Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne tale om en af de to betænkninger, vi behandler i dag, nemlig Stubb-betænkningen. Betænkningen fremmer indsatsen for at gøre EU mere effektivt i beslutningsprocessen og for at institutionalisere EU, således at beslutningerne hovedsagelig træffes af den ledende kerne, uden at de mindre og engang mere uafhængige stater har nogen vetoret. Ordføreren har tydeligvis ikke lyttet til offentligheden, som to gange har forkastet forfatningstraktaten. Ellers ville han ikke anbefale, at man graver en død tekst frem igen og vedtager dens antidemokratiske bestemmelser. Med deres indhold forstærker ændringerne det demokratiske underskud i stedet for at reducere eller fjerne det. Deres formål er at fremme forfatningstraktaten med dens befolkningsfjendtlige indhold frem til 2009. I stedet for at øge borgernes rettigheder og informeringen af dem, anses EU's funktionalitet og beslutningsproces tydeligvis for at være en næsten eksklusiv ret for EU's stærke kredse. Hvor sørgeligt, at borgeren endnu en gang bliver holdt udenfor."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte auf den einen der beiden Berichte, über die wir heute diskutieren, eingehen, und zwar auf den Bericht Stubb. Dies ist ein Bericht, der Bestrebungen fördert, die Funktionsfähigkeit der Union auf der Ebene der Entscheidungsfindungsprozesse zu erhöhen und sie in solcher Weise zu institutionalisieren, dass Beschlüsse im Wesentlichen von ihrem Führungskern gefasst werden, ohne dass kleinere und einst unabhängigere Länder ein Vetorecht haben. Der Berichterstatter hat offensichtlich nicht auf die öffentliche Meinung gehört, die den Verfassungsvertrag zweimal abgelehnt hat. Anders ist es nicht zu erklären, dass er einen toten Text ausgräbt und sich dessen antidemokratischen Bestimmungen zu eigen macht. Der Inhalt der Änderungen vertieft das Demokratiedefizit mehr als dass es dieses abbaut oder beseitigt. Ihr Ziel ist es, den Verfassungsvertrag mit seinem volksfeindlichen Inhalt bis 2009 auf den Weg zu bringen. Anstatt die Rechte der Bürger zu erweitern und sie umfassender zu informieren, verstehen sie unter der Funktionsfähigkeit und dem Entscheidungsfindungsprozess der Europäischen Union ein Recht, das nahezu ausschließlich den mächtigen Kreisen der Europäischen Union vorbehalten ist. Wie überaus traurig ist es, dass der Bürger wieder einmal nicht mit einbezogen wurde."@de9
"Mr President, I wish to comment on one of the two reports we are debating today, the Stubb report. It is a report that promotes efforts to increase the operability of the Union at the level of decision-taking procedures and to institutionalise it such that decisions are basically taken by its leading nucleus without any right of veto for the smaller and once more independent states. The rapporteur has obviously not listened to public opinion, which has twice rejected the Constitutional Treaty. There is no other way to explain the fact that it digs up a dead text and adopts its anti-democratic provisions. The content of the changes deepens the lack of democracy rather than reducing it or abolishing it. They aim to promote the Constitutional Treaty with its anti-grassroots content by 2009. Instead of extending the rights of citizens and information for them, they clearly understand the operability and the decision-taking procedure of the European Union as an almost exclusive right of the strong circles of the European Union. How very sad that once again the citizen has been left out."@en4
"Señor Presidente, quiero comentar uno de los dos informes que estamos debatiendo hoy, el informe Stubb. Es un informe que promueve esfuerzos para incrementar la operatividad de la Unión en el ámbito de procedimientos de toma de decisiones e institucionalizarla de manera que las decisiones se adopten básicamente por su núcleo principal sin derecho de veto alguno para los Estados más pequeños y ahora más independientes. Obviamente, el ponente no ha escuchado a la opinión pública, que ha rechazado por dos veces el Tratado Constitucional. No hay otra manera de explicar el hecho de que desentierre un texto muerto y adopte sus disposiciones antidemocráticas. El contenido de los cambios aumenta la falta de democracia en lugar de reducirla o abolirla. Estos tienen como objetivo promover el Tratado Constitucional con su contenido antisocial en 2009. En lugar de extender los derechos de los ciudadanos y la información para ellos, entienden claramente la operatividad y el procedimiento de la toma de decisiones de la Unión Europea como un derecho casi exclusivo de los círculos poderosos de la Unión Europea. Qué triste que una vez más a los ciudadanos se les haya dado de lado."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan esittää näkemykseni toisesta tänään käsiteltävästä mietinnöstä, Stubbin mietinnöstä. Mietinnössä edistetään toimia unionin päätöksentekomenettelyjen toimivuuden lisäämiseksi ja sen institutionalisoimiseksi niin, että päätökset tehdään periaatteessa unionin johdon muodostamassa ytimessä ilman, että pienillä ja riippumattomilla valtioilla olisi minkäänlaista veto-oikeutta. Esittelijä ei ole ilmeisestikään kuunnellut kansalaisten mielipidettä, sillä he ovat hylänneet perustuslaillisen sopimuksen kaksi kertaa. Mietinnössä on ilmeisen selvästi kaivettu esiin hylätty sopimusteksti ja hyväksytty sen demokratianvastaiset määräykset. Muutokset ovat sisällöltään sellaisia, että ne vain lisäävät demokratiavajetta sen sijaan, että ne vähentäisivät sitä tai poistaisivat sen kokonaan. Niiden tavoitteena on tukea perustuslaillista sopimusta ja saada sen kansanvastainen sisältö läpi vuoteen 2009 mennessä. Sen sijaan, että muutoksilla pyrittäisiin laajentamaan kansalaisten oikeuksia ja kansalaisille tiedottamista, Euroopan unionin toiminta ja päätöksentekomenettely nähdään niissä selvästi unionin valtapiirien lähes yksinomaisena oikeutena. On surullista, että kansalaiset on jälleen kerran työnnetty syrjään."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais faire quelques commentaires concernant un des deux rapports dont nous débattons aujourd’hui, le rapport Stubb. Il s’agit d’un rapport qui cherche à encourager les efforts en vue d’accroître l’aptitude de l’Union à fonctionner au niveau des procédures de prise de décision, et à institutionnaliser celles-ci de manière telle que les décisions soient prises par son noyau directeur, sans aucun droit de veto pour les plus petits États, autrefois plus indépendants. De toute évidence, le rapporteur n’a pas entendu l’opinion publique, qui a rejeté par deux fois le traité constitutionnel. Il n’y a pas d’autre façon d’expliquer le fait qu’il déterre un texte mort et adopte ses dispositions antidémocratiques. Le contenu des changements apportés approfondit le déficit démocratique plutôt que de le réduire ou de l’éliminer. Ils visent à promouvoir le traité constitutionnel et son contenu antipopulaire d’ici à 2009. Au lieu d’étendre les droits des citoyens et d’améliorer leur information, ils comprennent clairement l’aptitude au fonctionnement et la procédure de prise de décision de l’Union européenne comme un droit presque exclusif des cercles forts de l’Union européenne. Il est triste de voir que le citoyen est tenu à l’écart une fois de plus."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@hu11
"Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni su una delle due relazioni in esame oggi, la relazione Stubb. E’ una relazione che promuove sforzi volti a migliorare il funzionamento dell’Unione a livello di procedure decisionali e a istituzionalizzarlo in modo che le decisioni siano sostanzialmente adottate dal suo nucleo principale, senza alcun diritto di veto per gli Stati più piccoli e in passato più indipendenti. Il relatore ovviamente non ha ascoltato l’opinione pubblica, che ha respinto due volte il Trattato costituzionale. Non vi è altro modo di spiegare il fatto che dissotterri un testo morto e ne adotti le disposizioni antidemocratiche. Il contenuto delle modifiche approfondisce la mancanza di democrazia anziché ridurla o eliminarla. Mirano a promuovere il Trattato costituzionale con il suo contenuto sfavorevole al movimento di base entro il 2009. Anziché ampliare i diritti dei cittadini e garantire loro una migliore informazione, è chiaro che concepiscono il funzionamento e la procedura decisionale dell’Unione europea come un diritto quasi esclusivo della cerchia potente dell’Unione europea. E’ una tristezza che per l’ennesima volta i cittadini rimangano esclusi."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil ingaan op een van de twee verslagen die vandaag besproken worden, namelijk het verslag-Stubb. Met dit verslag wordt steun gegeven aan de inspanningen om de werking van de Unie op het gebied van de besluitvorming te verbeteren, en om deze besluitvorming zo te institutionaliseren dat de leidende kern het in feite voor het zeggen krijgt, zonder enig vetorecht voor de kleine en soms wat onafhankelijkere landen. Klaarblijkelijk heeft de rapporteur zijn oor niet te luisteren gelegd bij de publieke opinie, die het Grondwettelijk Verdrag twee keer heeft verworpen. Er is geen andere verklaring voor het feit dat hij een dode tekst weer opgraaft en de antidemocratische bepalingen overneemt. Met de inhoud van de veranderingen maakt hij het democratische deficit nog groter, in plaats kleiner en in plaats van deze geheel op te heffen. Deze veranderingen hebben tot doel het Grondwettelijk Verdrag met zijn volksvijandige inhoud tot 2009 erdoor te krijgen. In plaats van de rechten van de burgers en hun informatie uit te breiden, wordt - zoals duidelijk is gebleken - de werking van de Europese Unie en haar besluitvormingsproces gezien als het uitsluitende recht van de machtscentra van de Europese Unie. Het spijt mij ten zeerste, maar eens te meer blijft de burger in de kou staan."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@pl16
"Senhor Presidente, desejo comentar um dos relatórios hoje em debate, o relatório Stubb. É um relatório que promove os esforços para aumentar a operacionalidade da União ao nível dos processos de tomada de decisão e para a institucionalizar de modo a que as decisões sejam basicamente tomadas pelo seu núcleo dirigente sem qualquer direito de veto para os Estados mais pequenos e por vezes mais independentes. É óbvio que o relator não ouviu a opinião pública, que por duas vezes rejeitou o Tratado Constitucional. Não tem outra explicação o facto de ele desenterrar um texto morto e adoptar as suas disposições antidemocráticas. O conteúdo das modificações acentua o défice democrático em vez de o atenuar ou eliminar. O seu objectivo é promover o Tratado Constitucional e o seu conteúdo antipopular até 2009. Em vez de ampliarem os direitos dos cidadãos e a informação destes, está claro que para eles a operacionalidade e o processo de tomada de decisão da União Europeia são um direito quase exclusivo dos círculos fortes da União Europeia. Lamento profundamente que o cidadão fique de fora mais uma vez."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στη μία από τις δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα, την έκθεση Stubb. Είναι μια έκθεση που προωθεί την προσπάθεια να αυξηθεί η λειτουργικότητα της Ένωσης σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ουσιαστικά από τον ηγετικό της πυρήνα χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας στα μικρότερα και, κάποτε, πιο ανεξάρτητα κράτη. Προφανώς ο εισηγητής δεν έχει αφουγκραστεί την κοινή γνώμη, η οποία έχει δις απορρίψει τη Συνταγματική Συνθήκη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξεθάβει ένα νεκρό κείμενο και υιοθετεί τις αντιδημοκρατικές πρόνοιες. Το περιεχόμενο των αλλαγών εμβαθύνει την έλλειψη δημοκρατίας, αντί να την μειώνει ή να την καταργεί. Στοχεύουν στο να προωθήσουν τη Συνταγματική Συνθήκη με το αντιλαϊκό της περιεχόμενο μέχρι το 2009. Αντί να διευρύνονται τα δικαιώματα των πολιτών και η πληροφόρησή τους, η λειτουργικότητα και η διαδικασία λήψης απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοούνται, όπως είναι φανερό, ως αποκλειστικό σχεδόν δικαίωμα των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ο πολίτης μένει απ’ έξω."@sl19
"Herr talman! Jag vill ta upp ett av de två betänkanden vi debatterar i dag, nämligen Stubbetänkandet. Betänkandet främjar ansträngningarna att förbättra EU:s beslutsförfaranden och institutionalisera EU så att beslut i stort sett fattas av dess ledande kärna utan någon vetorätt för de små och återigen mer oberoende länderna. Föredraganden har uppenbarligen inte lyssnat till den allmänna opinionen, som lett till att konstitutionsfördraget avvisats två gånger. Det finns inget annat sätt att förklara varför man vill gräva upp en död text och anta dess antidemokratiska bestämmelser. Innehållet i ändringarna ökar bristen på demokrati snarare än att minska eller avlägsna den. Ändringarna syftar till att driva igenom konstitutionsfördraget och dess medborgarfientliga innehåll senast 2009. I stället för att stärka medborgarnas rättigheter och informationen till dem ska EU:s funktion och beslutsförfarande uppenbarligen vara en näst intill exklusiv rättighet för EU:s ledande krets. Det är verkligen tragiskt att medborgarna återigen stängs ute."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph