Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-249"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-249"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@sv21
lpv:translated text
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@cs1
"Vi stemte imod ændringsforslag 10. Vi svenske socialdemokrater i Parlamentet tolker ændringsforslaget som en måde at give medlemsstaterne mulighed for at opretholde en del af støtten til bananproduktionen. Eftersom vi konsekvent arbejder for en afkobling af landbrugsstøtten er dette uacceptabelt. En produktionsstøtte vil gøre det umuligt for bananproducenter fra lande uden for EU at konkurrere på fair betingelser. Vi stiller os kritiske over for forslaget i sin helhed, da det vil medføre øgede udgifter. En reformering af den måde, hvorpå bananmarkedet organiseres, bør efter vores opfattelse resultere i budgetbesparelser."@da2
". Wir haben gegen Änderungsantrag 10 gestimmt. Wir schwedischen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament interpretieren diesen Änderungsantrag als Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die das wollen, einen Teil der Produktionsbeihilfen für Bananen beizubehalten. Da wir uns konsequent für eine Entkoppelung der Agrarbeihilfen einsetzen, ist dies für uns inakzeptabel. Produktionsbeihilfen machen es Bananenproduzenten aus Ländern außerhalb der EU unmöglich, einen Wettbewerb zu fairen Bedingungen zu führen. Wir stehen dem Vorschlag auch in seiner Gesamtheit kritisch gegenüber, da er zu höheren Ausgaben führen wird. Eine Reform der Marktorganisation für Bananen würde unserer Meinung nach zu Haushaltseinsparungen führen."@de9
"Ψηφίσαμε κατά της τροπολογίας 10. Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ερμηνεύουμε την εν λόγω τροπολογία ως ένα μέσο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης για την παραγωγή της μπανάνας. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι εργαζόμαστε με συνέπεια προς την κατεύθυνση της αποσύνδεσης των γεωργικών ενισχύσεων, το θεωρούμε απαράδεκτο. Η στήριξη της παραγωγής μπανάνας καθιστά αδύνατο για τους παραγωγούς μπανάνας από χώρες εκτός της ΕΕ να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις. Είμαστε επίσης επικριτικοί για το σύνολο της πρότασης, καθώς θα οδηγήσει σε υψηλότερες δαπάνες. Μια μεταρρύθμιση της οργάνωσης της αγοράς μπανάνας θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να οδηγήσει σε προσπάθεια οικονομιών στον προϋπολογισμό."@el10
"We voted against Amendment 10. We Swedish Social Democrats in the European Parliament interpret the amendment in question as a means of allowing those Member States that so wish to retain a proportion of the production support for bananas. In the light of the fact that we consistently work towards a de-coupling of agricultural aid, we find this unacceptable. Production support makes it impossible for banana producers from non-EU countries to compete on fair terms. We are also critical of the proposal overall, as it will lead to higher expenditure. A reform of the organisation of the banana market should, in our view, lead to budget savings."@en4
"Hemos votado en contra de la enmienda 10. Los socialdemócratas suecos en el Parlamento Europeo la interpretamos como un medio para permitir a los Estados miembros que lo deseen mantener una proporción de la ayuda a la producción de plátanos. Esto nos parece inaceptable, teniendo en cuenta que estamos trabajando continuamente por la desvinculación de las ayudas agrarias. El fomento a la producción impide competir en igualdad de condiciones a los productores de plátanos de países no comunitarios. La propuesta en su conjunto merece también nuestra crítica, ya que conduce a un aumento del gasto. En nuestra opinión, la reforma del mercado del plátano debería derivar en ahorros presupuestarios."@es20
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@et5
"Äänestimme tarkistusta 10 vastaan. Me Euroopan parlamentin ruotsalaiset sosialidemokraatit tulkitsemme kyseisen tarkistuksen keinoksi antaa jäsenvaltioille halutessaan oikeus säilyttää osa banaanin tuotantotuesta. Koska teemme jatkuvasti työtä maataloustukien leikkaamiseksi, emme voi hyväksyä tätä. Tuotantotuen vuoksi muiden kuin EU-valtioiden banaanintuottajilla ei ole mahdollisuutta reiluun kilpailuun. Suhtaudumme kriittisesti myös koko ehdotukseen, sillä se lisää menoja. Banaanien markkinajärjestelyn uudistuksen olisi mielestämme johdettava talousarviosäästöihin."@fi7
". Nous avons voté contre l’amendement 10. Selon nous, les sociaux-démocrates suédois au Parlement européen, cet amendement est un moyen permettant aux États membres qui le souhaitent de conserver une partie du soutien à la production de bananes. Dans la mesure où nous œuvrons sans relâche au découplage des aides agricoles, nous estimons que c’est inacceptable. En raison du soutien à la production, les producteurs de bananes de pays tiers sont dans l’impossibilité de soutenir une concurrence loyale. En outre, nous voyons d’un œil critique la proposition dans son ensemble, dans la mesure où elle entraînera une augmentation des dépenses. Une réforme de l’organisation du marché de la banane devrait, selon nous, permettre des économies de budget."@fr8
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@hu11
"Abbiamo votato contro l’emendamento n. 10. Noi socialdemocratici svedesi interpretiamo tale emendamento come un mezzo per consentire agli Stati membri che lo desiderano di mantenere una parte dell’aiuto legato alla produzione per quanto riguarda le banane. Lo riteniamo inaccettabile, tenuto conto del fatto che ci dirigiamo in prevalenza verso un disaccoppiamento delle sovvenzioni agricole. L’aiuto legato alla produzione rende impossibile ai produttori di banane di paesi terzi competere su basi eque. Siamo critici sulla proposta nel complesso, in quanto comporta un aumento della spesa. A nostro parere una riforma dell’organizzazione del mercato della banana dovrebbe consentire un risparmio a livello di bilancio."@it12
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@lt14
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@lv13
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@mt15
"Wij hebben tegen amendement 10 gestemd. Als Zweedse sociaal-democraten in het Europees Parlement leggen wij het bewuste amendement uit als een instrument dat de lidstaten die dat willen, de mogelijkheid biedt om een deel van de productiesteun voor bananen achter te houden. Aangezien wij steevast streven naar ontkoppeling van de landbouwsteun, is dit voor ons onaanvaardbaar. Door de productiesteun is het voor bananenproducenten uit landen buiten de EU onmogelijk om tegen eerlijke voorwaarden te concurreren. Wij staan ook kritisch tegenover het voorstel in zijn geheel, aangezien het zal leiden tot hogere uitgaven. Een hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor bananen zou ons inziens moeten leiden tot begrotingsbesparingen."@nl3
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@pl16
"Votámos contra a alteração 10. Nós, sociais-democratas suecos no Parlamento Europeu, interpretamos a referida alteração como um meio de permitir, aos Estados-Membros que o desejem, manter uma percentagem da ajuda à produção de banana. Dado que trabalhamos consistentemente no sentido da dissociação das ajudas à agricultura, consideramos esta disposição inaceitável. O apoio à produção torna impossível aos produtores de bananas de países terceiros concorrerem em condições equitativas. Temos também um posição crítica quanto à proposta no seu conjunto, pois ela implica um aumento da despesa. A reforma da organização comum de mercado no sector das bananas produziria, na nossa opinião, economias orçamentais."@pt17
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@sk18
"Vi röstade mot ändringsförslag 10. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet tolkar ändringsförslaget som ett sätt ge medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer. Eftersom vi konsekvent arbetar för en frikoppling av jordbruksstödet är detta oacceptabelt. Ett produktionsstöd omöjliggör för bananproducenter från länder utanför EU att konkurrera på rättvisa villkor. Vi är även kritiska mot förslaget i sin helhet som kommer att leda till ökade utgifter. En reform av organisationen av marknaden för bananer bör enligt vår mening leda till budgetbesparingar."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph