Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-062"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkevitsj, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil give ordførerne hr. Brok og hr. Stubb en stor kompliment for deres fortræffelige arbejde. Som mange har sagt, er udvidelsen en af Europas største succeser. Hvis folk tror, det var en selvfølge, behøver vi blot tænke tilbage på taleren i går her i salen, Alexandre Milinkievitch, som selv meget ofte har været fængslet. Hans søn var fængslet sidste gang, han var her. I hundredvis af mennesker er fængslet, blot fordi de kæmper for frihed. Det kunne være gået helt anderledes med Østeuropa, og de demokratiske reformer i alle disse tiltrådte lande på så kort tid er en bemærkelsesværdig præstation. Det kan Europa absolut være meget stolt af! For at beholde støtten til denne gode udvidelse skal det hele imidlertid være i balance. Det er ligesom med et hus. Hvis man bliver ved med at bygge soveværelser til på første og anden sal, skal man også forstærke fundamenterne. Derfor er det meget vigtigt, at Parlamentet nu udtrykkeligt tør udtale, at vi virkelig har brug for en ny traktat inden den næste nye udvidelse. Det siger vi ikke til disse nye lande, men især til os selv. Vi må ikke være for magelige, men nu gøre det, der skal gøres. Integrationskapacitet er der sagt meget om. Det er faktisk godt, at begrebet nu er indført, men det skal uddybes yderligere på det institutionelle, finansielle og traktatmæssige område. Da integrationskapacitet imidlertid også har brug for støtte fra befolkningen, skal vi forklare, at det er godt at udvide. Vi kan forlange visse ting af kandidatlandene, og vi skal forsøge at beholde de europæiske borgeres støtte til denne proces ved at gennemføre overbevisende reformer. Hvad endelig Tyrkiet angår, var en klar sanktion nødvendig, for betingelser skal opfyldes. Samtidig ser vi, at Rådet har afgivet et udtrykkeligt signal, og at der indbygges ekstra evalueringer. Der er tale om en skærpelse over for Tyrkiet. Samtidig er der også lagt pres på os selv for at træffe foranstaltninger for nordcyprioterne. Jeg vil udtrykkeligt gentage, at vi støtter de reformvenlige i Tyrkiet. Vi håber, at der næste år opnås resultater, hvad angår Cypern, og vi håber især, at hovedvægten nu igen kommer til at ligge på de nødvendige reformer i selve Tyrkiet. Jeg opfordrer de reformvenlige til nu at opnå resultater på områderne ytringsfrihed og religionsfrihed, således at denne ordfører næste år kan være mere positiv end i det forløbne år."@da2
"Herr Präsident! Ein großes Kompliment an die beiden Berichterstatter, Herrn Brok und Herrn Stubb, für ihre exzellente Arbeit. Die Erweiterung ist, wie viele meiner Vorredner gesagt haben, eine der größten Erfolgsgeschichten Europas. Wer glaubt, dies sei eine Selbstverständlichkeit, braucht nur an Herrn Milinkewitsch zu denken, der gestern hier in diesem Hohen Haus gesprochen hat und der selber mehrfach im Gefängnis gesessen hatte. Als er das letzte Mal hier war, saß sein Sohn hinter Schloss und Riegel, so wie Hunderte von Menschen, nur weil sie für die Freiheit kämpfen. Die Entwicklung in Osteuropa hätte ganz anders verlaufen können, und die demokratischen Reformen all dieser innerhalb so kurzer Zeit beigetretenen Länder ist eine beachtliche Leistung, auf die Europa wirklich stolz sein sollte. Damit diese eindrucksvolle Erweiterung jedoch weitere Zustimmung findet, muss in einigen Bereichen für eine richtige Balance gesorgt werden. Man könnte den Vergleich mit einem Haus anstellen. Werden im ersten und zweiten Stock noch Schlafzimmer angebaut, müssen die Fundamente verstärkt werden, und deshalb ist es ganz wichtig, dass sich das Parlament jetzt mit allem Nachdruck für einen neuen Vertrag vor der nächsten Erweiterungsrunde ausspricht. Diese Forderung richtet sich nicht so sehr an die neuen Länder als vielmehr an uns. Wir dürfen nicht selbstzufrieden sein, sondern müssen jetzt tun, was notwendig ist. Auf die Integrationsfähigkeit wurde ausführlich eingegangen. Die Einführung dieses Begriffs ist zwar zu begrüßen, doch muss er nunmehr auf institutioneller, finanzieller und vertraglicher Ebene noch vertieft werden. Da die Integrationsfähigkeit aber auch Rückhalt in der Bevölkerung beinhaltet, muss dieser erläutert werden, dass die Erweiterung richtig ist, dürfen wir an die Kandidatenländer bestimmte Anforderungen stellen und müssen wir uns mit überzeugenden Reformen bemühen, die Zustimmung der europäischen Bürger zu diesem Prozess zu bewahren. Was schließlich die Türkei anbelangt, war eine deutliche Sanktion notwendig, denn Bedingungen werden gestellt, damit sie erfüllt werden. Gleichzeitig hat der Rat ein klares, zusätzliches Signal ausgesendet, sind Überprüfungsklauseln eingebaut worden und wurde gegenüber der Türkei eine etwas schärfere Gangart eingelegt; desgleichen wurden auch wir zu einer Regelung für die Bewohner Nordzyperns gedrängt. Lassen Sie mich hier mit allem Nachdruck wiederholen, dass wir hinter den Reformern in der Türkei stehen. Wir hoffen, dass im kommenden Jahr in der Zypernfrage ein Ergebnis erzielt wird, und wir hoffen vor allem, dass wir jetzt wieder imstande sein werden, unsere Aufmerksamkeit auf die notwendigen Reformen in der Türkei zu richten. Die Reformer fordere ich auf, in den Bereichen Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit nunmehr zu einem Resultat zu gelangen, damit dieser Berichterstatter nächstes Jahr eine positivere Stellungnahme abgeben kann als im vergangenen Jahr."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συγχαρώ εγκάρδια τους δύο εισηγητές, τον κ. Brok και τον κ. Stubb, για το εξαίρετο έργο τους. Η διεύρυνση, όπως ανέφεραν πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης. Αν ορισμένοι το θεωρούν προφανές, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να θυμηθούμε τον κ. Milinkevich, τον χθεσινό ομιλητή σε αυτό το Σώμα, ο οποίος έχει ήδη φυλακιστεί πολλές φορές. Ο γιος του ήταν στη φυλακή την τελευταία φορά που μας επισκέφθηκε, όπως και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, απλώς και μόνον επειδή αγωνίζονται για την ελευθερία. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά για την Ανατολική Ευρώπη, και οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις σε όλες αυτές τις χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποτελούν εξαιρετικό άθλο για τον οποίο η Ευρώπη έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται υπερήφανη. Προκειμένου, ωστόσο, να διατηρήσουμε τη λαϊκή στήριξη αυτής της αποτελεσματικής διεύρυνσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες ισορροπίες σε ορισμένους τομείς. Μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση με ένα σπίτι. Αν κάποιος προσθέτει διαρκώς κρεβατοκάμαρες στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο, οφείλει να ενισχύσει τα θεμέλια, και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να εκφραστεί τώρα το Κοινοβούλιο με ξεκάθαρο τρόπο και να ταχθεί εμφατικά υπέρ της θέσπισης μιας νέας συνθήκης πριν από τον επόμενο γύρο διεύρυνσης. Αυτό δεν αφορά τόσο πολύ τις νέες χώρες όσο εμάς τους ίδιους. Αντί να επιδεικνύουμε αδιαφορία, πρέπει τώρα να πράξουμε το καθήκον μας. Πολλά έχουν λεχθεί σχετικά με την ικανότητα ένταξης. Είναι πραγματικά ευχάριστο το γεγονός ότι εισαγάγαμε αυτήν την έννοια, παρότι πρέπει τώρα να την εμβαθύνουμε σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο συνθήκης. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η ικανότητα ένταξης συνδέεται επίσης με τη στήριξη της κοινής γνώμης, πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι η διεύρυνση είναι θετική, μπορούμε να προβάλουμε ορισμένες απαιτήσεις από τα υποψήφια κράτη μέλη, ενώ οφείλουμε, μέσω της υλοποίησης πειστικών μεταρρυθμίσεων, να διατηρήσουμε τη στήριξη των ευρωπαίων πολιτών για αυτήν τη διαδικασία. Τέλος, όσον αφορά την Τουρκία, ήταν αναγκαία η επιβολή σαφών κυρώσεων, διότι οι όροι υπάρχουν για να τηρούνται. Συγχρόνως, το Συμβούλιο έστειλε ένα ξεκάθαρο και πρόσθετο μήνυμα, θεσπίστηκαν συγκεκριμένες περίοδοι αξιολόγησης, ενώ σε κάποιο βαθμό οι κανόνες τους οποίους οφείλει να τηρήσει η Τουρκία έγιναν πιο αυστηροί· παράλληλα, δεχόμαστε και εμείς πιέσεις να προσφέρουμε διευκολύνσεις για τους Τουρκοκυπρίους. Θέλω να επαναλάβω με έμφαση ότι υποστηρίζουμε τους μεταρρυθμιστές στην Τουρκία. Ευελπιστούμε ότι το προσεχές έτος θα σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την Κύπρο και ευχόμαστε, πάνω από όλα, ότι θα μπορέσουμε και πάλι να στρέψουμε την προσοχή μας στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Απευθύνω έκκληση στους μεταρρυθμιστές να σημειώσουν τώρα πρόοδο στους τομείς της ελευθερίας έκφρασης και της θρησκευτικής ελευθερίας, έτσι ώστε το προσεχές έτος ο εισηγητής μας να μπορεί να είναι πιο θετικός σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά."@el10
"Mr President, I too should like to extend a huge compliment to the two rapporteurs, Mr Brok and Mr Stubb, for their excellent work. Enlargement, as many have said before me, is one of Europe’s biggest success stories. If people think that is obvious, all we need to do is to remind ourselves of Mr Milinkevich, yesterday’s speaker in this Chamber, who has been in jail many times himself. His son was in prison last time he was here, as are hundreds of people, simply for fighting for freedom. Things could have been very different for Eastern Europe, and the democratic reforms of all those countries that have joined in such a short space of time are a remarkable feat in which Europe should take a great deal of pride. In order, however, to retain support for this effective enlargement, the right balance must be struck in a few areas. One could compare this with a house. If one continues to add bedrooms on the first and second floors, one will need to reinforce the foundations, and that is why it is very important that Parliament should now speak out so emphatically in favour of introducing a new treaty before the next enlargement round. This is not so much intended for the new countries as it is for us. Rather than being complacent, we should do now what needs to be done. Much has been said about integration capacity. It is indeed to be welcomed that the concept has been introduced, although it now needs to be deepened at institutional, financial and treaty level. Since, however, integration capacity also involves public support, we need to explain to them that enlargement is a good thing, we can make certain demands of the candidate Member States, and we must, by carrying out convincing reforms, try to retain the European public’s support for this process. Finally, with regard to Turkey, a clear penalty was needed, because conditions are there to be met. At the same time, a clear and additional signal has been sent by the Council, moments of assessment have been built in, rules for Turkey have been stepped up to some degree; at the same time, there is also pressure on us to put arrangements in place for the sake of the Northern Cypriots. I should like to repeat emphatically that we are behind the reformers in Turkey. We hope that next year, progress will be made as regards Cyprus and we hope, above all, that we will now once again be able to turn our attention to the necessary reforms in Turkey. I urge the reformers to make headway now in the areas of the free expression of opinion and freedom of religion, so that next year this rapporteur can be more positive compared to last year."@en4
"Señor Presidente, también yo quiero felicitar a los dos ponentes, el señor Brok y el señor Stubb, por su excelente trabajo. La ampliación, como muchos han dicho antes que yo, es uno de los mayores éxitos de Europa. Si alguien cree que esto es obvio, basta con que recordemos al señor Milinkevich, que habló ayer en esta Cámara, que ha estado en la cárcel muchas veces. La última vez que vino aquí, su hijo estaba en la cárcel, como lo están cientos de personas, simplemente por luchar por la libertad. Las cosas podrían haber sido muy diferentes para la Europa del Este, y las reformas democráticas de todos esos países que han ingresado en un espacio tan corto de tiempo son una hazaña notable de la que Europa debería sentirse muy orgullosa. Sin embargo, para conservar el apoyo para esta buena ampliación, es preciso equilibrar diversos ámbitos. Se puede comparar esto con una casa. Si se continúan añadiendo dormitorios en el primero y segundo piso, se necesitará reforzar los cimientos, y esta es la razón de que sea muy importante que el Parlamento se pronuncie ahora con tanta rotundidad a favor de introducir un nuevo Tratado antes de la nueva ronda de ampliaciones. No lo se lo decimos a los nuevos países sino a nosotros mismos. En lugar de ser complacientes, deberíamos hacer ahora lo que debe hacerse. Se ha hablado mucho de la capacidad de integración. Verdaderamente hay que acoger con satisfacción que se haya introducido este concepto, aunque ahora es necesario ampliarlo a nivel institucional, financiero y de Tratado. Sin embargo, dado que la capacidad de integración implica también el apoyo de los ciudadanos, hemos de explicarles que la ampliación es algo bueno; podemos exigirles algunas cosas a los países candidatos, y, llevando a cabo reformas convincentes, debemos intentar conservar el apoyo de los ciudadanos europeos para este proceso. Finalmente, con respecto a Turquía, se necesitaba una sanción clara, porque los requisitos están para cumplirse. Al mismo tiempo, el Consejo ha enviado una señal clara y adicional, ha habido momentos de evaluación, se han aumentado en cierto sentido las normas para Turquía; al mismo tiempo, también se nos presiona para llegar a acuerdos que beneficien a los chipriotas del Norte. Quisiera repetir claramente que apoyamos a los reformistas de Turquía. Esperamos que el año que viene se realicen progresos con respecto a Chipre y esperamos, sobre todo, que una vez más seamos capaces de prestar nuestra atención a las reformas necesarias en Turquía. Insto a los reformistas a que avancen en los ámbitos de libertad de expresión y libertad de culto, de manera que el año que viene este ponente pueda ser más positivo comparado con el año pasado."@es20
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan esittää suuret kiitokset kahdelle esittelijälle, jäsen Brokille ja jäsen Stubbille, heidän erinomaisesta työstään. Kuten monet ovat jo ennen minua todenneet, laajentuminen on yksi EU:n suurimpia menestystarinoita. Joidenkin mielestä se on itsestään selvä asia, ja kehotankin tällaisia ihmisiä muistelemaan eilen parlamentissa puhunutta Milinkevitšiä, joka on itse ollut monia kertoja vankilassa. Hänen viimeksi täällä käydessään hänen poikansa oli vankilassa, ja sadat ihmiset joutuvat vankilaan vain siksi, että he taistelevat vapauden puolesta. Itä-Euroopan asiat voisivat olla aivan toisin. Demokraattiset uudistukset kaikissa niissä maissa, jotka ovat liittyneet unioniin todella lyhyessä ajassa, ovat merkittävä saavutus, josta EU:n on syytä olla erittäin ylpeä. Jotta tehokas laajentuminen saisi edelleen tukea, monilla osa-alueilla on kuitenkin päästävä oikeaan tasapainoon. Tätä voidaan verrata taloon. Jos sen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen lisätään jatkuvasti makuuhuoneita, on vahvistettava myös talon perustuksia. Siksi onkin erittäin tärkeää, että parlamentissa tuetaan tällä hetkellä ponnekkaasti uuden perussopimuksen käyttöönottoa ennen seuraavaa laajentumiskierrosta. Meidän ei pidä olla omahyväisiä vaan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Integraatiovalmius on herättänyt paljon keskustelua. Sen saama julkisuus onkin erittäin hyvä asia, vaikka valmiutta onkin nyt syvennettävä toimielinten, talouden ja perussopimusten tasolla. Koska integraatiovalmiuteen kuitenkin liittyy myös kansalaisten tuki, meidän on selitettävä heille, että laajentuminen on hyvä asia. Voimme esittää ehdokasvaltioille joitakin vaatimuksia, ja meidän on vakuuttavien uudistusten avulla yritettävä saada EU:n kansalaiset antamaan edelleenkin tukensa tälle prosessille. Haluan lopuksi todeta, että Turkin tapauksessa tarvittiin selkeää rangaistusta, koska ehdot ovat olemassa sen takia, että ne myös täytetään. Tästä asiasta on saatu selkeä ja täydentävä viesti myös neuvoston taholta, on otettu huomioon arviointiaikoja, Turkkia koskevia sääntöjä on jossain määrin tehostettu, ja samalla meitä myös painostetaan luomaan Pohjois-Kyprosta koskevia järjestelyjä. Haluan toistaa painokkaasti, että seisomme turkkilaisten uudistajien takana. Toivomme, että ensi vuonna edistytään Kyproksen asiassa, ja toivomme ennen kaikkea, että pystymme nyt jälleen kerran kääntämään huomiomme Turkissa tarvittaviin uudistuksiin. Kehotankin uudistajia etenemään nyt mielipiteen- ja uskonnonvapauden saralla, jotta esittelijä voi ensi vuonna antaa viime vuotta myönteisemmän arvion tilanteesta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais complimenter moi aussi très chaleureusement les deux rapporteurs, MM. Brok et Stubb, pour leur excellent travail. Comme beaucoup l’ont dit avant moi, l’élargissement est une des plus grandes réussites de l’Europe. À ceux qui croient qu’il s’agit d’une évidence, il suffit de rappeler l’intervention de M. Milinkievitch, hier devant notre Assemblée, lui qui a été emprisonné à plusieurs reprises. La dernière fois qu’il s’est présenté à nous, son fils était en prison, comme des centaines de personnes, simplement parce ce qu’il se bat pour la liberté. Les choses auraient pu être très différentes pour l’Europe orientale. Les réformes démocratiques de tous ces pays qui nous ont rejoints dans un très court laps de temps constituent un fait remarquable dont l’Europe devrait s’enorgueillir. Toutefois, pour conserver le soutien en faveur de cet élargissement efficace, nous devons parvenir à un sain équilibre dans quelques domaines. On peut faire la comparaison avec une maison. Si nous voulons ajouter des chambres à coucher au premier et au deuxième étages, il faudra renforcer les fondations, et c’est pour cela qu’il est très important que le Parlement se prononce très clairement en faveur de l’introduction d’un nouveau traité avant la prochaine vague d’élargissement. Cela s’adresse plus à nous qu’aux nouveaux pays membres. Plutôt que de pratiquer l’auto-satisfaction, nous devrions faire maintenant ce qui doit être fait. On a dit beaucoup de choses sur la capacité d’intégration. Il faut se réjouir effectivement de l’introduction de ce concept, même si celui-ci doit être à présent approfondi au niveau institutionnel, financier et au niveau du traité. Toutefois, comme la capacité d’intégration implique aussi le soutien du public, nous devons expliquer à celui-ci que l’élargissement est une bonne chose, nous pouvons adresser certaines demandes aux États qui sont candidats à l’adhésion et nous devons essayer de conserver le soutien de l’opinion publique européenne en faveur de ce processus, en entreprenant des réformes convaincantes. Enfin, en ce qui concerne la Turquie, il fallait une pénalité claire, parce que les conditions doivent être respectées. En même temps, le Conseil a envoyé un nouveau signal clair, des moments d’évaluation ont été prévus, les règles pour la Turquie ont été intensifiées dans une certaine mesure; en même temps, on nous presse de prévoir des arrangements pour le bien des Chypriotes du Nord. Je voudrais répéter énergiquement que nous appuyons les réformateurs en Turquie. Nous espérons que des progrès auront lieu l’année prochaine en ce qui concerne Chypre et, surtout, que nous pourrons une fois de plus concentrer notre attention sur les réformes nécessaires en Turquie. J’insiste auprès des réformateurs pour qu’ils fassent à présent des progrès dans les domaines de la liberté d’expression et de culte, afin que le rapporteur puisse se montrer plus positif l’année prochaine que l’année passée."@fr8
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@hu11
"Signor Presidente, anch’io desidero esprimere i miei più sinceri complimenti ai due relatori, onorevoli Elmar Brok e Alexander Stubb, per l’ottimo lavoro svolto. L’allargamento, come molti hanno affermato prima di me, è uno dei maggiori successi dell’Europa. Se alcuni pensano che ciò sia ovvio, è sufficiente ricordare Aliaksandr Milinkievitch, intervenuto ieri in Aula, che è stato incarcerato più volte. L’ultima volta che è stato qui, suo figlio era in carcere, come altre centinaia di persone, solo per aver lottato per la libertà. Le cose sarebbero potute andare in modo molto diverso nell’Europa orientale, e le riforme democratiche di tutti i paesi che hanno aderito in un periodo così breve sono un’impresa eccezionale della quale l’Europa dovrebbe essere molto fiera. Tuttavia, per conservare il sostegno a favore di questo efficace allargamento, è necessario garantire il giusto equilibrio in alcuni ambiti. La situazione si può paragonare a una casa. Se si continuano ad aggiungere stanze da letto al primo e al secondo piano, si devono rafforzare le fondamenta, e per questo è importante che il Parlamento si esprima in modo chiaro ed energico a favore dell’introduzione di un nuovo trattato prima del prossimo allargamento. Questo non riguarda tanto i nuovi membri quanto noi stessi. Anziché indulgere al compiacimento, dobbiamo fare ciò che va fatto. E’ stato detto molto sulla capacità di integrazione. E’ davvero positivo che il concetto sia stato introdotto, anche se adesso occorre approfondirlo a livello istituzionale, finanziario e di trattato. Tuttavia, dal momento che la capacità di integrazione comporta anche il sostegno pubblico, dobbiamo spiegare ai cittadini che l’allargamento è positivo, possiamo imporre determinate condizioni ai paesi candidati e dobbiamo tentare, tramite riforme convincenti, di conservare il sostegno dei cittadini europei per questo processo. Infine, per quanto riguarda la Turchia, era necessaria una sanzione chiara, perché le condizioni fissate devono essere soddisfatte. Il Consiglio ha trasmesso un nuovo chiaro segnale, sono stati introdotti momenti di valutazione e le regole per la Turchia sono state in certa misura inasprite; al tempo stesso, si fanno pressioni affinché noi stessi adottiamo soluzioni nell’interesse dei ciprioti del nord. Vorrei ribadire con fermezza che sosteniamo i riformatori in Turchia. Ci auguriamo che il prossimo anno si compiano progressi riguardo a Cipro e soprattutto che potremo di nuovo concentrare l’attenzione sulle riforme necessarie in Turchia. Esorto i riformatori a compiere progressi in materia di libertà di espressione e libertà di religione, in modo che il prossimo anno questo relatore possa esprimere un parere più positivo rispetto all’anno scorso."@it12
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@lt14
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@lv13
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@mt15
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@pl16
"Senhor Presidente, também eu gostaria de endereçar as minhas mais calorosas felicitações aos relatores, senhor deputado Brok e senhor deputado Stubb, pelo seu excelente trabalho. O alargamento, como muitos já disseram, é um dos maiores sucessos da Europa. Se pensarmos que tudo isso é óbvio e natural, basta-nos recordar o Sr. Alexandre Milinkevich, o orador que discursou ontem nesta Câmara, que esteve, ele próprio, várias vezes na prisão. Da última vez que aqui esteve, o seu filho estava preso, tal como centenas de outras pessoas, pelo simples facto de se baterem pela liberdade. As coisas poderiam ter tomado um rumo muito diferente na Europa Oriental, e as reformas democráticas realizadas num espaço de tempo tão curto por todos esses países que aderiam representam uma proeza notável, na qual a Europa deveria ter muito orgulho. No entanto, para conservar o apoio a esse alargamento eficaz será preciso encontrar o equilíbrio correcto em algumas áreas. Poderíamos comparar isto a uma casa: se quisermos continuar a acrescentar quartos no primeiro e segundo andares, teremos de reforçar os alicerces. É por isso que é muito importante que o Parlamento se pronuncie agora de uma forma tão enérgica a favor da introdução de um novo Tratado antes da próxima ronda de alargamento. Isto não se destina tanto aos novos países, mas sobretudo a nós próprios. Não podemos ser complacentes; temos de fazer agora aquilo que tem de ser feito. Já muito foi dito a respeito da capacidade de integração. É realmente de saudar que esse conceito tenha sido introduzido, embora ele tenha agora de ser aprofundado a nível institucional, a nível financeiro e a nível do Tratado. No entanto, a capacidade de integração requer igualmente o apoio dos cidadãos. Por isso mesmo, temos de explicar-lhes que o alargamento é benéfico; podemos fazer certas exigências aos países candidatos à adesão e, através da realização de reformas convincentes, temos de procurar conservar o apoio dos cidadãos Europeus a este processo. Por último, no que respeita à Turquia, era de facto necessária uma sanção clara, pois as condições existem para serem cumpridas. Ao mesmo tempo, o Conselho emitiu um sinal adicional bem explícito, foram incorporados momentos de avaliação e as regras para a Turquia foram também um pouco reforçadas; também nós estamos a ser pressionados no sentido de tomarmos medidas em prol dos cipriotas turcos. Gostaria de repetir explicitamente que secundamos os reformistas na Turquia. Esperamos que no próximo ano se façam progressos em relação a Chipre e, acima de tudo, esperamos que agora possamos voltar a centrar a nossa atenção nas necessárias reformas na Turquia. Exortaria os reformistas a progredirem agora nas áreas da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, para que no próximo ano este relator possa ser mais positivo no que no ano anterior."@pt17
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@sk18
"Voorzitter, groot compliment aan de rapporteurs Brok en Stubb voor hun zeer goede werk. De uitbreiding, zoals door velen al gezegd, is een van de grootste successen van Europa! Als mensen denken dat het vanzelfsprekend is geweest, dan hoeven we alleen maar terug te denken aan de spreker van gisteren in dit halfrond Alexandre Milinkievitch, die zelf heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon zat in de gevangenis toen hij de vorige keer hier was, honderden mensen zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze vechten voor vrijheid. Het had met Oost-Europa heel anders kunnen lopen en de democratische hervormingen van al die toegetreden landen in zo'n korte tijd is een waanzinnig resultaat. Europa mag daar zonder meer heel trots op zijn! Maar Voorzitter, om steun voor die goede uitbreiding te houden moet een en ander wel in balans zijn. Het is net als bij een huis, als je slaapkamers blijft bijbouwen op de 1ste en 2de verdieping, moet je ook de fundamenten verstevigen en daarom is het heel belangrijk dat het Parlement zich er nu zo nadrukkelijk voor durft uit te spreken dat wij écht een nieuw verdrag nodig hebben voor de volgende nieuwe uitbreiding. Niet tegen die nieuwe landen, zeggen we dat, maar vooral tegen onszelf. Wij mogen niet te laks zijn, wij moeten nu datgene doen wat wij moeten doen. Integratiecapaciteit, er is veel over gezegd. Inderdaad, goed dat het begrip er nu staat, maar het moet verder worden uitgediept; institutioneel, financieel verdragstechnisch. Maar, Voorzitter, bij integratiecapaciteit hoort ook steun onder de bevolking en daarom moeten wij uitleggen dat uitbreiding goed is; we mogen van kandidaat-lidstaten bepaalde zaken verlangen en we moeten door overtuigende hervormingen de steun van de burgers van Europa voor dat proces zien te behouden. Tenslotte, Turkije, een nadrukkelijke sanctie was nodig, want voorwaarden zijn er om ingevuld te worden. Tegelijkertijd zien we dat er een nadrukkelijk, extra signaal vanuit de Raad is gekomen, evaluatiemomenten worden ingebouwd; er is sprake van een stuk aanscherping richting Turkije; tegelijkertijd is er ook druk richting onszelf om voor de Noord-Cyprioten zaken te regelen. Ik wil hier heel nadrukkelijk herhalen dat wij achter de hervormers in Turkije staan. Wij hopen dat het komend jaar rond het onderwerp Cyprus wél resultaat wordt geboekt en we hopen vooral, Voorzitter, dat nu de aandacht weer op de noodzakelijke hervormingen in Turkije zelf komt te liggen. Ik roep de hervormers op op het vlak van vrije meningsuiting, vrijheid van religie, nu resultaat te boeken, zodat deze rapporteur komend jaar positiever kan zijn dan in het afgelopen jaar."@sl19
"Herr talman! Jag vill också varmt gratulera de två föredragandena, Elmar Brok och Alexander Stubb, till deras utmärkta arbete. Utvidgningen är en av Europas största framgångssagor, liksom många före mig sagt. Om människor tycker att det är uppenbart behöver vi bara påminna oss om Aljaksandr Milinkevitj, som talade här i kammaren i går, som själv suttit i fängelse flera gånger. Hans son satt i fängelse när han senast var här, liksom hundratals människor som endast kämpar för frihet. Saker och ting kunde ha varit mycket annorlunda för Östeuropa, och de demokratiska reformer som alla dessa länder har inlett på så kort tid är en enastående bedrift som Europa borde vara mycket stolt över. Men för att få stöd för denna verkliga utvidgning måste rätt balans nås på ett antal områden. Detta kan jämföras med ett hus. Om man fortsätter att bygga till sovrum på första och andra våningen måste man förstärka grunden, och därför är det mycket viktigt att parlamentet nu så tydligt pläderar för införandet av ett nytt fördrag före nästa utvidgningsrunda. Detta gör vi inte så mycket för de nya ländernas skull som för vår egen. Snarare än att vara självbelåtna borde vi nu göra vad som måste göras. Mycket har sagts om integrationsförmågan. Det ska verkligen välkomnas att detta begrepp har införts, även om det nu måste fördjupas på institutionell, finansiell och fördragsmässig nivå. Men eftersom integrationsförmågan också omfattar stöd från allmänheten måste vi förklara för dem att utvidgningen är något bra, ställa vissa krav på kandidatländerna och försöka att få den europeiska allmänhetens stöd för denna process genom att genomföra övertygande reformer. När det gäller Turkiet behövdes slutligen ett tydligt straff, eftersom villkoren är till för att uppfyllas. Samtidigt har rådet sänt ytterligare en tydlig signal, utvärderingsfaser har införts och reglerna för Turkiet har skärpts något. Samtidigt har vi också press på oss att vidta åtgärder för nordcyprioterna. Jag vill eftertryckligen upprepa att vi står bakom reformvännerna i Turkiet. Vi hoppas att framsteg nästa år kommer att göras i fråga om Cypern och vi hoppas framför allt att vi nu återigen kommer att kunna rikta vår uppmärksamhet mot de nödvändiga reformerna i Turkiet. Jag uppmanar reformivrarna att nu göra framsteg på områdena för åsiktsfrihet och religionsfrihet, så att föredraganden nästa år kan vara mer positiv än året innan."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Camiel Eurlings (PPE-DE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph