Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! EU's udvidelsesproces er en stor succes, fra seks til 27 lande. Vi har kunnet se, hvordan et helt nyt Europa bliver formet. At begynde at tvivle nu og tale om en "udvidelsestræthed" ville være at gå i den forkerte retning. Selvfølgelig skal kriterierne om demokrati, menneskerettigheder og en velfungerende retsstat opfyldes. Vi har også set, med hvilken kraft det tidligere Central- og Østeuropa er blevet ændret. Det er rigtigt, at EU har brug for nye beslutningsformer, men EU må ikke skabe nye vilkår for de lande, som nu forsøger at blive medlemmer. Jeg er personligt bekymret over de kræfter inden for EU, som stiller hindringer i vejen for et fremtidigt tyrkisk medlemskab. Et helt Europa må være vores fremtidsvision - og det indbefatter også Tyrkiet."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Erweiterungsprozess, bei dem sich die Anzahl der EU-Mitglieder von 6 auf 27 erhöht hat, war ein großer Erfolg. Wir konnten sehen, wie ein ganz neues Europa Form angenommen hat. Jetzt zu zweifeln und von „Müdigkeit“ bezüglich der Fortführung der Erweiterung zu sprechen, wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Natürlich müssen die Kriterien im Hinblick auf Demokratie, Menschenrechte und einen funktionierenden Rechtsstaat erfüllt werden. Wir haben aber auch die umwälzenden Veränderungen im früheren Mittel- und Osteuropa miterlebt. Es stimmt, dass die EU neue Formen der Beschlussfassung braucht, aber sie darf keine neuen Bedingungen für die Länder einführen, die sich jetzt um einen Beitritt bemühen. Herr Kommissar, ich persönlich bin beunruhigt über die Kräfte innerhalb der Europäischen Union, die einem zukünftigen Beitritt der Türkei Steine in den Weg legen. Unsere Zukunftsvision muss ein vollständiges Europa sein – und dieses Europa schließt auch die Türkei mit ein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, καθώς ο αριθμός των κρατών μελών αυξήθηκε από 6 σε 27. Μας δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη διαμόρφωση μιας ολόκληρης νέας Ευρώπης. Αν αρχίσουμε τώρα να έχουμε αμφιβολίες και να μιλάμε για «κόπωση» όσον αφορά τη συνέχιση της διεύρυνσης θα κινούμαστε προς λανθασμένη κατεύθυνση. Προφανώς, τα κριτήρια που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ομαλή λειτουργία του κράτους δικαίου πρέπει να τηρούνται. Παρακολουθήσαμε επίσης τον συγκλονιστικό μετασχηματισμό της άλλοτε Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ χρειάζεται νέους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, αλλά η Ένωση δεν πρέπει να ορίσει νέες προϋποθέσεις για τις χώρες οι οποίες προσπαθούν ήδη να γίνουν μέλη. Κύριε Επίτροπε, προσωπικά θεωρώ πολύ ανησυχητική την παρουσία δυνάμεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες προσπαθούν να ορθώσουν εμπόδια στην πορεία ένταξης της Τουρκίας. Το όραμά μας για το μέλλον πρέπει να αφορά μια ολοκληρωμένη Ευρώπη – η οποία περιλαμβάνει την Τουρκία."@el10
"Mr President, Commissioner, the EU enlargement process has been a great success, with the number of Member States having increased from 6 to 27. We have been able to see a whole new Europe take shape. To start to have doubts now and talk of ‘fatigue’ in respect of continuing enlargement would be to take a step in the wrong direction. Obviously, the criteria relating to democracy, human rights and a well-functioning state under the rule of law must be met. We have also seen the earthshaking transformation of the old Eastern and Central Europe. It is true that the EU needs new forms of decision-making, but the Union must not introduce new conditions for those countries that are currently attempting to become members. Commissioner, I personally find the forces within the European Union that are attempting to put obstacles in the path of a future Turkish membership quite disquieting. Our vision of the future must be of a complete Europe – and that includes Turkey."@en4
"Señor Presidente, Señor Comisario, el proceso de ampliación de la Unión Europea ha sido un gran éxito, al haberse incrementado el número de Estados miembros de 6 a 27. Hemos podido ver cómo se formaba una Europa totalmente nueva. Empezar a tener dudas ahora y hablar de «fatiga» con respecto a la ampliación continuada sería dar un paso en la dirección equivocada. Obviamente, deben respetarse los principios relativos a la democracia, los derechos humanos y el buen funcionamiento del Estado con arreglo al Estado de Derecho. También hemos visto la trascendental transformación de la antigua Europa Oriental y Central. Es cierto que la Unión Europea necesita nuevas formas de toma de decisiones, pero la Unión no debe introducir nuevos requisitos para los países que están intentando acceder a ella. Señor Comisario, personalmente considero bastante inquietantes las fuerzas que dentro de la Unión Europea intentan poner obstáculos en el camino de una futura adhesión de Turquía. Nuestra visión del futuro debe ser de una Europa completa –y eso incluye a Turquía."@es20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, EU:n laajentumisprosessi on ollut suuri menestys, jossa jäsenvaltioiden lukumäärä on kasvanut kuudesta 27:ään. Olemme saaneet seurata aivan uudenlaisen EU:n muotoutumista. Epäilyksen valtaan antautuminen ja puheet väsymisestä jatkuvaan laajentumiseen olisivat askelia väärään suuntaan. Demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteen mukaiseen toimintakykyiseen valtioon liittyvät kriteerit on tietenkin täytettävä. Olemme saaneet myös seurata vanhan Itä- ja Keski-Euroopan voimallista muutosta. On totta, että EU tarvitsee uusia päätöksentekomuotoja, mutta unionin ei pidä ottaa käyttöön uusia ehtoja niille maille, jotka parhaillaan tavoittelevat jäsenyyttä. Arvoisa komission jäsen, ne Euroopan unionin voimat, jotka yrittävät estää Turkin tulevan jäsenyyden, ovat mielestäni varsin huolestuttavia. Tulevaisuuden visionamme on oltava yhtenäinen Eurooppa – ja siihen kuuluu myös Turkki."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le commissaire, le processus d’élargissement de l’Union européenne a été une grande réussite, puisque le nombre des États membres est passé de six à vingt-sept. Nous avons vu une nouvelle Europe prendre forme. Commencer à douter maintenant et parler de «fatigue» en ce qui concerne la poursuite de l’élargissement reviendrait à accomplir un pas dans la mauvaise direction. Évidemment, il faut respecter les critères qui se rapportent à la démocratie, aux droits de l’homme et à un État de droit qui fonctionne correctement. Nous avons vu également le bouleversement de la vieille Europe centrale et orientale. Il est exact que l’Union européenne a besoin de nouvelles formes de prise de décision, mais elle ne doit pas imposer de nouvelles conditions pour ces pays qui essaient de la rejoindre. Monsieur le commissaire, je trouve que les forces au sein de l’Union européenne qui tentent de faire obstacle à une future adhésion de la Turquie sont plutôt inquiétantes. Notre vision de l’avenir doit être celle d’une Europe complète, laquelle doit inclure la Turquie."@fr8
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, il processo di allargamento dell’Unione è stato un grande successo, con il numero di Stati membri passato da 6 a 27. Siamo riusciti a veder prendere forma un’Europa totalmente nuova. Cominciare ad avere dubbi ora e parlare di “stanchezza” riguardo alla continuazione dell’allargamento sarebbe un passo nella direzione sbagliata. E’ chiaro che i criteri legati alla democrazia, ai diritti umani e a uno Stato di diritto ben funzionante devono essere soddisfatti. Abbiamo assistito anche alla straordinaria trasformazione della vecchia Europa centrale e orientale. E’ vero che l’Unione ha bisogno di nuove forme di adozione delle decisioni, ma non deve introdurre nuove condizioni per i paesi che tentano di diventare membri. Signor Commissario, personalmente considero molto inquietanti le forze all’interno dell’Unione europea che tentano di frapporre ostacoli alla futura adesione della Turchia. La nostra visione per il futuro deve essere un’Europa completa, e ciò comprende la Turchia."@it12
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@lt14
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@lv13
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, het uitbreidingsproces van de EU was een groot succes. Het aantal lidstaten is opgelopen van zes naar zevenentwintig. Wij hebben een heel nieuw Europa vorm zien krijgen. Als wij nu twijfels beginnen te krijgen en over ‘moeheid’ praten als het gaat om de voortzetting van de uitbreiding, zetten wij een stap in de verkeerde richting. De criteria met betrekking tot de democratie, de mensenrechten en een goed functionerende overheid in een rechtsstaat moeten natuurlijk worden geëerbiedigd. Wij hebben ook een totale omwenteling gezien, die als een aardschok door de oude Oost- en Midden-Europese landen ging. Inderdaad heeft de EU nieuwe vormen van besluitvorming nodig, maar de Unie mag geen nieuwe voorwaarden opleggen aan de landen die momenteel lid proberen te worden. Commissaris, persoonlijk ben ik zeer bezorgd over de krachten in de Europese Unie die barrières willen opwerpen op het pad van het toekomstig Turks lidmaatschap. Onze visie van de toekomst moet die zijn van een volledig Europa, en dat Europa omvat ook Turkije."@nl3
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, o processo de alargamento da UE, que aumentou o número dos seus membros de 6 para 27, tem sido um enorme êxito. Temos visto tomar forma uma Europa inteiramente nova. Começar agora a ter dúvidas e a falar em "fadiga" a propósito da continuação do alargamento seria dar um passo na direcção errada. É óbvio que têm de estar cumpridos os critérios respeitantes à democracia, aos direitos humanos e ao bom funcionamento do Estado de direito. Assistimos também às poderosas transformações por que passou a antiga Europa Central e Oriental. É verdade que a UE precisa de adoptar novas formas de decisão, mas não deve introduzir condições diferentes para os países que estão agora a tentar integrar-se na União. Senhor Comissário, pessoalmente, considero muito inquietantes as forças que, na União Europeia, estão a tentar levantar obstáculos no caminho de uma futura adesão da Turquia. A nossa visão do futuro tem de ser a de uma Europa completa – o que inclui a Turquia."@pt17
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@sk18
"Herr talman, herr kommissionsledamot! EU:s utvidgningsprocess är en stor framgång, från 6 länder till 27. Vi har kunnat se hur ett helt nytt Europa formas. Att börja tveka nu och tala om en ”trötthet” att fortsätta utvidgningen vore att gå i fel riktning. Självfallet skall kriterierna om demokrati, mänskliga rättigheter och en väl fungerande rättsstat uppfyllas. Vi har också sett med vilken kraft det forna öst- och centraleuropa har förändrats. Det stämmer att EU behöver nya beslutsformer, men EU får inte skapa nya villkor för de länder som nu försöker bli medlemmar. Herr kommissionsledamot, jag är personligen oroad över de krafter som finns inom Europeiska unionen för att försvåra ett framtida medlemskap för Turkiet. Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision – också med Turkiet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Olle Schmidt (ALDE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph