Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l’équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd’hui n’est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d’orateurs l’ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l’application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l’effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n’est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d’ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d’autres législations communautaires."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@cs1
"Vi stemte imod Reach-forordningen om kemikalier ved førstebehandlingen i den tro, at de godkendte ændringsforslag ikke ville gøre det muligt at opretholde balancen mellem forordningens tre målsætninger: sundheds- og miljøbeskyttelse, konkurrenceevne og innovation samt substitution af meget farlige stoffer med mindre farlige stoffer. Det foreslåede kompromis, som drøftes i dag, er ikke meget mere afbalanceret. Der er godt nok sket betydelige forbedringer, som mange af talerne har påpeget under forhandlingen - forenklet registrering, mere praktisk tilgang og små fremskridt for små og mellemstore virksomheder, selv om det ikke er tilstrækkeligt. Der er dog også huller og flertydigheder, ikke mindst vedrørende begrænsningerne for import og de eventuelle ulemper heraf for de europæiske producenter samt anvendelsen af substitutionsprincippet, der udelukkende gælder for farlige stoffer, og som er et skridt i den rigtige retning, men som ikke garanterer effektivitet, heller ikke i de tilfælde, hvor der findes teknisk og økonomisk bæredygtige alternativer. Hvis man erstatter en ubalance med en anden, er man lige vidt. Ingen af direktivets tre indledende målsætninger vil blive opfyldt, og jeg kan tilføje, at målsætningen om at forenkle lovgivningen eller gøre den forenelig med anden EU-lovgivning heller ikke vil blive opfyldt."@da2
". Wir haben in erster Lesung gegen die REACH-Verordnung über chemische Stoffe gestimmt, da wir glaubten, mit den angenommenen Änderungsanträgen könnte das Gleichgewicht zwischen den drei Zielen der Verordnung nicht erhalten werden: Gesundheits- und Umweltschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sowie die Substitution gefährlicher Stoffe durch weniger schädliche oder harmlose Alternativen. Der uns heute vorgelegte Kompromiss ist nicht sehr viel ausgewogener. Er enthält zwar einige bemerkenswerte Fortschritte, wie dies viele Redner in der Aussprache hervorgehoben haben: vereinfachte Registrierungen; ein stärker praktischer Ansatz; und einige, allerdings ungenügende Fortschritte für KMU beispielsweise. Dennoch weist er Lücken und Unklarheiten auf, nicht zuletzt bei den Auflagen hinsichtlich der Einfuhren und den potenziellen Nachteilen, die sich daraus für die europäischen Hersteller ergeben, sowie bei der Anwendung des Substitutionsprinzips allein auf gefährliche Stoffe, die zwar bereits ein Fortschritt ist, wodurch aber nicht sichergestellt ist, dass dieses Prinzip auch in Fällen gilt, in denen technisch und wirtschaftlich umsetzbare Alternativen bestehen. Eine Unausgewogenheit durch eine andere zu ersetzen, ist keine Lösung des Problems. Keines der drei ursprünglichen Ziele der Richtlinie wird wirklich erreicht werden, ebenso wenig im Übrigen wie das Ziel, die Rechtsvorschriften zu vereinfachen oder mit anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft in Einklang zu bringen."@de9
"Ψηφίσαμε κατά του κανονισμού REACH σχετικά με τις χημικές ουσίες σε πρώτη ανάγνωση, με την πεποίθηση ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν δεν θα καθιστούσαν δυνατή τη διατήρηση της ισορροπίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των τριών στόχων αυτού του κανονισμού, ήτοι της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, και της υποκατάστασης επικίνδυνων ουσιών με λιγότερο επιβλαβείς ή αβλαβείς εναλλακτικές ουσίες. Ο συμβιβασμός που μας προτείνεται σήμερα δεν είναι πολύ πιο ισορροπημένος. Περιέχει, βέβαια, ορισμένες σημαντικές προόδους, όπως πολλοί ομιλητές επισήμαναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης: απλουστευμένες καταχωρίσεις, περισσότερο πρακτική προσέγγιση, και κάποια, παρότι ανεπαρκής, πρόοδος για τις ΜΜΕ, για παράδειγμα. Ωστόσο, έχει ορισμένα κενά και ασάφειες, κυρίως όσον αφορά τους περιορισμούς στις εισαγωγές και τα δυνητικά μειονεκτήματα αυτού για τους ευρωπαίους κατασκευαστές, καθώς επίσης και σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της υποκατάστασης αποκλειστικά για επικίνδυνες ουσίες, η οποία συνιστά ήδη βήμα προς τα εμπρός, το οποίο όμως δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητά του ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές. Η ανταλλαγή μίας ανισορροπίας με μία άλλη δεν λύνει το θέμα. Κανείς, πλέον, από τους αρχικούς στόχους της οδηγίας δεν θα επιτευχθεί πραγματικά, και θα πρόσθετα, δεν θα επιτευχθεί ούτε και ο στόχος να απλοποιηθεί η νομοθεσία ή να καταστεί περισσότερο συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία."@el10
". We voted against the REACH regulation on chemical substances at first reading, in the belief that the adopted amendments would not make it possible to maintain the balance struck between the three objectives of this regulation: health and environmental protection; competitiveness and innovation; and the substitution of dangerous substances with less harmful or innocuous alternatives. The compromise proposed to us today is not a great deal more balanced. Admittedly, it includes some significant advances, as many speakers pointed out during the debate: simplified registrations; a more practical approach; and some, albeit insufficient, progress for SMEs, for example. However, it also has some gaps and ambiguities, not least concerning the constraints on imports and the potential disadvantages of this for European manufacturers, and also concerning the application of the substitution principle solely to dangerous substances, which is already a step forward, but which does not guarantee its effectiveness even in cases where technically and economically viable alternatives exist. Exchanging one imbalance for another is not resolving the problem. None of the three initial aims of the directive will truly be achieved, any more, I might add, than the aim to simplify the legislation or to make it compatible with other Community legislation will be achieved."@en4
". En primera lectura votamos en contra del Reglamento REACH sobre las sustancias químicas por estimar que las enmiendas aprobadas no permitían respetar el equilibrio anunciado entre los tres objetivos de esta reglamentación: protección de la salud y del medio ambiente, competitividad e innovación y sustitución de las sustancias peligrosas por productos alternativos menos nocivos o inofensivos. El compromiso que se nos propone hoy no es mucho más equilibrado. Es cierto que contiene avances nada despreciables, como muchos oradores han destacado en el debate: simplificación del registro, un enfoque más práctico, algunos progresos –insuficientes– para las PYME, por ejemplo. Pero contiene asimismo lagunas y ambigüedades, en especial por lo que se refiere a las exigencias impuestas a las importaciones y las desventajas que puedan derivarse de ello para los industriales europeos; y también por lo que respecta a la aplicación del principio de sustitución solo a las sustancias peligrosas, lo cual representa ya un progreso, pero sin garantizar su efectividad, aun cuando existan alternativas técnica y económicamente viables. Cambiar un desequilibrio por otro no es resolver el problema. Ninguno de los tres fines iniciales de la directiva se alcanzará realmente, como tampoco el de la simplificación legislativa o la compatibilidad con otros textos legislativos comunitarios."@es20
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@et5
". Äänestimme kemiallisia aineita koskevaa REACH-asetusta vastaan ensimmäisessä käsittelyssä siksi, että mielestämme hyväksytyillä tarkistuksilla ei olisi pystytty tasapainottamaan kolmea asetuksen tavoitetta, jotka ovat terveyden ja ympäristön suojelu, kilpailukyky ja innovaatio sekä vaarallisten aineiden korvaaminen vähemmän vaarallisilla tai vaarattomilla aineilla. Meille tänään ehdotettu kompromissi ei juurikaan ole sen tasapainoisempi. Myönnettäköön, että se sisältää joitakin huomattavia parannuksia, kuten useat puhujat keskustelun aikana totesivat. Näitä ovat rekisteröinnin yksinkertaistaminen, käytännönläheisempi toimintatapa ja jotkin, tosin riittämättömät, parannukset esimerkiksi pk-yritysten kannalta. Kompromississa on kuitenkin joitakin porsaanreikiä ja epäselvyyksiä etenkin tuontirajoitusten ja niistä EU:n tuottajille mahdollisesti aiheutuvien haittojen osalta. Epäselväksi on jäänyt myös korvaamisperiaatteen soveltaminen ainoastaan vaarallisiin aineisiin, mikä tosin on askel oikeaan suuntaan mutta ei takaa korvaamisen tehokkuutta edes tapauksissa, joissa olemassa on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Yhden epätasapainon vaihtaminen toiseen ei ratkaise ongelmaa. Yhtäkään direktiivin kolmesta alkuperäisestä tavoitteesta ei pystytä täysin saavuttamaan sen paremmin kuin lainsäätäjänkään tavoitetta, joka oli lainsäädännön yksinkertaistaminen ja sen sovittaminen muuhun yhteisön lainsäädäntöön."@fi7
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@hu11
". In prima lettura avevamo votato contro il regolamento REACH sulle sostanze chimiche, nella convinzione che gli emendamenti adottati non avrebbero consentito di mantenere l’equilibrio fra i tre obiettivi del regolamento stesso: tutela della salute e dell’ambiente, competitività e innovazione, sostituzione di sostanze pericolose con alternative meno dannose o innocue. Il compromesso che ci viene proposto oggi non è molto più equilibrato. Effettivamente, contiene qualche miglioramento non trascurabile, come hanno rilevato molti oratori nel corso della discussione: ad esempio la semplificazione delle registrazioni, un approccio più pratico e qualche progresso, per quanto insufficiente, per le PMI. Tuttavia, presenta anche lacune e ambiguità, non ultimo per quanto concerne le limitazioni alle importazioni e i potenziali svantaggi che ne derivano per i produttori europei, e anche per quanto concerne l’applicazione del principio di sostituzione esclusivamente a sostanze pericolose, che rappresenta un passo avanti la cui efficacia tuttavia non è garantita neppure nei casi dove esistono alternative realizzabili tecnicamente ed economicamente. Sostituire uno squilibrio con un altro non significa risolvere il problema. Nessuno dei tre obiettivi iniziali della direttiva sarà veramente raggiunto, e aggiungerei non più di quanto sarà raggiunto l’obiettivo di semplificare la legislazione o di renderla compatibile con altre normative comunitarie."@it12
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@lt14
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@lv13
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@mt15
". In eerste lezing hebben we tegen de REACH-verordening inzake chemische stoffen gestemd omdat we van mening waren dat de aangenomen amendementen het aangekondigde evenwicht tussen de drie doelstellingen van deze verordening niet konden respecteren: bescherming van gezondheid en milieu, concurrentievermogen en innovatie en vervanging van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke of ongevaarlijke alternatieven. Het compromis dat ons vandaag voorgesteld werd, is niet veel evenwichtiger. Het bevat inderdaad een niet te verwaarlozen vooruitgang, zoals vele sprekers tijdens het debat hebben beklemtoond, zoals: vereenvoudigde registratie, betere haalbaarheid, wat verbeteringen - maar onvoldoende - voor het KMB. Het bevat echter ook lacunes en onduidelijkheden, met name bij de verplichtingen inzake import en de nadelen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Europese industrie, maar ook bij het vervangingsbeginsel dat enkel van toepassing is op gevaarlijke stoffen, wat weliswaar reeds een vooruitgang is maar geen garantie kan bieden voor de doeltreffendheid, zelfs wanneer technisch en economisch leefbare alternatieven voorhanden zijn. Het ene gebrek aan evenwicht vervangen door een ander is geen oplossing van het probleem. Geen enkele van de drie oorspronkelijke doelstellingen van de richtlijn zal echt bereikt worden. Evenmin zal gezorgd worden voor een eenvoudigere wetgeving of voor verenigbaarheid met andere communautaire wetgeving."@nl3
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@pl16
"Em primeira leitura, tínhamos votado contra o regulamento REACH sobre as substâncias químicas porque considerámos que as alterações aprovadas não permitiam respeitar o equilíbrio anunciado entre os três objectivos dessa regulamentação: protecção da saúde e do ambiente, competitividade e inovação, e substituição das substâncias perigosas por produtos alternativos menos nocivos ou inócuos. O compromisso que nos é proposto hoje não é muito mais equilibrado. É certo que comporta avanços não negligenciáveis, como muitos oradores já salientaram durante o debate: por exemplo, simplificação dos registos, abordagem mais pragmática, alguns progressos – insuficientes – para as PME. Mas comporta também lacunas e ambiguidades, no que respeita nomeadamente às limitações que pesam sobre as importações e às desvantagens daí eventualmente resultantes para os industriais europeus; e no que respeita também à aplicação do princípio da substituição apenas às substâncias perigosas, o que já constitui um progresso, mas sem garantir a sua efectividade mesmo no caso de existirem alternativas técnica e economicamente viáveis. Trocar um desequilíbrio por outro não resolve o problema. Nenhum dos três objectivos iniciais da directiva será realmente atingido, bem como o da simplificação legislativa ou o da compatibilidade com outras legislações comunitárias."@pt17
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@sk18
"En première lecture, nous avions voté contre le règlement REACH sur les substances chimiques, estimant que les amendements adoptés ne permettaient pas de respecter l'équilibre annoncé entre les trois objectifs de cette règlementation: protection de la santé et de l’environnement, compétitivité et innovation et substitution des substances dangereuses par des produits alternatifs moins nocifs ou inoffensifs. Le compromis qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus équilibré. Certes, il comporte des avancées non négligeables, comme beaucoup d'orateurs l'ont souligné lors du débat: simplification des enregistrements, praticabilité accrue, quelques progrès - insuffisants - pour les PME, par exemple. Mais il comporte également des lacunes et des ambiguïtés, concernant notamment les contraintes pesant sur les importations et les désavantages qui peuvent en résulter pour les industriels européens; concernant aussi l'application du principe de substitution aux seules substances dangereuses, ce qui est déjà un progrès, mais sans en assurer l'effectivité même dans le cas où des alternatives techniquement et économiquement viables existent. Échanger un déséquilibre pour un autre n'est pas résoudre le problème. Aucun des trois buts initiaux de la directive ne sera réellement atteint, pas plus d'ailleurs que celui de la simplification législative ou de la compatibilité avec d'autres législations communautaires."@sl19
". Vi röstade mot Reach-förordningen om kemiska ämnen i första behandlingen i tron att de antagna ändringsförslagen inte skulle göra det möjligt att upprätthålla den avvägning som gjorts mellan förordningens tre mål, dvs. hälso- och miljöskydd, konkurrenskraft och innovation samt ersättning av farliga ämnen med mindre skadliga eller ofarliga alternativ. Den kompromiss som i dag föreläggs oss är inte särskilt mycket mer balanserad. Den inbegriper onekligen några viktiga positiva inslag, som många talare påpekade under debatten, till exempel förenklade registreringar, ett mer ändamålsenligt tillvägagångssätt och några – om än otillräckliga – framsteg för små och medelstora företag. Kompromissen rymmer dock även brister och tvetydigheter, inte minst när det gäller importrestriktionerna och deras möjliga nackdelar för europeiska tillverkare, liksom när det gäller att ersättningsprincipen enbart ska tillämpas på farliga ämnen. Detta är visserligen ett steg framåt, men därmed garanteras inte effektiviteten ens i fall då det finns tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ. Man löser inte problemet genom att byta ut en obalans mot en annan. Inget av direktivets tre ursprungliga mål kommer egentligen att nås, lika lite, skulle jag kunna tillägga, som att målet att förenkla lagstiftningen eller göra den förenlig med annan gemenskapslagstiftning kommer att nås."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Lydia Schenardi (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph