Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@sv21
lpv:translated text
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@cs1
"Vi stemte nej til betænkningen om forslaget til et direktiv om audiovisuelle medietjenester. Det er nødvendigt med fælles EU-regler for tv-udsendelser og andre audiovisuelle medier i et stadig mere grænseløst Europa. Vi mener dog, at direktivet skal garantere et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne, navnlig hvad angår reklame rettet mod børn og reklame for alkoholholdige drikkevarer. Det bør desuden være muligt for modtagerlandet at påvirke programindholdet i de udsendelser, der er specifikt rettet mod dette pågældende land. Resultatet af afstemningen betyder en alt for kraftig liberalisering af reklamereglerne. Desuden er der nu risiko for en underminering af det svenske forbud mod reklamer rettet mod børn og alkoholreklamer, hvilket er uacceptabelt."@da2
". Wir haben gegen den Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie über die Ausübung der Fernsehtätigkeit gestimmt. In einem zunehmend grenzenlosen Europa sind Gemeinschaftsvorschriften zu Fernsehsendungen und anderen audiovisuellen Medien notwendig. Unserer Ansicht nach muss eine solche Richtlinie jedoch einen hohen Verbraucherschutz garantieren, insbesondere was an Kinder gerichtete Werbung sowie Werbung für alkoholische Getränke betrifft. Darüber hinaus sollte es für den Empfängerstaat möglich sein, auf den Programminhalt der speziell an dieses Land gerichteten Sendungen Einfluss zu nehmen. Das Abstimmungsergebnis bedeutet eine zu große Liberalisierung der Vorschriften für Werbung. Darüber hinaus besteht nun die Gefahr, dass das schwedische Verbot von an Kinder gerichteter Werbung sowie von Alkoholwerbung untergraben wird, was völlig inakzeptabel ist."@de9
". Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις μεταδόσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων είναι αναγκαίοι σε μια Ευρώπη στην οποία τα σύνορα βαίνουν προς εξαφάνιση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι μια τέτοια οδηγία πρέπει να εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά ή προωθούν οινοπνευματώδη ποτά. Πρέπει, επιπλέον, η αποδέκτρια χώρα να έχει δυνατότητα επιρροής του περιεχομένου των προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται συγκεκριμένα στην εν λόγω χώρα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η υπέρμετρη ελευθέρωση των κανόνων σχετικά με τη διαφήμιση. Μάλιστα, κινδυνεύει να υπονομευθεί η απαγόρευση που ισχύει στη Σουηδία όσον αφορά τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και τις διαφημίσεις οινοπνεύματος, και αυτό είναι απαράδεκτο."@el10
"We voted against the report on the proposal for a directive governing audiovisual media services. Common EU regulations governing television broadcasts and other audiovisual media are necessary in an increasingly borderless Europe. However, we believe that such a directive must guarantee a high level of protection for consumers, particularly when it comes to advertising aimed at children or for alcoholic beverages. It should, furthermore, be possible for the receiving country to influence the content of programmes aimed specifically at that country. The result of the vote is much too much liberalisation of the rules on advertising. What is more, Sweden’s ban on advertising aimed at children and on advertising of alcohol is in danger of being undermined, and that is unacceptable."@en4
"Hemos votado en contra del informe sobre la propuesta de Directiva para regular los servicios de medios audiovisuales. En una Europa cuyas fronteras internas se diluyen día a día, es necesaria una regulación común de la televisión y otros medios audiovisuales. Sin embargo, creemos que la Directiva en cuestión debe garantizar un alto nivel de protección para los consumidores, especialmente en cuanto a los anuncios dirigidos a los niños o los de bebidas alcohólicas. Asimismo, debería se posible que el país receptor tuviera alguna influencia en el contenido de los programas destinados específicamente a ese país. El resultado de la votación es una liberalización excesiva de la normativa sobre publicidad y, lo que es peor, amenaza con socavar la prohibición sueca de la publicidad dirigida a los niños y de bebidas alcohólicas, y eso es inaceptable."@es20
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@et5
"Äänestimme audiovisuaalisten mediapalvelujen hallintaa koskevaa direktiiviehdotusta vastaan. Yhä rajattomammassa Euroopassa televisiolähetyksiä ja muuta audiovisuaalista mediaa koskevat yhteiset EU:n säännökset ovat tarpeellisia. Katsomme kuitenkin, että tällaisella direktiivillä on taattava korkean tason kuluttajansuoja, erityisesti mitä tulee lapsille suunnattuihin mainoksiin ja alkoholijuomien mainontaan. Lisäksi vastaanottajavaltion on voitava vaikuttaa nimenomaan kyseiseen valtioon suunnattujen ohjelmien sisältöön. Äänestyksen tulos merkitsee mainonnan sääntöjen aivan liiallista vapauttamista. Lisäksi vaarana on, että Ruotsissa sovellettu lapsille suunnattujen mainosten ja alkoholijuomien mainonnan kielto on uhattuna, emmekä voi hyväksyä tätä."@fi7
". Nous avons voté contre le rapport sur la proposition de directive régissant les services de médias audiovisuels. S’il est nécessaire de disposer d’une réglementation européenne relative à la radiodiffusion télévisuelle et à d’autres médias audiovisuels dans une Europe dont les frontières disparaissent progressivement, nous pensons toutefois qu’une telle directive doit garantir un haut niveau de protection aux consommateurs, notamment en ce qui concerne la publicité destinée aux enfants et la publicité pour des boissons alcooliques. Par ailleurs, il devrait être possible pour le pays récepteur d’influer sur le contenu des programmes spécifiquement destinés à ce pays. Ce vote a pour résultat une libéralisation bien trop grande des règles en matière de publicité. Qui plus est, l’interdiction de la publicité destinée aux enfants et de la publicité des boissons alcooliques en vigueur en Suède pourrait être menacée, ce qui est inacceptable."@fr8
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@hu11
"Abbiamo votato contro la relazione sulla proposta di direttiva per la regolamentazione dei servizi di audiovisivi. In un’Europa sempre più priva di confini sono necessarie norme comuni a livello europeo per disciplinare la radiodiffusione televisiva e di altri audiovisivi. Riteniamo tuttavia che una direttiva di tale genere debba garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le trasmissioni per bambini o la pubblicità di bevande alcoliche. Lo Stato ricevente dovrebbe pertanto poter influenzare il contenuto dei programmi destinati specificamente a tale paese. Il risultato della votazione è un eccesso di liberalizzazione delle norme sulla pubblicità. Per di più, non possiamo accettare che si rischi di compromettere il divieto svedese sulla pubblicità destinata ai bambini e quella riguardante gli alcolici."@it12
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@lt14
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@lv13
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@mt15
"Wij hebben tegen het verslag over de ontwerprichtlijn betreffende de audiovisuele mediadiensten gestemd. In een Europa met steeds minder grenzen is een gemeenschappelijke EU-wetgeving voor televisie-uitzendingen en andere audiovisuele media absoluut noodzakelijk. Wij zijn echter van mening dat een dergelijke richtlijn een hoog niveau van bescherming moet bieden aan de consumenten, met name als het gaat om voor kinderen bestemde reclame of reclame voor alcoholhoudende dranken. Verder moet het ontvangende land de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de inhoud van de programma’s die specifiek voor dat land bedoeld zijn. De uitslag van de stemming betekent veel te veel liberalisatie van de reclamevoorschriften. Daar komt nog bij dat het Zweeds verbod op voor kinderen bestemde reclame en op reclame voor alcohol wordt ondermijnd, en dat is onaanvaardbaar."@nl3
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@pl16
"Votámos contra o relatório sobre a proposta de directiva relativa ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva. Numa Europa que tem cada vez menos fronteiras, é necessária uma regulamentação comum da radiodifusão televisiva e de outros meios audiovisuais. Contudo, entendemos que qualquer directiva nesta matéria tem de assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores, particularmente no que respeita à publicidade dirigida às crianças e à publicidade a bebidas alcoólicas. Além disso, defendemos que o país receptor deve poder ter influência sobre o conteúdo dos programas que são especificamente dirigidos ao seu público. O resultado da votação será uma liberalização excessiva das regras da publicidade. Acresce que a proibição que vigora na Suécia da publicidade dirigida às crianças e da publicidade a bebidas alcoólicas está em risco de ser neutralizada, o que é inaceitável."@pt17
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@sk18
"Vi röstade nej till betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster. Det är nödvändigt med gemensamma EU-regler gällande TV-sändningar och andra audiovisuella medier i ett alltmer gränslöst Europa. Vi anser dock att direktivet måste garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna, framför allt vad gäller reklam riktad till barn och reklam för alkoholhaltiga drycker. Det bör dessutom vara möjligt för det mottagande landet att påverka programinnehållet i de sändningar som specifikt riktar sig dit. Resultatet vid omröstningen innebär en alltför kraftig liberalisering av reglerna för reklam. Dessutom riskerar nu vårt svenska förbud mot reklam riktad till barn och alkoholreklam att undermineras, vilket är oacceptabelt."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph