Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@cs1
"Hr. formand! Når vi drøfter EU's udvidelsesstrategi, bør vi overveje vores vision for et fælles Europa. Hidtil har hensynsløse politiske forsøg på at tvinge forfatningen igennem afspejlet et ønske om at skabe en overstatlig politisk organisation, hvor de største lande i Europa har det afgørende flertal. EU's udvidelse diskuteres sædvanligvis i dette lys. Økonomiske spørgsmål havner på sidelinjen. EU vil gerne byde så mange lande velkommen, som de største europæiske lande er i stand til at dominere. Det er grunden til, set ud fra det demografiske potentiale, at udsigten til, at Tyrkiet eller Ukraine bliver medlem af EU inden for de næste par år, ikke er acceptabel for beslutningstagerne. Jeg vil gerne understrege, at EU kun kan overleve, hvis økonomiske spørgsmål vejer tungere end politiske overvejelser og ambitionen om at skabe et nyt Romerrige her i det 21. århundrede, styret af blot tre eller fire lande."@da2
"Herr Präsident, in der Aussprache über die Erweiterungsstrategie der Europäischen Union sollten wir unser Konzept eines gemeinsamen Europa berücksichtigen. Bisher waren die rücksichtslosen politischen Versuche, die Verfassung zu erzwingen, Ausdruck des Wunsches, eine supranationale, politische Organisation zu schaffen, in der die größten, europäischen Länder die entscheidende Mehrheit haben. Das Thema der Erweiterung der Europäischen Union wird allgemein in diesem Licht diskutiert. Wirtschaftliche Themen sind Nebensache. Die Europäische Union möchte so viele Länder, wie von den größten europäischen Ländern beherrscht werden können, willkommen heißen. Das ist der Grund, warum für die Entscheidungsträger die Aussicht, dass die Türkei oder die Ukraine in den nächsten Jahren der Europäischen Union beitritt, im Hinblick auf das demografische Potenzial nicht hinnehmbar ist. Ich möchte betonen, dass die Europäische Union nur überleben kann, wenn wirtschaftliche Themen Vorrang vor politischen Erwägungen und vor dem Ziel haben, im 21. Jahrhundert ein neues Römisches Reich zu schaffen, das von nur drei oder vier Ländern regiert wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητούμε τη στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουμε ως όραμά μας μια κοινή Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, οι ωμές πολιτικές απόπειρες προώθησης του Συντάγματος μέσω άσκησης πιέσεων κατέδειξαν την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας υπερεθνικός πολιτικός οργανισμός στους κόλπους του οποίου την αποφασιστική πλειοψηφία θα έχουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται σε γενικές γραμμές με αυτούς τους όρους. Τα οικονομικά θέματα τοποθετούνται στο περιθώριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εντάξει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες στις οποίες μπορούν να κυριαρχήσουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό, από την άποψη της δημογραφικής δυναμικής, η προοπτική ένταξης της Τουρκίας ή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα δύο χρόνια δεν είναι αποδεκτή από τους πολιτικούς ιθύνοντες. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβιώσει εάν δεν δοθεί προτεραιότητα στα οικονομικά θέματα αντί των πολιτικών στόχων και της φιλοδοξίας να δημιουργηθεί μια νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 21ου αιώνα, την οποία θα κυβερνούν το πολύ τρεις ή τέσσερις χώρες."@el10
"Mr President, when debating the European Union’s enlargement strategy, we should consider our vision a common Europe. Hitherto, ruthless political attempts to force the constitution through have reflected a desire to create a supranational political organisation where the largest European countries have the deciding majority. The issue of European Union enlargement is generally discussed in this light. Economic issues are sidelined. The European Union wants to welcome as many countries as can be dominated by the largest European countries. That is why, from the point of demographic potential, the prospect of Turkey or Ukraine joining the European Union next couple of years is not acceptable to the decision-makers. I would like to stress that the European Union can only survive if economic issues prevails over political considerations and over the ambition of creating a new, twenty-first century Roman Empire ruled by just three or four countries."@en4
"Señor Presidente, al debatir la estrategia de ampliación de la Unión Europea, deberíamos considerar nuestra visión de una Europa común. Hasta ahora, los despiadados intentos políticos para forzar la Constitución han reflejado el deseo de crear una organización política supranacional en la que los países europeos más grandes tengan la mayoría decisoria. La cuestión de la ampliación de la Unión Europea se debate generalmente desde esta perspectiva. Las cuestiones económicas se dejan de lado. La Unión Europea quiere acoger a tantos países como puedan ser dominados por los países europeos más grandes. Por ello, desde el punto de vista del potencial demográfico, la perspectiva de que Turquía o Ucrania ingresen en la Unión Europea en los próximos dos años no es aceptable para los que toman las decisiones. Quisiera subrayar que la Unión Europea solo puede sobrevivir si las cuestiones económicas prevalecen sobre las consideraciones políticas y sobre la ambición de crear un nuevo Imperio Romano del siglo XXI, gobernado solo por tres o cuatro países."@es20
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustellessamme Euroopan unionin laajentumisstrategiasta meidän pitäisi miettiä näkemystämme yhteisestä Euroopasta. Tähän mennessä ilmenneet häikäilemättömät poliittiset pyrkimykset saattaa perustuslaki voimaan ovat olleet osoitus halusta luoda ylikansallinen poliittinen organisaatio, jossa päätösvalta on EU:n suurimmilla jäsenvaltioilla. Euroopan unionin laajentumiskysymystä tarkastellaankin yleensä tästä näkökulmasta, ja taloudelliset näkökohdat syrjäytetään. Euroopan unioni haluaa ottaa vastaan mahdollisimman monta maata, joita EU:n suurimmat jäsenvaltiot voivat dominoida. Turkin tai Ukrainan liittyminen unioniin muutaman seuraavan vuoden aikana onkin päätöksentekijöille mahdoton yhtälö väestömäärän mahdollisen lisääntymisen vuoksi. Haluan korostaa, että Euroopan unioni voi säilyä toimintakykyisenä vain, jos taloudelliset näkökohdat asetetaan poliittisten näkökohtien ja myös sellaisten päämäärien edelle, joilla pyritään luomaan uusi 2000-luvun Rooman valtakunta, jonka johdossa on vain kolme tai neljä maata."@fi7
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@hu11
"Signor Presidente, quando discutiamo la strategia di allargamento dell’Unione europea dobbiamo esaminare la nostra visione di un’Europa comune. Finora, gli inarrestabili tentativi politici di imporre la Costituzione hanno dato espressione al desiderio di creare un’organizzazione politica soprannazionale nella quale i paesi europei più grandi detengono la maggioranza decisiva. La questione dell’allargamento dell’Unione europea è generalmente discussa in questa prospettiva. Le questioni economiche passano in secondo piano. L’Unione europea vuole accogliere quanti più paesi gli Stati europei più grandi siano in grado di dominare. Per questo motivo, dal punto di vista del potenziale demografico, la prospettiva che la Turchia o l’Ucraina aderiscano all’Unione nei prossimi due anni non è accettabile per i responsabili delle decisioni. Vorrei sottolineare che l’Unione europea può sopravvivere soltanto se le questioni economiche prevalgono sulle considerazioni politiche e sull’ambizione di creare un nuovo impero romano del XXI secolo, governato da tre o quattro paesi."@it12
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@lt14
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@lv13
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wanneer we discussiëren over uitbreidingsstrategieën van de Europese Unie is het belangrijk ons af te vragen wat de gemeenschappelijke visie van Europa is. De niets onziende wijze waarop de Grondwet tot nu toe politiek wordt opgedrongen, geeft blijk van het voornemen een supranationale politieke organisatie te creëren, waarin de grootste lidstaten het voor het zeggen hebben. De uitbreidingskwestie wordt alleen vanuit dat licht bezien en economische kwesties worden op een zijspoor gerangeerd. De EU wil niet meer nieuwe lidstaten toelaten dan de grootste lidstaten in staat zijn te domineren. Met het oog op het demografisch potentieel is de toetreding van Turkije en ook Oekraïne voor beleidsmakers de eerstvolgende jaren onaanvaardbaar. Ik wil benadrukken dat de EU alleen kan blijven voortbestaan wanneer economische vraagstukken prevaleren boven politieke overwegingen, evenals boven ambities om een nieuw Romeins rijk van de eenentwintigste eeuw in het leven te roepen, waarin drie of vier landen een dominante rol zullen spelen."@nl3
"Senhor Presidente, quando debatemos a estratégia de alargamento da União Europeia, temos de o fazer em função da nossa visão de uma Europa comum. Até agora as tentativas políticas inflexíveis de imposição de uma constituição reflectiam o desejo de criar uma organização política supranacional em que os grandes países europeus deteriam uma maioria decisiva. A questão do alargamento da União Europeia geralmente é debatida neste contexto. As questões económicas são relegadas para segundo plano. A União Europeia quer acolher todos os países que possam ser dominados pelos grandes países europeus. É por isso que, do ponto de vista das potencialidades demográficas, a perspectiva da adesão da Turquia ou da Ucrânia à União Europeia nestes anos mais próximos não é aceitável para os decisores políticos. Gostaria de sublinhar que a União Europeia só pode sobreviver se as questões económicas prevalecerem sobre as considerações políticas e sobre a ambição de criar um novo Império Romano do século XXI, governado por três ou quatro países."@pt17
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@sk18
"Panie Przewodniczący! Debatując nad strategią rozszerzenia Unii Europejskiej, należy zadać sobie pytanie dotyczące wizji wspólnej Europy. Dotychczasowe w bezwzględnym wymiarze politycznym forsowanie konstytucji świadczy wprost o zamiarze budowy ponadnarodowego organizmu politycznego, gdzie większość decydującą będą miały największe państwa europejskie. Kwestia rozszerzania Unii jest rozważana głównie w tym wymiarze. Kwestie ekonomiczne są spychane na dalszy plan. Unia chce przyjąć tyle państw, ile największe państwa europejskie są w stanie zdominować. Dlatego też kwestia przyjęcia Turcji czy też Ukrainy - z uwagi na potencjał demograficzny - jest na najbliższe lata nie do przyjęcia dla decydentów. Chciałbym podkreślić, iż Unia jest w stanie przetrwać, tylko jeżeli kwestie ekonomiczne wezmą górę nad kwestiami politycznymi i ambicjami odbudowy nowego cesarstwa rzymskiego XXI wieku z dominacją trzech, czterech państw."@sl19
"Herr talman! När vi debatterar EU:s utvidgningsstrategi bör vi tänka på vår vision om ett gemensamt Europa. Hittills har de hänsynslösa politiska försöken att tvinga igenom konstitutionen illustrerat en strävan att skapa en överstatlig politisk organisation där de största EU-länderna har beslutsmajoritet. EU:s utvidgning diskuteras oftast mot denna bakgrund. De ekonomiska frågorna lämnas därhän. EU vill välkomna så många länder som kan domineras av de största EU-länderna. Det är alltså den demografiska potentialen som ligger bakom beslutsfattarnas motstånd mot att Turkiet och Ukraina ska få gå med i EU de närmaste åren. Jag vill understryka att EU kan överleva endast om de ekonomiska frågorna tillåts dominera över politiska hänsyn och ambitionen att skapa ett nytt romarrike för 2000-talet som domineras av endast tre eller fyra länder."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph