Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Mr President, I am going to continue in French, and I quote, ‘Europe’s miracle is that it has learnt from history: make neighbours of enemies; that is the soul of Europe. And maybe that is why the Pope, recognising the universal historical importance of compromise between Christians and Muslims, argues for Turkey’s EU membership – in short, for the ongoing Europeanisation of Turkey’. Ladies and gentlemen, those are wise words that deserve to be reflected on during Christmas and the new year."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke Dem for denne meget væsentlige og ansvarlige debat, som er så vigtig for Europas fremtid. Det er en meget opmuntrende debat. De husker måske, at jeg i min indledning sagde, at vi i Europa har to diskurser, der ikke ofte mødes: en, der lægger vægt på udvidelsens strategiske betydning, og en anden, der lægger vægt på vores integrationskapacitet. Denne debat er opmuntrende, fordi hvis man kunne forme en fælles holdning fra og med tvillingernes første udkast - de er ikke ligefrem enæggede tvillinger hvad angår udvidelsesstrategi - så ville Rådet utvivlsomt være i stand til at forme en fornyet enighed om udvidelse, der respekterer såvel udvidelsens strategiske værdi og vores kapacitet til at integrere nye medlemmer. Der blev fremført argumenter om den europæiske naboskabspolitik. Kommissionens betænkning af 8. november skitserer, at ikke alle europæiske lande er involverede i udvidelsesprocessen. Faktisk har EU etableret en række forskellige relationer til andre europæiske lande. Vi har en omfattende struktur af bilaterale aftaler med Schweiz, vi har Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er et meget vidtrækkende arrangement af økonomisk integration, og vi har den europæiske naboskabspolitik. Hvad angår den europæiske naboskabspolitik er det Kommissionens holdning, at vores nylige meddelelse om styrkelse af den europæiske naboskabspolitik i det store hele svarer til Parlamentets forventninger. Den europæiske naboskabspolitik adskiller sig fra og er parallel til EU's udvidelsesproces. Samtidig dømmer den europæiske naboskabspolitik ikke på forhånd den fremtidige udvikling af disse landes relationer til EU, i overensstemmelse med bestemmelserne i vores traktater. Der har været forslag fremme om, at der skal tilføjes kulturelle kriterier til Københavnskriterierne. Jeg kan fortælle, at Kommissionen er imod de forslag. Jeg ville gerne slutte af med at henvise til nogle overvejelser af sociologien og filosoffen Ulrich Beck i fra i går. Han fortolkede pavens nylige besøg i Tyrkiet. Her har vi en respekteret sociologs fortolkning af en respekteret åndelig leders handlinger. Hr. formand! Jeg fortsætter på fransk, og jeg citerer: "Miraklet i Europa er, at vi har lært af historien, nemlig at gøre fjender til naboer. Dette er Europas sjæl. Og det er måske derfor paven, der anerkender den universelle historiske betydning af et kompromis mellem kristne og muslimer, slår til lyd for, at Tyrkiet skal være medlem af EU - kort sagt for en fortsat europæisering af Tyrkiet". Mine damer og herrer! Det er kloge ord, som er værd at tænke over i julen og i det nye år."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Ihnen für diese sehr wichtige und verantwortungsvolle Aussprache danken, die für die Zukunft Europas von so großer Bedeutung ist. Dies ist eine sehr ermutigende Debatte. Wie Sie wissen, sagte ich in meiner Einführung, dass wir in Europa zwei Debatten führen, die meist parallel zueinander verlaufen: In der einen wird die strategische Bedeutung der Erweiterung hervorgehoben, während sich die andere allein auf unsere Integrationsfähigkeit konzentriert. Diese Debatte ist ermutigend, denn wenn Sie es geschafft haben, sich auf der Grundlage der ersten Entwürfe der beiden Berichte – die im Hinblick auf die Erweiterungsstrategie nicht identisch sind – auf einen gemeinsamen Standpunkt zu einigen, müsste auch der Europäische Rat in der Lage sein, einen neuen Erweiterungskonsens zu erzielen, der sowohl den strategischen Wert der Erweiterung als auch unsere Kapazität zur Integration neuer Mitglieder anerkennt. Zur Europäischen Nachbarschaftspolitik gab es ebenfalls einige Anmerkungen. Im Bericht der Kommission vom 8. November wird darauf hingewiesen, dass nicht alle europäischen Länder in den Erweiterungsprozess einbezogen sind. Die Europäische Union hat vielmehr ein breites Spektrum unterschiedlicher Beziehungen zu anderen europäischen Ländern aufgebaut. Wir haben ein umfassendes Paket bilateraler Vereinbarungen mit der Schweiz, wir haben den Europäischen Wirtschaftsraum, eine sehr weit reichende Vereinbarung über die wirtschaftliche Integration, und wir haben die Europäische Nachbarschaftspolitik. Was die Europäische Nachbarschaftspolitik angeht, ist die Kommission der Auffassung, dass unsere kürzlich vorgelegte Mitteilung über die Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik die Erwartungen des Parlaments weitgehend erfüllt. Die ENP unterscheidet sich vom EU-Erweiterungsprozess und verläuft parallel dazu. Zudem beeinträchtigt die Europäische Nachbarschaftspolitik nicht die künftige Entwicklung der Beziehungen dieser Länder zur Europäischen Union, was im Einklang mit den Bestimmungen unseres Vertrags steht. Von einigen wurde vorgeschlagen, die Kriterien von Kopenhagen durch kulturelle Kriterien zu ergänzen. Die Kommission befürwortet diesen Vorschlag nicht. Abschließend möchte ich Sie auf einige Betrachtungen des Soziologen und Philosophen Ulrich Beck in der gestrigen Ausgabe von hinweisen. Sie beziehen sich auf den kürzlichen Besuch des Papstes in der Türkei. Hier kommentiert also ein Soziologe von Rang und Namen die Aktivitäten eines geachteten Kirchenoberhaupts. Meine Damen und Herren, dies sind kluge Worte, die es verdienen, über Weihnachten und im neuen Jahr überdacht zu werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ ουσιαστική και υπεύθυνη συζήτηση η οποία είναι άκρως σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Η συζήτηση υπήρξε πολύ ενθαρρυντική. Θα θυμάστε ότι στην εισαγωγική μου ομιλία είπα ότι στην Ευρώπη παρακολουθούμε συχνά δύο παράλληλους μονολόγους: στον έναν δίνεται έμφαση στη στρατηγική σημασία της διεύρυνσης, ενώ στον άλλον τονίζεται μόνο η ικανότητά μας να εντάσσουμε νέα κράτη μέλη. Η συζήτηση είναι ενθαρρυντική διότι, αν μπορούσατε να διαμορφώσετε μια κοινή θέση με βάση τα πρώτα σχέδια των διδύμων –τα οποία δεν είναι εντελώς ίδια όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης– τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε σίγουρα να καταλήξει σε μια νέα συναινετική θέση σχετικά με τη διεύρυνση η οποία θα σέβεται τόσο τη στρατηγική αξία της διεύρυνσης όσο και την ικανότητά μας να εντάσσουμε νέα κράτη μέλη. Διατυπώθηκαν ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Πράγματι, στην έκθεση την οποία δημοσίευσε την 8η Νοεμβρίου η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν μετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στη διαδικασία διεύρυνσης. Ουσιαστικά, η Ένωση έχει δημιουργήσει ποικίλες σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διαθέτουμε μεγάλο πλέγμα διμερών συμφωνιών με την Ελβετία· διαθέτουμε τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ο οποίος αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο εγχείρημα οικονομικής ολοκλήρωσης· διαθέτουμε, τέλος, την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Ως προς την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόσφατη ανακοίνωσή μας σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Η εν λόγω πολιτική δεν ταυτίζεται, αλλά λειτουργεί παράλληλα με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. Συγχρόνως, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας δεν προδικάζει τη μελλοντική εξέλιξη των σχέσεων αυτών των χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης μας. Διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις σχετικά με τη συμπερίληψη πολιτισμικών κριτηρίων στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή δεν υποστηρίζει μια τέτοια πρόταση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου αναφερόμενος σε ορισμένες σκέψεις του φιλόσοφου και κοινωνιολόγου Ulrich Beck στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας στις οποίες θέλησε να ερμηνεύσει την πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία. Ένας σεβαστός κοινωνιολόγος, δηλαδή, ερμηνεύει τις ενέργειες ενός σεβαστού πνευματικού ηγέτη. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω στα γαλλικά, και παραθέτω, «Το θαύμα της Ευρώπης είναι ότι έχει διδαχθεί από την ιστορία: να κάνει τους εχθρούς γείτονες· αυτή είναι η ψυχή της Ευρώπης. Και, ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πάπας, αναγνωρίζοντας την παγκόσμια ιστορική σημασία του συμβιβασμού ανάμεσα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, υποστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εν ολίγοις, τον συνεχιζόμενο εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας». Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι σοφά λόγια που αξίζει να σκεπτόμαστε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του νέου έτους."@el10
". Señor Presidente, quiero darle las gracias por este debate tan sustancial y responsable, que reviste tanta importancia para el futuro de Europa. Se trata de un debate muy alentador. Recordarán que en mi introducción he dicho que en Europa tenemos dos discursos que a menudo no convergen: uno que hace hincapié en la importancia estratégica de la ampliación y otro que insiste únicamente en nuestra capacidad de integración. Este debate es alentador porque si pudiéramos fundir una posición común a partir de los primeros proyectos de los gemelos –que no son gemelos idénticos en lo que a la estrategia de la ampliación se refiere–, entonces el Consejo Europeo debería ser capaz sin duda de forjar un consenso renovado sobre la ampliación que respete tanto el valor estratégico de la ampliación como nuestra capacidad de integrar a nuevos miembros. Se ha hablado de la Política Europea de Vecindad. De hecho, el informe de la Comisión de 8 de noviembre esboza que no todos los países europeos participan en el proceso de ampliación. De hecho, la Unión Europea ha establecido diversas relaciones con otros países europeos. Tenemos una amplia estructura de acuerdos bilaterales con Suiza; tenemos el Espacio Económico Europeo, que es un acuerdo de integración económica de gran alcance; y tenemos la Política Europea de Vecindad. Con respecto a la Política Europea de Vecindad, la Comisión considera que nuestra reciente comunicación sobre la consolidación de dicha política responde en buena medida a las expectativas del Parlamento. La PEV es distinta y discurre en paralelo con el proceso de ampliación de la UE. Al mismo tiempo, la Política Europea de Vecindad no prejuzga el futuro desarrollo de las relaciones de estos países con la Unión Europea, de conformidad con nuestras disposiciones del Tratado. Se ha sugerido en varias ocasiones que los criterios culturales deberían incluirse en los criterios de Copenhague. Puedo decirles que la Comisión no está a favor de esa propuesta. Me gustaría concluir haciendo referencia a algunas reflexiones del sociólogo y filósofo Ulrich Beck aparecidas ayer en . Interpretó la reciente visita del Papa a Turquía. Tenemos a un respetado sociólogo interpretando las acciones de un respetado líder espiritual. Señor Presidente, continuaré en francés y cito: «El milagro de Europa es que ha aprendido de la historia: convertir los enemigos en vecinos. Y quizás esta sea la razón por la que el Papa, que ha reconocido la importancia histórica universal del compromiso entre cristianos y musulmanes, aboga por el ingreso de Turquía en la UE y, por consiguiente, por la europeización en curso de Turquía». Señorías, son palabras sabias que merecen que reflexionemos sobre ellas durante el período navideño y el año nuevo."@es20
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä tästä erittäin merkittävästä ja vastuullisesta keskustelusta, joka on EU:n tulevaisuudelle niin tärkeää. Tämä on hyvin kannustava keskustelu. Muistatte ehkä minun todenneen avauspuheenvuorossani, että meillä käydään EU:ssa kahta erilaista keskustelua, jotka eivät useinkaan kohtaa: toisessa korostetaan laajentumisen strategista merkitystä ja toisessa ainoastaan integraatiovalmiuttamme. Tämä keskustelu on kannustavaa, koska jos onnistuitte muokkaamaan yhteisen kannan kaksosmietintöjen alustavista luonnoksista – vaikka kaksoset eivät laajentumisstrategian kannalta olekaan täysin identtisiä – Eurooppa-neuvoston on todellakin pystyttävä saamaan aikaan uudenlainen laajentumista koskeva yksimielisyys, jossa kunnioitetaan sekä laajentumisen strategista arvoa että omaa kykyämme ottaa vastaan uusia jäseniä. Eräät esittivät näkemyksiä Euroopan naapuruuspolitiikasta. Marraskuun 8. päivänä julkistetussa komission kertomuksessa todellakin todetaan, etteivät kaikki Euroopan maat ole mukana laajentumisprosessissa. Euroopan unioni on itse asiassa luonut muihin Euroopan maihin hyvinkin erilaisia suhteita. Suhteemme Sveitsiin perustuvat kokonaisvaltaiseen kahdenvälisten sopimusten rakenteeseen: meillä on Euroopan talousalue, joka on erittäin kauaskantoinen järjestely taloudellisessa yhdentymisessä, ja meillä on Euroopan naapuruuspolitiikka. Komission mielestä hiljattain julkistamamme tiedonanto Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta vastaa suurelta osin parlamentin odotuksia. Naapuruuspolitiikka on erillään EU:n laajentumisprosessista, mutta sitä toteutetaan samanaikaisesti. Perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan naapuruuspolitiikassa ei myöskään lähdetä arvioimaan etukäteen, miten siihen kuuluvien maiden suhteet Euroopan unioniin tulevaisuudessa kehittyvät. Eräät ehdottivat, että Kööpenhaminan kriteereihin lisättäisiin kulttuurisia kriteerejä. Voin kertoa teille, ettei komissio kannata tuollaista ehdotusta. Haluan lopuksi kertoa ajatuksista, joita sosiologi ja filosofi Ulrich Beck esitti eilisessä . Hän esitti oman tulkintansa paavin hiljattaisesta Turkin vierailusta. Tässä siis arvostettu sosiologi tulkitsee kunnianarvoisen henkisen johtajan toimia. Arvoisa puhemies, aion jatkaa ranskaksi ja siteeraan: "Euroopan ihme on se, että se on ottanut opiksi historiasta: tehdään vihollisista naapureita; se juuri on olennainen piirre Euroopassa. Ja ehkäpä juuri siksi paavi, joka on myöntänyt kristittyjen ja muslimien välisen sovinnon historiallisen merkityksen koko maailmalle, kannattaa Turkin EU-jäsenyyttä – ja näin ollen Turkin jatkuvaa eurooppalaistumista." Hyvät kuulijat, nuo ovat viisaita sanoja, joita kannattaa pohdiskella joulun ja uudenvuoden aikana."@fi7
". Monsieur le Président, je vous remercie pour ce débat très riche et responsable si important pour l’avenir de l’Europe. C’est un débat très encourageant. Vous vous souviendrez peut-être que dans mon introduction, j’ai dit qu’en Europe, nous avons deux discours qui, bien souvent, ne se rejoignent pas: l’un soulignant l’importance stratégique de l’élargissement et l’autre ne se concentrant que sur notre capacité d’intégration. Ce débat est encourageant parce que, si vous avez été capables de construire une position commune en partant de ces premiers projets jumeaux - qui ne sont pas vraiment des jumeaux identiques en termes de stratégie d’élargissement -, alors le Conseil européen devrait sans aucun doute être capable d’arriver à un consensus renouvelé sur l’élargissement qui respecte tant la valeur stratégique de l’élargissement que notre capacité d’intégrer de nouveaux membres. Nous avons entendu des commentaires concernant la politique européenne de voisinage. Le rapport de la Commission du 8 novembre souligne en effet que tous les pays européens ne sont pas engagés dans le processus d’élargissement. En fait, l’Union européenne a noué différentes relations avec d’autres pays européens. Nous avons une structure complète d’accords bilatéraux avec la Suisse; nous avons l’Espace économique européen, qui est un accord d’intégration économique de grande portée; et nous avons la politique européenne de voisinage. En ce qui concerne la politique européenne de voisinage, la Commission considère que notre récente communication sur le renforcement de la politique européenne de voisinage répond en grande partie aux attentes du Parlement. La PEV est distincte et parallèle au processus d’élargissement européen. Dans le même temps, la politique européenne de voisinage ne préjuge pas du développement futur des relations de ces pays avec Union européenne, conformément aux dispositions de notre Traité. Il a été suggéré que le critère culturel soit ajouté aux critères de Copenhague. Je peux vous dire que la Commission n’est pas en faveur de cette proposition. Je conclurai en faisant référence à certaines réflexions du sociologue et philosophe Ulrich Beck parues ans l’édition du d’hier. Il a interprété la récente visite du pape en Turquie. Nous avons là un sociologue respecté interprétant les actes d’un dirigeant spirituel respecté. Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l’on y réfléchisse pendant la période de Noël et l’année prochaine."@fr8
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@hu11
". Signor Presidente, vi ringrazio per questa discussione molto concreta e responsabile, di grande importanza per il futuro dell’Europa. E’ una discussione molto incoraggiante. Forse ricorderete che nella mia introduzione ho affermato che in Europa vi sono due discorsi che spesso non si incontrano: uno dà risalto all’importanza strategica dell’allargamento e l’altro dà risalto solo alla nostra capacità di integrazione. Questa discussione è incoraggiante, perché se siete riusciti a elaborare una posizione comune a partire dalle prime proposte dei gemelli – che non sono esattamente identici in termini di strategia di allargamento – il Consiglio europeo dovrebbe sicuramente essere in grado di trovare un consenso rinnovato sull’allargamento, che tenga conto sia del valore strategico dell’allargamento sia della nostra capacità di integrare nuovi membri. Sono state fatte osservazioni sulla politica europea di vicinato. In realtà, nella relazione della Commissione dell’8 novembre si afferma che non tutti i paesi europei sono impegnati nel processo di allargamento. Infatti, l’Unione europea ha instaurato una grande varietà di relazioni con altri paesi europei. Abbiamo una struttura completa di accordi bilaterali con la Svizzera, abbiamo lo Spazio economico europeo, che è un accordo di integrazione economica di vastissima portata, e abbiamo la politica europea di vicinato. Riguardo a quest’ultima, la Commissione ritiene che la nostra recente comunicazione sul rafforzamento della politica europea di vicinato risponda ampiamente alle attese del Parlamento. Si tratta di una politica distinta, ma parallela al processo di allargamento dell’Unione. Al tempo stesso, tale politica non impedisce il futuro sviluppo delle relazioni tra questi paesi e l’Unione europea, in conformità delle disposizioni del Trattato. Sono state avanzate proposte per aggiungere ai criteri di Copenaghen criteri culturali. Posso dirvi che la Commissione non è favorevole a questa proposta. Concludo facendo riferimento ad alcune riflessioni del sociologo e filosofo Ulrich Beck, riportare ieri da sulla recente visita del Papa in Turchia. Abbiamo qui un sociologo stimato che interpreta le azioni di un spirituale stimato. Signor Presidente, continuo in francese e cito: “Il miracolo dell’Europa è che ha imparato dalla sua storia. E’ questa l’anima dell’Europa: l’aver trasformato i nemici in vicini. Questo può essere il motivo per cui il Papa, che ha riconosciuto l’importanza storica universale di un ravvicinamento tra cristiani e musulmani, sostiene la futura adesione all’Unione europea e di conseguenza l’europeizzazione della Turchia”. Onorevoli deputati, sono sagge parole su cui merita riflettere durante il periodo natalizio e nell’anno nuovo."@it12
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@lt14
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@lv13
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor dit bijzonder substantiële en verantwoordelijke debat, dat van groot belang is voor de toekomst van Europa. Dit is ook een heel bemoedigend debat. U herinnert zich dat ik in mijn inleiding heb gesproken over de twee redeneringen die er in Europa zijn en die elkaar niet vaak kruisen: een redenering waarin het strategische belang van de uitbreiding wordt onderstreept en een redenering waarin slechts op ons beperkte opnamevermogen wordt gehamerd. Dit debat is bemoedigend omdat het de hoop voedt dat u er alsnog in zult slagen de eerste schetsen van de tweeling - die op het gebied van de uitbreiding niet helemaal eeneiig zijn - tot een gemeenschappelijk standpunt te versmelten. De Europese Raad op zijn beurt zou daardoor ongetwijfeld in staat zijn om een hernieuwde consensus ten aanzien van de uitbreiding te smeden, die recht doet aan zowel de strategische betekenis van de uitbreiding als ons vermogen om nieuwe lidstaten op te nemen. Er is een aantal opmerkingen gemaakt over het Europese nabuurschapsbeleid. Toevallig geeft het verslag van de Commissie van 8 november ook aan dat niet alle Europese landen bij het uitbreidingsproces betrokken zijn. De Europese Unie heeft zelfs een heel scala aan betrekkingen met andere Europese landen ontwikkeld: we hebben een uitgebreid pakket van bilaterale verdragen met Zwitserland; we hebben de Europese Economische ruimte, een zeer vergaand akkoord over economische integratie, en we hebben het Europees nabuurschapsbeleid. Ten aanzien van dat nabuurschapsbeleid zijn wij van de Commissie van mening dat onze recente mededeling over de intensivering van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) grotendeels aan de verwachtingen van het Parlement beantwoordt. Het ENB onderscheidt zich van en loopt parallel aan het uitbreidingsproces van de EU. Tegelijkertijd houdt dat Europees nabuurschapsbeleid, conform de bepalingen van ons Verdrag, geen oordeel in over de toekomstige ontwikkeling van de betrekkingen die deze landen met de Europese Unie onderhouden. Van verschillende kanten is gesuggereerd om culturele criteria aan de criteria van Kopenhagen toe te voegen. Ik kan u meedelen dat de Commissie daar geen voorstander van is. Ik zou af willen sluiten met een verwijzing naar de bespiegelingen van socioloog en filosoof Ulrich Beck in van gisteren. Hij analyseerde het recente bezoek van de paus aan Turkije. Hier doet zich het geval voor van een gerespecteerd socioloog die de daden van een gerespecteerd geestelijk leider interpreteert. Mijnheer de Voorzitter, ik ga nu verder in het Frans en ik citeer: “Het bijzondere van Europa is dat het lering heeft getrokken uit de geschiedenis: maak van je vijanden buren. Dat is de ziel van Europa. Misschien is dat wel de reden waarom de Paus, die erkent dat een compromis tussen christenen en moslims een universele historische betekenis heeft, vóór het Turks lidmaatschap van de EU pleit, en daarmee voor de Europeanisering van Turkije”. Dames en heren, dat zijn wijze woorden en wij zouden daar met Kerstmis en Nieuwjaar over moeten nadenken."@nl3
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@pl16
"Senhor Presidente, quero agradecer-lhe este debate responsável e substancial, tão importante para o futuro da Europa. Este é um debate bastante estimulante. Lembrar-se-ão de que, na minha introdução, disse que na Europa temos dois discursos que nem sempre são coincidentes: um sublinha o significado estratégico do alargamento e o outro sublinha apenas a nossa capacidade de integração. Este debate é estimulante porque se forem capazes de forjar uma posição comum a partir das primeiras propostas gémeas – que não são bem "gémeas idênticas" em termos de estratégia de alargamento – então o Conselho será certamente capaz de forjar um consenso renovado sobre o alargamento que respeite tanto o valor estratégico do alargamento como a nossa capacidade de integrar novos membros. Fizeram-se comentários sobre a Política Europeia de Vizinhança. De facto, o relatório da Comissão de 8 de Novembro declara que nem todos os países europeus estão envolvidos no processo de alargamento. Na realidade, a União Europeia estabeleceu uma variedade de relações com outros países europeus. Dispomos de uma estrutura alargada de acordos bilaterais com a Suíça; temos um espaço económico europeu, que representa um acordo extremamente abrangente de integração económica; e temos a Política Europeia de Vizinhança. Com respeito à Política Europeia de Vizinhança, a Comissão considera que a nossa recente comunicação sobre o reforço da Política Europeia de Vizinhança responde largamente às expectativas do Parlamento. A PEV é distinta e paralela ao processo de alargamento da UE. Ao mesmo tempo, a Política Europeia de Vizinhança não define previamente a evolução das relações desses países com a União Europeia, de acordo com as disposições do nosso Tratado. Houve algumas sugestões no sentido de que os critérios culturais deveriam ser acrescentados aos critérios de Copenhaga. Posso adiantar-vos que a Comissão não é a favor dessa proposta. Gostaria de concluir remetendo para algumas reflexões do sociólogo e filósofo Ulrich Beck no de ontem. Ele interpretou a recente visita do Papa à Turquia. Aí temos um sociólogo de renome que interpreta as acções de um grande líder espiritual. Senhor Presidente, vou continuar a minha intervenção em Francês, com uma citação: "O milagre europeu reside no facto de ter retirado lições da História: fazer dos inimigos vizinhos, eis a alma da Europa. E talvez seja essa a razão por que o Papa, reconhecendo a importância histórica universal do compromisso entre Cristãos e Muçulmanos, advoga a adesão da Turquia à UE – ou seja, a constante europeização da Turquia". Senhoras e Senhores, as sensatas palavras que citei merecem a nossa reflexão neste período de Natal e Ano Novo."@pt17
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@sk18
"Mr President, I want to thank you for this very substantive and responsible debate which is so important for the future of Europe. This is a very encouraging debate. You may recall that in my introduction I said that in Europe we have two discourses that do not often meet: one emphasising the strategic significance of enlargement and the other emphasising only our integration capacity. This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins – who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy – then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members. Points were made concerning the European Neighbourhood Policy. Indeed the Commission’s report of 8 November outlines that not all European countries are engaged in the enlargement process. In fact, the European Union has established a variety of relationships with other European countries. We have a comprehensive structure of bilateral agreements with Switzerland; we have the European Economic Area, which is a very far-reaching arrangement of economic integration; and we have the European Neighbourhood Policy. With regard to the European Neighbourhood Policy, the Commission considers that our recent communication on strengthening the European Neighbourhood Policy largely responds to the expectations of Parliament. The ENP is distinct from and parallel to the process of EU enlargement. At the same time the European Neighbourhood Policy does not prejudge the future development of those countries’ relationships with the European Union, in accordance with our Treaty provisions. There were some suggestions that cultural criteria should be added to the Copenhagen criteria. I can tell you that the Commission is not in favour of that proposal. I should like to conclude by referring to some reflections of the sociologist and philosopher Ulrich Beck in yesterday’s . He interpreted the Pope’s recent visit to Turkey. Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader. Monsieur le Président, je vais poursuivre en français et je cite "Ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est le processus d'apprentissage historique, le miracle européen: comment d'ennemis on est devenu des voisins. C'est peut-être la raison pour laquelle le pape, qui a reconnu la signification historique universelle d'un rapprochement entre chrétiens et musulmans, plaide pour la promesse d'une appartenance européenne future et par conséquent pour l'auto-européisation de la Turquie". Mesdames et Messieurs, ce sont de sages paroles qui méritent que l'on y réfléchisse pendant la période de Noël et l'année prochaine."@sl19
"Herr talman! Jag vill tacka er för denna mycket viktiga och ansvarsfulla debatt som är så viktig för EU:s framtid. Detta är en mycket uppmuntrande debatt. Ni kanske minns att i jag i mitt inledande anförande sa att vi i EU har två diskussionslinjer som sällan möts: en där utvidgningens strategiska betydelse betonas och en annan där bara vår integrationskapacitet betonas. Denna debatt är uppmuntrande för om ni kunde utforma en gemensam ståndpunkt utifrån de första förslagen från tvillingarna – som inte är helt identiska tvillingar när det gäller utvidgningsstrategin – så bör Europeiska rådet givetvis kunna nå en ny samstämmighet om utvidgningen där man respekterar både utvidgningens strategiska värde och vår kapacitet att integrera nya medlemsstater. Den europeiska grannskapspolitiken kommenterades. I kommissionens rapport av den 8 november anges faktiskt att inte alla europeiska länder är delaktiga i utvidgningsprocessen. EU har ingått flera olika typer av förbindelser med andra europeiska länder. Vi har en omfattande struktur av bilaterala avtal med Schweiz, vi har Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket är ett mycket långtgående arrangemang för ekonomisk integration, och vi har den europeiska grannskapspolitiken. När det gäller den europeiska grannskapspolitiken anser kommissionen att vårt meddelande nyligen om att stärka den europeiska grannskapspolitiken i stor utsträckning motsvarar parlamentets förväntningar. Den europeiska grannskapspolitiken är åtskild från och parallell med EU:s utvidgningsprocess. Samtidigt avgörs genom den europeiska grannskapspolitiken inte på förhand den framtida utvecklingen av dessa länders förbindelse med EU, i enlighet med bestämmelserna i vårt fördrag. Det kom upp några förslag om att kulturella kriterier bör läggas till Köpenhamnskriterierna. Jag kan säga er att kommissionen inte är positiv till detta. Jag skulle vilja avsluta genom att hänvisa till några reflektioner från sociologen och filosofen Ulrich Beck i gårdagens . Han tolkade det besök som påven nyligen gjorde i Turkiet. Här har vi en respekterad sociolog som tolkar en respekterad andlig ledares handlingar. Herr talman! Jag ska fortsätta på franska, och jag citerar: ”Europas mirakel är att det lärt sig av historien: att göra grannar av sina fiender, det är Europas själ. Och det är kanske därför som påven, genom att erkänna den universella historiska vikten av kompromissen mellan kristna och muslimer, pläderar för Turkiets EU-medlemskap, kortfattat för den pågående europeiseringen av Turkiet.” Detta är visa ord som förtjänar en reflexion under jul- och nyårshelgen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applaudissements)"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"Le Monde"5,19,15,1,18,14,16,11,2,21,3,10,13,4,20,17,12
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Olli Rehn,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph