Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-280"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-280"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Il est beaucoup question de «capacité d’intégration» dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d’élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette «capacité» ne devrait pas être confondue, je cite, avec «les perceptions par l’opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements». Vous avez tort. D’abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu’ils méritent donc d’être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C’est le «cadeau» qu’un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d’éviter, en vain, un «non» à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l’Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu’elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d’adhésion."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@cs1
"Hr. Broks betænkning om udvidelsesstrategien drejer sig meget om integrationskapacitet udelukkende set ud fra et synspunkt om at tilfredsstille Bruxelles' interesser og magtbegær. Ifølge denne betænkning skal denne "kapacitet" ikke forveksles med, jeg citerer, "borgernes opfattelse af virkningerne af yderligere udvidelser". De tager fejl. For det første fordi det er medlemsstaternes borgere, som er mest berørt af de økonomiske og sociale følger af udvidelsen, og som derfor fortjener at blive hørt. For det andet fordi det er dem, der i den sidste ende træffer afgørelse om disse tiltrædelser. I f.eks. Frankrig vil en folkeafstemning være obligatorisk for enhver tiltrædelse, der finder sted efter Kroatiens. Dette er den "gave", som en svækket hr. Chirac har givet os i et forgæves forsøg på at forhindre os i at forkaste den europæiske forfatning. Jeg beklager også, at der aldrig er blevet spurgt om Europas geografiske grænser og om definitionen af dets fælles identitet. Det ville give os mulighed for klart og tydeligt at sige, at Tyrkiet er et udmærket land, men at det i sit inderste væsen, geografisk, kulturelt, historisk og demografisk, er et asiatisk land. Det ville også give os mulighed for at gøre en ende på den ydmygende farce, som disse tiltrædelsesforhandlinger er blevet for landet."@da2
". Im Bericht von Herrn Brok über die Erweiterungsstrategie ist viel von „Integrationsfähigkeit“ die Rede, die ausschließlich unter dem Blickwinkel der Befriedigung der Interessen und Machtgelüste Brüssels angestrebt wird. Laut Bericht sollte diese „Fähigkeit“, ich zitiere, nicht „mit der öffentlichen Wahrnehmung der Auswirkungen künftiger Erweiterungen verwechselt werden“. Hier haben Sie Unrecht. Zunächst, weil vor allem die Bürger der Mitgliedstaaten von den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Erweiterungen am stärksten betroffen sind und daher angehört werden müssen. Und dann, weil sie es sind, die am Ende über die Beitritte entscheiden. In Frankreich beispielsweise ist nach dem Beitritt Kroatiens für jeden weiteren Beitritt ein Referendum obligatorisch. Dies ist das „Geschenk“, das ein gescheiterter Herr Chirac uns in dem allerdings vergeblichen Versuch gemacht hat, die Ablehnung der europäischen Verfassung zu verhindern. Ich bedaure auch, dass zu keiner Zeit die Frage nach den geografischen Grenzen Europas und einer Definition ihrer gemeinsamen Identität gestellt wurde. Denn dann könnten wir klar sagen, dass die Türkei ein großes, aus geografischer, kultureller, historischer und demografischer Sicht im Wesentlichen aber asiatisches Land ist. Dann könnte auch der demütigenden Farce, zu der die Beitrittverhandlungen für dieses Land geworden sind, endlich ein Ende gesetzt werden."@de9
"Στην έκθεση του κ. Brok σχετικά με τη στρατηγική της διεύρυνσης γίνεται πολύ συχνά λόγος για «ικανότητα ένταξης», αποκλειστικά εξεταζόμενη από την άποψη της ικανοποίησης των συμφερόντων και της αδηφαγίας για εξουσία των Βρυξελλών. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, αυτή η «ικανότητα» δεν πρέπει να συγχέεται, παραθέτω «με την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για τον αντίκτυπο μελλοντικών διευρύνσεων». Κάνετε λάθος. Πρώτον, επειδή αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της διεύρυνσης είναι οι λαοί των κρατών μελών, οι οποίοι κατά συνέπεια αξίζουν να ακουστούν. Δεύτερον, επειδή είναι αυτοί τελικά που θα αποφασίσουν σχετικά με αυτές τις προσχωρήσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το δημοψήφισμα θα είναι υποχρεωτικό για οποιαδήποτε προσχώρηση λάβει χώρα μετά την προσχώρηση της Κροατίας. Αυτό είναι το «δώρο» που μας έκανε ένας αδύναμος κ. Σιράκ σε μια μάταιη προσπάθεια να μας προλάβει από το να απορρίψουμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Λυπάμαι επίσης για το γεγονός ότι ουδέποτε ετέθη το ερώτημα σχετικά με τα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης και σχετικά με τον καθορισμό της κοινής ταυτότητάς της. Αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα να πούμε με σαφήνεια ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά ότι ουσιαστικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά, ιστορικά και δημογραφικά, είναι ασιατική χώρα. Αυτό θα μας έδινε επίσης τη δυνατότητα να θέσουμε τέλος στην προσβλητική για τη χώρα φάρσα που αυτές οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν καταντήσει."@el10
". Mr Brok’s report on enlargement strategy is very much about ‘integration capacity’, considered solely from the angle of satisfying Brussels’ interests and appetite for power. According to this report, this ‘capacity' should not be confused, I quote, with ‘public perception of the impact of further enlargements’. You are wrong. Firstly, because it is the people of the Member States who are most affected by the economic and social consequences of enlargement and who therefore deserve to be heard. Secondly, because it is they who will ultimately decide on these accessions. In France, for example, a referendum will be compulsory for any accession taking place after that of Croatia. This is the ‘gift’ that a failing Mr Chirac has given us in a vain attempt to prevent us from rejecting the European Constitution. I also regret that the question has never been asked about Europe's geographical boundaries and about the definition of its common identity. That would enable us clearly to say that Turkey is a great country, but that it is essentially, geographically, culturally, historically and demographically, an Asian country. It would also enable us to put a stop to the humiliating farce for the country that these accession negotiations have become."@en4
". Se habla mucho de «capacidad de integración» en el informe del señor Brok sobre la estrategia de ampliación, contemplada solo desde el punto de vista de la satisfacción de los intereses y las ansias de poder de Bruselas. Según este informe, dicha «capacidad» no debería confundirse, cito, con «la percepción que tiene la opinión pública de las repercusiones de nuevas ampliaciones». Está usted equivocado. En primer lugar, porque los ciudadanos de los Estados miembros sufren en primera línea las consecuencias económicas y sociales de las ampliaciones y, por tanto, merecen ser escuchados. Después, porque son quienes decidirán, en última instancia, sobre esas adhesiones. En Francia, por ejemplo, será obligatorio un referendo para toda adhesión posterior a la de Croacia. Es el «regalo» que un Chirac hundido nos hizo para intentar evitar, en vano, el «no» a la Constitución Europea. Lamento asimismo que jamás se plantee la cuestión de los límites geográficos de Europa y la definición de su identidad común. Esto, sin embargo, nos permitiría decir claramente que Turquía es un gran país, pero que, desde el punto de vista geográfico, cultural, histórico y demográfico, es esencialmente un país asiático, con lo que se podría poner fin a la humillante mascarada para dicho país en que se han convertido las negociaciones de adhesión."@es20
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@et5
". Jäsen Brokin laajentumisstrategiaa käsittelevä mietintö koskee pitkälti "integrointikykyä", jota tarkastellaan yksinomaan Brysselin etujen ja vallanhimon tyydyttämisen kannalta. Mietinnön mukaan tätä kykyä ei pidä sekoittaa "yleiseen käsitykseen laajentumisen jatkumisen vaikutuksesta". Olette väärässä. Ensinnäkin sen vuoksi, että laajentumisen taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset kohdistuvat eniten juuri jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka ansaitsevat siis tulla kuulluiksi. Toiseksi sen vuoksi, että viime kädessä he päättävät näistä laajentumisista. Esimerkiksi Ranskassa Kroatian liittymisen jälkeiset mahdolliset laajentumiset on alistettava kansanäänestykseen. Tämän "lahjan" täydellisen tappion kokenut Chirac antoi meille pyrkiessään turhaan estämään meitä hylkäämästä perustuslakisopimusta. Pahoittelen myös sitä, ettei Euroopan maantieteellisiä rajoja ole koskaan selvitetty eikä sen yhteistä identiteettiä määritelty. Sen turvin voisimme sanoa selvästi, että Turkki on hieno maa, mutta pääosin, maantieteellisesti, kulttuurisesti, historiallisesti ja väestöltään aasialainen valtio. Se antaisi meille myös mahdollisuuden lopettaa kyseisen valtion kokema nöyryyttävä farssi, joka neuvotteluista on muodostunut."@fi7
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@hu11
"Nella relazione dell’onorevole Brok sulla strategia per l’allargamento si parla molto di una “capacità d’integrazione”, considerata unicamente dal punto di vista degli interessi e degli appetiti di potere di Bruxelles. Secondo questa relazione, tale capacità non va confusa, cito testualmente, con “la percezione nell’opinione pubblica dell’impatto di nuovi ampliamenti”. Onorevole Brok, lei ha torto. Prima di tutto perché sono i cittadini degli Stati membri a subire per primi gli effetti economici e sociali degli allargamenti, ed essi meritano quindi di essere ascoltati. In secondo luogo perché sono loro a decidere, in ultima analisi, su queste adesioni. In Francia, per esempio, un si renderà obbligatorio per ogni adesione successiva a quella della Croazia. E’ il regalo di Chirac che, in piena crisi, ha cercato di evitare, invano, un “no” alla Costituzione europea. Mi rammarico altresì che non sia mai stata posta la questione dei confini geografici dell’Europa e della definizione della sua identità comune. Questo ci permetterebbe di dire chiaramente riguardo alla Turchia che è un grande paese, ma che, in sostanza, in termini geografici, culturali, storici e demografici, è un paese asiatico. Questo ci consentirebbe inoltre di porre fine a quella farsa umiliante che sono divenuti i negoziati d’adesione."@it12
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@lt14
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@lv13
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@mt15
"Er wordt alsmaar gesproken over “integratievermogen” in het verslag van de heer Brok over de uitbreidingsstrategie. Dit vermogen wordt bekeken door de bril van de belangen en de machtshonger van Brussel, die bevredigd moeten worden. Volgens dit verslag mag men dit “vermogen” niet verwarren met, en ik citeer: “de manier waarop de uitbreiding nu en in de toekomst door de burgers wordt ervaren”. U hebt ongelijk, ten eerste omdat het de burgers van de lidstaten zijn die als eersten de economische en sociale gevolgen van de uitbreidingen moeten ondergaan en die het dus verdienen dat naar hen geluisterd wordt, en ten tweede omdat zij het zijn die uiteindelijk de beslissing nemen over deze toetredingen. In Frankrijk zal het bijvoorbeeld verplicht zijn een referendum te houden voor elke toetreding na die van Kroatië. Dat is het cadeau dat een falende Chirac ons heeft gedaan in een vergeefse poging om een ‘nee’ tegen de Europese Grondwet tegen te houden. Ik betreur het tevens dat nooit de vraag is gesteld naar de geografische grenzen van Europa en naar de definitie van zijn gemeenschappelijke identiteit. Dat zou ons echter in staat hebben gesteld om duidelijk te zeggen dat Turkije een groot land is, maar in wezen, in geografisch, cultureel, historisch en demografisch opzicht, een Aziatisch is. Dat zou ons ook in staat hebben gesteld om een einde te maken aan de vernederende farce, waarin deze toetredingsonderhandelingen zijn uitgemond."@nl3
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@pl16
"No relatório do senhor deputado Elmar Brok sobre a estratégia de alargamento, fala-se muito de "capacidade de absorção", considerada na perspectiva exclusiva da satisfação dos interesses e dos apetites do poder de Bruxelas. Segundo o relatório, essa "capacidade" não deveria ser confundida com "a percepção pública do impacto de futuros alargamentos". Está enganado. Antes de mais, porque são os cidadãos dos Estados-Membros os primeiros a sofrerem as consequências económicas e sociais dos alargamentos, pelo que merecem ser ouvidos. Em seguida, porque são eles que irão, em última instância, decidir dessas adesões. Em França, por exemplo, será obrigatório um referendo para qualquer adesão posterior à da Croácia. Foi o "presente" que nos deu um Chirac em apuros para tentar evitar, em vão, um "não" à Constituição Europeia. Lamento também que nunca se coloquem as questões dos limites geográficos da Europa e da definição da sua identidade comum, o que no entanto nos permitiria afirmar claramente que a Turquia é um grande país, mas é essencial, geográfica, cultural, histórica e demograficamente um país asiático. E isso permitiria pôr fim à farsa humilhante para ela em que se tornaram estas negociações de adesão."@pt17
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@sk18
"Il est beaucoup question de "capacité d'intégration" dans le rapport de M. Brok sur la stratégie d'élargissement, envisagée sous le seul angle de la satisfaction des intérêts et des appétits de pouvoir de Bruxelles. Selon ce rapport, cette "capacité" ne devrait pas être confondue, je cite, avec "les perceptions par l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements". Vous avez tort. D'abord parce que ce sont les citoyens des États membres qui sont en première ligne des conséquences économiques et sociales des élargissements et qu'ils méritent donc d'être écoutés. Ensuite parce que ce sont eux qui décideront, in fine, de ces adhésions. En France, par exemple, un référendum sera obligatoire pour toute adhésion postérieure à celle de la Croatie. C'est le "cadeau" qu'un Chirac en déconfiture nous a donné pour tenter d'éviter, en vain, un "non" à la Constitution européenne. Je regrette également que ne soit jamais posée la question des limites géographiques de l'Europe et de la définition de son identité commune. Cela nous permettrait pourtant de dire clairement que la Turquie est un grand pays, mais qu'elle est essentiellement, géographiquement, culturellement, historiquement, démographiquement, un pays asiatique. Et cela permettrait de mettre fin à la mascarade humiliante pour elle que sont devenues ces négociations d'adhésion."@sl19
". Elmar Broks betänkande om utvidgningsstrategin handlar väldigt mycket om ”integrationsförmåga”, sett uteslutande ur ett perspektiv som gäller tillgodoseende av Bryssels intressen och makthunger. Enligt betänkandet bör inte denna ”förmåga” förväxlas med, jag citerar, ”allmänhetens uppfattning om konsekvenserna av ytterligare utvidgningar”. Där har ni fel. För det första därför att det är människorna i medlemsstaterna som i störst utsträckning drabbas av utvidgningens ekonomiska och sociala konsekvenser och som därför förtjänar att tillfrågas. För det andra därför att det är de som i slutändan kommer att besluta om dessa anslutningar. I Frankrike, exempelvis, kommer en folkomröstning att krävas för alla anslutningar efter Kroatiens. Detta är den ”gåva” som en vacklande Jacques Chirac har gett oss i ett fåfängt försök att förhindra att vi förkastar den europeiska konstitutionen. Jag beklagar också att frågan om Europas geografiska gränser och om en definition av dess gemensamma identitet aldrig har ställts. Det skulle ge oss möjlighet att tydligt säga att Turkiet är ett stort land men att det i grund och botten, geografiskt, kulturellt, historiskt och demografiskt sett, är ett asiatiskt land. Det skulle också ge oss möjlighet att sätta stopp för den för landet förnedrande fars som dessa anslutningsförhandlingar har blivit."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph