Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-074"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg deler fuldt og helt mange europæiske borgeres bekymringer, fordi de gerne vil have løst de institutionelle problemer, inden der kommer en ny udvidelse. Det er uforståeligt, hvordan vi kan tro, at vi kan fungere tilfredsstillende med 27 medlemmer med de samme regler, der gjaldt, da EU havde 9, 10 og 15 medlemmer. Desværre var der to befolkninger, som ikke kunne acceptere forfatningstraktaten, der indeholdt mange positive elementer. Siden da har den ligget stille. Det glæder mig, at forbundskansler Merckel i denne forbindelse har udtrykt intentioner om at stille forslag om en procedure og tidsplan for løsningen af problemet. Jeg tror dog, at vi i denne fase må prøve at sørge for at begrænse antallet af emner, så vi holder os til dem, der har betydning for EU's gnidningsløse funktion, f.eks. oprettelsen af et udenrigsminister- og præsidentembede i EU, reduktion af antallet af kommissærer, øgede beføjelser til Europa-Parlamentet, begrænsning af enstemmig beslutningstagning i Rådet til et minimum, EU som juridisk personlighed, ophævelse af systemet med tre søjler, styrkelse af det udvidede samarbejde mellem medlemsstater, og hvad man ellers vurderer er nødvendigt for, at EU kan fungere effektivt. Jeg gad dog nok vide, hvor mange medlemsstater, gamle såvel som nye, der vil hæve sig op over interne smålige hensyn og sætte de 27 medlemsstaters Europas gnidningsløse funktion og effektivitet som det øverste mål. Til sidst vil jeg sige, at jeg ikke tror, vi skal drøfte nye udvidelser, medmindre vi får EU til at fungere effektivt."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich teile vollauf die Besorgnisse zahlreicher europäischer Bürger, die den Wunsch äußern, dass vor einer erneuten Erweiterung die institutionellen Probleme gelöst werden sollten. Es ist sinnlos, mit 27 Mitgliedstaaten zufriedenstellend funktionieren zu wollen und dabei Bestimmungen zu haben, die galten, als es 9, 10 bzw. 15 Mitglieder in der Union gab. Leider wurde der Verfassungsvertrag, der zahlreiche positive Elemente enthielt, von zwei Nationen abgelehnt. Seither liegt die Angelegenheit auf Eis. Ich freue mich, dass Kanzlerin Merkel ihre Absicht erklärt hat, Vorschläge zum Verfahren und zum Zeitplan zu unterbreiten, damit das Problem gelöst wird. In diesem Stadium sollten wir meines Erachtens jedoch danach streben, eine begrenzte Anzahl von Fragen zu regeln, die nichtsdestoweniger wichtig für das reibungslose Funktionieren der Union sind, wie die Schaffung des Amtes eines Außenministers und eines Präsidenten der Union, die Verringerung der Zahl der Kommissionsmitglieder, die Erweiterung der Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments, die Reduzierung der notwendigen Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung im Rat, die Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union, die Abschaffung des Drei-Säulen-Systems und die Stärkung der Institution der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie in allen sonstigen Fällen, in denen sie für ein effizientes Funktionieren für notwendig erachtet wird. Ich frage mich aber, wie viele Mitgliedstaaten, alte und neue, ihre internen Haarspaltereien überwinden und das reibungslose Funktionieren sowie die Effektivität des Europa der 27 Mitgliedstaaten zu ihrem souveränen Ziel erklären werden. Auf jeden Fall bin ich der Ansicht, und damit komme ich zum Schluss, dass es, sofern wir die Union nicht funktionsfähig machen, keinen Sinn hat, über neue Erweiterungen zu diskutieren."@de9
"Mr President, ladies and gentlemen, I absolutely share the concerns of numerous European citizens who wish, before there is any further enlargement, for the institutional problems to be resolved. It is senseless for us to want to function satisfactorily with 27 members with rules which applied when there were 9, 10 or 15 members in the Union. Unfortunately, the Constitutional Treaty, which contained numerous positive elements, was not accepted by two nations. Since then the matter has been on ice. I am delighted that Chancellor Merckel has expressed her intention to table proposals on the procedure and timetable for resolving the problem. However, I believe that, at this stage, we must aim to settle a limited number of issues, which are nonetheless important to the smooth functioning of the Union, such as the creation of the position of Minister of Foreign Affairs and President of the Union, a reduction in the number of Commissioners, an increase in the responsibilities of the European Parliament, a reduction to the minimum in the need for unanimity in the method for passing decisions in the Council, the legal personality of the European Union, the abolition of the system of three pillars and strengthening the institution of reinforced cooperation between the Member States and wherever else it is considered necessary to efficient functioning. I wonder, though, how many of the Member States, old and new, will overcome their internal pettifogging and set as the sovereign objective the smooth functioning and efficiency of the Europe of the 27 Member States. In all events, I believe, to close, that if we do not make the Union operational, there is no point in debating further enlargement."@en4
"Señor Presidente, Señorías, comparto plenamente las preocupaciones de numerosos ciudadanos europeos que desean, antes de que haya nuevas ampliaciones, que se resuelvan los problemas institucionales. No tiene sentido que queramos funcionar satisfactoriamente con 27 miembros con reglas que se aplicaban cuando éramos 9, 10 o 15 miembros en la Unión. Por desgracia, el Tratado Constitucional, que contenía numerosos elementos positivos, no fue aceptado por dos naciones. Desde entonces el asunto está congelado. Estoy encantado de que la Canciller Merkel haya expresado su intención de presentar propuestas sobre el procedimiento y el calendario para resolver el problema. Sin embargo, creo que, en esta fase, debemos proponernos solucionar un número limitado de cuestiones, que son sin embargo importantes para el buen funcionamiento de la Unión, como la creación del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y Presidente de la Unión, la reducción del número de Comisarios, el aumento de las responsabilidades del Parlamento Europeo, la reducción del mínimo necesario para la unanimidad en el método para adoptar decisiones en el Consejo, la personalidad legal de la Unión Europea, la abolición del sistema de los tres pilares y fortalecer el establecimiento de la cooperación reforzada entre los Estados miembros y todo lo demás que se considere necesario para un funcionamiento eficiente. Me pregunto, sin embargo, cuántos de los Estados miembros, viejos y nuevos, superarán sus insignificancias internas y establecerán como objetivo supremo el buen funcionamiento y la eficiencia de la Europa de los 27 Estados miembros. Para terminar, me parece que, en cualquier supuesto, si no hacemos operativa a la Unión, no tiene sentido debatir nuevas ampliaciones."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yhdyn ehdottomasti lukuisten EU:n kansalaisten huoleen siitä, että toimielimiä koskevat ongelmat on ratkaistava ennen uutta laajentumista. On aivan älytöntä, että 27 jäsenvaltion EU haluaa säilyttää riittävän toimintakykynsä säännöillä, joita unioniin sovellettiin silloin, kun jäseniä oli 9, 10 tai 15. Perustuslaillinen sopimus, johon sisältyy useita myönteisiä osia, hylättiin valitettavasti kahdessa maassa. Sen jälkeen asia on ollut jäissä. Olen ilahtunut siitä, että liittokansleri Merkel on kertonut aikovansa laatia ehdotuksia ongelman ratkaisutavasta ja -aikataulusta. Tässä vaiheessa meidän on kuitenkin mielestäni pyrittävä ratkaisemaan vain joitakin kysymyksiä, jotka ovat unionin kitkattoman toiminnan kannalta kuitenkin tärkeitä. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa unionin ulkoministerin ja presidentin virkojen perustaminen, komission jäsenmäärän supistaminen, Euroopan parlamentin vastuun lisääminen, yksimielisten päätösten tarpeen supistaminen mahdollisimman pieneksi neuvoston päätöksentekomenettelyssä, Euroopan unionin oikeushenkilöys, kolmen pilarin järjestelmän kumoaminen ja tehostetun yhteistyökäytännön vahvistaminen jäsenvaltioiden välillä ja aina, kun se on tehokkaan toiminnan kannalta tarpeellista. Kuinkahan moni vanhoista ja uusista jäsenvaltioista kuitenkaan kykenee nousemaan sisäisillä asioilla näpertelyn yläpuolelle ja asettamaan korkeimmaksi päämääräkseen 27 jäsenvaltion EU:n kitkattoman toiminnan ja tehokkuuden? Olen lopuksi vielä sitä mieltä, että jos emme tee unionista toimintakykyistä, meidän ei kannata myöskään keskustella lisälaajentumisesta."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je partage tout à fait les inquiétudes des nombreux citoyens européens qui souhaitent que les problèmes institutionnels soient réglés avant tout nouvel élargissement. Cela n’a pas de sens pour nous de vouloir fonctionner de manière satisfaisante à 27 membres avec des règles qui s’appliquaient quand l’Union comptait 9, 10 ou 15 États. Malheureusement, le traité constitutionnel, qui contenait de nombreux éléments positifs, a été rejeté par deux nations. La question a été gelée depuis. Je me réjouis que la Chancelière Merckel ait exprimé son intention de faire des propositions concernant la procédure et le calendrier prévu pour résoudre le problème. Cependant, je pense qu’à ce stade nous devons viser à régler un nombre limité de questions, importantes pour le bon fonctionnement de l’Union. Ainsi en va-t-il de la création de la fonction de ministre des affaires étrangères et de président de l’Union, de la réduction du nombre de commissaires, de l’accroissement des responsabilités du Parlement européen. On pourrait aussi évoquer une réduction maximale du principe d’unanimité dans la prise de décision au Conseil, la personnalité juridique de l’Union européenne, l’abolition du système de trois piliers et le renforcement de la coopération renforcée entre les États membres et chaque fois que cela apparaît nécessaire au fonctionnement efficace. Je me demande toutefois combien d’États membres, anciens et nouveaux, parviendront à dépasser leurs chicaneries internes et se fixeront pour objectif souverain le fonctionnement régulier et efficace de l’Europe des 27 États membres. En tout cas, pour conclure, je pense que si nous ne rendons pas l’Europe opérationnelle, cela ne sert à rien de débattre d’un nouvel élargissement."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente le preoccupazioni di numerosi cittadini europei che desiderano che si risolvano i problemi istituzionali prima di procedere a un nuovo allargamento. E’ irragionevole pretendere che un’Unione a 27 possa funzionare in modo soddisfacente con le regole che si applicavano quando gli Stati membri dell’Unione erano 9, 10 o 15. Purtroppo, il Trattato costituzionale, che conteneva molti elementi positivi, è stato respinto da due nazioni. D’allora, la questione è congelata. Sono lieto che il Cancelliere Merkel abbia espresso l’intenzione di presentare proposte sulla procedura e sui tempi per risolvere il problema. Ritengo tuttavia che, in questa fase, si debba mirare a risolvere un numero limitato di questioni, che sono nondimeno importanti per il regolare funzionamento dell’Unione, come la creazione della figura di ministro degli Affari esteri e di Presidente dell’Unione, la riduzione del numero di Commissari, l’aumento delle responsabilità del Parlamento europeo, la riduzione al minimo del requisito dell’unanimità nel sistema di adozione delle decisioni in seno al Consiglio, la personalità giuridica dell’Unione europea, la soppressione della struttura a tre pilastri e il potenziamento della politica di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e ovunque essa sia considerata necessaria per un funzionamento efficiente. Mi chiedo tuttavia quanti Stati membri, vecchi e nuovi, supereranno i loro sofismi interni e si porranno come obiettivo sovrano il funzionamento regolare e l’efficienza dell’Europa a 27 Stati membri. In ogni caso, per concludere, ritengo che, se non rendiamo l’Unione operativa, non abbia alcun senso discutere di futuri allargamenti."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, ik deel volledig de zorgen van vele Europese burgers, die willen dat eerst de institutionele problemen worden opgelost voordat wij opnieuw gaan uitbreiden. Wij kunnen onmogelijk van onszelf eisen dat wij met zevenentwintig leden tevredenstellend werken aan de hand van de regels die golden toen de Unie uit negen, tien of vijftien leden bestond. Helaas is het Grondwettelijk Verdrag, waarin veel positieve dingen stonden, door twee volkeren niet goedgekeurd. Sedertdien ligt dit vraagstuk op ijs. Tot mijn vreugde heeft bondskanselier Merkel echter duidelijk gemaakt van plan te zijn om voorstellen te doen voor de procedure en het tijdschema die gevolgd moeten worden bij de oplossing van het probleem. Ik ben evenwel van mening dat wij in deze fase moeten proberen een oplossing te vinden voor een klein aantal vraagstukken, vraagstukken die echter voor de goede werking van de Unie belangrijk zijn, zoals de instelling van de functie van minister van Buitenlandse Zaken en die van voorzitter van de Unie, de vermindering van het aantal commissarissen, de versterking van de bevoegdheden van het Europees Parlement, een zo groot mogelijke beperking van het aantal eenparigheidsbesluiten in de Raad, de rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie, de afschaffing van het driepijlerstelsel, de versterking van de procedure van de versterkte samenwerking tussen de lidstaten en al hetgeen noodzakelijk wordt geacht voor een efficiënte werking. Ik vraag mij echter af hoeveel lidstaten, oude en nieuwe, in staat zullen zijn over hun intern, kleinhartig opportunisme heen te stappen en een soepele werking en efficiëntie van het Europa van de Zevenentwintig tot hoofddoel uit te roepen. Tot slot geloof ik, mijnheer de Voorzitter, dat als wij er niet in slagen de Unie operationeel te maken, wij beter niet kunnen spreken over een nieuwe uitbreiding."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, partilho em absoluto das preocupações de numerosos cidadãos europeus que desejam, antes que haja novos alargamentos, que se resolvam os problemas institucionais. Não faz sentido querermos funcionar de forma satisfatória com 27 membros com regras que se aplicavam quando havia 9, 10 ou 15 membros na União. Infelizmente, o Tratado Constitucional, que continha muitos elementos positivos, não foi aceite por duas nações. Desde então, a questão tem estado congelada. Apraz-me que a Chanceler Angela Merckel tenha manifestado a sua intenção de apresentar propostas sobre o procedimento e calendário para a resolução do problema. Acredito, porém, que nesta fase devemos procurar resolver um número limitado de questões que ainda assim são importantes para o bom funcionamento da União, nomeadamente a criação do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Presidente da União, a redução do número de comissários, o aumento das responsabilidades do Parlamento Europeu, a redução ao mínimo da necessidade de unanimidade no método de tomada de decisões no seio Conselho, a personalidade jurídica da União Europeia, a abolição do sistema de três pilares e o reforço da instituição da cooperação reforçada entre os Estados-Membros e onde quer que se considere necessário para um funcionamento eficiente. No entanto, pergunto a mim mesmo quantos serão os Estados-Membros, antigos e novos, que conseguirão ultrapassar os seus oportunismos mesquinhos internos e estabelecer como objectivo supremo o bom funcionamento e a eficácia da Europa dos 27 Estados-Membros. Em todo o caso, e para finalizar, considero que se não queremos tornar a União operacional, não faz sentido discutir um novo alargamento."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@sk18,18
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες πολλών Eυρωπαίων πολιτών, που επιθυμούν πριν από οποιαδήποτε νέα διεύρυνση να έχουν επιλυθεί τα θεσμικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να επιθυμούμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά με 27 μέλη με κανόνες που ίσχυαν όταν τα μέλη της Ένωσης ήταν 9, 10 και 15. Δυστυχώς η Συνταγματική Συνθήκη, που περιελάμβανε πολλά θετικά στοιχεία, δεν έγινε δεκτή από δύο λαούς. Έκτοτε το θέμα έχει παγώσει. Χαίρομαι διότι η Oμοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Merckel έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις σχετικές με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα επιλύσεως του προβλήματος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να επιδιώξουμε να διευθετηθεί ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων, που είναι όμως σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Ένωσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μείωση στο ελάχιστο της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, η νομική προσωπικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάργηση του συστήματος των τριών πυλώνων, η ενδυνάμωση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη αλλά και όσα άλλα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία. Διερωτώμαι όμως πόσα από τα κράτη μέλη, παλιά και νέα, θα υπερβούν τις εσωτερικές μικροσκοπιμότητες και θα θέσουν ως κυρίαρχο στόχο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Πάντως πιστεύω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν καταστήσουμε λειτουργική την Ένωση δεν πρέπει να συζητάμε για νέα διεύρυνση."@sl19
"Herr talman! Mina damer och herrar! Jag delar verkligen farhågorna hos många EU-medborgare som vill att de institutionella problemen ska lösas innan någon ytterligare utvidgning sker. Det är vansinnigt av oss att vilja att unionen ska fungera tillfredsställande med 27 medlemmar på grundval av regler som gällde när vi var nio, tio eller femton unionsmedlemmar. Konstitutionsfördraget, som innehåller flera positiva faktorer, godkändes tyvärr inte av två nationer. Sedan dess har frågan legat på is. Det gläder mig att förbundskansler Angela Merkel har framfört sin avsikt att lägga fram förslag om förfarandet och en tidtabell för att lösa problemet. Jag tror dock att vi i det här skedet måste sträva efter att lösa ett begränsat antal frågor som inte desto mindre är viktiga för att unionen ska fungera väl, till exempel att tillsätta en utrikesminister och en ordförande för unionen, minska antalet kommissionsledamöter, öka Europaparlamentets ansvarsområden, i så stor utsträckning som möjligt minska behovet av enhällighet när det gäller att fatta beslut i rådet, Europeiska unionens status som juridisk person, avskaffa systemet med tre pelare och skärpa det förstärkta samarbetet mellan medlemsstaterna och i övriga fall då detta anses nödvändigt för att unionen ska fungera effektivt. Jag undrar dock hur många av de gamla och nya medlemsstaterna som kommer att övervinna sitt interna krångel och som överordnat mål se till att Europa med 27 medlemsstater fungerar smidigt och effektivt. Hur som helst tror jag avslutningsvis att om vi inte gör unionen funktionsduglig är det ingen idé att diskutera utvidgningen vidare."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph