Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-281"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-281"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@sv21
lpv:translated text
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@cs1
"Junilisten deler ikke ordførerens holdning om, at der skal skabes et mere føderalt EU for at udvidelsesprocessen skal kunne fortsætte. Tværtimod mener vi, at det er af allerstørste vigtighed, at politiske beslutninger, som skal gælde for hele Unionen, har en solid forankring i Rådet. Derfor modsætter vi os at udvide antallet af områder, hvor der kan træffes beslutninger med kvalificerede flertalsbeslutninger. Vi anser det også for at være yderst vigtigt, at hver enkelt medlemsstat er repræsenteret i Kommissionen for at give dens arbejde troværdighed i samtlige medlemsstater. Vi kan heller ikke se, hvordan det skulle gavne udvidelsesprocessen at oprette en EU-udenrigsministerpost. Derfor stemte Junilistens medlemmer nej til betænkningen i sin helhed."@da2
". Die Juniliste teilt die Ansicht des Berichterstatters nicht, dass eine föderalere EU geschaffen werden muss, um den Erweiterungsprozess fortzuführen. Wir meinen im Gegenteil, dass es von größter Bedeutung ist, Beschlüsse, die für die gesamte Union gelten sollen, gut im Ministerrat zu verankern. Darum widersetzen wir uns einer Erhöhung der Anzahl von Bereichen, in denen Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden können. Ferner halten wir es für außerordentlich wichtig, dass alle Mitgliedstaaten in der Kommission vertreten sind, um deren Arbeit Glaubwürdigkeit in sämtlichen Mitgliedstaaten zu verleihen. Wir können auch nicht erkennen, wie die Schaffung des Postens eines Außenministers dem Erweiterungsprozess nützen sollte. Aus diesen Gründen haben die Abgeordneten der Juniliste gegen den Bericht in seiner Gesamtheit gestimmt."@de9
"Η Λίστα του Ιουνίου δεν συμμερίζεται την άποψη του εισηγητή ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πιο ομοσπονδιακή ΕΕ προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία διεύρυνσης. Πιστεύουμε, αντιθέτως, ότι έχει ύψιστη σημασία οι πολιτικές αποφάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο της ΕΕ να βασίζονται ολοκληρωτικά στο Συμβούλιο των Υπουργών. Είμαστε, συνεπώς, αντίθετοι σε οποιαδήποτε αύξηση στον αριθμό των τομέων στους οποίους οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Πιστεύουμε επίσης ότι έχει ύψιστη σημασία κάθε κράτος μέλος να εκπροσωπείται στην Επιτροπή προκειμένου το έργο της τελευταίας να είναι αξιόπιστο σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε με ποιον τρόπο η δημιουργία της θέσης του Υπουργού Εξωτερικών θα ωφελούσε τη διαδικασία της διεύρυνσης. Οι βουλευτές της Λίστας του Ιουνίου ψήφισαν, συνεπώς, κατά του συνόλου της έκθεσης αυτής."@el10
"The June List does not share the rapporteur’s view that a more federal EU must be created in order for it to be possible for the enlargement process to continue. We believe, on the contrary, that it is of the greatest importance that political decisions that are to apply to the whole of the EU should be soundly based in the Council of Ministers. We therefore oppose any increase in the number of areas within which decisions may be taken on a qualified majority basis. We also think it is of the greatest importance that every Member State be represented in the Commission in order for the latter’s work to be credible in all Member States. We are further unable to see how the creation of the post of Minister of Foreign Affairs would be of benefit to the enlargement process. June List MEPs have therefore voted against this report in its entirety."@en4
"La Lista de Junio no comparte la opinión del ponente de que sea necesaria una UE más federal para que pueda continuar el proceso de ampliación. Por el contrario, consideramos sumamente importante que las decisiones políticas que se deban aplicar a toda la UE se basen sólidamente en el Consejo de Ministros. Por eso nos oponemos al incremento de las áreas en que se puedan tomar decisiones por mayoría cualificada. También estimamos fundamental que todos los Estados miembros estén representados en la Comisión, para que la labor de esta sea creíble en todos ellos. Asimismo, no acertamos a comprender cómo puede beneficiar al proceso de ampliación la creación del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores. Los diputados de la Lista de Junio, por tanto, hemos votado en contra del informe en su totalidad."@es20
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@et5
"Junilistan ei ole samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että olisi luotava enemmän liittovaltiota muistuttava EU, jotta laajentumisprosessi voisi jatkua. Katsomme pikemminkin päinvastoin, että on hyvin tärkeää, että koko EU:hun sovellettavat päätökset on perusteltua tehdä ministerineuvostossa. Tämän vuoksi vastustamme niiden alojen määrän lisäämistä, joilla päätöksiä voidaan tehdä määräenemmistöllä. Pidämme myös hyvin tärkeänä sitä, että jokainen jäsenvaltio on edustettuna komissiossa, jotta sen työ on uskottavaa kaikissa jäsenvaltioissa. Emme vieläkään ymmärrä, mitä hyötyä ulkoasiainministerin viran perustamisesta olisi laajentumisprosessille. Junilistanin edustajat Euroopan parlamentissa äänestivät tämän vuoksi mietintöä vastaan kokonaisuudessaan."@fi7
"La Liste de juin ne partage pas l’opinion du rapporteur visant à créer une UE plus fédérale afin de permettre la poursuite de l’élargissement. Nous pensons, au contraire, qu’il est de la plus haute importance que les décisions politiques, qui doivent s’appliquer dans l’ensemble de l’UE, soient solidement enracinées dans le Conseil de ministres. Nous sommes donc opposés à toute augmentation du nombre de domaines dans lesquels les décisions pourraient être prises à la majorité qualifiée. Nous pensons également qu’il est de la plus haute importance que chaque État membre soit représenté à la Commission afin que les travaux de cette dernière soient crédibles dans tous les États membres. Par ailleurs, nous ne saisissons pas en quoi la création du poste de ministre des affaires étrangères pourrait bénéficier de l’élargissement. En conséquence, les députés de la Liste de juin ont voté contre ce rapport dans sa totalité."@fr8
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@hu11
"La Lista di giugno non condivide l’opinione del relatore, secondo il quale è necessario che l’Unione europea diventi più simile a una federazione perché il processo di allargamento possa continuare. Al contrario, riteniamo essenziale che le decisioni politiche che devono valere per l’intera Unione europea rimangano di competenza del Consiglio dei ministri, e ci opponiamo a moltiplicare i settori in cui è possibile decidere sulla base di una maggioranza qualificata. Riteniamo inoltre estremamente importante che ogni Stato membro venga rappresentato in seno alla Commissione affinché il lavoro di quest’ultima acquisti credibilità in tutti gli Stati membri. Non vediamo poi come la creazione della carica di ministro degli Affari esteri possa favorire il processo di allargamento. I deputati della Lista di giugno hanno quindi votato contro l’intera relazione."@it12
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@lt14
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@lv13
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@mt15
"De Junilijst deelt niet de mening van de rapporteur dat er een sterker federaal Europa moet komen om het uitbreidingsproces te kunnen voortzetten. Veeleer zijn wij van mening dat het van het allergrootste belang is dat de op heel de EU van toepassing zijnde, politieke besluiten stevig geworteld worden in de Raad. Daarom zijn wij tegen elke verhoging van het aantal terreinen waarop met gekwalificeerde meerderheid mag worden besloten. Wij zijn tevens van mening dat het van het allergrootste belang is dat elke lidstaat vertegenwoordigd is in de Commissie. Het werk van de Commissie moet namelijk geloofwaardig overkomen in elke lidstaat. Wij zien verder niet in welk nut de in te stellen functie van een minister van Buitenlandse Zaken zou hebben voor het uitbreidingsproces. De Europese afgevaardigden van de Junilijst hebben daarom tegen het verslag in zijn geheel gestemd."@nl3
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@pl16
"A Lista de Junho não partilha o ponto de vista do relator de que é necessário criar uma UE mais federal para tornar possível a continuação do processo de alargamento. Entendemos, pelo contrário, que é da maior importância que as decisões políticas que irão incidir sobre toda a UE sejam solidamente baseadas no Conselho de Ministros. Em consequência, opomo-nos a qualquer aumento do número de domínios políticos em que as decisões podem ser tomadas por maioria qualificada. Consideramos também de extrema importância que todos os Estados-Membros estejam representados na Comissão para que o trabalho desta tenha credibilidade em todos eles. Não vemos de que forma a criação do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros beneficiaria o processo de alargamento. Os deputados do PE pertencentes à Lista de Junho votaram, portanto, contra este relatório na globalidade."@pt17
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@sk18
"Junilistan delar inte föredragandens åsikt att ett mer federalt EU måste skapas för att utvidgningsprocessen skall kunna fortsätta. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att politiska beslut som skall gälla för hela unionen har en god förankring i ministerrådet. Därför motsätter vi oss att utöka antalet områden inom vilka beslut kan fattas med kvalificerade majoritetsbeslut. Vi anser det också vara av största vikt att varje medlemsstat är representerad i kommissionen för att ge dess arbete trovärdighet i samtliga medlemsstater. Vi kan inte heller se hur utvidgningsprocessen skulle gagnas av att en befattning som utrikesminister inrättas. Junilistans ledamöter har därför röstat nej till betänkandet i dess helhet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph