Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-233"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-233"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@cs1
"Jeg mener, at globaliseringens indvirkning på udviklingen i verden er god og har tjent os vel. I dag har vi stemt om en betænkning om en europæisk fond for globaliseringens indvirkning. Betænkningen forholder sig i vid udstrækning kritisk til netop denne indvirkning. De ændrede mønstre inden for verdenshandlen har slet ikke givet så negative konsekvenser, som betænkningen vil gøre gældende. Min holdning til globaliseringen og den større udveksling, der finder sted med hensyn til personer, varer, tjenester og kapital, er positiv. Jeg mener, at en verden med åbne grænser, hvor demokrati og menneskerettigheder er de værdier, som styrer forholdet mellem både mennesker og lande, er værd at stræbe efter. Globaliseringen har skabt - og fortsætter med at skabe - store muligheder for at befri mennesker fra undertrykkelse og elendighed, øge velstanden og give bedre forudsætninger for demokrati. Derfor valgte jeg i dag at stemme nej til betænkningen."@da2
". Meiner Ansicht nach sind die Auswirkungen der Globalisierung auf die Entwicklung der Welt positiv und haben uns gut gedient. Wir haben heute über einen Bericht über die Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung abgestimmt. Der Bericht enthält eine Reihe kritischer Formulierungen zu eben diesen Auswirkungen. Die veränderten Muster im Welthandel haben bei weitem nicht die negativen Effekte gehabt, wie uns der Bericht glauben machen will. Meine Einstellung zur Globalisierung und dem immer größeren Austausch von Menschen, Waren, Dienstleistungen und Kapital ist positiv. Ich halte eine Welt mit offenen Grenzen, in der die Beziehungen zwischen Menschen und Staaten von Demokratie und Menschenrechten geprägt sind, für erstrebenswert. Die Globalisierung schuf und schafft große Möglichkeiten für die Befreiung der Menschen von Unterdrückung und Elend und die Mehrung des Wohlstands. Gleichzeitig verbessert sie die Bedingungen für die Demokratie. Darum habe ich heute gegen den Bericht gestimmt."@de9
". Θεωρώ ότι ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στην παγκόσμια ανάπτυξη είναι θετικός και μας έχει βοηθήσει πολύ. Σήμερα ψηφίσαμε σχετικά με μια έκθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου το οποίο θα επιδιώκει προσαρμογές ενόψει των αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης. Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά επικριτικών δηλώσεων σχετικά με τα εν λόγω αποτελέσματα. Ο ανασχηματισμός του διεθνούς εμπορίου δεν επέφερε σε καμία περίπτωση τα αρνητικά αποτελέσματα που θα ήθελαν να πιστέψουμε οι συντάκτες της έκθεσης. Η άποψή μου για την παγκοσμιοποίηση, και τη μεγαλύτερη ανταλλαγή ανθρώπων, προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που την συνοδεύει, είναι θετική. Θεωρώ ότι αξίζει να κοπιάσουμε για έναν κόσμο με ανοικτά σύνορα στον οποίο η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι αξίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των χωρών. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει, και συνεχίζει να δημιουργεί, τεράστιες ευκαιρίες απελευθέρωσης των λαών από τα δεσμά της τυραννίας και της ακραίας φτώχειας, ενίσχυσης της ευημερίας και διαμόρφωσης καλύτερων συνθηκών για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Συνεπώς, επέλεξα να καταψηφίσω σήμερα αυτήν την έκθεση."@el10
"I believe that the effects of globalisation on world development are good and have served us well. We have today voted on a report on a European fund for making adjustments in the light of the effects of globalisation. The report includes a raft of critical statements in relation to precisely these effects. The re-shaped patterns of world trade have produced nothing like the negative effects that the report would have us believe it has done. My view of globalisation, and of the ever greater exchange of people, products, services and capital that comes with it, is positive. I believe that a world with open borders and where democracy and human rights are the values that govern relations between people and between countries is worth striving for. Globalisation has created, and continues to create, great opportunities to liberate people from tyranny and extreme poverty, increase prosperity and provide better conditions for democracy. I therefore chose to vote against this report today."@en4
". Creo que los efectos de la globalización en el mundo desarrollado son positivos y nos han beneficiado. Hoy hemos votado un informe sobre un fondo europeo que pretende realizar ajustes en función de los efectos de la globalización. El informe contiene toda una serie de afirmaciones críticas sobre esos mismos efectos. Los nuevos modelos de comercio mundial no han generado nada parecido a los efectos negativos que el informe nos quiere hacer creer. Mi concepto de globalización, y del creciente intercambio de personas, productos, servicios y capitales que acarrea, es positivo. Creo que vale la pena luchar por un mundo con fronteras abiertas y en que la democracia y los derechos humanos sean los valores que rijan las relaciones entre personas y entre países. La globalización ha generado y genera grandes oportunidades para liberar a las personas de la tiranía y de la pobreza extrema, para aumentar la prosperidad y para crear mejores condiciones para la democracia. Por eso he decidido votar en contra de este informe."@es20
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@et5
"Uskon globalisaation vaikutusten maailman kehitykseen olevan myönteisiä ja meille eduksi. Olemme tänään äänestäneet globalisaation vaikutuksiin sopeuttavasta eurooppalaisesta rahastosta. Mietintöön sisältyy roppakaupalla kriittisiä lausuntoja juuri näistä vaikutuksista. Maailmankaupan uudelleen muotoutuneet kuviot eivät ole saaneet aikaan mitään sellaisia kielteisiä vaikutuksia kuin mietinnöllä halutaan saada meidät uskomaan. Näkemykseni globalisaatiosta ja sen myötä tulevasta ihmisten, tuotteiden, palvelujen ja pääoman yhä suuremmasta vaihdosta on myönteinen. Katson, että avoimien rajojen maailma, jossa demokratia ja ihmisoikeudet ovat ihmisten ja valtioiden välisiä suhteita ohjaavia arvoja, on tavoittelemisen arvoinen. Globalisaatio on luonut ja luo edelleen mahtavia mahdollisuuksia vapauttaa ihmiset hirmuvallasta ja äärimmäisestä köyhyydestä, lisätä vaurautta ja tarjota paremmat edellytykset demokratialle. Tämän vuoksi päätin tänään äänestää mietintöä vastaan."@fi7
"Je pense que les effets de la mondialisation sur l’évolution du monde sont positifs et nous ont bien aidés. Nous avons aujourd’hui voté sur un rapport concernant un Fonds européen destiné à opérer des ajustements à la lumière des effets de la mondialisation. Ce rapport comprend une série de déclarations critiques ayant trait précisément à ces effets. La mutation de la structure du commerce international est loin d’avoir causé tous les effets négatifs que le rapport voudrait nous faire croire. À mes yeux, la mondialisation, de même que la circulation sans cesse croissante de personnes, de produits, de services et de capitaux qui l’accompagne, sont positifs. Je crois qu’il vaut la peine d’aspirer à un monde avec des frontières ouvertes et où la démocratie et les droits de l’homme sont les valeurs qui régissent les relations entre les gens et entre les pays. La mondialisation a offert, et continue d’offrir, de belles occasions de libérer des peuples de la tyrannie et de l’extrême pauvreté, d’accroître la prospérité et de créer des conditions plus propices à la démocratie. C’est pourquoi j’ai choisi de voter contre ce rapport aujourd’hui."@fr8
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@hu11
"Ritengo che gli effetti della globalizzazione sullo sviluppo mondiale siano positivi e che in generale questo fenomeno si sia dimostrato utile. Oggi abbiamo votato su una relazione concernente il Fondo europeo di adeguamento agli effetti della globalizzazione. La relazione contiene una serie di dichiarazioni critiche proprio su tali effetti. La nuova conformazione del commercio mondiale non ha prodotto le ricadute negative che, a detta della relazione, si sarebbero verificate. La mia opinione della globalizzazione e dei crescenti scambi di persone, beni, servizi e capitali che ne conseguono è positiva. Credo che un mondo in cui si aprano le frontiere, e la democrazia e i diritti umani siano i valori che regolano i rapporti tra popoli e paesi sia un obiettivo per cui vale la pena di lottare. La globalizzazione offre e continuerà a offrire grandi opportunità per liberare i popoli dalla tirannia e dalla povertà estrema, accrescendo la prosperità e garantendo migliori condizioni di democrazia. Oggi ho quindi deciso di votare contro la relazione."@it12
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@lt14
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@lv13
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@mt15
"Ik geloof dat de gevolgen van de globalisering voor de mondiale ontwikkeling goed zijn en dat wij daar veel baat bij hebben gehad. Vandaag hebben wij gestemd over het verslag over het Europees fonds voor aanpassing aan de gevolgen van de globalisering. In dit verslag wordt ook een hele reeks raft kritische standpunten verkondigd over deze gevolgen. De hervormde wereldhandelspatronen hebben niet de negatieve impact geproduceerd die ze, als wij het verslag moeten geloven, gehad hebben. Mijn mening over de globalisering en de daarmee gepaard gaande toename van de handel tussen mensen, producten, diensten en kapitaal is positief. Ik geloof dat een wereld met open grenzen, waarin democratie en mensenrechten de waarden zijn die de betrekkingen tussen de volkeren en de landen regelen, een wereld is waarnaar het de moeite waard is te streven. De globalisering heeft grote kansen gecreërd en blijft grote kansen creëren om volkeren te helpen zich te bevrijden van tirannie en extreme armoede, om de welvaart te verhogen en betere voorwaarden voor democratie te scheppen. Daarom heb ik ervoor gekozen om vandaag tegen dit verslag te stemmen."@nl3
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@pl16
"Entendo que os efeitos da globalização sobre o desenvolvimento mundial são positivos e têm-nos sido úteis. Votámos hoje um relatório sobre um fundo europeu destinado a ajustamentos motivados pelos efeitos da globalização. O relatório inclui uma série de afirmações críticas relativas a esses efeitos. Os modelos de comércio mundial alterados não produziram os efeitos negativos que o relatório nos apresenta. Tenho da globalização, com o crescente intercâmbio de pessoas, produtos, serviços e capital que lhe está associado, uma visão positiva. Acredito que vale a pena lutar por um mundo de fronteiras abertas, onde as relações entre as pessoas e entre os países são regidas pelos valores da democracia e dos direitos humanos. A globalização criou e continua a criar grandes oportunidades para libertar as pessoas da tirania e da pobreza extrema, aumentar a prosperidade e criar melhores condições para a democracia. Por tudo isto, votei hoje contra este relatório."@pt17
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@sk18
"Jag anser att globaliseringens effekter för utvecklingen i världen är goda och har tjänat oss väl. Idag har vi röstat om ett betänkande om en europeisk fond för globaliseringseffekter. Betänkandet innehåller en hel del kritiska skrivningar om just dessa effekter. De förändrade mönstren inom världshandeln har inte alls medfört så negativa effekter som betänkandet vill göra gällande. Min inställning till globaliseringen och det allt större utbyte som sker vad gäller personer, varor tjänster och kapital är positivt. Jag anser att en värld med öppna gränser där demokrati och mänskliga rättigheter är de värderingar som styr umgänget mellan människor liksom mellan länder är eftersträvansvärd. Globaliseringen har skapat, och fortsätter att skapa, stora möjligheter att befria människor från förtryck och misär, öka välståndet samt ge större förutsättningar för demokrati. Därför valde jag idag att rösta nej till betänkandet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Olle Schmidt (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph