Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-159"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
lpv:translated text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Jeg stemte hverken for eller imod ved dagen afstemning om andenbehandlingen af Reach. Jeg kan nemlig ikke støtte de udvandinger, Rådet har tvunget frem af Parlamentets holdning, som Miljøudvalget vedtog i oktober. Min kritik vedrører først og fremmest tre punkter: Substitutionsprincippet omfatter ikke alle kemikalier. Det forholder sig endda sådan, at mange kemikalier undtages fra kravet om substitution, deriblandt kræftfremkaldende stoffer, forudsat at disse er under "tilstrækkelig kontrol". Retten til information svækkes ved, at færre kemikalier omfattes af informationskravet, hvilket kommer til at gælde for højere koncentrationer, end Europa-Parlamentets Miljøudvalg havde ønsket. Ansvarsprincippet indgår ikke i selve lovgivningen, men flyttes til præamblen. Det er først og fremmest alvorligt, hvad angår de mange kemikalier, for hvilke der foreligger små eller ingen informationskrav. At jeg hverken stemte for eller imod, er ikke nogen fejl, men derimod en markering af min misfornøjelse med Rådets holdning. Jeg vil dog ikke fremsætte nogen kritik af ordføreren hr. Sacconi, men komme med varme lykønskninger med et storartet arbejde, der har stået på i lang tid inden for et vanskeligt område. Med afstemningen i dag baner vi vejen for, at Reach kan træde i kraft ved halvårsskiftet 2007. Nu begynder også mit og mange andres arbejde med at forbedre lovgivningen yderligere."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:translated text
". Äänestin tyhjää tämänpäiväisessä äänestyksessä REACH:in toisesta käsittelystä. Syynä oli se, etten voi antaa tukeani ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lokakuussa hyväksymän parlamentin kannan vesittämiselle, jonka neuvosto on ajanut väkisin läpi. Kritisoin sopimuksesta pääasiassa kolmea seikkaa, jotka ovat seuraavat: Korvaamisperiaatetta ei sovelleta kaikkiin kemikaaleihin. Sen sijaan useat kemikaalit, kuten syöpää aiheuttavat aineet, on edelleen jätetty korvaamisvelvollisuuden ulkopuolelle edellyttäen, että niitä "valvotaan asianmukaisesti". Tiedonsaantioikeus on vesitetty, sillä se koskee aiempaa harvempia kemikaaleja ja sitä sovelletaan pitoisuuksiin, jotka ovat korkeammat kuin mitä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta toivoi. Huolehtimisvelvollisuuden periaatetta ei ole sisällytetty varsinaiseen lainsäädäntötekstiin, vaan siitä mainitaan ainoastaan johdantokappaleissa. Tämä on vakava asia etenkin niiden useiden kemikaalien tapauksessa, joihin ei sovelleta mitään tiedottamisvelvollisuutta tai vain vähäisiä velvollisuuksia. Tyhjän äänestäminen ei ole merkki epäonnistumisesta, vaan haluan ilmaista siten tyytymättömyyteni neuvoston kantaan. En kuitenkaan halua kritisoida millään lailla esittelijä Sacconia. Päinvastoin, haluan kiittää häntä lämpimästi erinomaisesta työstä, jota hän teki kauan tästä vaikeasta aiheesta. Tämänpäiväinen äänestys valmistelee maaperää REACH:in voimaantulolle vuoden 2007 jälkipuoliskolla. Minun työni ja usean muun jäsenen työ lainsäädännön parantelemiseksi edelleen alkaa nyt."@fi7
lpv:spoken text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Ik heb mij vandaag tijdens de stemming over de tweede lezing van REACH onthouden, omdat ik niet akkoord kan gaan met de verwatering van het standpunt van het Parlement, zoals dit in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid in oktober werd goedgekeurd, en door de Raad werd geforceerd. Mijn kritiek op het akkoord is geconcentreerd op drie hoofdpunten, en wel als volgt: Het vervangingsbeginsel is niet van toepassing op alle chemische stoffen. Talrijke chemische stoffen, met inbegrip van kankerverwekkende stoffen, zullen uitgezonderd blijven van de vervangingsvereiste, mits zij ‘adequaat worden gecontroleerd’. Het recht op informatie is verwaterd, met dien verstande dat dit recht slaat op een kleiner aantal chemische stoffen en op hogere concentraties dan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid voor wenselijk houdt. Het aansprakelijkheidsbeginsel is niet opgenomen in de artikelen van de wetgevingstekst. Het is daaruit verwijderd en staat nu in de preambule. Dit is een ernstige zaak, vooral omdat er talloze chemische stoffen zijn waaraan nauwelijks of geen informatievereisten verbonden zijn. Mijn onthouding betekent niet dat ik het laat afweten maar is eerder een uiting van mijn ontevredenheid over het standpunt van de Raad. Het is echter niet mijn bedoeling om kritiek te uiten aan het adres van de rapporteur, de heer Sacconi. Integendeel, ik wil hem oprecht gelukwensen met het prachtige werk dat hij gedurende zulke lange tijd heeft verricht voor een dermate moeilijk thema. Met de stemming van vandaag wordt het pad geëffend voor de inwerkingtreding van REACH aan het begin van de tweede helft van 2007. Mijn werk en dat van anderen voor de verdere verbetering van deze wetgeving begint nu echter pas."@nl3
lpv:translated text
". Απείχα από τη σημερινή ψηφοφορία σχετικά με τη δεύτερη ανάγνωση του REACH. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορώ να στηρίξω την αποδυνάμωση της θέσης του Κοινοβουλίου την οποία επέβαλε το Συμβούλιο και ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων τον Οκτώβριο. Η κριτική μου κατά της συμφωνίας περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικές παραμέτρους, οι οποίες έχουν ως εξής: Η αρχή της υποκατάστασης δεν ισχύει για όλα τα χημικά. Απεναντίας, πολλά χημικά, περιλαμβανομένων καρκινογόνων ουσιών, θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποκατάστασης, εφόσον «ελέγχονται επαρκώς». Το δικαίωμα ενημέρωσης αποδυναμώνεται δεδομένου ότι καλύπτει λιγότερες χημικές ουσίες και θα ισχύει για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που κρίνονται επιθυμητές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου. Η αρχή της ευθύνης δεν περιλαμβάνεται στο σώμα του νομοθετικού κειμένου, αλλά περιορίζεται απλώς στο προοίμιο. Αυτό είναι σοβαρό, ιδίως για τον μεγάλο αριθμό χημικών με ελάχιστη ή καμία συναφή υποχρέωση ενημέρωσης. Η αποχή μου δεν συνιστά αδυναμία, αλλά αποτελεί καταγραφή της δυσαρέσκειάς μου απέναντι στη θέση του Συμβουλίου. Δεν επιθυμώ, ωστόσο, να μεμφθώ τον εισηγητή, κ. Sacconi. Απεναντίας, θέλω να τον συγχαρώ θερμότατα για το εξαίρετο έργο του σχετικά με ένα πολύ δύσκολο θέμα το οποίο τον απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σημερινή ψηφοφορία προετοιμάζει το έδαφος για την εφαρμογή του REACH στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2007. Η προσπάθειά μου, και πολλών άλλων, για την περαιτέρω βελτίωση αυτής της νομοθεσίας αρχίζει τώρα."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13
lpv:translated text
"I dagens omröstning om andra behandlingen av REACH lade jag ner min röst. Jag kan nämligen inte ställa mig bakom de försvagningar som rådet tvingat fram av parlamentets ståndpunkt som miljöutskottet antog i oktober. Min kritik mot uppgörelsen handlar främst om tre punkter: Substitutionsprincipen omfattar inte alla kemikalier, utan även framgent kommer många kemikalier att undantas från kravet på substitution, däribland cancerframkallande ämnen, förutsatt att dessa är under ”adekvat kontroll”. Rätten till information försvagas genom att färre kemikalier omfattas av informationskravet, vilket kommer att gälla i högre koncentrationer än Europaparlamentets miljöutskott hade önskat. Ansvarsprincipen skrivs inte in i själva lagen utan flyttas till ingressen. Det är allvarligt främst för de många kemikalier som har låga eller inga krav på information. Min nedlagda röst är inte ett misslyckande, utan en markering av att mitt missnöje med rådets ståndpunkt. Jag vill dock inte uttrycka någon kritik mot föredraganden Sacconi, utan tvärtom framföra mina varma gratulationer till ett storartat arbete under lång tid i en svår fråga. Genom dagens votering banas väg så att REACH kan träda i kraft vid halvårsskiftet 2007. Nu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
lpv:translated text
"Me he abstenido en la votación de hoy sobre la segunda lectura de REACH. Lo he hecho porque no puedo apoyar el debilitamiento de la posición del Parlamento, como la adoptó la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en octubre, que el Consejo había forzado. Mis críticas al acuerdo giran en torno a tres cuestiones principales, que son las siguientes: El principio de sustitución no se aplica a todos los productos químicos. Por el contrario, muchos productos químicos, incluyendo sustancias cancerígenas, continuarán quedando exentos de la exigencia de la sustitución, con tal que estén «controlados adecuadamente». El derecho a la información se diluye en cuanto comprende menos productos químicos y se aplicará a concentraciones más altas que las que considera deseables la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. El principio de responsabilidad no se incluye en el cuerpo real del texto legislativo, sino que en lugar de ello se confina al preámbulo. Esto es grave, especialmente para los muchos productos químicos con pequeña o nula exigencia de información. Mi abstención no es un suspenso, sino que más bien es una forma de expresar mi insatisfacción con la posición del Consejo. Sin embargo, no deseo hacer ninguna crítica al ponente, el señor Sacconi. Por el contrario, quisiera felicitarle muy cálidamente por su espléndido trabajo en una difícil cuestión durante un gran periodo de tiempo. La votación de hoy facilita el camino para que REACH entre en vigor a comienzos de la segunda mitad de 2007. Mi trabajo, y el de muchos otros, para mejorar más esta legislación empieza ahora."@es20
lpv:translated text
". Ich habe mich bei der heutigen Abstimmung zur zweiten Lesung von REACH der Stimme enthalten, denn ich kann mich nicht hinter die vom Rat erzwungene Verwässerung des Standpunktes des Parlaments stellen, der vom Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit im Oktober angenommen wurde. Meine Kritik an dieser Vereinbarung bezieht sich vor allem auf folgende drei Punkte: Das Substitutionsprinzip gilt nicht für alle chemischen Stoffe. Vielmehr werden auch zukünftig viele Chemikalien von der Forderung nach Substitution ausgenommen, darunter auch Krebs erregende Stoffe, wenn diese „angemessen beherrscht“ sind. Das Recht auf Information wird dadurch geschwächt, dass dieses weniger Chemikalien umfasst und für höhere Konzentrationen gilt, als es der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments für wünschenswert erachtet hatte. Der Grundsatz der Verantwortlichkeit ist nicht in den eigentlichen Gesetzestext aufgenommen, sondern in das Vorwort verschoben worden. Das ist sehr ernst, vor allem für die vielen Chemikalien, bei denen keine oder nur geringe Informationsanforderungen bestehen. Meine Stimmenthaltung ist keine Niederlage, sondern Ausdruck meiner Unzufriedenheit mit dem Standpunkt des Rates. Ich möchte jedoch keine Kritik an dem Berichterstatter, Herrn Sacconi, üben, sondern ihm im Gegenteil zu einer großartigen Arbeit an einem komplizierten Thema gratulieren, die sich lange hingezogen hat. Mit der heutigen Abstimmung wird der Weg gebahnt, dass REACH Mitte 2007 in Kraft treten kann. Nun beginnt auch meine Arbeit – und die vieler anderer – an der weiteren Verbesserung dieser Gesetzgebung."@de9
lpv:translated text
"I abstained in today’s vote on the second reading of REACH. I did so because I cannot support the dilutions of Parliament’s position, as adopted by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety in October, that the Council has forced. My criticism of the agreement revolves around three main points, which are as follows: The substitution principle does not apply to all chemicals. Instead, many chemicals, including carcinogenic substances, will continue to be exempted from the requirement for substitution, providing that they are ‘properly controlled’. The right to information is being watered down in that it covers fewer chemicals and will apply to concentrations higher than those deemed desirable by Parliament’s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. The principle of responsibility is not being included in the actual body of the legislative text but is instead being pushed out to the preamble. This is serious, especially for the many chemicals with little or no associated information requirement. My abstention is not a failure but, rather, represents the laying down of a marker of my dissatisfaction with the Council’s position. I do not, however, wish to aim any criticism at the rapporteur, Mr Sacconi. On the contrary, I would like to congratulate him most warmly for his splendid work on a difficult issue over a long period of time. Today’s vote paves the way for REACH to enter into force at the beginning of the second half of 2007. My work, and that of many others, to improve this legislation further starts now."@en4
lpv:translated text
"Abstive-me na votação de hoje relativa à segunda leitura do REACH. Não posso apoiar a diluição, imposta pelo Conselho, da posição do Parlamento adoptada pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar em Outubro. A minha crítica ao acordo centra-se em três pontos principais, a saber: O princípio de substituição não é aplicado a todas as substâncias químicas. Muitas delas, incluindo substâncias carcinogénicas, continuarão a estar isentas da obrigatoriedade de substituição, desde que os riscos que envolvem sejam "devidamente controlados". O direito à informação é diluído na medida em que cobre um número menor de substâncias químicas e será aplicável a concentrações mais elevadas do que as consideradas desejáveis pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do PE. O princípio de responsabilidade não é incluído no corpo do texto legislativo, mas é empurrado para o preâmbulo. Isto é grave, especialmente tendo em conta as numerosas substâncias químicas com requisitos de informação reduzidos ou nulos. A minha abstenção não representa um fracasso; é antes um sinal do meu descontentamento com a posição do Conselho. Contudo, não tenho a intenção de dirigir deste modo qualquer crítica ao relator, senhor deputado Sacconi. Pelo contrário, felicito-o calorosamente pelo seu excelente trabalho numa matéria difícil e durante um período prolongado. A votação de hoje abre caminho a que o REACH entre em vigor no segundo semestre de 2007. O meu trabalho, e de muitos outros, para melhorar esta legislação começa agora."@pt17
lpv:translated text
"Nella votazione di oggi sulla seconda lettura di REACH mi sono astenuta perché non posso appoggiare gli indebolimenti imposti dal Consiglio sulla posizione del Parlamento adottata in ottobre dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Le mie critiche in merito all’accordo riguardano tre punti principali, che sono i seguenti: il principio di sostituzione non si applica a tutte le sostanze chimiche. Al contrario, molte di esse, comprese le sostanze cancerogene, continueranno a essere esenti dall’obbligo di sostituzione, purché siano “adeguatamente controllate”. Il diritto di informazione risulta annacquato, in quanto copre un numero inferiore di sostanze chimiche e si applica a concentrazioni superiori a quelle ritenute auspicabili dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento. Il principio della responsabilità non risulta inserito nell’effettivo testo legislativo, bensì viene relegato nel preambolo. E’ un fatto grave, soprattutto per le numerose sostanze chimiche in merito alle quali l’obbligo di informazione è limitato o inesistente. La mia astensione non è un’omissione, ma piuttosto è intesa a sottolineare la mia insoddisfazione rispetto alla posizione del Consiglio. Tuttavia, non voglio esprimere critiche nei confronti del relatore, l’onorevole Sacconi. Anzi, desidero congratularmi caldamente con lui per lo splendido lavoro svolto su una questione difficile in un periodo di tempo tanto lungo. Il voto di oggi apre la strada all’entrata in vigore del sistema REACH all’inizio del secondo semestre del 2007. Il mio lavoro, e quello di molti altri, volto all’ulteriore miglioramento di questa legislazione, comincia ora."@it12
lpv:translated text
". Je me suis abstenue de voter sur la deuxième lecture de REACH. J’ai agi de la sorte parce que je ne peux pas soutenir l’édulcoration de la position du Parlement adoptée en octobre dernier par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sous la contrainte du Conseil. Ma critique de l’accord porte sur trois grands points et se présente comme suit: Le principe de substitution ne s’applique pas à tous les produits chimiques. Au contraire, de nombreux produits, dont certaines substances carcinogènes, resteront exemptées de l’exigence de substitution pour autant qu’ils soient «correctement contrôlés». Le droit à l’information est édulcoré en ce sens qu’il couvre moins de produits chimiques et s’appliquera à des concentrations supérieures à celles jugées souhaitables par la commission parlementaire de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Le principe de responsabilité n’est pas inscrit dans le corps même du texte législatif et est repoussé dans le préambule. C’est grave, en particulier pour les nombreux produits chimiques pour lesquels l’exigence d’information est limitée ou inexistante. Mon abstention ne traduit pas un échec mais plutôt l’expression de mon mécontentement par rapport à la position du Conseil. Je ne souhaite toutefois adresser aucune critique à l’encontre du rapporteur, M. Sacconi. Au contraire, je tiens à le féliciter chaleureusement pour le travail formidable qu’il a accompli dans un dossier difficile pendant une période aussi longue. Le vote d’aujourd’hui ouvre la voie à l’entrée en vigueur de REACH au début du second semestre de 2007. Mon travail, et celui de tant d’autres, destiné à améliorer cette législation commence dès maintenant."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.27.3-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph