Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR ( ), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PME, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PME, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@cs1
"Den nye forordning om kemikalier sigter på at indføre en ordning for registrering, vurdering og godkendelse af de kemikalier, som vi kommer i kontakt med i det daglige. Dette nye forslag skal udfylde nogle alvorlige mangler i vores aktuelle viden om de stoffer, der er på markedet, og samtidig bidrage til en mere dynamisk europæisk industri og bedre beskyttelse af sundhed og miljø. Da der fortsat er behov for at anvende dyreforsøg, foreslås foranstaltninger for at sikre mindst mulig forøgelse af disse, f.eks. via OSOR-systemet (One Substance One Registration), der sikrer mod unødvendig gentalelse af forsøg. Tilgangen baseret på producerede/importerede mængder vil betyde færre administrative og finansielle byrder for SMV'erne. Indsendelse af en substitutionsplan bør give virksomhederne tilstrækkelig tid til at tilpasse og forberede sig på ændringen, når de opgiver de farligste kemikalier. Den intellektuelle ophavsret er nu beskyttet på passende vis. Ved at fastholde substitutionsprincippet, også gennem indsendelse af en plan, sikrer vi, at vi får en verden - eller i hvert fald et Europa - med færre farlige kemikalier. De portugisiske medlemmer af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater støtter således Guido Sacconis betænkning ..."@da2
". Bei dieser neuen Verordnung geht es um die Schaffung eines Systems für die Registrierung, Bewertung und Zulassung der chemischen Stoffe, mit denen wir jeden Tag in Kontakt kommen. Dieser neue Vorschlag schließt entscheidende Lücken in unserem derzeitigen Wissen über Chemikalien, die auf dem Markt erhältlich sind, und gleichzeitig sollen die europäische Industrie gefördert und ein größerer Schutz für die menschliche Gesundheit und die Umwelt geboten werden. Tierversuche sind unvermeidbar, aber es werden Maßnahmen vorgeschlagen, um eine möglichst geringe Zunahme zu gewährleisten, zum Beispiel das Prinzip „eine Substanz, eine Registrierung“ (One Substance One Registration – OSOR), mit dem sichergestellt wird, dass unnötige Versuche vermieden werden. Der auf hergestellten/eingeführten Mengen basierende Ansatz wird die administrative und finanzielle Belastung für KMU senken. Mit der Vorlage eines Substitutionsplans erhalten die Unternehmen genügend Zeit, sich auf die Umstellung einzustellen und vorzubereiten, wenn sie die gefährlichsten chemischen Stoffe aufgeben. Geistiges Eigentum ist nun ausreichend geschützt. Durch die Einhaltung des Substitutionsprinzips, wenn auch über die Vorlage eines Plans, können wir garantieren, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft in einer Welt, oder wenigstens in einem Europa, mit weniger gefährlichen Chemikalien leben. Die portugiesischen sozialdemokratischen EP-Abgeordneten unterstützen deshalb den Bericht Sacconi..."@de9
". Αυτός ο νέος κανονισμός για τα χημικά αποσκοπεί στη θέσπιση ενός συστήματος καταχώρισης, αξιολόγησης και αδειοδότησης των χημικών ουσιών με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή. Αυτή η νέα πρόταση θα καλύψει σημαντικά κενά στις τρέχουσες γνώσεις μας σχετικά με τα χημικά που διατίθενται στην αγορά, ενώ συγχρόνως θα επιδιώξει την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Παρότι οι δοκιμές στα ζώα είναι αναπόφευκτες, έχουν προταθεί μέτρα τα οποία θα εγγυώνται τη χαμηλότερη δυνατή αύξηση, για παράδειγμα το σύστημα OSOR (μία ουσία-μία καταχώριση), το οποίο διασφαλίζει ότι δεν επαναλαμβάνονται άσκοπα οι ίδιες δοκιμές. Η προσέγγιση που στηρίζεται στις ποσότητες που παράγονται ή εισάγονται θα οδηγήσει σε λιγότερη διοικητική και οικονομική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Η υποβολή σχεδίου αντικατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να μπορούν οι εταιρείες να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν για την αλλαγή, όταν εγκαταλείπουν τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται πλέον ικανοποιητικά. Διατηρώντας την αρχή της υποκατάστασης, αν και μέσω της υποβολής σχεδίου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, στο εγγύς μέλλον, θα δημιουργήσουμε έναν κόσμο, ή τουλάχιστον μια Ευρώπη, με λιγότερα επικίνδυνα χημικά. Συνεπώς, οι πορτογάλοι Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του ΕΚ στηρίζουμε την έκθεση Sacconi..."@el10
". This new regulation on chemicals is aimed at establishing a system for registering, assessing and authorising the chemicals with which we come into contact every day. This new proposal will plug significant gaps in our current knowledge about the chemicals available on the market and at the same time will seek to boost European industry and to offer greater protection to human health and the environment. Although animal testing is inevitable, measures have been proposed to guarantee the lowest possible increase, for example the One Substance One Registration (OSOR) system, which will ensure that tests are not unnecessarily duplicated. The approach based on quantities produced/imported will lead to less of an administrative and financial burden for SMEs. The submission of a replacement plan should allow sufficient time for companies to adapt and to prepare for the change, when abandoning the most dangerous chemicals. Intellectual property is now properly protected. By maintaining the substitution principle, albeit via the submission of a plan, we can guarantee that, in the reasonably near future, we will have a world, or at least a Europe, with fewer dangerous chemicals. The Portuguese Social Democrat MEPs thus support the Sacconi report ..."@en4
". Esta nueva normativa sobre los productos químicos se dirige a establecer un sistema para registrar, evaluar y autorizar los productos químicos con los que entramos en contacto todos los días. Esta nueva propuesta tapará huecos significativos en nuestro conocimiento actual sobre los productos químicos disponibles en el mercado y al mismo tiempo intentará estimular la industria europea y ofrecer mayor protección para la salud humana y el medio ambiente. Aunque los experimentos con animales son inevitables, se han propuesto medidas para garantizar el menor incremento posible, por ejemplo el sistema «una sustancia un registro» (OSOR-One Substance One Registration), que garantizará que los experimentos no se dupliquen innecesariamente. El enfoque basado en las cantidades producidas/importadas conllevará una disminución de la carga administrativa y financiera para las PYME. La presentación de un plan de sustitución debería dar suficiente tiempo a las compañías para que se adaptaran y prepararan para el cambio, cuando abandonaran los productos químicos más peligrosos. La propiedad intelectual está ahora protegida adecuadamente. Al mantener el principio de sustitución, aunque a través de la presentación de un plan, podemos garantizar que, en el razonablemente próximo futuro, tendremos un mundo, o por lo menos una Europa, con menos productos químicos peligrosos. Los diputados al Parlamento Europeo socialdemócratas portugueses apoyan así al informe Sacconi..."@es20
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@et5
". Uuden kemikaalilainsäädännön tarkoituksena on luoda rekisteröinti-, arviointi- ja lupajärjestelmä kemikaaleille, joiden kanssa olemme tekemisissä päivittäin. Tämä uusi ehdotus täyttää suuria aukkoja nykytietämyksessämme kemikaaleista, joita on saatavilla markkinoilla, ja samalla sillä piristetään EU:n kemianteollisuutta ja tarjotaan parempi suoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vaikka eläinkokeita on välttämätöntä tehdä, toimenpiteitä on ehdotettu niiden mahdollisimman vähäisen lisäämisen takaamiseksi. Esimerkki näistä on OSOR-järjestelmä (yksi rekisteröinti yhtä kemikaalia kohti), jolla varmistetaan, ettei testauksia toisteta turhaan. Tuotettuihin ja tuotuihin määriin perustuva toimintatapa keventää pk-yritysten hallinnollista ja taloudellista taakkaa. Korvaamissuunnitelman laatimisen yhteydessä yrityksille pitäisi antaa riittävästi aikaa sopeutua ja valmistautua muutokseen, kun ne lopettavat vaarallisimpien kemikaalien käytön. Teollis- ja tekijänoikeudet on nyt suojattu asianmukaisesti. Korvaamisperiaatteen säilyttämisellä – vaikka se onkin tehty suunnitelman toimittamisen muodossa – taataan, että lähitulevaisuudessa maailmassa tai ainakin Euroopan unionissa on vähemmän vaarallisia kemikaaleja. Parlamentin portugalilaiset sosialidemokraattiset jäsenet siis tukevat jäsen Sacconin mietintöä..."@fi7
". Ce nouveau règlement sur les produits chimiques vise à créer un système d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques avec lesquelles nous sommes en contact tous les jours. Cette nouvelle proposition comblera d’importantes lacunes dans notre connaissance actuelle des produits chimiques disponibles sur le marché, stimulera l’industrie européenne et offrira une meilleure protection à la santé humaine et à l’environnement. Bien que l’expérimentation animale soit inévitable, des mesures ont été proposées pour garantir que son expansion soit la plus limitée possible, par exemple grâce au système «une substance, un enregistrement» (OSOR), qui veillera à ce que les expérimentations ne soient pas répétées inutilement. L’approche fondée sur les quantités produites/importées permettra de réduire la charge administrative et financière qui pèse sur les PME. La soumission d’un plan de remplacement devrait donner suffisamment de temps aux entreprises pour s’adapter et se préparer à l’abandon des produits chimiques les plus dangereux. La propriété intellectuelle est à présent mieux protégée. En maintenant le principe de substitution - même si c’est à travers le dépôt d’un plan -, nous pouvons garantir, dans un avenir relativement proche, que nous vivrons dans un monde, ou du moins dans une Europe, qui comptera moins de produits chimiques dangereux. Les députés sociaux-démocrates portugais soutiennent donc le rapport Sacconi..."@fr8
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@hu11
". Questo nuovo regolamento sulle sostanze chimiche è inteso a istituire un sistema per la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche con le quali veniamo a contatto ogni giorno. La nuova proposta colmerà gravi lacune nelle nostre conoscenze attuali sulle sostanze chimiche disponibili sul mercato e nel contempo cercherà di promuovere l’industria europea e di tutelare maggiormente la salute umana e l’ambiente. Benché la sperimentazione sugli animali sia inevitabile, sono state proposte misure per garantirne il minor impiego possibile, ad esempio con il sistema OSOR ( ) che garantisce che i non siano inutilmente duplicati. L’approccio basato sulle quantità prodotte/importate consentirà di ridurre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI. La presentazione di un piano di sostituzione dovrebbe garantire alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi e prepararsi al cambiamento, in caso di abbandono delle sostanze chimiche più pericolose. Ora i diritti di proprietà intellettuale sono adeguatamente protetti. Mantenendo il principio di sostituzione, anche se mediante la presentazione di un piano, possiamo garantire che, in un futuro ragionevolmente vicino, avremo un mondo, o almeno un’Europa, con meno sostanze chimiche pericolose. I deputati socialdemocratici portoghesi quindi appoggiano la relazione Sacconi..."@it12
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@lt14
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@lv13
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@mt15
". Deze nieuwe verordening inzake chemische stoffen moet leiden tot de oprichting van een systeem voor registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen waarmee wij dagelijks in contact komen. Dit nieuwe voorstel zal belangrijke leemten vullen in onze kennis van de chemische stoffen die op de markt beschikbaar zijn. Tegelijkertijd zal het de Europese industrie nieuw leven inblazen en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu in de hand werken. Ofschoon dierproeven onvermijdelijk zijn, worden er maatregelen voorgesteld om het gebruik van dieren aan banden te leggen, met name door toepassing van het OSOR-systeem (One Substance One Registration). Doel is om onnodige duplicatie van proeven te voorkomen. De voorgestelde benadering, die gebaseerd is op geproduceerde/geïmporteerde hoeveelheden, zal de administratieve en financiële lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen verlichten. Bij de indiening van een vervangingsplan moeten de ondernemingen die afstappen van de gevaarlijkste chemische stoffen voldoende tijd krijgen om zich aan te passen en voor te bereiden op de verandering. De intellectuele eigendom wordt thans op bevredigende wijze beschermd. Door het vervangingsbeginsel te hanteren, al zij het via de indiening van een plan, kunnen wij op relatief korte termijn garanties bieden voor een wereld, of althans een Europa, met een beperkter aantal gevaarlijke chemische stoffen. De Europese afgevaardigden van de Portugese Sociaal-democratische Partij onderschrijven het verslag-Sacconi..."@nl3
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@pl16
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@sk18
". O novo regulamento para os produtos químicos visa estabelecer um sistema de registo, avaliação e autorização dos produtos químicos com que contactamos diariamente. Esta nova proposta vem colmatar graves lacunas existentes no conhecimento de que dispomos hoje em dia sobre os químicos disponíveis no mercado e tentar o mesmo tempo dinamizar a indústria europeia e proporcionar uma maior protecção da saúde humana e do meio ambiente. Apesar de não se poderem evitar os testes em animais, foram propostas medidas que garantem o mínimo aumento possível, como por exemplo o sistema OSOR (One Substance One Registration), que evitará duplicação desnecessária de testes. Quanto à burocracia e custos para as PMEs, a abordagem baseada nas quantidades produzidas/importadas garante um menor nível de exigência para as PMEs, a apresentação de um plano de substituição deverá dar tempo suficiente às empresas para se adaptarem e prepararem a mudança, abandonando os químicos mais perigoso e a propriedade intelectual ficou devidamente protegida. A manutenção do princípio da substituição, ainda que através da apresentação de um plano, é o garante de que num futuro mais ou menos próximo teremos um mundo, ou pelo menos uma Europa, com menos químicos perigosos. Assim, os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório de Guido Sacconi..."@sl19
"Syftet med denna nya kemikalielagstiftning är att fastställa ett system för registrering, bedömning och godkännande av de kemikalier som vi dagligen kommer i kontakt med. Detta nya förslag kommer att fylla tydliga luckor i vår nuvarande kunskap om de kemikalier som finns tillgängliga på marknaden, bidra till att lyfta EU:s näringsliv och utgöra ett bättre skydd för människors hälsa och miljön. Även om det är oundvikligt med djurförsök har man föreslagit åtgärder för att se till att det sker en så liten ökning som möjligt, till exempel genom systemet med en registrering per ämne som kommer att säkerställa att tester inte upprepas i onödan. Tillvägagångssättet som grundar sig på producerad/importerad mängd kommer att leda till en mindre administrativ och ekonomisk börda för små och medelstora företag. Framtagandet av en ersättningsplan bör ge företagen tillräckligt med tid för att anpassa sig och förbereda sig för förändringen när de ska gå ifrån de farligaste kemikalierna. Immateriella rättigheter skyddas nu på ett bra sätt. Genom att bibehålla substitutionsprincipen, även om det sker genom framtagandet av en plan, kan vi se till att vi inom en rimlig framtid får en värld eller åtminstone ett Europa med färre farliga kemikalier. Socialdemokratiska gruppens portugisiska ledamöter stöder därmed Guido Sacconis betänkande …"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Carlos Coelho (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17
"por escrito"5,19,15,1,18,14,16,11,13,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph