Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke Elmar Brok og Alexander Stubb for forhandlingen om udvidelsesprocessen og for deres betænkninger. Jeg vil begynde med at kommentere hr. Broks tanker i betragtning F om, at udvidelsen ikke må få lov til at underminere projektets politiske karakter. Jeg kommer fra Sverige, som i alle undersøgelser klart har udtalt, at en fortsat udvidelse er et af de vigtigste anliggender for EU. Det, jeg er bekymret for i dag, er, at vi ikke taler et tydeligt sprog, når det handler om den fortsatte udvidelse og om Tyrkiets fremtidige medlemskab. Mange parlamentsmedlemmer er imod et tyrkisk medlemskab, hvilket fremgik tydeligt, allerede da PPE-DE-Gruppen anmodede om hemmelig afstemning om Tyrkiets medlemskabsforhandlinger. Ligesom mig var der mange, der ikke kunne forstå, at politikere ikke tør stå frem med deres holdninger over for deres vælgere og de europæiske borgere. I løbet af det seneste år er der ved flere lejligheder blevet givet udtryk for holdninger, som har gjort, at jeg tænker på, om der overhovedet findes en vilje til fortsat udvidelse, selv om vi løser de centrale spørgsmål, som står højt på vores dagsorden. Vi har brug for en ny forfatning, uanset om der bliver tale om flere medlemmer, herunder en moderne beslutningstagningsproces. Vi har brug for en reformeret landbrugspolitik for fremtidens nye job og et bæredygtigt Europa. Vi har brug for et større budget for fremtidig finansiering. Jeg undrer mig over, hvad hr. Brok mener, når han i punkt 11 siger, at Unionen kun kan fungere, hvis alle medlemmer deler et fælles værdigrundlag, som har base i en europæisk identitet. Skal jeg tolke det som at lukke døren for Tyrkiet? Min gruppe, PSE, har stillet et ændringsforslag, nr. 29, som vi opfordrer alle til at støtte. Vi er helt enige om, at Tyrkiet skal opfylde de krav, vi stillede fra begyndelsen om Cypern, om kurderne og om menneskerettigheder, samt de krav, som gælder for alle andre. Lad os imidlertid tale et klart sprog og især holde de forskellige dagsordener."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte den Kollegen Brok und Stubb für die Aussprache über den Erweiterungsprozess und für ihre Berichte danken. Lassen Sie mich mit einem Kommentar zu Herrn Broks Gedanken in Erwägung F beginnen, dass die Erweiterung den politischen Charakter dieses Projekts nicht untergraben sollte. Ich komme aus Schweden, einem Land, das in allen Studien deutlich gemacht hat, dass eine Fortführung der Erweiterung für die EU eine der wichtigsten Fragen ist. Meine Sorge ist, dass wir heute keinen Klartext in Bezug auf die Fortführung der Erweiterung und die künftige Mitgliedschaft der Türkei reden. Viele Abgeordnete dieses Parlaments sind gegen einen Beitritt der Türkei, was bereits deutlich wurde, als die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten eine geheime Abstimmung zu den Beitrittsverhandlungen der Türkei forderte. Es war für mich und für viele andere unfassbar, dass Politiker es nicht wagen, vor ihren Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern Europas, zu ihren Ansichten zu stehen. Im letzten Jahr wurden zu verschiedenen Gelegenheiten Ansichten geäußert, die bei mir die Frage aufkommen ließen, ob es überhaupt den Willen für eine Fortführung der Erweiterung gibt, auch wenn wir die zentralen Fragen lösen, die ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Abgesehen davon, ob nun weitere Mitgliedstaaten der Union beitreten oder nicht, brauchen wir eine neue Verfassung, unter anderem zur Gewährleistung einer modernen Beschlussfassung. Wir brauchen auch eine Reform der Agrarpolitik, um neue Arbeitsplätze für die Zukunft und ein nachhaltiges Europa zu sichern. Außerdem erfordert die zukünftige Finanzierung einen größeren Haushalt. Ich frage mich, was Herr Brok meint, wenn er in Ziffer 11 erklärt, dass die Union nur dann reibungslos funktionieren kann, wenn alle ihre Mitglieder gemeinsame Werte teilen, die sich von der europäischen Identität ableiten. Soll ich das so deuten, dass wir die Tür für die Türkei schließen sollen? Meine Fraktion, die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament, hat einen Änderungsantrag, 29, eingebracht und bitten alle, diesen zu unterstützen. Wir sind uns voll und ganz darüber einig, dass die Türkei die Forderungen, die wir von Anfang an in Bezug auf Zypern, die Kurden und die Menschenrechte gestellt haben, sowie die auch für alle anderen geltenden Forderungen erfüllen muss. Lassen Sie uns jedoch Klartext reden und die verschiedenen Tagesordnungen auseinander halten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Brok και τον κ. Stubb για τη σημερινή συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης και για τις εκθέσεις τους. Θέλω καταρχάς να σχολιάσω τις απόψεις που εκφράζει ο κ. Brok στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ, ότι δηλαδή η διεύρυνση δεν πρέπει να υπονομεύει τον πολιτικό χαρακτήρα αυτού του εγχειρήματος. Προέρχομαι από τη Σουηδία, μια χώρα η οποία έχει δηλώσει με σαφήνεια σε όλες τις μελέτες ότι η συνεχιζόμενη διαδικασία διεύρυνσης είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Εκείνο που με ανησυχεί σήμερα είναι ότι δεν μιλάμε καθαρά για τη συνέχιση της διαδικασίας διεύρυνσης και για τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας. Πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιτάσσονται στην ένταξη της Τουρκίας, γεγονός το οποίο καθιστά ήδη σαφές το αίτημα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να πραγματοποιηθεί μυστική ψηφοφορία σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Εγώ και πολλοί άλλοι βουλευτές θεωρήσαμε αδιανόητο να υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι φοβούνται να υποστηρίξουν ανοικτά τις απόψεις τους ενώπιον των ψηφοφόρων τους, των πολιτών της Ευρώπης. Το περασμένο έτος εκφράστηκαν επανειλημμένα απόψεις οι οποίες με έκαναν να διερωτώμαι για το αν υπάρχει βούληση για συνέχιση της διεύρυνσης, ακόμη και αν λύσουμε τα κυριότερα θέματα που μας απασχολούν. Χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα, ανεξάρτητα από το εάν θα ενταχθούν στην Ένωση περισσότερα κράτη μέλη, προκειμένου να αποκτήσουμε, μεταξύ άλλων, μια σύγχρονη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη γεωργική πολιτική προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις νέες θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος και μια βιώσιμη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό για τη μελλοντική μας χρηματοδότηση. Αναρωτιέμαι τι εννοεί ο κ. Brok όταν υποστηρίζει, στην παράγραφο 11, ότι η Ένωση μπορεί να λειτουργεί σωστά μόνον εάν όλα τα μέλη της μοιράζονται κοινές αξίες που απορρέουν από μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μήπως πρέπει να θεωρήσω ότι αυτό ισοδυναμεί με κλείσιμο της πόρτας στην Τουρκία; Η πολιτική μου ομάδα, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει καταθέσει μια τροπολογία, την τροπολογία 29, την οποία καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν. Συμφωνούμε απολύτως ότι η Τουρκία οφείλει να τηρήσει τους όρους τους οποίους καθορίσαμε εξαρχής σχετικά με την Κύπρο, τους Κούρδους και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις άλλες χώρες. Πρέπει, όμως, να μιλάμε ξεκάθαρα και να ξεχωρίζουμε αυτά τα διαφορετικά θέματα."@el10
"Mr President, I would like to thank Mr Brok and Mr Stubb for this debate on the enlargement process and for their reports. I would like to start by commenting on the views expressed by Mr Brok in recital F to the effect that enlargement should not undermine the political nature of this project. I come from Sweden, a country that has clearly stated in every study that a continued enlargement process is one of the most important issues facing the EU. My worry today is that we are not speaking clearly about continued enlargement and about the future membership of Turkey. Many Members of this House are opposed to Turkey’s membership, a fact that has already been made clear by the request from the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats for the vote on Turkey’s membership negotiations to be by secret ballot. Many of us, myself included, found it incomprehensible that politicians are afraid to stand up for their opinions before their voters, the citizens of Europe. In the past year views have been put forward on numerous occasions that have made me wonder whether there is any will for continued enlargement, even if we solve the central issues that are at the top of our agenda. We need a new Constitution, irrespective of whether more Member States join the Union, to ensure, amongst other things, a modern decision-making process. We need to reform agricultural policy to ensure the new jobs of the future and a sustainable Europe. We need a bigger budget for future funding. I wonder what Mr Brok means when he says, in paragraph 11, that the Union can only function if all of its members share common values arising from a European identity. Am I to interpret that as closing the door on Turkey? My group, the Socialist Group in the European Parliament, has tabled an amendment, number 29, which we call on everyone to support. We are in complete agreement that Turkey must meet the requirements we set out from the very beginning in respect of Cyprus, the Kurds and human rights, as well as the requirements that apply to everyone else. Let us speak clearly, however, and keep these different agendas apart."@en4
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Brok y al señor Stubb por este debate sobre el proceso de ampliación y por sus informes. Quisiera empezar comentando los puntos de vista expresados por el señor Brok en el considerando F en el sentido de que la ampliación no debe socavar la naturaleza política de este proyecto. Soy de Suecia, país que ha señalado claramente en cada estudio que un proceso de ampliación continuado es una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta la Unión Europea. Hoy me preocupa que no hablemos claramente de la ampliación continuada y de la futura asociación de Turquía. Muchos diputados de esta Cámara se oponen a la asociación de Turquía, hecho que ha dejado muy clara la petición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos de que se vote en secreto en las negociaciones de asociación de Turquía. A muchos de nosotros, incluido yo mismo, nos parece incomprensible que los políticos tengan miedo de defender sus opiniones ante sus votantes, los ciudadanos de Europa. El año pasado se presentaron en numerosas ocasiones puntos de vista que me han hecho preguntarme si hay algún deseo de ampliación continuada, aunque resolvamos las cuestiones centrales que tienen máxima prioridad. Necesitamos una nueva Constitución, con independencia de si ingresan en la Unión nuevos Estados miembros, para garantizar, entre otras cosas, un proceso moderno de toma de decisiones. Necesitamos reformar la política agrícola para garantizar los nuevos puestos de trabajo del futuro y una Europa sostenible. Necesitamos un mayor presupuesto para la financiación futura. Me pregunto lo que el señor Brok quiere decir, en el apartado 11, cuando señala que la Unión solo puede funcionar si todos sus miembros comparten valores comunes que surgen de la identidad europea. ¿Debo interpretar que esto cierra la puerta a Turquía? Mi Grupo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, ha presentado una enmienda, la número 29, que pedimos que todos apoyen. Estamos completamente de acuerdo en que Turquía debe cumplir los requisitos que hemos establecido desde el principio con respecto a Chipre, los kurdos y los derechos humanos, así como los requisitos que se aplican a todos los demás. Hablemos claramente, sin embargo, y mantengamos separados estos diferentes órdenes del día."@es20
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Brokia ja jäsen Stubbia tästä laajentumisprosessia koskevasta keskustelusta ja sitä koskevista mietinnöistä. Haluan aluksi kommentoida Brokin näkemyksiä johdanto-osan F kappaleessa, jonka mukaan laajentuminen ei saa heikentää hankkeen poliittista luonnetta. Olen itse kotoisin Ruotsista – maasta, joka on kaikissa tutkimuksissa tuonut selkeästi esiin sen, että jatkuva laajentumisprosessi on yksi EU:n tärkeimmistä kysymyksistä. Minua huolestuttaa tänä päivänä etenkin se, ettemme puhu selkeästi jatkuvasta laajentumisesta tai Turkin jäsenyydestä. Monet tämän parlamentin jäsenet vastustavat Turkin jäsenyyttä, mikä on tuotu selkeästi esiin esimerkiksi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän pyynnössä, jonka mukaan äänestys Turkin jäsenyysneuvotteluista olisi suoritettava salaisena lippuäänestyksenä. Omasta mielestäni ja monien muidenkin mielestä on käsittämätöntä, että poliitikot pelkäävät puolustaa näkemyksiään äänestäjilleen, EU:n kansalaisille. Viime vuosina on esitetty monissa yhteyksissä näkemyksiä, jotka ovat saaneet minut ihmettelemään, löytyykö laajentumisen jatkamiseen tahtoa, vaikka ratkaisisimmekin asialistamme tärkeimmät kysymykset. Tarvitsemme uuden perustuslain riippumatta siitä, liittyykö unioniin uusia jäsenvaltioita vai ei, ennen kaikkea siksi, että meidän on varmistettava päätöksentekoprosessimme ajanmukaisuus. Meidän on uudistettava maatalouspolitiikkamme huolehtiaksemme siitä, että tulevaisuudessa on uusia työpaikkoja ja että EU:n perusta on kestävä. Tarvitsemme nykyistä suuremman talousarvion tulevalle rahoitukselle. Mietinkin, mitä jäsen Brok tarkoittaa todetessaan 11 kohdassa, että unioni voi toimia vain siinä tapauksessa, että kaikki sen jäsenet jakavat eurooppalaisesta identiteetistä kumpuavat yhteiset arvot. Onko tämä tulkittava niin, että suljemme oven Turkin nenän edestä? Edustamani Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä, on jättänyt käsiteltäväksi tarkistuksen 29, jota pyydämme kaikkia tukemaan. Olemme täysin yksimielisiä siitä, että Turkin on täytettävä ne Kyprosta, kurdeja ja ihmisoikeuksia koskevat vaatimukset, jotka asetimme jo aivan alussa, sekä vaatimukset, jotka koskevat kaikkia muitakin. Puhukaamme kuitenkin selkein sanakääntein ja pitäkäämme nämä eri asialistat erillään."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier MM. Brok et Stubb pour ce débat sur le processus d’élargissement et pour leurs rapports. Je commencerai par un commentaire sur les opinions exprimées par M. Brok au considérant F, pour lequel l’élargissement ne devrait pas mettre en cause la nature politique de ce projet. Je viens de Suède, un pays qui a clairement dit dans chaque étude qu’un processus d’élargissement continu constitue une des questions les plus importantes auxquelles l’Union européenne est confrontée. Je crains que nous ne parlions pas clairement aujourd’hui d’un élargissement continu et de l’adhésion future de la Turquie. De nombreux députés européens sont opposés à l’adhésion de la Turquie, ainsi que l’indique clairement la demande du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens pour que le vote portant sur les négociations d’adhésion avec la Turquie ait lieu à bulletin secret. Beaucoup, dont moi-même, ne comprennent pas que les politiques aient peur de défendre leurs opinions devant leurs électeurs, les citoyens européens. Ces dernières années, à de nombreuses occasions, je me suis demandée s’il existait une volonté de poursuivre l’élargissement, même si nous réglons les questions centrales qui figurent en tête de notre liste de priorités. Nous avons besoin d’une nouvelle Constitution, abstraction faite de l’adhésion de nouveaux États membres, pour garantir, entre autres choses, un processus moderne de prise de décision. Nous devons réformer la politique agricole, pour garantir les nouveaux emplois du futur et une Europe durable. Nous avons besoin d’un budget plus important pour le financement futur. Je me demande ce que M. Brok veut dire lorsqu’il affirme au paragraphe 11 que l’Union ne peut fonctionner correctement que si tous ses États membres partagent des valeurs communes découlant d’une identité européenne. Dois-je interpréter cela comme une porte fermée à la Turquie? Mon groupe, le groupe socialiste au Parlement européen, a déposé un amendement, le 29, que nous demandons à tous de soutenir. Nous sommes tout à fait d’accord sur le principe que la Turquie doit respecter les exigences que nous avions posées dès le début en ce qui concerne Chypre, les Kurdes et les droits de l’homme, ainsi d’ailleurs que les exigences qui s’appliquent à tout le monde. Toutefois, il faut que nous parlions clairement et que nous gardions ces différents programmes séparés."@fr8
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Brok e l’onorevole Stubb per questa discussione sul processo di allargamento e per le loro relazioni. Vorrei cominciare facendo alcune osservazioni sul parere espresso dall’onorevole Brok nel considerando F, cioè che l’allargamento non dovrebbe mettere in discussione la natura politica di questo progetto. Vengo dalla Svezia, un paese che ha chiaramente indicato in ogni studio che una delle principali questioni che l’Unione deve affrontare è il processo di allargamento continuo. La mia preoccupazione oggi è che non stiamo parlando in modo chiaro di allargamento continuo e di futura adesione della Turchia. Molti deputati al Parlamento si oppongono all’adesione della Turchia, fatto già diventato evidente con la richiesta del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei di svolgere la votazione sui negoziati di adesione della Turchia a scrutinio segreto. Molti di noi, tra cui io stessa, considerano incomprensibile che i rappresentanti politici abbiano paura di sostenere i propri pareri di fronte ai loro elettori, i cittadini d’Europa. Nell’ultimo anno, in numerose occasioni sono stati espressi pareri che mi hanno indotta a chiedermi se vi sia la volontà di proseguire l’allargamento, anche se risolveremo le questioni centrali in cima al nostro ordine del giorno. Abbiamo bisogno di una nuova Costituzione, a prescindere dall’eventuale adesione di altri Stati, per garantire, tra l’altro, un moderno processo di adozione delle decisioni. Dobbiamo riformare la politica agricola per garantire i nuovi posti di lavoro del futuro e un’Europa sostenibile. Abbiamo bisogno di un bilancio più generoso per i futuri finanziamenti. Mi chiedo che cosa intenda l’onorevole Brok quando afferma, al paragrafo 11, che l’Unione può funzionare adeguatamente solo se tutti i suoi membri condividono valori comuni, derivanti da un’identità europea. Devo interpretarlo come la chiusura della porta alla Turchia? Il mio gruppo, il gruppo socialista al Parlamento europeo, ha presentato un emendamento, il numero 29, che invitiamo tutti a sostenere. Siamo pienamente d’accordo sul fatto che la Turchia debba soddisfare le condizioni fissate sin dall’inizio riguardo a Cipro, ai curdi e ai diritti umani, oltre alle condizioni che si applicano a tutti gli altri paesi. Esprimiamoci in modo chiaro, però, e manteniamo le due agende separate."@it12
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@lt14
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@lv13
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heren Brok en Stubb bedanken voor dit debat over het uitbreidingsproces en voor hun verslagen. Ik wil om te beginnen een opmerking maken over de standpunten die de heer Brok in overweging F tot uitdrukking brengt en duidelijk maken dat de uitbreiding de politieke aard van dit project niet mag ondermijnen. Ik kom uit Zweden, een land dat, zoals uit elke studie blijkt, duidelijk heeft verklaard dat de voortzetting van het uitbreidingsproces een van de belangrijkste vraagstukken is waaraan de EU het hoofd moet bieden. Mijn zorg vandaag is dat wij geen duidelijke taal spreken over de voorzetting van de uitbreiding en over het toekomstige lidmaatschap van Turkije. Veel afgevaardigden van het Parlement zijn tegen lidmaatschap van Turkije, zoals ook duidelijk is geworden uit het verzoek van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten om over de onderhandelingen over de toetreding van Turkije een geheime stemming te houden. Voor velen onder ons - met inbegrip van mezelf - was het onbegrijpelijk dat politici zo bang konden zijn om ten overstaan van hun kiezers, van de Europese burgers, voor hun eigen mening uit te komen. In het afgelopen jaar zijn er bij verschillende gelegenheden meningen naar voren gebracht, waardoor ik me werkelijk begon afvragen of er wel de wil was om de uitbreiding voort te zetten, zelfs indien de hoofdvraagstukken die bovenaan onze agenda staan opgelost worden. Wij hebben een nieuwe grondwet nodig, los van de vraag of er meer landen zullen toetreden tot de Unie. Wij moeten namelijk onder andere zorgen voor een modern besluitvormingsproces. Wij moeten het landbouwbeleid hervormen om nieuwe banen in de toekomst en een duurzaam Europa te kunnen waarborgen. Wij hebben een hogere begroting nodig om in de toekomst steun te kunnen verlenen. Ik vraag mij af wat de heer Brok bedoelt als hij in paragraaf 11 zegt dat de Unie alleen naar behoren kan functioneren als alle lidstaten gemeenschappelijke en uit een Europese identiteit voortvloeiende waarden delen. Moet ik dat zo uitleggen dat de deur voor Turkije op slot gaat? De Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement heeft een amendement, amendement 29, ingediend waar wij eenieders steun voor vragen. Wij zijn het er roerend over eens dat Turkije aan alle, van meet af aan gestelde vereisten moet voldoen, in verband met Cyprus, de Koerden en de mensenrechten, evenals aan alle eisen die ook op de anderen van toepassing zijn. Laten wij echter duidelijke taal spreken en de verschillende agenda’s uit elkaar houden."@nl3
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Brok e ao senhor deputado Stubb por este debate sobre o processo de alargamento e pelos seus relatórios. Começo por comentar o ponto de vista expresso pelo senhor deputado Brok no considerando F, de que o alargamento não deve comprometer a natureza política deste projecto. Venho da Suécia, um país que declarou claramente, em todos os estudos, que a continuação do processo de alargamento é uma das questões mais importantes para a UE. O que hoje me preocupa é não estarmos a falar claramente na continuação do alargamento nem na futura adesão da Turquia. Muitos dos senhores deputados opõem-se à adesão da Turquia, um facto que já ficou bem claro pelo pedido do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus de que a votação sobre as negociações de adesão da Turquia seja feita por voto secreto. Muitos de nós, entre os quais me incluo, consideram incompreensível que políticos tenham receio de assumir as suas posições perante os seus eleitores, os cidadãos da Europa. No ano passado, ouvimos por diversas vezes opiniões que me fazem duvidar de que exista vontade de continuar o alargamento, mesmo que resolvamos as questões centrais que estão no topo da ordem do dia. Precisamos de uma nova Constituição, independentemente de haver mais Estados a aderirem à União, para garantir, entre outras coisas, um processo moderno de tomada de decisões. Precisamos de reformar a Política Agrícola Comum, para assegurar os novos empregos do futuro e uma Europa sustentável. Precisamos de um orçamento maior para os financiamentos futuros. Gostaria de saber o que quer dizer o senhor deputado Brok quando afirma, no nº 11, que a União só pode funcionar devidamente se todos os seus membros partilharem valores comuns, decorrentes de uma identidade europeia. Devo interpretar isto como um fechar a porta à Turquia? O meu grupo, o Grupo Socialista no Parlamento Europeu, apresentou a alteração 29, para a qual pedimos o apoio de todos. Estamos inteiramente de acordo em que a Turquia deve cumprir os critérios estabelecidos desde o início a respeito de Chipre, dos curdos e dos direitos humanos, assim como os critérios aplicáveis a todos os outros países. Vamos, então, falar claramente e deixar que as duas diferentes agendas continuem separadas."@pt17
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@sk18
"Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb för debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. Jag vill börja med att kommentera Broks tankar i led F om att utvidgning inte får underminera projektets politiska karaktär. Jag kommer från Sverige som i alla studier klart uttalat att en fortsatt utvidgning är en av de viktigaste frågorna för EU. Min oro idag är att vi inte talar klartext om den fortsatta utvidgningen och om Turkiets framtida medlemskap. Många ledamöter i parlamentet är emot Turkiets medlemskap, vilket tydligt framgick redan när PPE-DE begärde sluten omröstning om Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det var för många med mig ofattbart att politiker inte vågar stå för sina åsikter inför sina väljare och Europas medborgare. Det senaste året har det vid flera tillfällen framförts åsikter som gjort att jag undrar om det finns någon vilja till fortsatt utvidgning, även om vi löser de centrala frågorna som står högt på vår dagordning. Vi behöver en ny konstitution, oavsett om det blir fler medlemmar, bl.a. för ett modernt beslutsfattande. Vi behöver en reformerad jordbrukspolitik för framtidens nya jobb och ett hållbart Europa. Vi behöver en större budget för framtida finansiering. Jag undrar vad Brok menar när han i punkt 11 säger att unionen endast kan fungera om alla medlemmar delar en gemensam värderingsgrund som bottnar i en europeisk identitet. Skall jag tolka det som att stänga dörrar till Turkiet? Min grupp, PSE, har lagt fram ett ändringsförslag, 29, som vi uppmanar att alla skall stödja. Vi är helt överens om att Turkiet skall uppfylla de krav vi ställde från början om Cypern, om kurderna, om mänskliga rättigheter samt de krav som gäller för alla andra. Låt oss dock tala klartext och hålla isär de olika dagordningarna."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Inger Segelström (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph