Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-231"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - L’Europe va aider les victimes des délocalisations d’entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d’ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu’à 500 millions d’euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l’Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s’agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d’accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l’économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de «changements structurels dans les tendances commerciales mondiales», et là, ce n’est pas gagné! L’Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l’intérieur de son territoire, il s’agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l’examen des critères. Il y va de l’image de l’Europe et de notre conception de la solidarité à l’échelle de l’Union!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@cs1
"Europa vil hjælpe ofrene for virksomhedernes udflytning af produktionen. Fra og med den 1. januar vil Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen stå til rådighed med 500 millioner euro til støtte af ansatte, der er ofre for international omstrukturering. Disse ansatte vil kunne regne med, at EU vil hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet gennem omskoling, individuel undervisning, mikrokreditter og støtte til mobilitet. Det handler således helt tydeligt om at hjælpe de ansatte og ikke virksomhederne. Alle ønsker at vide, om de ansatte i VW Forest vil kunne regne med den europæiske solidaritet? De kriterier, der skal opfyldes for at modtage støtte fra fonden, er strenge. Afskedigelserne skal omfatte mindst 1.000 personer, herunder underleverandører, og det skal have en alvorlig konsekvens for den lokale økonomi. Og vigtigst af alt - de belgiske myndigheder skal kunne bevise, at omstruktureringen er et resultat af "strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre", og det er ikke givet! EU har her et tydeligt eksempel på social konkurrence inden for sit eget territorium, og det er Kommissionen, der skal udvise fleksibilitet under gennemgangen af kriterierne. Det handler om Europas image og vores opfattelse af solidaritet på EU-plan!"@da2
". Europa wird den Opfern der Standortverlagerungen von Unternehmen helfen. Ab dem 1. Januar können Arbeitnehmern, die Opfer internationaler Umstrukturierungen geworden sind, mit einem Fonds für die Anpassung an die Globalisierung jährlich bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Diese Arbeitnehmer können auf die Union zählen, wenn es darum geht, ihre Umschulung zu erleichtern oder doch wenigstens weniger schwierig zu gestalten. Es werden auf den einzelnen zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen, Mikrokredite, Mobilitätsbeihilfen angeboten, das heißt, hier geht es eindeutig um die Rettung von Arbeitnehmern, nicht von Unternehmen. Eine Frage stellen wir uns natürlich alle: Werden die Arbeitnehmer von VW Forest auf diese europäische Solidarität zählen können? Die Kriterien für den Zugang zum Fonds sind strikt: Die Entlassungen müssen mindestens 1 000 Personen betreffen, einschließlich der Zulieferer, und schwerwiegende Folgen für die lokale Wirtschaft haben. Aber vor allem müssen die belgischen Behörden nachweisen können, dass die Umstrukturierung das Ergebnis „struktureller Veränderungen im Welthandelsgefüge“ sind, und das steht noch nicht fest! Die Union steht hier einem klaren Fall von sozialem Wettbewerb innerhalb ihres Territoriums gegenüber, und die Kommission muss bei der Prüfung der Kriterien Flexibilität zeigen. Es geht hier um das Image Europas und um unsere Auffassung von Solidarität auf der Ebene der Union!"@de9
"Η Ευρώπη θα παράσχει στήριξη στα θύματα των εταιρικών μετεγκαταστάσεων. Από την 1η Ιανουαρίου, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα δίνει τη δυνατότητα χορήγησης έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε εργαζόμενους που έπεσαν θύματα διεθνών αναδιαρθρώσεων. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βασίζονται στην Ένωση για να γίνει πιο εύκολη, ή μάλλον λιγότερο δύσκολη, η εκ νέου κατάρτισή τους. Εξατομικευμένη κατάρτιση, μικροπιστώσεις, ενίσχυση στην κινητικότητα: πρόκειται σαφώς για παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους, όχι σε επιχειρήσεις. Ένα ερώτημα βρίσκεται προφανώς στο μυαλό όλων: οι εργαζόμενοι της VW Forest θα μπορούν να βασιστούν σε αυτήν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη; Τα κριτήρια πρόσβασης στο ταμείο είναι αυστηρά: οι απολύσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 1 000 άτομα, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων, και πρέπει να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Κυρίως, ωστόσο, οι βελγικές αρχές οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι η αναδιάρθρωση είναι το αποτέλεσμα «διαρθρωτικών αλλαγών στις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου», και αυτό δεν είναι δεδομένο! Η Ένωση είναι εδώ αντιμέτωπη με καθαρή περίπτωση κοινωνικού ανταγωνισμού εντός της επικράτειάς της, και εναπόκειται στην Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία κατά την εξέταση των κριτηρίων. Η εικόνα της Ευρώπης και η αντίληψη που έχουμε για την αλληλεγγύη σε επίπεδο ΕΕ διακυβεύονται!"@el10
". Europe is going to help the victims of company relocations. As from 1 January, a globalisation adjustment fund will enable as much as EUR 500 million to be given each year to employees who have fallen victim to international restructuring. These employees will be able to rely on the Union to make it easier, or rather, less difficult, for them to retrain. Individual training, micro-credits, help with mobility: this is clearly about rescuing employees, not businesses. One question is obviously on all of our minds: will the employees of VW Forest be able to rely on this European solidarity? The criteria for accessing the Fund are strict: the redundancies must affect at least 1 000 people, sub-contractors included, and they must have a serious impact on the local economy. Above all, however, the Belgian authorities need to be able to prove that the restructuring is the result of ‘structural changes in world trade trends’, and that is not a given! The Union is faced here with an obvious case of social competition within its territory, and it is for the Commission to demonstrate flexibility in examining the criteria. Europe’s image and our notion of solidarity at EU level are at stake!"@en4
". Europa va a ayudar a las víctimas de las deslocalizaciones de empresas. Desde el 1 de enero, un Fondo de Adaptación a la Globalización permitirá aportar hasta 500 millones de euros anuales a los trabajadores que sean víctimas de reestructuraciones internacionales. Podrán contar con la Unión para facilitar, o más bien hacer menos difícil, su reconversión. Formación individual, microcréditos, ayudas a la movilidad: se trata claramente de socorrer a los trabajadores y no a las empresas. Evidentemente, una pregunta ronda todas las mentes: ¿podrán los trabajadores de VW Forest contar con esta solidaridad europea? Los criterios de acceso al Fondo son estrictos: los despidos deben afectar al menos a mil personas, incluidos los subcontratistas, y tener una grave repercusión en la economía local. Pero sobre todo será necesario que las autoridades belgas puedan probar que la reestructuración es resultado de «cambios estructurales de los patrones del comercio mundial» y ¡eso no está ganado! La Unión se enfrenta aquí a un caso manifiesto de competencia social dentro de su territorio y la Comisión deberá dar muestras de flexibilidad al examinar los criterios. ¡Etá en juego la imagen de Europa y nuestra noción de solidaridad en la UE!"@es20
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@et5
". Euroopan unioni aikoo auttaa yritysten siirtojen uhreja. Tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen globalisaatiorahastosta voidaan myöntää kaikkiaan 500 miljoonaa euroa vuosittain kansainvälisten rakenneuudistusten uhreiksi joutuneille työntekijöille. Nämä työntekijät voivat luottaa siihen, että Euroopan unioni tekee uudelleenkouluttautumisesta helpompaa, tai pikemminkin vähemmän vaikeaa. Yksilöllinen koulutus, mikroluotot, liikkuvuuden tukeminen: tässä on selvästi kysymys työntekijöiden, ei yritysten pelastamisesta. Yksi kysymys on luonnollisesti kaikkien mielissä: voivatko VW Forestin työntekijät luottaa eurooppalaiseen solidaarisuuteen? Rahaston tukikelpoisuusedellytykset ovat tiukat: irtisanomisten on koskettava vähintään 1 000:ta työntekijää alihankkijat mukaan luettuina, ja niillä on oltava vakava vaikutus paikalliseen työllisyyteen. Belgian viranomaisten on kuitenkin ennen kaikkea voitava osoittaa, että rakenneuudistus on seurausta "maailmankaupan rakenteellisista muutoksista", eikä tämä ole itsestään selvää! Euroopan unioni kohtaa tässä ilmeisen sosiaalisen kilpailun omalla alueellaan, ja komission on osoitettava joustavuutta kriteerejä tarkastellessaan. Vaarassa ovat Euroopan unionin imago ja käsityksemme solidaarisuudesta EU:n tasolla!"@fi7
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@hu11
"L’Europa aiuterà le vittime delle delocalizzazioni industriali. A partire dal 1° gennaio il Fondo di adeguamento alla globalizzazione permetterà di erogare fino a 500 milioni di euro all’anno ai lavoratori vittime delle ristrutturazioni internazionali. Essi potranno contare sull’Unione per ottenere una riqualificazione più agevole, o piuttosto meno difficile. Formazione su misura, microcrediti, aiuti alla mobilità; si tratta di soccorrere i lavoratori, e non le imprese. Una domanda si impone all’attenzione di tutti noi: i lavoratori della di Forest potranno contare su questa solidarietà europea? I criteri di accesso al Fondo sono molto rigorosi: i licenziamenti devono interessare almeno 1 000 persone, subappaltatori inclusi, e avere un grave impatto sull’economia locale. Ma soprattutto, le autorità belghe dovranno provare che la ristrutturazione deriva da “cambiamenti strutturali delle tendenze commerciali mondiali”, e questo non è certo scontato. L’Unione qui deve affrontare un caso palese di concorrenza sociale all’interno del suo territorio, e starà alla Commissione dar prova di flessibilità al momento di esaminare i criteri. Ne va dell’immagine dell’Europa e della nostra concezione di solidarietà a livello di Unione europea."@it12
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@lt14
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@lv13
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@mt15
"Europa gaat de slachtoffers van bedrijfsverplaatsing helpen. Vanaf 1 januari zal het met het fonds voor aanpassing aan de globalisering mogelijk worden om de werknemers die het slachtoffer zijn van internationale herstructureringen te helpen met een bedrag dat jaarlijks kan oplopen tot 500 miljoen euro. De werknemers kunnen op de Unie rekenen als het erom gaat hun omscholing te vergemakkelijken of, liever gezegd, minder moeilijk te maken. Individuele opleidingen, microkredieten, steun aan mobiliteit: dit zijn duidelijk maatregelen ter ondersteuning van de loontrekkers en niet de bedrijven. In eenieders hoofd leeft er echter een vraag: kunnen de werknemers van VW Vorst rekenen op deze Europese solidariteit? De criteria voor toegang tot het Fonds zijn strikt: er moeten tenminste 1000 mensen zijn ontslagen, met inbegrip van onderaannemers, en er moeten serieuze gevolgen zijn voor de lokale economie. Vooral echter moeten de Belgische autoriteiten aantonen dat de herstructurering het gevolg is van “een structurele verandering in de mondiale handelstrends” en dat pleit is niet zo maar gewonnen! De Unie is hier geconfronteerd met een duidelijk geval van sociale concurrentie op haar eigen grondgebied. Het zal de taak van de Commissie zijn om blijk te geven van soepelheid bij de toetsing van de criteria. Het imago van Europa en onze opvattingen over solidariteit op het vlak van de Unie zijn hier in het geding!"@nl3
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@pl16
"A Europa vai ajudar as vítimas das deslocalizações de empresas. A partir de 1 de Janeiro, um Fundo de Ajustamento à Globalização permitirá conceder até 500 milhões de euros anuais aos trabalhadores vítimas de reestruturações internacionais. Estes poderão contar com a União para facilitar, ou melhor, para tornar menos difícil, a sua reconversão. Formações individuais, microcréditos, ajudas à mobilidade, trata-se claramente de voar em socorro dos trabalhadores e não das empresas. Há uma questão bem presente, como é óbvio, em todos os nossos espíritos: os trabalhadores da Volkswagen em Forest poderão contar com essa solidariedade europeia? Os critérios de acesso ao fundo são apertados: os despedimentos devem afectar pelo menos mil pessoas, incluindo subcontratantes, e possuir um impacto importante na economia local. Mas, sobretudo, as autoridades belgas deverão poder provar que a reestruturação resulta de "alterações estruturais nas tendências comerciais mundiais", e, aqui, não é trigo limpo! A União está aqui confrontada com um caso manifesto de concorrência social no interior do seu território, pelo que caberá à Comissão dar provas de flexibilidade na análise dos critérios. Disso depende a imagem da Europa e a nossa concepção da solidariedade à escala da União!"@pt17
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@sk18
"L'Europe va aider les victimes des délocalisations d'entreprises. Dès le 1er janvier, un fonds d'ajustement à la mondialisation permettra de fournir jusqu'à 500 millions d'euros chaque année aux travailleurs victimes de restructurations internationales. Ceux-ci pourront compter sur l'Union pour faciliter, ou plutôt rendre moins difficile, leur reconversion. Formations individuelles, microcrédits, aides à la mobilité, il s'agit clairement de voler au secours des salariés et non des entreprises. Une question est bien évidemment dans tous nos esprits: les travailleurs de VW Forest pourront-ils compter sur cette solidarité européenne? Les critères d'accès au Fonds sont stricts: les licenciements doivent toucher au moins 1000 personnes, sous-traitants inclus et avoir un impact sérieux sur l'économie locale. Mais surtout, il faudra que les autorités belges puissent prouver que la restructuration résulte de "changements structurels dans les tendances commerciales mondiales", et là, ce n'est pas gagné! L'Union est confrontée ici à un cas manifeste de concurrence sociale à l'intérieur de son territoire, il s'agira pour la Commission de faire preuve de souplesse dans l'examen des critères. Il y va de l'image de l'Europe et de notre conception de la solidarité à l'échelle de l'Union!"@sl19
". EU tänker hjälpa dem som drabbas av företagsutflyttningar. Från och med den 1 januari kommer, tack vare en fond för justering för globaliseringseffekter, så mycket som 500 miljoner euro varje år att kunna tilldelas anställda som drabbats av internationell omstrukturering. Dessa anställda kommer att kunna förlita sig på EU för att få det lättare, eller snarare mindre svårt, att omskola sig. Individuell utbildning, mikrokrediter och flytthjälp – det är tydligt att det handlar om att rädda anställda, inte företag. En fråga är uppenbar för oss alla. Kommer de anställda vid VW Vorst att kunna förlita sig på den europeiska solidariteten? Kriterierna för tillgång till fonden är strikta: minst 1 000 personer, inklusive underleverantörer, måste bli arbetslösa, och det måste få allvarliga följder för den lokala ekonomin. Framför allt måste dock de belgiska myndigheterna kunna bevisa att omstruktureringen är följden av ”genomgripande strukturförändringar inom världshandeln”, och det är ingen självklarhet. EU står här inför ett uppenbart fall av social konkurrens inom sitt territorium, och kommissionen måste visa flexibilitet när kriterierna granskas. Bilden av EU och vår föreställning om solidaritet på EU-nivå står på spel!"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Frédérique Ries (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph