Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-250"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socioeconómico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@cs1
"Jeg støtter Kommissionens forslag, som det er ændret i denne betænkning, fordi dets målsætninger er forbedret ved følgende ændringsforslag, der sigter på at opretholde Fællesskabets bananproduktion, den vigtigste landbrugsaktivitet i nogle af produktionsområderne - regionerne i den yderste periferi - hvor den spiller en afgørende socioøkonomisk rolle at beskytte fællesskabsproducenternes indkomst og banansektorens økonomiske vilkår, særlig ved ændringer i den eksterne ordning og at gøre det muligt for medlemsstaterne at forvalte tildelingen af producentstøtte, så det kan ske mere effektivt og under hensyntagen til disse områders specifikke prioriteter. Jeg har derfor stemt for betænkningen. Da jeg - ligesom de europæiske bananproducenter (i Den Europæiske Sammenslutning af Bananproducenter) og myndighederne i regionerne i den yderste periferi og producentlandene - er imod ønsket om fortsat at gøre støtten betinget af medlemskab af en anerkendt producentorganisation, fordi jeg mener, at det modsiger og modarbejder denne målsætning, har jeg dog foreslået den ændring at overlade det til medlemsstaterne at træffe beslutning om dette krav, således som Kommissionen foreslår."@da2
". Ich begrüße den Vorschlag der Kommission in der durch diesen Bericht geänderten Fassung von ganzem Herzen. Seine Ziele lauten, gestützt durch die übernommenen Abänderungen, wie folgt: Erhaltung der gemeinschaftlichen Bananenerzeugung, der wichtigsten landwirtschaftlichen Tätigkeit in bestimmten Erzeugerregionen, das heißt in den Regionen in äußerster Randlage und in Regionen, wo sie eine zentrale sozioökonomische Rolle spielt; Sicherung der Einkommen der Bananenerzeuger und Verhinderung einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Bananensektors; Übertragung der Kontrolle über die Beihilfegewährung auf die Bananen erzeugenden Mitgliedstaaten, damit dies so wirksam wie möglich erfolgen kann, indem den besonderen Prioritäten dieser Regionen Rechnung getragen wird. Deshalb habe ich für diesen Bericht gestimmt. Allerdings bin ich dagegen, dass es weiterhin für Erzeuger obligatorisch sein soll, einer anerkannten Erzeugerorganisation anzugehören, um Beihilfen zu erhalten – entsprechend den Wünschen der europäischen Bananenerzeuger (Mitglieder des Verbandes der europäischen Bananenerzeuger – European Association of Banana Producers), der Behörden der Regionen in äußerster Randlage und der Bananen erzeugenden Mitgliedstaaten –, da dies meines Erachtens im Widerspruch zum letzten Ziel steht. Daher habe ich einen Änderungsantrag eingereicht, demzufolge es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben soll zu entscheiden, ob dies eine obligatorische Voraussetzung sein soll, wie die Kommission vorgeschlagen hat."@de9
". Υποστηρίζω ολόψυχα την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιείται με αυτήν την έκθεση, οι στόχοι της οποίας, ενισχυμένοι από τις τροπολογίες που εισήχθησαν, είναι οι εξής: να διατηρηθεί η παραγωγή μπανάνας στην Κοινότητα, που είναι η κύρια γεωργική δραστηριότητα σε ορισμένες παραγωγικές περιοχές, ήτοι στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις περιοχές όπου διαδραματίζει σπουδαίο κοινωνικο-οικονομικό ρόλο· να προστατευθούν τα εισοδήματα των παραγωγών μπανάνας και να αποφευχθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του τομέα της μπανάνας· να δοθεί στα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες έλεγχος επί της χορήγησης ενισχύσεων, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προτεραιότητες αυτών των περιοχών. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Ωστόσο, αντιτίθεμαι στην ιδέα να συνεχίσει να είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς η εγγραφή τους σε κάποια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών προκειμένου να λαμβάνουν ενίσχυση –σύμφωνα με τις επιθυμίες των ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας (μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Μπανάνας), των αρχών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των κρατών μελών που παράγουν μπανάνες– καθώς θεωρώ ότι αυτό είναι αντιφατικό και αντίκειται στον τελευταίο στόχο. Κατέθεσα, ως εκ τούτου, μια τροπολογία που δηλώνει ότι τα κράτη μέλη είναι αυτά που πρέπει να αποφασίσουν αν η απαίτηση αυτή θα είναι υποχρεωτική, όπως πρότεινε η Επιτροπή."@el10
". I wholeheartedly support the Commission’s proposal, as amended by this report, the objectives of which, bolstered by the amendments introduced, are as follows: to maintain Community banana production, the main agricultural activity in some producing regions, that is to say, the outermost regions, and in regions in which it plays a key socio-economic role; to safeguard the incomes of banana producers and to prevent the economic situation of the banana sector from deteriorating; to give banana-producing Member States control over the granting of aid, so that this can be done as effectively as possible, taking account of the specific priorities of these regions. I therefore voted in favour of this report. However, I object to the idea of continuing to make it compulsory for producers to join a recognised producers' organisation in order to receive aid – in line with the wishes of the European banana producers (members of the European Association of Banana Producers), the authorities of the outermost regions and the banana-producing Member States – as I consider it contradictory and counter to the last objective. I have therefore tabled an amendment with a view to leaving the decision to the Member States as to whether this should be a compulsory requirement, as the Commission proposed."@en4
". La propuesta de la Comisión, tal como ha sido modificada por este informe, merece todo mi apoyo, pues sus objetivos, reforzados por las enmiendas introducidas, son: mantener la producción comunitaria de plátanos, principal actividad agrícola de algunas regiones productoras, concretamente las ultraperiféricas, donde desempeña un papel socioeconómico fundamental; salvaguardar los ingresos de los productores comunitarios y evitar el deterioro económico del sector del plátano; otorgar capacidad de control a los Estados miembros productores de plátanos sobre la concesión de las ayudas, de modo que se realice de la forma más eficaz posible, según las prioridades de las regiones afectadas. Por eso he votado a favor de este informe. Sin embargo, estoy en contra de la idea de que siga siendo obligatorio pertenecer a una organización de productores reconocida para poder acogerse a la ayuda, tal como desean los productores europeos de plátanos –afiliados a la Asociación Europea de Productores de Plátanos–, las autoridades de las regiones periféricas y los Estados miembros productores, pues la considero contradictoria y contraria al último de esos objetivos. Por ese motivo he presentado una enmienda para dejar en manos de los Estados miembros la decisión de si este ha de ser un requisito inexcusable, como propone la Comisión."@es20
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@et5
". Kannatan koko sydämestäni komission ehdotusta tämän mietinnön tarkistuksilla muutettuna. Tavoitteet, joita esitetyillä tarkistuksilla vahvistetaan, ovat seuraavat: yhteisön banaaninviljelyn säilyttäminen tietyillä tuotantoalueilla, toisin sanoen syrjäisimmillä alueilla, joilla se on pääasiallinen maanviljelytoiminta, sekä alueilla, joilla sillä on merkittävä yhteiskunnallis-taloudellinen asema banaanintuottajien tulojen turvaaminen sekä banaanialan taloudellisen tilanteen heikkenemisen estäminen ja tuen myöntämisvallan ohjaaminen banaania tuottaville jäsenvaltioille, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja ottaen huomioon näiden alueiden erityiset ensisijaiset tavoitteet. Äänestin tämän vuoksi mietinnön puolesta. Vastustan kuitenkin ajatusta, jonka mukaan tuottajien on edelleen tukea saadakseen liityttävä hyväksyttyihin tuottajajärjestöihin – Euroopan banaanintuottajien (Euroopan banaanintuottajien liiton jäsenten), syrjäisimpien alueiden viranomaisten ja banaania tuottavien jäsenvaltioiden toiveiden mukaisesti – sillä katson sen olevan edellä mainitun viimeisen tavoitteen vastaista ja vaarantavan koko tavoitteen. Olen tämän vuoksi esittänyt tarkistuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat päättää, onko tämä ehdoton edellytys, kuten komissio ehdotti."@fi7
". Je soutiens sans réserve la proposition de la Commission, telle que modifiée par le présent rapport, dont les objectifs, renforcés par les amendements déposés, sont les suivants: maintenir la production communautaire de bananes, qui est la principale activité agricole dans certaines régions de production, à savoir les régions ultrapériphériques, et dans les régions où elle joue un rôle socio-économique clé; conserver les revenus des producteurs de bananes et empêcher toute détérioration de la situation économique du secteur de la banane; confier aux États membres producteurs de bananes le contrôle de l’allocation de l’aide, de sorte qu’elle puisse être aussi efficace que possible, compte tenu des priorités spécifiques de ces régions. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport. Je m’oppose toutefois à l’idée du maintien de l’obligation pour les producteurs de s’affilier à une organisation de producteurs reconnue pour pouvoir bénéficier de l’aide - conformément aux souhaits des producteurs européens de bananes (membres de l’Association européenne des producteurs de bananes), des autorités des régions ultrapériphériques et des États membres producteurs de bananes -, car j’estime que cette obligation est contraire au dernier objectif. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement en vue de laisser aux États membres le choix de rendre ou non ce critère obligatoire, comme le propose la Commission."@fr8
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@hu11
"Sostengo appieno la proposta della Commissione, come modificata dalla presente relazione, con i seguenti obiettivi, avvalorati dagli emendamenti che sono stati accolti: mantenere una produzione comunitaria di banane, che in alcune aree produttive costituisce la principale attività agricola, e mi riferisco a regioni ultraperiferiche, o comunque nelle regioni in cui tale produzione svolge un ruolo socioeconomico; salvaguardare i redditi dei produttori di banane e impedire un deterioramento della situazione economica nel settore; affidare agli Stati membri in cui si producono banane il controllo sulla concessione di aiuti, in modo che si possa operare nel modo più efficace possibile tenendo conto delle priorità specifiche di queste regioni. Per questi motivi ho votato a favore della relazione. Tuttavia, contesto l’idea di continuare a rendere obbligatorio per i produttori aderire a un’organizzazione ufficiale di produttori per poter ricevere aiuti – in linea con quanto auspicato dai produttori europei di banane (membri dell’Associazione europea di produttori di banane), dalle autorità delle regioni ultraperiferiche e dagli Stati membri produttori di banane – perché la considero contraddittoria e contraria all’obiettivo ultimo. Pertanto ho presentato un emendamento che mira a lasciar decidere gli Stati membri se il requisito debba o meno essere obbligatorio, come ha proposto la Commissione."@it12
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@lt14
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@lv13
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@mt15
". Het met dit verslag geamendeerd Commissievoorstel geniet mijn volmondige steun. De doelstellingen van de tekst, die nog versterkt worden door de aangenomen amendementen, kunnen als volgt worden samengevat: het instandhouden van de communautaire bananenproductie in regio’s, met name ultraperifere regio’s, waar zij de voornaamste landbouwactiviteit is en in gebieden waar zij een beslissende sociaal-economische rol speelt; het waarborgen van de inkomsten van de bananentelers en het voorkomen van een achteruitgang in de economische situatie van de bananensector; het belasten van de bananenproducerende lidstaten met de controle op de toekenning van de steun, teneinde de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en rekening te kunnen houden met de specifieke prioriteiten van de betrokken regio’s. Daarom heb ik voor het verslag gestemd. Ik kan evenwel niet instemmen met het voorstel tot handhaving van de verplichting voor de telers om zich aan te sluiten bij een erkende producentenvereniging als zij in aanmerking willen komen voor steun, in lijn met de wensen van de Europese bananentelers (leden van de Europese Vereniging van bananentelers), de autoriteiten van de ultraperifere regio’s en de bananenproducerende lidstaten. Dit is namelijk contradictoir en staat haaks op de laatstgenoemde doelstelling. Daarom heb ik een amendement ingediend waarin de beslissing over het al dan niet verplichtende karakter van deze eis aan de lidstaten wordt overgelaten, zoals overigens ook de Commissie suggereert."@nl3
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@pl16
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@sk18
". A proposta da Comissão, tal como alterada pelo presente relatório, merece o meu inteiro apoio, pois os seus objectivos reforçados pelas alterações introduzidas são: a manutenção da produção comunitária de bananas, a principal actividade agrícola em algumas das regiões produtoras - concretamente nas regiões ultraperiféricas - e nas quais desempenha um papel socio-económico fundamental; a salvaguarda dos rendimentos dos produtores comunitários e da situação económica do sector da banana, em particular, na sequência de mudanças no regime externo; e a capacidade de os Estados-Membros produtores de bananas gerirem a concessão das ajudas aos produtores, tendo em vista uma utilização mais eficaz das mesmas em função das prioridades e das especificidades destas regiões. Por isso, votei favoravelmente o relatório. Contudo, discordando da pretensão de se manter a obrigatoriedade da filiação numa organização de produtores reconhecida para que estes possam receber as ajudas - aliás, na senda quer dos produtores europeus de bananas (associados na APEB), quer das autoridades das RUP e dos Estados-Membros produtores - por considerá-lo contraditório e contrário aquele último objectivo, propus uma alteração no sentido de se deixar ? à decisão dos Estados-Membros pertinentes a exigência, ou não, de tal requisito, na linha da proposta da Comissão."@sl19
". Jag stöder helt kommissionens förslag med de ändringsförslag som framgår av detta betänkande. Förslagets syften, som stärks genom ändringsförslagen, är följande: Att behålla EU:s bananproduktion, som är den huvudsakliga jordbruksnäringen i vissa produktionsområden, nämligen de yttersta randområdena, och i regioner där den är av stor socioekonomisk betydelse. Att säkra bananproducenternas inkomster och förhindra att den ekonomiska situationen i banansektorn försämras. Att ge bananproducerande medlemsstater kontroll över beviljandet av stöd, så att det kan ske så effektivt som möjligt och med hänsyn till dessa regioners särskilda prioriteringar. Jag röstade därför för detta betänkande. I enlighet med önskemålen från de europeiska bananproducenterna (som är medlemmar i den europeiska sammanslutningen för bananproducenter), myndigheterna i de yttersta randområdena och de bananproducerande medlemsstaterna motsätter jag mig däremot tanken på att även i fortsättningen göra det obligatoriskt för producenterna att ansluta sig till en erkänd producentorganisation för att kunna få stöd, eftersom jag anser att det är motsägelsefullt och motverkar det sistnämnda syftet. Jag har därför lagt fram ett ändringsförslag om att låta medlemsstaterna besluta om detta bör vara ett obligatoriskt krav, som kommissionen föreslagit."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Emanuel Jardim Fernandes (PSE ),"5,19,19,15,1,1,18,14,16,11,13,17
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph