Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-235"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-235"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d’insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d’une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d’emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J’ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu’il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d’un Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d’euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L’assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@cs1
"Globaliseringen har medført mange negative konsekvenser for de mest sårbare og mindst kvalificerede grupper af arbejdstagerne i visse sektorer. Udflytninger skaber stor social usikkerhed i relation til social fremgang for de enkelte arbejdstagere. Virksomhederne drager fordel af en ny form for frihed med de åbne grænser med det resultat, at mange - ofte dårligt uddannede - arbejdstagere står uden arbejde, mennesker som vil have meget svært ved at finde arbejde igen. Virksomhedsflytninger har i de sidste 12 måneder påvirket 11.000 arbejdspladser i Frankrig. Frygten for udflytninger spredes fra region til region på grund af de næsten 1.000 afskedigelser om måneden, et antal der er mere end nok til at øge den sociale usikkerhed. Jeg har stemt for fru Bachelot-Narquins betænkning, da der i betænkningen er taget højde for den berettigede bekymring hos de europæiske arbejdstagere. Oprettelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil årligt tildele 500 millioner euro i støtte til arbejdstagere, der er ofre for international omstrukturering, med det formål at hjælpe disse mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Den støtte, som fonden yder, omfatter solidaritet og hjælp til arbejdstagere, der er afskediget på grund af strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, selv om støtten fra fonden formentlig vil være utilstrækkelig."@da2
". Die Globalisierung hat negative Folgen für die am stärksten gefährdeten und am schlechtesten qualifizierten Arbeitnehmer in bestimmten Sektoren. Standortverlagerungen führen zu einem Klima der sozialen Unsicherheit, das für den sozialen Fortschritt schädlich ist. Die Unternehmen profitieren von einer neuen Art der Freiheit, die Grenzen missachtet, sie hinterlassen Heerscharen häufig schlecht ausgebildeter Arbeitnehmer ohne Arbeit, Menschen, die größte Schwierigkeiten haben werden, wieder eine Stelle zu finden. In Frankreich sind in den letzten 12 Monaten 11 000 Arbeitsplätze verlagert worden. Die Angst vor Standortverlagerungen breitet sich von Region zu Region aus, nahezu 1 000 Arbeitplätze fallen dabei monatlich weg, eine Zahl, die wirklich hoch genug ist, um soziale Unruhen zu nähren. Ich habe für den Bericht von Frau Bachelot gestimmt, weil er eine erste Antwort auf die berechtigten Sorgen der europäischen Arbeitnehmer bietet. Die Einrichtung eines Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) sieht eine jährliche Summe von 500 Millionen Euro als Hilfe für Arbeitnehmer vor, die Opfer internationaler Umstrukturierungen wurden, mit dem Ziel, sie wieder auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Die durch den EGF gewährte Beihilfe soll somit Solidarität und Unterstützung für Arbeitnehmer bieten, die aufgrund von Veränderungen im Welthandelsgefüge entlassen wurden, auch wenn dieser Fonds sich wahrscheinlich als unzureichend erweisen wird."@de9
"Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί αρνητικές συνέπειες για τους πλέον ευάλωτους και λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους σε ορισμένους κλάδους. Οι μετεγκαταστάσεις προκαλούν ένα κλίμα επιβλαβούς κοινωνικής αβεβαιότητας για την κοινωνική πρόοδο. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από ένα νέο είδος ελευθερίας που αψηφά σύνορα, αφήνοντας άνεργους πλήθη συχνά ελάχιστα καταρτισμένων υπαλλήλων, οι οποίοι θα συναντήσουν τεράστιες δυσκολίες για να βρουν ξανά εργασία. Έντεκα χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν μετεγκατασταθεί τους τελευταίους 12 μήνες στη Γαλλία. Ο φόβος των μετεγκαταστάσεων εξαπλώνεται από περιοχή σε περιοχή, με ρυθμό περικοπών περίπου 1 000 θέσεων μηνιαίως, ένας αριθμός που είναι υπεραρκετός για να τροφοδοτήσει την κοινωνική αναταραχή. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Bachelot-Narquin, διότι παρέχει μια αρχική απάντηση στις δικαιολογημένες ανησυχίες των ευρωπαίων εργαζομένων. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα παρέχει ετήσια ενίσχυση της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ σε εργαζόμενους που έχουν πέσει θύματα των διεθνών αναδιαρθρώσεων, με σκοπό την επανένταξή τους στην εργασία. Η βοήθεια που παρέχεται από το ΕΤΠ θα εξασφαλίζει έτσι αλληλεγγύη και στήριξη σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, παρότι πιθανόν το ταμείο να αποδειχθεί ανεπαρκές."@el10
". Globalisation is giving rise to negative consequences for the most vulnerable and least qualified workers in certain sectors. Relocations are producing a climate of harmful social uncertainty for social progress. Businesses are benefiting from a new kind of freedom that flouts borders, leaving hordes of often poorly trained employees jobless, people who will have the greatest difficulty in finding work again. Eleven thousand jobs have been relocated over the last 12 months in France. The fear of relocations is spreading from region to region, at a rate of almost 1 000 job cuts per month, a figure that is more than enough to fuel social unrest. I voted in favour of Mrs Bachelot-Narquin’s report because it provides an initial response to the legitimate worries of European workers. The creation of a European Globalisation Adjustment Fund (EGM) will provide an annual sum of EUR 500 million in aid to workers who have fallen victim to international restructuring, with the aim of getting them back to work. The assistance provided by the EGM should thus provide solidarity and support to workers who have been made redundant because of changes in the structure of world trade, even though this fund will probably prove to be insufficient."@en4
". La globalización genera consecuencias negativas para los trabajadores más vulnerables y los menos cualificados de determinados sectores. Las deslocalizaciones crean un clima de inseguridad social nefasto para el progreso social. Las empresas gozan de una nueva libertad que ignora las fronteras, dejando en cuadro a cohortes de trabajadores a menudo poco formados y con enormes dificultades para encontrar trabajo. En los últimos doce meses se han deslocalizado en Francia 11 000 puestos de trabajo. El temor a las deslocalizaciones se extiende de región en región, al ritmo de casi mil supresiones de puestos de trabajo por mes, cifra más que suficiente para alimentar el malestar social. He votado a favor del informe de la señora Bachelot-Narquin porque da una primera respuesta a las preocupaciones legítimas de los trabajadores europeos. La creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) permitirá conceder una ayuda anual de 500 millones de euros a los trabajadores que sean víctimas de reestructuraciones internacionales, para que puedan reinsertarse en el mercado de trabajo. La ayuda concedida por el FEAG debería aportar así solidaridad y apoyo a los trabajadores despedidos debido a cambios estructurales del comercio mundial, aun cuando este Fondo probablemente resulte insuficiente."@es20
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@et5
". Globalisaatio aiheuttaa kielteisiä seurauksia tiettyjen alojen haavoittuvimmille ja vähiten ammattitaitoisille työntekijöille. Yritysten siirtymiset synnyttävät haitallisen sosiaalisen epävarmuuden ilmaston sosiaalisessa edistymisessä. Yritykset hyötyvät uudenlaisesta vapaudesta, joka ylittää rajat jättäen usein heikosti koulutettujen työntekijöiden laumat työttömiksi, ja näiden ihmisten on vaikea löytää uutta työtä. Yksitoista tuhatta työpaikkaa on siirtynyt viimeisen vuoden aikana Ranskassa. Yritysten siirtymistä koskeva pelko leviää alueelta toiselle, kun työpaikkoja vähennetään lähes tuhat kuukausittain, ja tämä määrä on enemmän kuin tarpeeksi ruokkimaan sosiaalista levottomuutta. Äänestin jäsen Bachelot-Narquinin mietinnön puolesta, koska se tarjoaa alustavan vastauksen eurooppalaisten työntekijöiden perusteltuihin huoliin. Euroopan globalisaatiorahaston perustaminen mahdollistaa 500 miljoonan euron tuen kansainvälisen rakennemuutoksen uhreiksi joutuneille työntekijöille, ja tarkoituksena on saada heidät takaisin töihin. Euroopan globalisaatiorahaston tuen olisi näin tarjottava solidaarisuutta ja tukea työntekijöille, joista muutokset maailmankaupan rakenteissa ovat tehneet tarpeettomia, vaikka rahaston määrärahat todennäköisesti osoittautuvat riittämättömiksi."@fi7
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@hu11
"La globalizzazione ha effetti negativi per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati di alcuni settori. Le delocalizzazioni producono un clima di insicurezza sociale nefasto per il progresso sociale. Le imprese approfittano di una nuova libertà grazie alla quale possono ignorare le frontiere, lasciandosi dietro schiere di lavoratori spesso poco qualificati, che avranno gravi difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro. In Francia, negli ultimi dodici mesi, sono stati delocalizzati 11 000 posti di lavoro. La paura delle delocalizzazioni dilaga da una regione all’altra, al ritmo di quasi 1 000 posti di lavoro soppressi ogni mese, una cifra più che sufficiente ad alimentare il disagio sociale. Ho votato a favore della relazione Bachelot-Narquin, poiché essa fornisce una prima risposta alle legittime preoccupazioni dei lavoratori europei. Grazie al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) i lavoratori vittime delle ristrutturazioni internazionali che cercano di reinserirsi sul mercato del lavoro potranno godere di un aiuto annuale di 500 milioni di euro. L’assistenza del FEG così offrirà solidarietà e sostegno ai lavoratori licenziati in seguito ai mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale, anche se questo Fondo si rivelerà probabilmente insufficiente."@it12
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@lt14
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@lv13
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@mt15
"De globalisering heeft negatieve gevolgen voor de meest kwetsbare en laagst geschoolde werknemers in bepaalde bedrijfstakken. Door de bedrijfsverplaatsingen ontstaat een klimaat van sociale onzekerheid, dat nefast is voor de sociale vooruitgang. De ondernemingen genieten een nieuwe vorm van vrijheid, die zich niets aantrekt van grenzen en ervoor zorgt dat hele legers van vaak laag geschoolde loontrekkers, die de grootste moeilijkheden hebben om een nieuwe baan te vinden, op straat komen te staan. In de afgelopen twaalf maanden zijn in Frankrijk 11 000 banen verdwenen door delokalisering. De angst voor delokalisering slaat van de ene regio over naar de andere. Per maand worden er ongeveer 1 000 banen geschrapt, een cijfer dat meer dan voldoende is om een maatschappelijke malaise te voeden. Ik heb voor het verslag van mevrouw Bachelot-Narquin gestemd omdat daarmee een eerste antwoord wordt gegeven op de legitieme zorgen van de Europese werknemers. Met de oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) zal jaarlijks 500 miljoen euro steun beschikbaar worden voor de werknemers die het slachtoffer zijn van internationale herstructureringen en opnieuw een plaats op de arbeidsmarkt moeten zien te vinden. Het EFG is aldus een uiting van solidariteit en geeft steun aan werknemers die wegens de structurele veranderingen van de wereldhandel zonder werk zijn komen te zitten, ofschoon het waarschijnlijk onvoldoende zal blijken te zijn."@nl3
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@pl16
"A globalização gera consequências negativas para os trabalhadores mais vulneráveis e menos qualificados em certos sectores. As deslocalizações geram um clima de insegurança social nefasto para o progresso social. As empresas aproveitam esta nova liberdade que ignora as fronteiras, abandonando à sua sorte legiões de trabalhadores muitas vezes pouco formados, que terão dificuldades enormes em voltar a arranjar trabalho. Foram deslocalizados 11 000 empregos nestes últimos meses em França. O medo das deslocalizações está a espalhar-se de região para região, ao ritmo de perto de mil empregos perdidos por mês, número amplamente suficiente para alimentar o mal-estar social. Votei favoravelmente o relatório da senhora deputada Bachelot-Narquin, que dá uma primeira resposta às legítimas preocupações dos trabalhadores europeus. A criação de um Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) fornecerá uma ajuda anual de 500 milhões de euros aos trabalhadores vítimas das reestruturações internacionais, com vista a reinseri-los no mercado de trabalho. A assistência fornecida pelo FEG deveria também levar solidariedade e apoio a trabalhadores despedidos devido a alterações da estrutura do comércio mundial, embora este fundo se revele provavelmente insuficiente."@pt17
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@sk18
"La mondialisation engendre des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés dans certains secteurs. Les délocalisations produisent un climat d'insécurité sociale néfaste pour le progrès social. Les entreprises profitent d'une liberté nouvelle qui fait fi des frontières, laissant sur le carreau des cohortes de salariés souvent peu formés, qui auront le plus grand mal à retrouver du travail. 11 000 emplois ont été délocalisés ces douze derniers mois en France. La peur des délocalisations se diffuse de région en région, au rythme de près de 1 000 suppressions d'emplois par mois, chiffre amplement suffisant pour nourrir un malaise social. J'ai voté en faveur du rapport de Mme Bachelot parce qu'il apporte une première réponse aux préoccupations légitimes des travailleurs européens. La création d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) fournira une aide annuelle de 500 millions d'euros aux travailleurs victimes des restructurations internationales en vue de se réinsérer sur le marché du travail. L'assistance fournie par le FEM devrait ainsi apporter solidarité et soutien à des travailleurs licenciés en raison de modifications de la structure du commerce mondial, même si ce fond se révèle vraisemblablement insuffisant."@sl19
". Globaliseringen får negativa konsekvenser för de mest utsatta och minst kvalificerade arbetstagarna i vissa sektorer. Utflyttningar ger ett klimat av social osäkerhet som hindrar framsteg på det sociala området. Företag åtnjuter ett nytt slags frihet som trotsar gränser och lämnar mängder av ofta lågutbildade anställda utan arbete, människor som kommer att få det oerhört svårt att hitta sysselsättning igen. I Frankrike har elva tusen arbetstillfällen flyttats ut under de senaste tolv månaderna. Rädslan för utflyttningar sprider sig från region till region, och antalet förlorade arbetstillfällen per månad uppgår till nästan 1 000, en siffra som är mer än tillräcklig för att underblåsa social oro. Jag röstade för Roselyne Bachelot-Narquins betänkande eftersom det innebär ett första gensvar på de europeiska arbetstagarnas berättigade oro. Inrättandet av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter kommer att ge ett årligt belopp på 500 miljoner euro i stöd till arbetstagare som drabbats av internationell omstrukturering, för att de ska kunna återgå i arbete. Biståndet från fonden bör därför innebära att arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av strukturförändringar inom världshandeln visas solidaritet och får stöd, även om fonden antagligen kommer att visa sig otillräcklig."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bernadette Vergnaud (PSE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph