Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.30.3-295"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@cs1
"Hr. formand! Vi i PPE-DE-Gruppen støtter Sophia in 't Veld's anbefaling vedrørende anvendelsen af passagerdata. Vi foretrækker også den canadiske aftale frem for den amerikanske. Vi håber desuden på et forbedret transatlantisk samarbejde og tror på hr. Frattinis vilje i den henseende. Vi deltager imidlertid ikke i forhandlingerne for at kommentere på en avisartikel, men derimod for at fremskynde Rådets beslutning om databeskyttelsesregler, selv når de får konsekvenser for justitsministrene i den tredje søjle og ikke kun, når man indskrænker virksomhedernes rettigheder som nu i den første søjle. Grundlæggende rettigheder skal give beskyttelse af borgerne, og det gælder uanset forfatningens struktur. Databeskyttelse indgår i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i Europarådets Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder, hvor retten til beskyttelse af privatlivets fred også er fastlagt. Dette indgår ligeledes i de principper, som støttes af alle tre EU-institutioner og af alle medlemsstater. Alle medlemsstater har databeskyttelse i deres respektive lovgivninger og en databeskyttelsesmyndighed. Vi har også brug for alt dette på EU-niveau. Det har Parlamentet og Rådet været enige om siden september, men alligevel er der ikke sket noget. EU har gjort fremskridt med hensyn til sin forbrydelses- og terroristbekæmpelse. I den forbindelse er det nødvendigt at have en databeskyttelse, som er på niveau med Rådets eller allerhelst på niveau med den medlemsstat, som har den bedste databeskyttelse. Parlamentet bidrager altid til at udvikle retsområdet. VIS, SIS og Europol er ingen undtagelse. Den institution, som modsætter sig databeskyttelse, risikerer i praksis at hæmme effektiviteten af forbrydelsesbekæmpelsen. Her gælder et "både og" og ikke et "enten eller". Hvis Rådet støtter proportionalitet og nødvendighedskriterierne, hvorfor siger man det så ikke bare? Er man bange for, at Domstolen skal forsvare de grundlæggende rettigheder? Hvilken lovgivning vil have problemer hermed? Hvornår kommer forslaget om databeskyttelse på forbrydelsesbekæmpelsesområdet? Rådet har ansvaret for at svare borgerne."@da2
". Herr Präsident! Wir Abgeordneten der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten unterstützen die Empfehlung des Europäischen Parlaments von Frau in 't Veld über die Verwendung von Fluggastdatensätzen. Wir ziehen auch das kanadische Abkommen dem amerikanischen vor. Darüber hinaus hoffen wir auf eine Verbesserung der transatlantischen Zusammenarbeit und glauben an Kommissar Frattinis Engagement in diesem Zusammenhang. Allerdings beteiligen wir uns nicht an dieser Aussprache, um Zeitungsartikel zu kommentieren, sondern um stattdessen die Entscheidung der Kommission zu den Datenschutzvorschriften voranzubringen, auch wenn solche Vorschriften Nebenwirkungen für die Justizminister im dritten Pfeiler haben, und nicht nur, wenn die Rechte von Unternehmen wie jetzt im ersten Pfeiler einschränkt werden. Die Grundrechte müssen unabhängig von der Vertragsstruktur den Verbraucherschutz enthalten. Das Thema Datenschutz wurde auch in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und in die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten aufgenommen, in denen auch das Recht auf Schutz der Privatsphäre verankert ist. Das gehört auch zu den von den drei EU-Organen und allen Mitgliedstaaten unterstützten Grundsätzen. Alle Mitgliedstaaten verfügen über ein Datenschutzgesetz und eine Datenschutzbehörde. Das brauchen wir auch auf Gemeinschaftsebene. Darüber sind sich Parlament und Rat seit September einig, aber mehr ist auch nicht geschehen. Die EU hat in ihrem Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus Fortschritte gemacht. Was wir jetzt brauchen, ist Datenschutz auf dem Niveau der Rechtsprechung des Europarates oder am besten auf dem Niveau der Mitgliedstaaten mit dem besten Datenschutz. Das Parlament trägt immer zur Entwicklung auf dem Gebiet des Rechts bei. Das Visa-Informationssystem, das Schengener Informationssystem und Europol bilden keine Ausnahme. Jede Institution, die sich dem Datenschutz verweigert, läuft in der Praxis Gefahr, zu einem Hindernis für die Effizienz der Verbrechensbekämpfung zu werden. In diesem Fall gilt nicht „entweder .... oder“, sondern „sowohl ... als auch“. Wenn der Rat die Kriterien der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit unterstützt, warum wird das nicht deutlich gesagt? Ist der Rat besorgt, der Europäische Gerichtshof könnte die Grundrechte verteidigen? Welche Gesetzgebung würde dann Probleme bekommen? Wann erhalten wir den Vorschlag zum Datenschutz auf dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung? Es liegt in der Verantwortung des Rates, den Bürgern zu antworten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εμείς, στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, υποστηρίζουμε τη σύσταση της κ. in 't Veld σχετικά με τη χρήση των δεδομένων επιβατών. Προτιμάμε επίσης τη συμφωνία με τον Καναδά παρά αυτή με τις ΗΠΑ. Ελπίζουμε, άλλωστε, ότι η διατλαντική συνεργασία θα βελτιωθεί και έχουμε εμπιστοσύνη στη σχετική δέσμευση του Επιτρόπου Frattini. Δεν συμμετέχουμε, ωστόσο, σε αυτήν τη συζήτηση προκειμένου να σχολιάσουμε άρθρα εφημερίδων, αλλά για να επιταχύνουμε τον ρυθμό σε σχέση με την απόφαση της Επιτροπής για τους κανόνες προστασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις όπου οι κανόνες αυτοί έχουν αντίκτυπο στους υπουργούς Δικαιοσύνης στον τρίτο πυλώνα, και όχι όταν επιβάλλουμε περιορισμούς στα δικαιώματα των εταιρειών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, όπως επί του παρόντος. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να παρέχουν προστασία στους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τη δομή της συνθήκης. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει την προστασία των δεδομένων, όπως και η Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία επίσης προβλέπει το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Πρόκειται για μια αρχή που υποστηρίζεται επίσης και από τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ και από όλα τα κράτη μέλη. Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και μια αρχή προστασίας των δεδομένων. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε και σε επίπεδο ΕΕ. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού από τον Σεπτέμβριο ήδη, αλλά τίποτα δεν έχει συμβεί ακόμη. Η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Αυτό που χρειάζεται στη συνέχεια είναι προστασία των δεδομένων στο επίπεδο της νομολογίας του Συμβουλίου της Ευρώπης ή, καλύτερο όλων, στο επίπεδο του κράτους μέλους με τη βέλτιστη προστασία δεδομένων. Το Κοινοβούλιο πάντα διαδραματίζει τον ρόλο του στην ανάπτυξη του πεδίου των δικαιωμάτων. Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και η Europol είναι ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οποιοσδήποτε θεσμός παρακωλύει την προστασία των δεδομένων κινδυνεύει, πρακτικά, να αποτελέσει εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά του εγκλήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι «ή το ένα ή το άλλο», αλλά «και το ένα και το άλλο». Αν το Συμβούλιο υποστηρίζει τα κριτήρια της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, γιατί δεν το λέει; Ανησυχεί το Συμβούλιο μήπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπερασπίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα; Ποια νομοθεσία θα αντιμετώπιζε προβλήματα στην περίπτωση αυτή; Πότε θα έχουμε την πρόταση για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος; Το Συμβούλιο έχει ευθύνη να απαντήσει στον λαό."@el10
"Mr President, we in the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats support Mrs in 't Veld’s recommendation relating to the use of passenger data. We also prefer the Canadian agreement to the US one. We hope, moreover, for improved transatlantic cooperation and have faith in Commissioner Frattini’s commitment in this regard. We are not, however, participating in this debate in order to comment on newspaper articles, but instead in order to force the pace on the Commission’s decision on data protection rules, including when such rules have knock-on effects for the justice ministers in the third pillar, rather than just when we place restrictions on company rights under the first pillar, as at present. Fundamental rights must provide consumer protection, irrespective of the structure of the treaty. The European Union’s Charter of Fundamental Rights covers data protection, as does the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which also provides for a right to protection of one’s private life. It is also a principle supported by all three of the EU institutions and all the Member States. All of the Member States have legislation on data protection and a data protection authority. We need all of this at EU level too. Parliament and the Council have been in agreement on this since as far back as September, but nothing has yet happened. The EU has made progress in its fight against crime and terrorism. What is needed next is data protection at the level of the case law of the Council of Europe or, best of all, at the level of the Member State with the best data protection. Parliament always plays its part in the development of the field of rights. The Visa Information System, the Schengen Information System and Europol are no exceptions. Any institution standing in the way of data protection is in danger, in practical terms, of being an obstacle to effectiveness in the fight against crime. It is not ‘either … or’, but ‘both … and’ that applies in this case. If the Council backs proportionality and the necessity criteria, why not say so? Is the Council concerned that the European Court of Justice may defend fundamental rights? Which legislation would then be in trouble? When will we get the proposal on data protection in the field of crime-fighting? The Council has a responsibility to answer the people."@en4
". Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya la recomendación de la señora In 't Veld acerca del uso de los datos de los pasajeros. También preferimos el acuerdo con Canadá al suscrito con los Estados Unidos. Esperamos, asimismo, que haya una mejor cooperación transatlántica y confiamos en el compromiso del Comisario Frattini a este respecto. Sin embargo, no estamos participando en este debate para comentar artículos de prensa, sino para que se agilice la decisión de la Comisión sobre las normas de protección de datos, aunque tales normas tengan repercusiones para los Ministros de Justicia en el tercer pilar, en vez de limitarse a imponer restricciones a los derechos de las empresas bajo el primer pilar, como sucede ahora. Los derechos fundamentales deben traducirse en una protección del consumidor, independientemente de la estructura del tratado. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula la protección de datos, así como la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, que también reconoce el derecho a proteger la esfera privada de la persona. Igualmente, es un principio compartido por las tres instituciones de la UE y todos los Estados miembros, todos los cuales cuentan con leyes sobre protección de datos y una autoridad de protección de datos. Necesitamos todo esto también en el plano europeo. El Parlamento y el Consejo están de acuerdo en esto ya desde septiembre, sin que se haya hecho nada al respecto. La UE ha hecho avances en la lucha contra el crimen y el terrorismo. El siguiente paso es situar la protección de datos en el nivel de las resoluciones del Consejo de Europa o, aún mejor, en el nivel del Estado miembro que cuente con la mejor protección de los datos. El Parlamento siempre hace su contribución al desarrollo de los derechos. Claros ejemplos de ello son el Sistema de información sobre Visados, el Sistema de información de Schengen y Europol. Toda institución que ponga trabas a la protección de datos corre el riesgo de ser en la práctica un obstáculo a la efectividad de la lucha contra la delincuencia. Aquí no se trata de «esto o lo otro», sino de «tanto esto como lo otro». Si el Consejo está a favor de los criterios de proporcionalidad y necesidad, ¿por qué no lo dice? ¿Teme el Consejo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueda defender los derechos fundamentales? ¿Qué legislación estaría entonces en peligro? ¿Cuándo tendremos la propuesta sobre protección de datos en el campo de la lucha contra el crimen? El Consejo tiene la responsabilidad de contestar a los ciudadanos."@es20
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@et5
"Arvoisa puhemies, me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmässä kannatamme jäsen in't Veldin suositusta henkilötietojen käytöstä. Katsomme myös Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen olevan Yhdysvaltojen kanssa tehtyä sopimusta parempi. Toivomme lisäksi transatlanttisen yhteistyön kehittämistä ja uskomme komission jäsenen Frattinin olevan sitoutunut tähän asiaan. Emme kuitenkaan osallistu tähän keskusteluun kommentoidaksemme sanomalehtiartikkelia, vaan painostaaksemme neuvostoa tekemään päätöksen tietosuojasäännöistä – myös silloin, kun ne vaikuttavat voimakkaasti oikeusministereihin kolmannessa pilarissa, eikä ainoastaan silloin, kun yhtiöiden oikeuksia rajoitetaan ensimmäisessä pilarissa, kuten juuri nyt tehdään. Perusoikeuksien on merkittävä sitä, että kuluttajia suojellaan sopimuksen rakenteesta riippumatta. Tietosuojaa käsitellään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Näistä jälkimmäisessä määrätään myös oikeudesta yksityiselämän suojaan. Se on myös periaate, jota EU:n kaikki kolme toimielintä ja kaikki jäsenvaltiot kannattavat. Kaikilla jäsenvaltioilla on tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomainen. Tätä kaikkea tarvitaan myös EU:ssa. Parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta sopimukseen niinkin varhain kuin syyskuussa, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut. EU on edistynyt rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Seuraavaksi tarvitaan tietosuojaa, joka vastaa Euroopan neuvoston oikeuskäytännön tasoa tai kaikkein mieluiten sen jäsenvaltion tasoa, jolla on parhaat tietosuojalait. Parlamentti hoitaa aina oman osuutensa oikeuksien alan kehitystyössä. Viisumitietojärjestelmä, Schengenin tietojärjestelmä ja Europol eivät ole poikkeuksia. Tietosuojaa vastustava toimielin on käytännössä vaarassa muuttua tehokkuuden esteeksi rikollisuuden torjuntatyössä. Tässä tapauksessa kyse ei ole "joko–tai"- vaan "sekä–että"-vaihtoehdoista. Jos neuvosto kannattaa suhteellisuutta ja tarpeellisuuskriteereitä, miksei se tuo asiaa esiin? Onko neuvosto huolissaan siitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin saattaa puolustaa perusoikeuksia? Mikä laki olisi silloin vaikeuksissa? Koska saamme ehdotuksen tietosuojasta rikosten torjunnan alalla? Neuvostolla on velvollisuus vastata kansalaisille."@fi7
"Monsieur le Président, au groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens, nous soutenons la recommandation de Mme in ‘t Veld relative à l’utilisation des données des passagers. Nous préférons également l’accord canadien à l’accord américain. Nous espérons par ailleurs une coopération transatlantique renforcée et nous croyons en l’engagement du commissaire Frattini à ce sujet. Nous ne participons toutefois pas à ce débat pour commenter des articles de presse, mais pour accélérer la décision de la Commission relative aux règles de protection des données, y compris lorsque ces règles ont des répercussions pour les ministres de la justice dans le cadre du troisième pilier, et pas seulement lorsque nous limitons les droits des entreprises dans le cadre du premier pilier, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Les droits fondamentaux doivent protéger les consommateurs, quelle que soit la structure du Traité. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne couvre la protection des données, à l’instar de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, qui prévoit également le droit à la protection de la vie privée. Il s’agit également d’un principe que soutiennent les trois institutions européennes et l’ensemble des États membres. Tous les États membres disposent d’une loi sur la protection des données et d’une autorité chargée de la protection des dites données. Nous avons besoin de tout cela au niveau communautaire également. Le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord sur ce sujet en septembre, mais il ne s’est encore rien passé. L’Union européenne a progressé dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. L’étape suivante est la protection des données au niveau de la jurisprudence du Conseil de l’Europe ou, mieux encore, au niveau des États membres avec la meilleure protection des données. Le Parlement joue toujours son rôle dans le développement des droits, et le système d’information en matière de visas (VIS), le système d’information de Schengen (SIS) et Europol n’y font pas exception. Toute institution s’opposant à la protection des données risque, dans la pratique, de gêner la lutte contre la criminalité. Dans le cas présent, il ne s’agit pas de «soit… soit» mais de «à la fois… et». Si le Conseil soutient la proportionnalité et les critères de nécessité, pourquoi ne pas en faire de même? Le Conseil s’inquiète-t-il que la Cour de justice puisse défendre les droits fondamentaux? Quelle législation serait alors en position délicate? Quand aurons-nous la proposition sur la protection des données dans le domaine de la lutte contre la criminalité? Le Conseil a l’obligation de répondre aux citoyens."@fr8
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@hu11
"Signor Presidente, noi del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei sosteniamo la raccomandazione dell’onorevole in ’t Veld sull’impiego dei dati dei passeggeri. Privilegiamo altresì l’accordo canadese rispetto a quello statunitense. Auspichiamo, inoltre, una cooperazione transatlantica rafforzata e a tale riguardo nutriamo molta fiducia nell’impegno del Commissario Frattini. Non partecipiamo tuttavia al presente dibattito per commentare articoli di giornali, bensì per chiedere di accelerare l’ della decisione della Commissione sulle norme in materia di protezione dei dati, non ultimo quando queste si possono ripercuotere sui ministri della Giustizia nel terzo pilastro, e non solo quando si impongono restrizioni ai diritti delle imprese nell’ambito del primo pilastro, come avviene oggi. I diritti fondamentali devono garantire la tutela dei consumatori, a prescindere dalla struttura del Trattato. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce la protezione dei dati, e così la Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che prevede anche un diritto alla protezione della propria vita privata. E’ un principio a favore del quale si schierano tutte e tre le Istituzioni comunitarie, nonché tutti gli Stati membri, ciascuno dei quali dispone di una legislazione in materia di tutela dei dati e di una relativa autorità competente. Abbiamo bisogno di tutto ciò anche a livello di UE. Il Parlamento e il Consiglio si sono trovati concordi al riguardo sin dal mese di settembre, ma da allora non è ancora successo nulla. L’Unione europea ha compiuto progressi nella lotta contro la criminalità e il terrorismo. Il prossimo passo necessario riguarda la protezione dei dati a livello di giurisprudenza del Consiglio d’Europa o, meglio in assoluto, a livello degli Stati membri con il sistema più valido di tutela dei dati. Quest’Assemblea fa sempre la sua parte quando si tratta di estendere il campo dei diritti. Il sistema d’informazione sui visti, il sistema d’informazione Schengen e l’Europol non sono eccezioni. Qualsiasi istituzione che si frappone alla tutela dei dati corre il rischio, in termini pratici, di essere d’impiccio all’efficacia della lotta contro la criminalità. In questo caso non si applica una disgiuntiva “o...... o”, ma una correlativa “sia…… che”. Se il Consiglio appoggia i criteri di proporzionalità e necessità, perché non dirlo? Il Consiglio è preoccupato che la Corte di giustizia europea possa difendere i diritti fondamentali? Quale legislazione sarebbe quindi pregiudicata? Quando verrà presentata la proposta sulla protezione dei nel settore della lotta alla criminalità? Il Consiglio ha la responsabilità di rispondere ai cittadini."@it12
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@lt14
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@lv13
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten geeft steun aan de aanbeveling van mevrouw in ’t Veld met betrekking tot het gebruik van passagiersgegevens. Ook wij verkiezen de Canadese overeenkomst boven die van de VS. Wij hopen bovendien dat de transatlantische samenwerking verbeterd zal worden, en wat dat betreft hebben wij vertrouwen in het engagement van commissaris Frattini. Wij nemen evenwel niet aan dit debat deel om commentaar te leveren op krantenartikelen, maar om de Commissie tot vaart te manen bij haar besluit over de voorschriften inzake gegevensbescherming, ook indien die voorschriften een domino-effect zouden hebben voor de ministers van Justitie in de derde pijler. Dat is beter dan het enkel beperken van de rechten van maatschappijen in het kader van de eerste pijler, zoals nu het geval is. Met de grondrechten moet ook consumentenbescherming worden gegarandeerd, ongeacht de structuur van het Verdrag. Het Europees Handvest van de grondrechten dekt ook gegevensbescherming, evenals het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waarin het recht op bescherming van het privé-leven is opgenomen. Dit is bovendien een beginsel dat door alle drie de instellingen van de EU en door alle lidstaten wordt onderschreven. Elke lidstaat heeft wetgeving inzake gegevensbescherming en een autoriteit voor gegevensbescherming. Daar hebben wij ook op Europees vlak behoefte aan. Het Parlement en de Raad waren het daar in september reeds over eens, maar tot nu toe is er niets gebeurd. De EU heeft vooruitgang geboekt in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Het volgende dat nodig is, is gegevensbescherming op het niveau van de jurisprudentie van de Raad van Europa of - wat nog beter zou zijn - op het niveau van de lidstaat met de beste gegevensbescherming. Het Parlement speelt altijd zijn rol als het gaat om de ontwikkeling van het rechtenbereik. Het visuminformatiesysteem, het Schengen-informatiesysteem en Europol zijn geen uitzonderingen. Elke instelling die gegevensbescherming dwarsboomt, loopt praktisch gezien het gevaar een hinderpaal te worden voor een effectieve strijd tegen criminaliteit. Het is niet: ‘of… of’, dat hier van toepassing is, maar ‘zowel…als’. Als de Raad steun geeft aan de criteria inzake proportionaliteit en noodzakelijkheid, waarom zegt hij dat dan niet? Is de Raad soms bezorgd dat het Europese Hof van Justitie de grondrechten zou verdedigen? Welke wetgeving zou dan in het gedrang komen? Wanneer krijgen wij het voorstel inzake gegevensbescherming op het gebied van misdaadbestrijding? De Raad heeft hier een verantwoordelijkheid en moet de mensen antwoorden."@nl3
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@pl16
"Senhor Presidente, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus apoia a recomendação da senhora deputada in ‘t Veld relativa à utilização dos dados sobre passageiros. Também preferimos o acordo com o Canadá ao acordo com os Estados Unidos. Além disso, temos esperança na melhoria da cooperação transatlântica e confiamos no empenhamento do senhor comissário Frattini nesse objectivo. Porém não estamos a participar neste debate para comentar artigos de jornal, mas sim para impulsionar a decisão do Conselho sobre as regras em matéria de protecção de dados, mesmo quando essas regras têm repercussões para os ministros da Justiça no âmbito do terceiro pilar terceiro pilar, em vez de as terem apenas quando impomos restrições aos direitos das empresas no âmbito do primeiro pilar, como acontece agora. Os direitos fundamentais devem assegurar a protecção dos consumidores, independentemente da estrutura do Tratado. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia cobre a protecção de dados, tal como a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa, que também prevê o direito à protecção da vida privada. É um princípio apoiado pelas três instituições da UE e pelos Estados-Membros. Todos os Estados-Membros têm legislação sobre protecção de dados e uma autoridade para a protecção de dados. Precisamos de ter o mesmo ao nível da UE. O Parlamento e o Conselho estão de acordo sobre isto já desde Setembro, mas ainda nada foi feito. A UE tem feito progressos na luta contra o crime e o terrorismo. O que é preciso agora é protecção de dados ao nível da jurisprudência do Conselho da Europa, ou, preferivelmente, ao nível do Estado-Membro com melhor protecção de dados. O Parlamento desempenha sempre o seu papel no desenvolvimento da área dos direitos. O Sistema de Informação sobre Vistos, o Sistema de Informação de Schengen e a Europol não são excepções. Qualquer instituição que se oponha à protecção de dados corre o risco de constituir um obstáculo, na prática, à eficácia da luta contra o crime. Neste caso não temos uma questão de “ou isto, ou aquilo”, mas de “isto e também aquilo”. Se o Conselho apoia os critérios de proporcionalidade e de necessidade, porque não o diz? Terá o Conselho medo de que o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia defenda os direitos fundamentais? Que legislação levantaria problemas nesse caso? Quando veremos a proposta sobre a protecção de dados no domínio da luta contra o crime? O Conselho tem a responsabilidade de responder às pessoas."@pt17
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@sk18
"Herr talman! Vi i PPE-DE-gruppen stöder Europaparlamentets rekommendation av Sophia in 't Veld om användningen av passageraruppgifter. Vi föredrar också det kanadensiska avtalet framför det amerikanska. Vi hoppas dessutom på ett förbättrat transatlantiskt samarbete och tror på Frattinis vilja i detta avseende. Vi deltar dock inte i debatten för att kommentera en tidningsartikel utan för att driva på rådets beslut om dataskyddsregler, även när de får konsekvenser för justitieministrarna i tredje pelaren och inte bara när man inskränker företagens rättigheter som nu i första pelaren. Grundläggande rättigheter skall ge medborgarskydd, oavsett fördragets struktur. Dataskydd finns i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken även rätten till skydd för privatlivet fastställs. Det ingår även i de principer som stöds av alla tre EU-institutionerna och alla medlemsstater. Alla medlemsstater har dataskydd i sin lagstiftning och en dataskyddsmyndighet. Vi behöver allt detta också på EU-nivå. Det har parlamentet och rådet varit eniga om ända sedan september, men ändå har ingenting hänt. EU har utvecklat sin brotts- och terroristbekämpning. Då behövs dataskydd i nivå med Europarådets eller allra helst i nivå med den medlemsstat som har bäst dataskydd. Parlamentet bidrar alltid till att utveckla rättsområdet. VIS, SIS och Europol är inga undantag. Den institution som motsätter sig dataskydd riskerar i praktiken att bli effektivitetshämmande i brottsbekämpningen. Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”. Om rådet stöder proportionalitet och nödvändighetskriterierna, varför säger man inte det i så fall? Är man orolig för att EG-domstolen skall försvara grundläggande rättigheter? Vilken lagstiftning får då problem? När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet? Rådet har ett ansvar att svara medborgarna."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlotte Cederschiöld,"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
"case law"5,19,15,1,18,14,16,11,21,2,13
"för PPE-DE-gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph