EU:n kansalaisille lausunto, jossa kerrotte, mitä heitä koskevilla tiedoilla oikein tehdään. Haluan myös tietää, pitääkö paikkansa, että matkustajarekisteritietoja on syötetty ATS-järjestelmään vuodesta 2002 lähtien eli jo kaksi vuotta ennen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen voimaantuloa. Haluan lisäksi tietää, onko asiasta keskusteltu 6. marraskuuta ja 13. joulukuuta eli tänään pidetyissä kahdessa epävirallisessa kokouksessa ja saitteko Yhdysvaltojen viranomaisilta vastauksen. Haluan tietää, olivatko tietosuoja-asiat esityslistalla, ja jos olivat, mistä syystä. Haluan myös sekä komission että neuvoston vastaavan kysymykseen siitä, kuuluvatko Euroopan parlamentti ja Yhdysvaltojen kongressi tulevaisuudessa korkean tason yhteysryhmään. Haluan myös tietää, onko neuvostolla ja komissiolla tietoa siitä, onko muissa maissa käytössä samanlaisia tietokantoja tai ohjelmia. Oletetaan esimerkiksi, että amerikkalaisten ystäviemme sijasta venäläiset olisivat käynnistämässä tällaista ohjelmaa. Mitä me tekisimme? Katson lisäksi näiden tapausten osoittavan selvästi, että tarvitsemme paitsi tietosuojaa koskevan EU:n järjestelyn myös maailmanlaajuiset säännöt, jotka suojaisivat matkustajia koskevien tietojen lisäksi pankkitietojamme, televiestintätietojamme ja muita tietoja – taivas yksin tietää, mitä tietoja. Lopuksi haluan kysyä erityisesti matkustajarekisteritiedoista, voivatko komissio ja neuvosto vahvistaa, että PUSH-järjestelmää testataan sovitun mukaisesti ennen tämän kuun loppua. Voivatko ne myös vahvistaa, että matkustajille kerrotaan matkustajarekisteritietoja koskevasta ohjelmasta ja heidän oikeuksistaan? Olen nimittäin matkustanut itse hiljattain Yhdysvaltoihin, eikä minulle kerrottu matkustajana lainkaan näistä asioista. Vielä viimeinen kysymys: voiko neuvosto vahvistaa, että Euroopan parlamenttia kuullaan muodollisesti tulevaa matkustajarekisteritietosopimusta koskevista neuvotteluvaltuuksista?"@fi7
". Monsieur le Président, Mme Lehtomäki m’a appris quelque chose d’incroyable lorsqu’elle a dit qu’elle connaissait le système de ciblage automatisé depuis 2005. Je suis certaine que nos collègues au Congrès des États-Unis seraient très intéressés, car ils ont appris son existence il y a un mois et ils ont été outrés que ce système ait été en place en secret depuis quatre années, contre les souhaits explicites du Congrès des États-Unis. Je voudrais que vous nous expliquiez cela, Madame Lehtomäki. En deuxième lieu, si vous connaissiez son existence depuis 2005, comment se fait-il que les citoyens européens n’en savaient rien? Franchement, il s’agit non seulement d’une violation évidente de l’accord PNR, mais c’est également une claire violation des droits des citoyens européens. Si nous examinons le champ d’application de cet ATS, nous parlons tous de lutte contre le terrorisme comme justification à la collecte de ces données. Et bien, regardez le texte de la proposition de l’ATS. Ce système est destiné aux employeurs qui veulent contrôler les demandeurs d’emploi; il concerne les entreprises qui veulent faire un audit; il concerne les autorités qui octroient des licences et qui veulent contrôler les demandeurs. Cela va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, et je trouve cela inacceptable. Vous avez à juste titre demandé aux autorités américaines dans quelle mesure l’ATS était lié à l’accord PNR. Mais je pense que vous devez également veiller, dans l’intérêt de la population européenne, à ce que cette enquête soit publiée. Le Parlement européen devrait obtenir une copie de la lettre et vous devriez faire une déclaration à la presse et à l’opinion publique européenne expliquant quel sort est réservé à leurs données. Je voudrais également savoir s’il est correct que les données des dossiers passagers sont introduites dans l’ATS depuis 2002, à savoir deux ans avant l’accord PNR. Je voudrais en outre savoir si, lors des deux réunions informelles des 6 et 13 novembre, aujourd’hui donc, cette question a été débattue et si vous avez obtenu une réponse des autorités américaines. Je voudrais savoir si la protection des données était à l’ordre du jour et, si oui, sur quelle base. Je voudrais également obtenir une réponse tant de la Commission que du Conseil à la question de la participation, à l’avenir, du Parlement européen et du Congrès des États-Unis au groupe de contact à haut niveau. Je voudrais également savoir si le Conseil et la Commission ont connaissance de bases de données ou de programmes similaires dans d’autres pays. Supposez, par exemple, que non pas nos amis américains, mais les Russes, étaient sur le point de lancer un tel programme. Que ferions-nous? Je pense également que ces affaires démontrent clairement la nécessité non seulement d’un accord européen pour la protection des données, mais aussi d’une norme mondiale qui protégerait non seulement les données des passagers, mais aussi nos données bancaires, nos télécommunications et je ne sais encore quelles autres informations. Enfin, quant aux dossiers passagers, la Commission pourrait-elle confirmer que le système «push» sera testé, comme convenu, avant la fin de ce mois? Pourriez-vous également me dire - car je me suis rendue aux États-Unis récemment et, en tant que passager, je n’ai pas été du tout informée du programme PNR ou de mes droits - si vous pouvez confirmer que ces informations seront fournies aux passagers? Une dernière question: le Conseil peut-il confirmer que le Parlement européen sera formellement consulté à propos du mandat pour le futur accord PNR?"@fr8
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@hu11
". Signor Presidente, la Presidente in carica del Consiglio mi ha dato un’informazione sbalorditiva quando ha affermato di essere a conoscenza del sistema di individuazione automatica dal 2005. Sono certa che i nostri colleghi del Congresso degli Stati Uniti saranno molto interessati, perché ne hanno avuto notizia circa u mese fa e si sono indignati scoprendo che il sistema era segretamente in funzione da quattro anni, contro l’esplicita volontà del Congresso americano. Vorrei che ci spiegasse la situazione, Presidente Lehtomäki. Secondo punto: se lei era a conoscenza del sistema dal 2005, com’è possibile che i cittadini europei non ne sapessero nulla? Detto in tutta franchezza, non si tratta solo di una precisa violazione dell’accordo PNR, bensì di un’incontestabile violazione dei diritti dei cittadini dell’Unione europea. Se guardo al campo di applicazione dell’ATS mi accorgo che tutti parliamo della lotta contro il terrorismo per giustificare la raccolta di questi dati. Scorriamo allora il testo della proposta relativa all’ATS. E’ rivolta ai datori di lavoro che vogliono esaminare le domande di lavoro, alle imprese che intendono procedere a una revisione dei conti, o alle autorità che rilasciano licenze che vogliono valutare le richieste. Va ben oltre la lotta contro il terrorismo e lo trovo inaccettabile. Avete a ragione chiesto alle autorità statunitensi in quale misura questo ATS riguardi l’accordo PNR. Ritengo tuttavia che sia doveroso nei confronti dei cittadini europei che questa richiesta venga pubblicata. Il Parlamento europeo dovrebbe ricevere una copia della lettera e voi dovreste rilasciare una dichiarazione alla stampa e al pubblico europeo spiegando che cosa viene fatto dei loro dati. Vorrei inoltre sapere se è corretto affermare che i dati PNR sono stati inseriti nell’ATS dal 2002, ossia due anni prima dell’accordo PNR. Gradirei anche sapere se in occasione delle due riunioni informali tenutesi il 6 novembre e il 13 dicembre, vale a dire oggi, questo aspetto sia stato affrontato; se è pervenuta una risposta dalle autorità statunitensi, se la tutela dei dati figura tra i punti all’ordine del giorno e, in caso affermativo, su quale base. Desidererei inoltre che la Commissione e il Consiglio rispondessero a un altro interrogativo, ovvero che dicessero se, in futuro, il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti faranno parte del gruppo di contatto ad alto livello. Gradirei altresì chiedere al Consiglio e alla Commissione se sono a conoscenza dell’esistenza di banche dati o di programmi simili in altri paesi. Poniamo il caso che non i nostri amici americani, ma che i russi siano in procinto di lanciare un programma del genere, che cosa faremmo? Ritengo che tali esempi dimostrino inequivocabilmente la necessità di disporre non solo di un accordo europeo per la tutela dei dati, ma di una norma globale che non preveda solo la protezione dei dati dei passeggeri, ma anche delle nostre banche dati, dei dati delle telecomunicazioni e il cielo sa quali altri ancora. Infine, per quanto attiene nello specifico i PNR, la Commissione e il Consiglio potrebbero confermare che il sistema di trasmissione sarà testato, come da accordi, entro la fine di questo mese? Vi dispiacerebbe anche dirmi – perché di recente mi sono recata negli Stati Uniti e in quanto passeggera non sono stata informata nel modo più assoluto riguardo al programma PNR o ai miei diritti – se ai passeggeri verranno fornite queste informazioni? Un’ultima domanda: il Consiglio può confermare che il Parlamento europeo verrà formalmente consultato in merito al mandato per il futuro accordo PNR?"@it12
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@lt14
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@lv13
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik was hoogst verbaasd toen mevrouw Lehtomäki vertelde dat ze al sinds 2005 op de hoogte was van het . Ik weet zeker dat onze collega’s in het Amerikaanse Congres dat heel interessant zullen vinden, omdat ze er pas ongeveer een maand geleden achter zijn gekomen en ze woedend waren dat dit systeem, tegen de uitdrukkelijke wens van het Amerikaanse Congres in, in het geheim al vier jaar in gebruik was. Ik zou graag zien dat u ons dat uitlegde, mevrouw Lehtomäki. In de tweede plaats, hoe kan het dat de Europese burgers niet op de hoogte waren, als u er al sinds 2005 vanaf wist? Dit is niet alleen een duidelijke schending van de PNR-overeenkomst, maar ook van de rechten van EU-burgers. Als rechtvaardiging voor het verzamelen van deze gegevens met dit ATS noemt iedereen de bestrijding van terrorisme. Laten we eens kijken naar de tekst van het voorstel van het ATS. Het gaat om werkgevers die sollicitanten willen screenen, bedrijven die een audit willen doen, overheidsinstanties die vergunningen verstrekken en de aanvragers willen screenen. Het gaat veel verder dan de bestrijding van terrorisme en ik vind dat onaanvaardbaar. U vroeg terecht aan de Amerikaanse overheid wat het verband is tussen dit ATS en de PNR-overeenkomst. Maar ik denk dat u het Europese publiek ook verschuldigd bent ervoor te zorgen dat deze vraag wordt gepubliceerd. Het Europees Parlement moet een kopie van die brief krijgen en u moet een verklaring aan de pers afleggen en het Europese publiek uitleggen wat er met hun gegevens gebeurt. Verder zou ik graag willen weten of het klopt dat PNR-gegevens sinds 2002, dat wil zeggen twee jaar voor de PNR-overeenkomst, in het ATS zijn ingevoerd. Ik zou ook graag willen weten of dit aan de orde is geweest op de twee informele bijeenkomsten van 6 november en 13 december - dat wil zeggen vandaag - en of u antwoord hebt gekregen van de Amerikaanse autoriteit. Ik wil graag weten of gegevensbescherming op de agenda stond en zo ja, op grond waarvan. Ik zou ook graag antwoord krijgen van zowel de Commissie als de Raad op de vraag of het Europees Parlement en het Amerikaanse Congres in de toekomst deel zullen uitmaken van de contactgroep op hoog niveau. Dan wil ik graag weten of de Raad en de Commissie vergelijkbare databases of programma’s in andere landen kennen. Wat als bijvoorbeeld niet onze Amerikaanse vrienden maar de Russen een dergelijk programma opzetten, wat zouden we dan doen? Ik denk ook dat deze zaken duidelijk laten zien dat er niet alleen een Europese regeling voor gegevensbescherming nodig is, maar een mondiale norm die niet alleen passagiersgegevens maar ook onze bankgegevens, onze telecommunicatiegegevens en wie weet welke andere gegevens nog meer beschermt. Wat de PNR betreft, zouden de Commissie en de Raad tot slot kunnen bevestigen dat het ‘push-systeem’ voor het einde van deze maand wordt getest, zoals overeengekomen? Zouden ze ook kunnen bevestigen - want ik ben onlangs nog in de Verenigde Staten geweest en als passagier ben ik absoluut niet op de hoogte gesteld van het PNR-programma of mijn rechten - dat passagiers geïnformeerd zullen worden? Een laatste vraag: kan de Raad bevestigen dat het Europees Parlement formeel zal worden geraadpleegd over het mandaat voor de toekomstige PNR-overeenkomst?"@nl3
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@pl16
"Senhor Presidente, a Senhora Ministra Lehtomäki deu-me uma informação espantosa quando disse que sabia da existência do sistema computorizado de detecção de ameaças (ATS) desde 2005. Tenho a certeza de que os nossos colegas no Congresso dos Estados Unidos ficarão muito interessados, pois tiveram conhecimento do assunto há um mês atrás e ficaram atónitos pelo facto de o sistema ter sido criado em segredo há quatro anos, contra a vontade expressa do Congresso dos Estados Unidos. Gostaria que me explicasse isso, Sra. Lehtomäki. Em segundo lugar, se já sabia desde 2005, como é que os cidadãos europeus desconheciam? Francamente, isto não é apenas uma clara violação do acordo PNR, é também uma clara violação dos direitos dos cidadãos da UE. Se considerarmos o campo de aplicação deste ATS, todos nós estamos a falar da luta contra o terrorismo como uma justificação para recolher estes dados. Bem, olhem para o texto da proposta do ATS. Este sistema é utilizado por entidades patronais que querem seleccionar as candidaturas a emprego; por empresas que querem fazer uma auditoria; por autoridades emissoras de licenças que querem analisar os requerentes. Vai muito além da luta contra o terrorismo, e devo dizer que considero inaceitável. Tem todo o cabimento perguntar às autoridades dos Estados Unidos como é que este ATS se articula com o acordo PNR. Mas penso que devem também aos cidadãos europeus a publicação dessa pergunta. O Parlamento Europeu deveria ter uma cópia da carta, e os Senhores deviam fazer uma declaração à imprensa e aos cidadãos europeus explicando o que se passa com os seus dados. Também gostaria de saber se é correcto que os dados PNR tenham sido utilizados no ATS desde 2002, i.e., dois anos antes do acordo PNR e se, nas duas reuniões informais realizadas em 6 de Novembro e 13 de Dezembro, i.e. hoje, esta questão foi discutida; se receberam uma resposta da autoridade dos Estados Unidos; mais, gostaria de saber se a protecção de dados constava da agenda e se sim, em que termos. Também gostaria de ter uma resposta, tanto da Comissão como do Conselho, quanto à possibilidade de, no futuro, o Parlamento Europeu e o Congresso dos Estados Unidos fazerem parte do Grupo de Contacto de alto nível. Gostaria igualmente de saber se o Conselho e a Comissão conhecem outras bases de dados ou programas semelhantes noutros países. Imaginem, por exemplo, que não só os nossos amigos americanos, mas também os russos vão começar a usar esse programa, o que é que fazemos? Considero também que estes casos demonstram claramente a necessidade não só de um acordo europeu para a protecção de dados, mas também de uma norma global que proteja não só os dados dos passageiros como também os dados bancários, os dados das nossas telecomunicações e Deus lá saberá que outros dados. Por último, em relação, especificamente, aos PNR, poderá a Comissão e o Conselho confirmarem que o sistema de filtragem informática (sistema " "), será testado, como acordado, antes do final deste mês? Poderão também dizer-me – porque viajei para os Estados Unidos recentemente, e como passageiro não fui de todo informada sobre o programa PNR ou sobre os meus direitos – se estão em posição de confirmar que a informação será prestada aos passageiros? Uma última questão, pode o Conselho confirmar que o Parlamento Europeu será formalmente consultado sobre o mandato para o futuro acordo PNR?"@pt17
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@sk18
"Mr President, Mrs Lehtomäki gave me an amazing piece of information when she said that she has been aware of the automated targeted system since 2005. I am sure that our colleagues in the United States Congress will be very interested, because they learned about it about a month ago and they were outraged that this system has been in place in secret for four years, against the explicit wishes of the United States Congress. I would like you to explain that, Mrs Lehtomäki. Secondly, if you have known since 2005, how come the European citizens did not know about it? Frankly, this is not only a clear violation of the PNR Agreement, but a clear violation of the rights of EU citizens. If I look at the scope of this ATS, we are all talking about the fight against terrorism as a justification for collecting these data. Well, look at the text of the proposal of the ATS. This is for employers who want to screen job applicants; it is for companies who want to do an audit; it is for authorities that give out licences who want to screen applicants. It goes way beyond the fight against terrorism and I find it unacceptable. You rightly inquired of the United States authorities how this ATS relates to the PNR Agreement. But I think you also owe it to the European public to see that this inquiry is published. The European Parliament should get a copy of the letter, and you should make a statement to the press and the European public explaining what is going on with their data. I would like to know, furthermore, if it is correct that PNR data have been fed into the ATS since 2002, i.e., two years before the PNR Agreement. I would also like to know whether, at the two informal meetings held on 6 November and 13 December, i.e. today, this has been discussed; whether you got an answer from the United States authority; I would like to know if data protection was on the agenda and if so, on what basis. I would also like to get an answer from both the Commission and the Council as to whether, in the future, the European Parliament and the United States Congress will be part of the high-level contact group. I would also like to know if the Council and Commission are aware of similar databases or programmes in other countries. Suppose, for example, that not our American friends but the Russians were to start such a programme, what would we do? I also think that these cases demonstrate clearly the need not only for a European arrangement for data protection, but a global standard that would protect not just the passenger data but also our bank data, our telecommunications data and heaven knows what other data. Finally, on PNR specifically, could the Commission and the Council confirm that the push system will be tested, as agreed, before the end of this month? Could they also tell me – because I have been travelling to the United States recently and as a passenger have not been informed at all about the PNR programme or about my rights – whether you can confirm that information will be provided to passengers? A final question, can the Council confirm that the European Parliament will be formally consulted on the mandate for the future PNR agreement?"@sl19
"Herr talman! Paula Lehtomäki gav mig en häpnadsväckande upplysning när hon sa att hon har känt till det automatiska identifieringssystemet sedan 2005. Jag är säker på att våra kolleger i Förenta staternas kongress kommer att vara mycket intresserade eftersom de fick kännedom om detta för omkring en månad sedan. De var upprörda över att detta system har varit i bruk i hemlighet under fyra år, mot de uttryckliga önskningarna från Förenta staternas kongress. Jag skulle vilja att ni förklarar detta, fru Lehtomäki. För det andra, om ni har känt till detta sedan 2005, hur kommer det sig att EU:s medborgare inte kände till det? Uppriktigt talat är detta inte bara en klar överträdelse av avtalet om personuppgifter, utan en klar överträdelse av EU-medborgarnas rättigheter. Om jag ser på omfattningen av ATS talar vi alla om kampen mot terrorismen som ett berättigande för att samla in dessa uppgifter. Se då på texten till förslaget till ATS. Detta system är till för arbetsgivare som vill kontrollera arbetssökande, det är för företag som vi göra en revision, det är för myndigheter som beviljar licenser och som vill kontrollera sökande. Det går långt bortom kampen mot terrorismen och jag finner detta oacceptabelt. Ni frågade med rätta Förenta staternas myndigheter vilken koppling ATS har till avtalet om passageraruppgifter. Men jag anser att ni också är skyldiga allmänheten i EU att se till att denna undersökning offentliggörs. Europaparlamentet bör få en kopia av skrivelsen och ni bör göra ett uttalande till pressen och allmänheten i EU och förklara vad som händer med deras uppgifter. Jag skulle också vilja veta om det stämmer att passageraruppgifter har förts in i ATS sedan 2002, det vill säga två år innan avtalet om passageraruppgifter trädde i kraft. Jag skulle också vilja veta om detta har diskuterats vid de två informella möten som hölls den 6 november och den 13 december, det vill säga i dag, och om ni fick något svar från Förenta staternas myndigheter. Jag skulle dessutom vilja veta om dataskydd stod på dagordningen och om så är fallet, på vilken grund. Jag skulle också vilja att både kommissionen och rådet svarar på om Europaparlamentet och Förenta staternas kongress i framtiden kommer att ingå i kontaktgruppen på hög nivå. Jag vill också veta om rådet och kommissionen är medvetna om liknande databaser eller program i andra länder. Anta till exempel att inte våra amerikanska vänner utan ryssarna skulle inrätta ett sådant program. Vad skulle vi göra då? Jag anser också att dessa fall klargör behovet inte bara av ett EU-system för dataskydd, utan också av en global standard som skulle skydda inte bara passageraruppgifter utan också våra bankuppgifter, information om vår telekommunikation och gud vet vilka andra uppgifter. När det gäller passageraruppgifterna specifikt undrar jag om kommissionen och rådet slutligen skulle kunna bekräfta att ”push-systemet” som överenskommet kommer att testas innan slutet av denna månad? Skulle de också kunna säga mig – eftersom jag nyligen har rest till Förenta staterna och som passagerare inte alls informerades om programmet med passageraruppgifter eller om mina rättigheter – om ni kan bekräfta att information kommer att ges till passagerarna? En sista fråga, kan rådet bekräfta att Europaparlamentet formellt kommer att rådfrågas om uppdraget för det framtida avtalet om passageraruppgifter?"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the ALDE Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph