Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-162"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le texte aujourd’hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d’une part, les tenants de l’industrie chimique, qui n’ont cessé d’utiliser à l’excès les arguments de la compétitivité et de l’emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d’autre part, les responsables européens, soucieux d’aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n’est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l’on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd’hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l’industrie chimique d’assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c’est à dire de démontrer qu’ils ne sont pas nocifs pour l’homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l’Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C’est pourquoi j’ai soutenu sans état d’âme l’adoption de ce texte en seconde lecture."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@cs1
"Den tekst, der er forelagt til afstemning i dag, gør en ende på syv lange års arbejde og ophedede debatter mellem på den ene side dem, der støtter den kemiske industri, som er blevet ved med at gøre for megen brug af argumenter såsom konkurrenceevne og beskæftigelse for at opretholde status quo, hvilket sikrer deres egne økonomiske interesser, og på den anden side EU-tjenestemænd, som det lå på sinde at komme med en ansvarlig lovgivning, der sigter på at beskytte europæere mod farerne ved de skadelige kemiske stoffer i dagligvarer. Som det ofte er tilfældet, lever resultatet selvfølgelig ikke helt op til vores krav. Et bevis herpå er det antal varer, Reach-forordningen omfatter - kun 30.000 af de 100.000 ønskede varer. Der er imidlertid gjort store fremskridt, hvis vi f.eks. tager i betragtning, at der i dag kun undersøges 3.000 stoffer, og at bevisbyrden i forbindelse med stoffers giftighed fra nu af påhviler den kemiske industri, dvs. at den skal bevise, at de ikke er skadelige for mennesker. I sidste ende får EU takket være vedholdenheden fra ordføreren fra Den Socialdemokratiske Gruppe, hr. Sacconi, verdens mest bindende lovgivning om dette spørgsmål. Derfor støttede jeg stærkt vedtagelsen af denne tekst ved andenbehandlingen."@da2
". Der heute zur Abstimmung gestellte Text setzt sieben langen Jahren der Arbeit und der hitzigen Debatten ein Ende. Dabei standen auf der einen Seite die Unterstützer der chemischen Industrie, die in exzessiver Weise Argumente der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung bemüht haben, um einen Status quo zu erhalten, der ihre eigenen finanziellen Interessen wahrt, und auf der anderen Seite europäische Beamte, die darauf bedacht waren, verantwortungsvolle Bestimmungen zu erreichen, um die Europäer vor den Risiken gefährlicher Stoffe zu schützen, wie sie in Gütern des täglichen Bedarfs vorkommen. Natürlich erfüllt das Ergebnis wie so oft nicht in jeder Hinsicht unsere Forderungen. Der Beweis dafür ist die Anzahl der Stoffe, die unter die REACH-Verordnung fallen – lediglich 30 000 von den 100 000 gewünschten. Aber es wurden beträchtliche Fortschritte erzielt, wenn wir insbesondere die Tatsache betrachten, dass nur 3 000 Stoffe heute untersucht werden und es nunmehr bei der chemischen Industrie liegt, die Beweislast hinsichtlich der Giftigkeit von Stoffen zu erbringen, d. h. nachzuweisen, dass sie für den Menschen nicht schädlich sind. Letztlich wird dank dem Kampfgeist des Berichterstatters der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, Guido Sacconi, die Europäische Union die verbindlichsten Rechtsvorschriften bei diesem Thema haben. Aus diesem Grund habe ich die Annahme dieses Textes in zweiter Lesung ausdrücklich unterstützt."@de9
"Το κείμενο που υποβάλλεται στη σημερινή ψηφοφορία θέτει τέλος σε επτά μακρά έτη και ζωηρές συζητήσεις μεταξύ, αφενός, των υποστηρικτών της χημικής βιομηχανίας, οι οποίοι επέμειναν μέχρις υπερβολής στην προβολή επιχειρημάτων ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης με σκοπό τη διατήρηση του που εγγυάται έτσι τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα, και, αφετέρου, των ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι ανυπομονούσαν να καταλήξουν σε μια υπεύθυνη νομοθεσία με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων από τους κινδύνους των επικίνδυνων χημικών ουσιών που συναντούμε στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Φυσικά, όπως συχνά συμβαίνει, η έκβαση δεν ικανοποιεί πλήρως τα αιτήματά μας. Απόδειξη αυτού είναι ο αριθμός των προϊόντων που καλύπτονται από το REACH, μόνο 30 000 από τις επιθυμητές 100 000. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αν λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα μελετώνται μόνο 3 000 ουσίες, και ότι από εδώ και πέρα εναπόκειται στη χημική βιομηχανία να αναλάβει το βάρος της απόδειξης όσον αφορά την τοξικότητα των ουσιών, να αποδεικνύει, δηλαδή, ότι δεν είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο. Στο τέλος, χάρη στη σθεναρή στάση του εισηγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του κ. Sacconi, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δεσμευτικότερη νομοθεσία του κόσμου όσον αφορά το θέμα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που με έμφαση υποστήριξα την έγκριση αυτού του κειμένου σε δεύτερη ανάγνωση."@el10
"The text submitted to today’s vote puts an end to seven long years of work and heated debates between, on the one hand, supporters of the chemical industry, who have persisted in overusing arguments of competitiveness and employment in order to maintain the status quo, guaranteeing, as it does, their own financial interests, and, on the other hand, European officials, who were anxious to come up with responsible legislation aimed at protecting Europeans from the perils of the dangerous chemical substances found in staple goods. Of course, as is often the case, the outcome does not fully meet our demands. Proof of this is the number of goods covered by the REACH regulation only 30 000 out of the 100 000 desired. Significant progress has been made, however, if we consider in particular the fact that only 3 000 substances are today being studied, and that it will be up to the chemical industry from now on to assume the burden of proof concerning the toxicity of substances, that is, to demonstrate that they are not harmful to humans. In the end, thanks to the pugnacity of the Socialist Group in the European Parliament’s rapporteur, Mr Sacconi, the European Union will have the world’s most binding legislation on this matter. That is why I emphatically endorsed the adoption of this text at second reading."@en4
". El texto que se somete hoy a votación pone punto final a siete largos años de trabajo y de encarnizados debates entre, por una parte, los defensores de la industria química, que no han dejado de recurrir en exceso a los argumentos de la competitividad y el empleo para defender el garantizando así sus propios intereses económicos, y, por otra, los responsables europeos, deseosos de adoptar una reglamentación responsable destinada a proteger a los ciudadanos de los peligros de los productos químicos perjudiciales presentes en los productos de gran consumo. Sin duda, como sucede a menudo, el resultado no es totalmente conforme a nuestras exigencias. Así lo demuestra el número de productos incluidos en el Reglamento REACH, solo 30 000 de los 100 000 previstos. Pero los avances son notables, si se considera en particular que hoy solo se estudian 3 000 sustancias, o también que a partir de ahora corresponderá a la industria química la carga de la prueba sobre la toxicidad de los productos, es decir, demostrar que no son nocivos para el ser humano. Al final, gracias a la tenacidad del ponente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el señor Sacconi, la Unión Europea dispondrá de la legislación más vinculante del mundo en esta materia. Por ello he apoyado sin reservas la aprobación de este texto en segunda lectura."@es20
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@et5
"Tämänpäiväiseen äänestykseen saatettu teksti päättää seitsemän vuoden pitkän jakson, jonka aikana on tehty työtä ja käyty kiivaita keskusteluja toisaalta kemianteollisuuden tukijoiden ja toisaalta EU:n virkamiesten välillä. Ensin mainitut ovat esittäneet kyllästymiseen asti väitteitä kilpailukyvyn ja työllisyyden puolesta säilyttääkseen tämänhetkisen tilanteen ennallaan, sillä se takaa heidän omien taloudellisten intressiensä säilymisen. Viimeksi mainitut ovat taas kaikin tavoin pyrkineet saamaan aikaiseksi vastuullista lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on suojella eurooppalaisia päivittäistavaroissa havaittavien vaarallisten kemiallisten aineiden vaaroilta. Kuten usein näissä tapauksissa käy, tulos ei luonnollisestikaan vastaa täysin kaikkia vaatimuksiamme. Tästä on osoituksena REACH-asetuksen kattamien tavaroiden määrä: ainoastaan 30 000 alunperin esitetyistä 100 000 tavarasta. Merkittävää edistystä on kuitenkin tapahtunut etenkin, kun otetaan huomioon, että tällä hetkellä on tutkittu ainoastaan 3 000 ainetta ja että tästä lähtien kemianteollisuudella on todistustaakka kemiallisten aineiden myrkyllisyyden suhteen. Kemianteollisuuden on siis osoitettava, etteivät kemialliset aineet ole ihmisille vaarallisia. Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän esittelijän Sacconin taistelunhalun ansiosta EU:lla on pian maailman sitovin kemianalan lainsäädäntö. Siksi tuen lämpimästi tekstin hyväksymistä toisessa käsittelyssä."@fi7
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@hu11
"Il testo presentato oggi per la votazione mette fine a sette lunghi anni di lavoro e di vivaci discussioni tra i sostenitori dell’industria chimica da un lato, che hanno insistito nel fare un uso eccessivo di argomenti quali competitività e occupazione al fine di mantenere lo e garantire i propri interessi finanziari, e i funzionari europei dall’altro, ansiosi di produrre una legislazione responsabile intesa a proteggere gli europei dai pericoli delle sostanze chimiche pericolose contenute nei beni di consumo. Certamente, come spesso accade, i risultati non rispondono pienamente alle aspettative. Ne è una prova il numero di beni coperti dal regolamento REACH solo 30 000 rispetto ai 100 000 desiderati. Tuttavia, si sono fatti notevoli progressi, se consideriamo in particolare il fatto che oggi vengono studiate solo 3 000 sostanze e che d’ora in poi spetterà all’industria chimica assumere l’onere della prova in merito alla tossicità delle sostanze, ossia dimostrare che non sono pericolose per gli esseri umani. Alla fine, grazie allo spirito battagliero del relatore del gruppo socialista al Parlamento, l’onorevole Sacconi, l’Unione europea disporrà della legislazione più vincolante a livello mondiale su questa materia. Per tale motivo ho sostenuto con forza l’adozione di questo testo in seconda lettura."@it12
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@lt14
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@lv13
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@mt15
". De tekst die vandaag ter stemming voorligt, zet een punt achter zeven lange jaren van werk en felle debatten tussen enerzijds de verdedigers van de chemische industrie, die onophoudelijk en overdreven de argumenten van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid aanhaalden om de status quo te verdedigen en hun eigen financiële belangen te waarborgen, en anderzijds de Europese verantwoordelijken, die ijverden voor een verantwoorde regelgeving om de burgers te beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke chemische stoffen die aanwezig zijn in op grote schaal geconsumeerde producten. Uiteraard voldoet - zoals vaak het geval is -het resultaat niet helemaal aan onze verwachtingen: slechts 30 000 producten in plaats van de gewenste 100 000 vallen onder de regelgeving van REACH. De vooruitgang is echter opmerkelijk, met name gelet op het feit dat vandaag slechts 3 000 stoffen onderzocht zijn, of op het feit dat vanaf nu de bewijslast inzake de toxiciteit van producten bij de chemische industrie ligt, die dus moet aantonen dat haar producten niet schadelijk zijn voor de mens. Ten slotte zal de Europese Unie dankzij de strijdvaardigheid van de socialistische rapporteur Guido Sacconi terzake beschikken over de meest dwingende wetgeving ter wereld. Om die reden heb ik deze tekst in tweede lezing uitdrukkelijk goedgekeurd."@nl3
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@pl16
"O texto hoje apresentado à votação conclui sete longos anos de trabalho e acalorados debates entre, por um lado, os apoiantes da indústria química, que persistiram em esgotar argumentos de competitividade e emprego para tentar manter o garantindo os próprios interesses financeiros e, por outro lado, os funcionários europeus, desejosos de obter uma legislação responsável destinada a proteger os cidadãos europeus dos perigos das substâncias químicas perigosas que se encontram em produtos de consumo. Obviamente, como tantas vezes acontece, o resultado não corresponde exactamente à nossa ambição. Temos uma prova disso no número de produtos abrangidos pelo Regulamento REACH – apenas 30 000 dos 100 000 que desejávamos encontrar. No entanto, conseguimos progredir bastante, especialmente se tivermos em conta que hoje apenas 3 000 substâncias são objecto de estudo e que, a partir de agora, recairá sobre a indústria química o ónus da prova, ou seja, caber-lhe-á demonstrar que tais substâncias não são nocivas para os seres humanos. No final do processo, graças à tenacidade do relator do Grupo Socialista no Parlamento Europeu, senhor deputado Guido Sacconi, a União Europeia disporá da legislação mais vinculativa do mundo nesta matéria. Por essa razão apoiei veementemente a aprovação deste texto em segunda leitura."@pt17
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@sk18
"Le texte aujourd'hui soumis au vote met un point final à sept longues années de travail et de débats acharnés entre, d'une part, les tenants de l'industrie chimique, qui n'ont cessé d'utiliser à l'excès les arguments de la compétitivité et de l'emploi pour défendre le statu quo, garant de leurs propres intérêts financiers, et, d'autre part, les responsables européens, soucieux d'aboutir à une règlementation responsable destinée à protéger les citoyens contre les dangers des produits chimiques dangereux présents dans les produits de grande consommation. Certes, comme souvent, le résultat n'est pas totalement conforme aux exigences qui étaient les nôtres. Pour preuve, le nombre des produits couverts par le règlement REACH, seulement 30 000 contre les 100 000 souhaités. Mais les avancées sont notables, si l'on considère notamment que seulement 3 000 substances sont aujourd'hui étudiées, ou encore le fait que ce sera désormais à l'industrie chimique d'assurer la charge de la preuve concernant la toxicité des produits, c'est à dire de démontrer qu'ils ne sont pas nocifs pour l'homme. Au final, grâce à la pugnacité du rapporteur socialiste Guido Sacconi, l'Union européenne disposera de la législation la plus contraignante au monde en la matière. C'est pourquoi j'ai soutenu sans état d'âme l'adoption de ce texte en seconde lecture."@sl19
"Den text som lagts fram för dagens omröstning sätter punkt för sju långa års arbete och häftiga diskussioner mellan kemikalieindustrins anhängare och EU:s tjänstemän. Kemikalieindustrins anhängare har envisats med en överdriven användning av konkurrenskrafts- och sysselsättningsargument i syfte att upprätthålla status quo, som ju garanterar deras egna ekonomiska intressen, medan EU:s tjänstemän varit angelägna om att ta fram ansvarsfull lagstiftning som skyddar européerna från riskerna med de farliga kemiska ämnen som finns i stapelvaror. Såsom fallet ofta är motsvarar utfallet naturligtvis inte helt våra krav. Ett bevis på detta är det antal varor som omfattas av Reach-förordningen – endast 30 000 av de önskade 100 000. Betydande framsteg har dock gjorts, särskilt om man betänker att endast 3 000 ämnen undersöks i dag och att bevisbördan när det gäller ämnenas toxicitet från och med nu kommer att ligga på kemikalieindustrin, det vill säga att företagen måste visa att ämnena inte är skadliga för människor. När allt kommer omkring kommer EU, tack vare den stridslystnad som PSE-gruppens föredragande Guido Sacconi visat, att ha världens mest bindande lagstiftning på området. Jag stödde därför eftertryckligen att texten skulle antas i andra behandlingen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean-Claude Fruteau (PSE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph