Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - J’hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d’octroi de ce fonds font craindre qu’il n’aille ni aux salariés ni aux bassins d’emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d’effets d’aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu’elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L’article 9 du règlement, encore renforcé par l’amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c’est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c’est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@cs1
"Jeg overvejer stadig, hvilke ord jeg skal bruge til at beskrive fru Bachelot-Narquins betænkning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Demagogisk? Ja, idet der bag den pæne titel, som antyder at Bruxelles vil komme økonomiske og sociale ofre for den omfattende globalisering til undsætning, gemmer sig en anden realitet. Kriterierne for og metoderne til tildeling af midler fra denne fond giver anledning til at frygte, at midlerne hverken vil gå til de ansatte eller de områder af arbejdsmarkedet, som har brug for dem. Fonden vil måske endda opfordre virksomhederne til at anvende omgåelsesstrategier eller afsøge muligheder for spin-off-fordele. Overflødig? Utvivlsomt - ligesom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Kynisk? helt klart i den forstand, at Kommissionen foregiver at afhjælpe konsekvenserne af sine egne internationalistiske økonomiske politikker og handelspolitikker. Det ville være langt billigere for Kommissionen at gå på kompromis med disse politikker til fordel for de europæiske virksomheder og ansatte. Betænkningen er imidlertid ikke uanvendelig i alles øjne, og den er helt klart meget anvendelig i forbindelse med propaganda for Bruxelles. I artikel 9 i forordningen, som er yderligere styrket med fru Bachelot-Narquins ændringsforslag 38, er det netop fastsat, at medlemsstaterne skal understrege, at det er Kommissionen, som betaler. Som om disse midler ikke kommer fra medlemsstaterne budgetter, dvs. fra de europæiske skatteydere selv!"@da2,2
". Ich zögere, mit welchem Wort ich den Bericht von Frau Bachelot-Narquin zum Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung beschreiben soll. Demagogisch? Ja, denn hinter einem attraktiven Titel, der den Eindruck erweckt, Brüssel wolle den wirtschaftlichen und sozialen Opfern einer ungezügelten Globalisierung zu Hilfe kommen, verbirgt sich eine nüchterne Realität: die Kriterien und Bestimmungen für die Gewährung dieses Fonds geben Anlass zur Befürchtung, er werde weder den Arbeitnehmern noch den Arbeitsmarktbereichen zugute kommen, die ihn brauchen. Sie können sogar Unternehmen dazu ermuntern, Umgehungsstrategien einzusetzen oder nach Mitnahmeeffekten zu suchen. Redundant? Zweifellos, ebenso wie der Europäische Sozialfonds. Zynisch? Mit Sicherheit, denn die Kommission gibt vor, die Folgen ihrer eigenen internationalistischen Wirtschafts- und Handelspolitik abzumildern. Es wäre kostengünstiger, wenn sie diese Politik zu Gunsten der europäischen Unternehmen und Arbeitnehmer in Frage stellen würde. Dieser Bericht ist jedoch nicht für alle nutzlos, und auf jeden Fall ist er sehr nützlich für die Brüssler Propaganda. Artikel 9 der Verordnung, der durch den Änderungsantrag 38 von Frau Bachelot noch verstärkt wird, sieht vor, dass die Mitgliedstaaten deutlich darauf hinweisen müssen, dass die Kommission zahlt. Als ob dieses Geld nicht aus den Haushalten der Mitgliedstaaten käme, das heißt, aus den Taschen der Europäer selbst!"@de9
"Διστάζω ως προς την επιλογή του κατάλληλου όρου με τον οποίο θα περιγράψω την έκθεση της κ. Bachelot-Narquin σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δημαγωγική; Ναι, διότι πίσω από έναν ελκυστικό τίτλο που υπονοεί ότι οι Βρυξέλλες θα σπεύσουν σε βοήθεια των οικονομικών και κοινωνικών θυμάτων της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης, διαπιστώνει κανείς μια πιο γήινη πραγματικότητα: τα κριτήρια και οι μέθοδοι χορήγησης αυτού του ταμείου εγείρουν τον φόβο ότι αυτό δεν θα καταλήξει ούτε στους εργαζόμενους ούτε στην αγορά εργασίας που το έχουν ανάγκη. Ενδέχεται ακόμη και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις στη χρήση στρατηγικών παράκαμψης ή στην αναζήτηση ανέλπιστων κερδών. Περιττή; Αναμφίβολα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κυνική; Βεβαίως, στον βαθμό που η Επιτροπή κάνει ότι συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών των δικών της διεθνών οικονομικών και εμπορικών πολιτικών. Θα ήταν λιγότερο δαπανηρό για αυτήν να συμβιβάσει αυτές τις πολιτικές προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων εργαζομένων. Ωστόσο, η έκθεση δεν είναι άχρηστη για όλους, και είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη όσον αφορά την προπαγάνδα των Βρυξελλών. Το άρθρο 9 του κανονισμού, περαιτέρω ενισχυμένο με την τροπολογία 38 της κ. Bachelot-Narquin, όντως ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθιστούν ευρέως γνωστό ότι η Επιτροπή είναι αυτή που πληρώνει. Ωσάν αυτά τα χρήματα να μην προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, δηλαδή από τις τσέπες των ίδιων των Ευρωπαίων!"@el10
". I am hesitating over a term with which to describe Mrs Bachelot-Narquin’s report on the European Globalisation Adjustment Fund. Demagogic? Yes, because behind an attractive title suggesting that Brussels is going to come to the aid of the economic and social victims of untrammelled globalisation, one finds a more mundane reality: the criteria and methods of granting this fund give rise to the fear that it will not be going either to the employees or to the labour market areas that need it. They may even encourage businesses to use bypass strategies or to look for spin-off benefits. Redundant? Undoubtedly, as is the European Social Fund. Cynical? Definitely, insofar as the Commission is pretending to help mitigate the consequences of its own internationalist economic and trade policies. It would be less costly for it to compromise these policies for the benefit of European businesses and employees. However, the report is not useless in everyone’s view, and it is definitely very useful where Brussels’ propaganda is concerned. Article 9 of the regulation, further enhanced by Mrs Bachelot-Narquin's Amendment 38, does indeed stipulate that the Member States must make it widely known that the Commission is the one paying. As if this money were not coming out of the Member States’ budgets, that is to say, out of the pockets of the Europeans themselves!"@en4
". Dudo sobre la palabra para describir el informe de la señora Bachelot-Narquin sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. ¿Demagógico? Sí, porque tras un título atractivo, que induce a creer que Bruselas va a ayudar a las víctimas económicas y sociales de la globalización salvaje, encontramos una realidad más prosaica: los criterios y modalidades de concesión del Fondo hacen temer que no vaya a parar ni a los trabajadores ni a las zonas del mercado de trabajo que lo necesiten. Incluso pueden incitar a las empresas a estrategias de elusión o a la búsqueda de beneficios derivados. ¿Redundante? Sin duda, con el Fondo Social Europeo. ¿Cínico? Está claro, puesto que la Comisión finge contribuir a paliar las consecuencias de sus propias políticas económicas y comerciales internacionalistas. Sería menos costoso que las reconsiderara en beneficio de las empresas y los trabajadores europeos. Pero no inútil para todo el mundo, y sobre todo muy útil para la propaganda de Bruselas. En efecto, el artículo 9 del Reglamento, reforzado por la enmienda 38 de la señora Bachelot-Narquin, prevé que los Estados deben hacer saber ampliamente que la Comisión es quien paga. ¡Como si el dinero no saliese del presupuesto de los Estados, es decir, del bolsillo de los europeos!"@es20
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@et5
". Emmin mitä termiä käyttäisin kuvatakseni jäsen Bachelot-Narquinin mietintöä Euroopan globalisaatiorahastosta. Kansankiihotus? Kyllä, sillä houkuttelevan nimen, jolla vihjataan Brysselin apujoukkoihin pidäkkeettömän globalisaation taloudellisille ja sosiaalisille uhreille, takaa löytyy maallisempi todellisuus: rahaston tukikelpoisuusedellytykset ja menettelyt antavat aihetta pelkoon, ettei tuki kohdistu niihin työntekijöihin tai työmarkkina-alueisiin, jotka sitä tarvitsisivat. Tämä voi jopa kannustaa yrityksiä soveltamaan kiertostrategioita tai tarkastelemaan oheisyritysten etuja. Tarpeeton? Epäilemättä, kuten Euroopan sosiaalirahastokin. Kyyninen? Ehdottomasti, siinä määrin kuin komissio teeskentelee auttavansa lievittämään oman internationalistisen kauppa- ja talouspolitiikkansa seurauksia. Halvemmaksi tulisi, jos se tekisi myönnytyksiä tässä politiikassa eurooppalaisten yritysten ja työntekijöiden hyväksi. Mietintö ei kuitenkaan ole kaikkien mielestä hyödytön, ja se on varsin hyödyllinen Brysselin propagandan kannalta. Asetuksen 9 artiklassa, jota jäsen Bachelot-Narquinin tarkistus 38 vielä vahvistaa, säädetään todellakin, että jäsenvaltioiden on tehtävä laajasti tiettäväksi, että maksaja on komissio. Aivan kuin tämä raha ei tulisi jäsenvaltioiden talousarvioista, eurooppalaisten omista taskuista!"@fi7
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@hu11
"Sono indeciso sulla scelta dell’aggettivo più adeguato per descrivere la relazione dell’onorevole Bachelot-Narquin sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Potremmo definirla demagogica? Certamente sì, dal momento che dietro un titolo allettante, il quale fa credere che Bruxelles verrà in aiuto alle vittime economiche e sociali della globalizzazione selvaggia, si nasconde una realtà assai più prosaica: i criteri e le modalità di concessione di questo Fondo fanno temere che in realtà i suoi stanziamenti non andranno né ai lavoratori né ai bacini occupazionali che ne hanno bisogno. Esso può addirittura spingere le imprese ad adottare strategie di aggiramento o a ricercare benefici secondari. Ridondante? Certamente sì, insieme al Fondo sociale europeo. Cinica? Naturalmente, giacché la Commissione finge di contribuire a mitigare le conseguenze delle proprie politiche globalizzatrici in campo economico e commerciale. Sarebbe meno costoso se essa decidesse di rimetterle in discussione a vantaggio delle imprese e dei lavoratori europei. Ma non è certo inutile per tutti, anzi si dimostra molto proficua per la propaganda di Bruxelles. L’articolo 9 del regolamento, ulteriormente rafforzato dall’emendamento n. 38 dell’onorevole Bachelot-Narquin, prevede infatti che gli Stati membri debbano reclamizzare il fatto che è la Commissione a pagare. Come se questo denaro non venisse dai bilanci degli Stati, ossia dalle tasche degli europei."@it12
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@lt14
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@lv13
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@mt15
". Ik ben op zoek naar een woord om het verslag van mevrouw Bachelot-Narquin over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering te beschrijven. Demagogisch? Ja, want onder de verleidelijke titel die doet geloven dat Brussel de economische en sociale slachtoffers van de wilde globalisering te hulp snelt, bevindt zich een ontnuchterende realiteit: de criteria en de toewijzingsvoorwaarden van dat Fonds wekken de vrees dat het noch naar de werknemers gaat, noch naar de werkgelegenheidsgebieden die er behoefte aan hebben. Het kan zelfs bedrijven ertoe aanzetten op zoek te gaan naar strategieën voor omzeiling of naar buitenkansjes. Overtollig? Vast en zeker, gezien het Europees Sociaal Fonds. Cynisch? Absoluut, aangezien de Commissie doet alsof ze een bijdrage levert om de gevolgen van haar eigen mondiaal economisch en handelsbeleid te verbloemen. Het zou minder kosten wanneer ze dat in vraag zou stellen, met alle voordelen van dien voor de Europese bedrijven en werknemers. Maar niet nutteloos voor iedereen, en vooral heel nuttig voor de promotie van Brussel. Artikel 9 van het besluit - dat nog is versterkt met amendement 38 van mevrouw Bachelot - voorziet namelijk dat de lidstaten duidelijk moeten laten weten dat de Commissie betaalt. Alsof dat geld niet uit de begroting van de lidstaten komt, dus uit de zakken van de Europeanen zelf!"@nl3
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@pl16
"Hesito num qualificativo para descrever o relatório da senhora deputada Roselyne Bachelot-Narquin sobre o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Demagógico? Sim, pois, por detrás de um título sedutor que dá a entender que Bruxelas irá em auxílio das vítimas económicas e sociais da globalização selvagem, descobrimos uma realidade mais terra à terra: os critérios e as modalidades de atribuição desse fundo fazem-nos temer que não se destine aos trabalhadores nem às bolsas de emprego que dele necessitam. Podem mesmo incitar as empresas a estratégias destinadas a contornar as dificuldades ou a aproveitar a oportunidade. Redundante? Sem dúvida, com o Fundo Social Europeu (FSE). Cínico? Definitivamente, na medida em que a Comissão finge contribuir para mitigar as consequências das suas próprias políticas económicas e comerciais globais. Seria menos oneroso se as pusesse em causa em benefício das empresas e dos trabalhadores europeus. Mas não inútil para todos, sendo sobretudo muito útil para a propaganda de Bruxelas. Com efeito, o artigo 9º do regulamento, ainda reforçado pela alteração 38 da senhora deputada Bachelot-Narquin, prevê que os Estados devem divulgar que é a Comissão que paga. Como se esse dinheiro não saísse do orçamento dos Estados, isto é, do bolso dos próprios Europeus!"@pt17
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@sk18
"J'hésite sur un qualificatif pour décrire le rapport de Mme Bachelot-Narquin sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Démagogique? Oui, car sous un titre alléchant qui fait croire que Bruxelles va venir en aide aux victimes économiques et sociales de la mondialisation sauvage, on trouve une réalité plus terre à terre: les critères et modalités d'octroi de ce fonds font craindre qu'il n'aille ni aux salariés ni aux bassins d'emploi qui en ont besoin. Ils peuvent même inciter les entreprises à des stratégies de contournement ou à la recherche d'effets d'aubaine. Redondant? Sans doute, avec le Fonds social européen. Cynique? Certainement, puisque la Commission feint de contribuer à pallier les conséquences de ses propres politiques économiques et commerciales mondialistes. Il serait moins coûteux qu'elle les remette en cause au profit des entreprises et des travailleurs européens. Mais pas inutile pour tout le monde, et surtout très utile à la propagande de Bruxelles. L'article 9 du règlement, encore renforcé par l'amendement 38 de Mme Bachelot, prévoit en effet que les États doivent largement faire savoir que c'est la Commission qui paye. Comme si cet argent ne sortait pas du budget des États, c'est à dire de la poche des Européens eux-mêmes!"@sl19
". Jag funderar över vilket ord som bäst beskriver Roselyne Bachelot-Narquins betänkande om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Demagogiskt? Ja, för bakom en tilltalande titel som antyder att Bryssel kommer att rycka ut och hjälpa dem som drabbas ekonomiskt och socialt av en ohämmad globalisering finner man en krassare verklighet. Kriterierna och metoderna för att bevilja stöd från denna fond leder till farhågor för att detta stöd inte kommer att gå till vare sig de anställda eller de delar av arbetsmarknaden som behöver det. De kan rentav uppmuntra företag att kringgå bestämmelserna eller att försöka göra sidovinster. Överflödigt? Otvivelaktigt, precis som Europeiska socialfonden. Cyniskt? Absolut, eftersom kommissionen gör anspråk på att lindra konsekvenserna av sin egen internationalistiska politik i fråga om ekonomi och handel. Det vore mindre kostsamt för kommissionen att göra avkall på denna politik till förmån för europeiska företag och anställda. Det är emellertid inte alla som ser betänkandet som värdelöst, och det är definitivt mycket användbart som propaganda från Bryssels sida. Enligt artikel 9 i förordningen, som förstärks ytterligare av Roselyne Bachelot-Narquins ändringsförslag 38, måste ju medlemsstaterna faktiskt berätta för alla att det är kommissionen som betalar. Som om dessa pengar inte kom från medlemsstaternas budgetar, det vill säga ur européernas egna fickor!"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph