Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@cs1
"Hr. formand! Under dagens forhandling har næsten alle været enige om, at udvidelsen er en succeshistorie. Hvis dette er tilfældet, må vi urokkeligt fortsætte med de forpligtelser, vi har påtaget os, for Europa har alvorligt brug for en succeshistorie. Reformen af beslutningsproceduren og debatten om integrationskapacitet må ikke holde udvidelsesprocessen tilbage og må ikke blive et påskud for at bremse udvidelsen. Kroatien skal vurderes ud fra landets egne forudsætninger. Forhandlingerne med Tyrkiet skal fortsætte, men Tyrkiet skal også udvise god tro og opfylde betingelserne. I forhold til Makedonien skal vi tydeligt definere betingelserne for at indlede forhandlinger. For potentielle kandidatlande skal der være præcise betingelser for optagelse, selv på mellemlang sigt, forudsat at de er klar til at opfylde betingelserne. EU skal også garantere flere ressourcer, flere penge og klarere og lettere opnåelige betingelser for førtiltrædelsesfondene, ellers er vores intention om at fortsætte udvidelsen ikke troværdig."@da2
"In der heutigen Aussprache stimmen nahezu alle überein, dass die Erweiterung eine Erfolgsgeschichte ist. Wenn dem so ist, müssen wir weiterhin unerschütterlich mit den von uns akzeptierten Verpflichtungen fortfahren, da Europa dringenden Bedarf an Erfolgsgeschichten hat. Die Reform des Beschlussfassungsprozesses und die Debatte über die Integrationsfähigkeit dürfen den Erweiterungsprozess nicht verlangsamen und kein Vorwand sein, bei der Erweiterung auf die Bremse zu treten. Kroatien muss individuell anhand seiner eigenen Verdienste beurteilt werden. Die Verhandlungen mit der Türkei müssen fortgesetzt werden, aber auch die Türkei muss guten Willen zeigen und die Bedingungen erfüllen. Für Mazedonien müssen wir die Voraussetzungen für die Aufnahme der Verhandlungen klar definieren. Für potenzielle Beitrittsländer muss es präzise formulierte Beitrittsbedingungen auch mittelfristig geben, vorausgesetzt, sie sind bereit, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Die Europäische Union muss darüber hinaus mehr Mittel garantieren, mehr Geld und klarere, leichter zu erfüllende Bedingungen für die Heranführungsfonds; andernfalls wird unsere Absicht, die Erweiterung fortzuführen, nicht glaubwürdig sein."@de9
"Στη σημερινή συζήτηση σχεδόν όλοι συμφώνησαν ότι η διεύρυνση είναι επιτυχημένη. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να συνεχίσουμε απερίσπαστοι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει, διότι η Ευρώπη έχει μεγάλη ανάγκη από επιτυχίες. Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η συζήτηση σχετικά με την ικανότητα ένταξης δεν πρέπει να επιβραδύνουν τη διαδικασία της διεύρυνσης, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τη διακοπή της διεύρυνσης. Η Κροατία πρέπει να κριθεί με βάση τις ιδιαίτερες επιδόσεις της. Οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστούν, αλλά η Τουρκία πρέπει επίσης να δείξει καλή πίστη και να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις. Όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πρέπει να καθορίσουμε με σαφήνεια τους όρους έναρξης των διαπραγματεύσεων. Για δυνητικά υποψήφιες χώρες, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης ακόμη και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αρκεί να είναι έτοιμες να εκπληρώσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα και σαφέστερους, πιο προσιτούς όρους για τη χρήση των προενταξιακών ταμείων· διαφορετικά, η πρόθεσή μας να συνεχίσουμε τη διεύρυνση δεν θα είναι αξιόπιστη."@el10,10
"In today’s debate almost everyone concurred that enlargement is a success story. If this is so, then we have to continue steadfastly with the obligations we have accepted, because Europe has a crucial need for success stories. The reform of the decision-making procedure and the debate over integration capacity must not slow down the process of enlargement, and must not be a pretext for putting the brakes on enlargement. Croatia must be judged on its own merits. The negotiations with Turkey must go on, but Turkey also has to show good faith and must fulfil the conditions. For Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations. For potential candidate countries, there must be precise conditions for accession even in the medium term, provided they are ready to fulfil those conditions. The European Union also has to guarantee more resources, more money and clearer, more easily attainable conditions for the pre-accession funds; otherwise our intention to continue enlargement will not be credible."@en4
"En el debate de hoy casi todos han coincidido en que la ampliación ha sido un éxito. Si es así, entonces hemos de seguir firmemente con las obligaciones que hemos aceptado, porque Europa necesita urgentemente tener éxito. La reforma del procedimiento de toma de decisiones y el debate sobre la capacidad de integración no ha de ralentizar el proceso de ampliación y no ha de ser un pretexto para frenar la ampliación. Croacia ha de ser juzgada por sus propios méritos. Las negociaciones con Turquía han de proseguir, pero Turquía ha de demostrar su buena fe y ha de cumplir las condiciones. En el caso de Macedonia, hemos de definir claramente las condiciones para el inicio las negociaciones. Para los posibles países candidatos, hay que fijar unas condiciones precisas para la adhesión incluso a medio plazo, siempre y cuando estén preparados para cumplirlas. La Unión Europea también ha de garantizar más recursos, más dinero y unas condiciones más claras y más fáciles de conseguir para las ayudas de preadhesión; de lo contrario, nuestra intención de seguir con la ampliación no será creíble."@es20
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@et5
"Tämänpäiväisessä keskustelussa lähes kaikki ovat olleet sitä mieltä, että laajentuminen on ollut varsinainen menestystarina. Jos näin on, meidän on jatkettava antamiemme sitoumusten päättäväistä täyttämistä, sillä EU tarvitsee kipeästi menestystarinoita. Päätöksentekomenettelyjen uudistaminen ja integraatiovalmiutta koskeva keskustelu eivät saa hidastaa laajentumisprosessia, eikä niitä saa pitää tekosyynä laajentumisen pysäyttämiselle. Kroatiaa on arvioitava sen omien saavutusten perusteella. Turkin kanssa käytäviä neuvotteluja on jatkettava, mutta myös Turkin on osoitettava vilpittömyytensä ja täytettävä kriteerit. Makedonian osalta on määriteltävä selvästi neuvottelujen aloittamista koskevat edellytykset. Kaikille mahdollisille ehdokasvaltioille on asetettava tarkat liittymisehdot jopa keskipitkällä aikavälillä edellyttäen, että ne ovat valmiita täyttämään nämä ehdot. EU:n on myös taattava lisäresurssit, lisää rahaa sekä nykyistä selkeämmät ja helpommin täytettävät ehdot liittymistä valmistelevia rahastoja varten. Muutoin aikeemme jatkaa laajentumista eivät ole uskottavia."@fi7
"Dans le débat d’aujourd’hui, presque tout le monde est d’accord pour dire que l’élargissement est une réussite. Si tel est bien le cas, alors nous devons maintenir inébranlablement le cap des obligations que nous avons acceptées, parce que l’Europe a un besoin crucial de réussite. La réforme de la procédure décisionnelle et le débat concernant la capacité d’intégration ne doivent pas ralentir le processus d’élargissement et ne doivent pas servir de prétextes pour freiner l’élargissement. La candidature de la Croatie doit être évaluée en fonction de ses propres mérites. Les négociations avec la Turquie doivent se poursuivre, mais la Turquie doit, elle aussi, faire preuve de bonne foi et remplir les conditions imposées. En ce qui concerne la Macédoine, nous devons clairement définir les conditions de l’ouverture des négociations. S’agissant des pays potentiellement candidats, il doit être fixé des conditions précises à leur adhésion, même à moyen terme, pour autant qu’ils soient prêts à remplir ces conditions. L’Union européenne doit également garantir plus de ressources, plus de fonds et des conditions plus claires et plus accessibles en ce qui concerne les fonds de pré-adhésion, sans quoi notre volonté de poursuivre l’élargissement ne sera pas crédible."@fr8
"Nella discussione di oggi quasi tutti concordano sul fatto che l’allargamento sia un successo. Se è così, dobbiamo continuare con fermezza a rispettare gli impegni assunti, perché l’Europa ha una necessità cruciale di successi. La riforma della procedura decisionale e il dibattito sulla capacità di integrazione non devono rallentare il processo di allargamento e non devono essere un pretesto per arrestarlo. La Croazia deve essere giudicata in base ai suoi meriti. I negoziati con la Turchia devono proseguire, ma la Turchia deve anche dimostrare buona fede e soddisfare le condizioni. Per la Macedonia, dobbiamo definire chiaramente le condizioni per l’avvio dei negoziati. Per i paesi candidati potenziali, si devono prevedere condizioni precise di adesione, anche a medio termine, purché essi siano disposti a soddisfarle. L’Unione europea deve anche garantire più risorse, più fondi e condizioni più chiare e accessibili per i finanziamenti di preadesione; altrimenti, la nostra intenzione di proseguire l’allargamento non sarà credibile."@it12
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@lt14
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@lv13
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@mt15
"In het debat van vandaag is vrijwel iedereen het erover eens dat de uitbreiding een succes is. Als dat inderdaad het geval is, moeten we hier - naast de al aangegane verplichtingen - zonder meer mee doorgaan. Europa heeft immers een dringende behoefte aan successen. De hervorming van het besluitvormingsproces en de discussie over het integratievermogen vertragen het uitbreidingsproces niet. Evenmin mogen ze als excuus dienen om de uitbreiding in de ijskast te zetten. Kroatië moet op zijn eigen verdiensten worden beoordeeld. Tevens moeten de onderhandelingen met Turkije worden voortgezet, al moet Turkije zich ook te goeder trouw opstellen en voldoen aan de voorwaarden. Voor Macedonië moeten we de voorwaarden voor opening van de onderhandelingen duidelijk vastleggen. Voor potentiële kandidaat-lidstaten moeten er precieze voorwaarden voor toetreding komen, zelfs al op de middellange termijn, mits ze klaar zijn om aan de voorwaarden te voldoen. De Europese Unie moet op haar beurt meer middelen, meer geld en duidelijkere, gemakkelijker haalbare voorwaarden waarborgen voor de pretoetredingsfondsen. Anders is onze intentie wat betreft verdere uitbreiding niet geloofwaardig."@nl3
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@pl16
"No debate de hoje, quase todos concordaram que o alargamento é uma história de sucesso. Sendo esse o caso, temos de ser firmes e dar sequência às obrigações que aceitámos, visto que a Europa tem uma necessidade vital de histórias de sucesso. A reforma do processo de decisão e o debate sobre a capacidade de integração não podem abrandar o processo do alargamento nem servir de pretexto para o travar. A Croácia tem de ser avaliada com base nos seus próprios méritos. As negociações com a Turquia têm de prosseguir, embora a Turquia também tenha de dar mostras de boa fé e cumprir as condições previstas. Relativamente à Macedónia, temos de definir claramente as condições para o início das negociações. Têm de existir condições precisas para os países potenciais candidatos à adesão, inclusive a médio prazo, desde que eles estejam já aptos a cumpri-las. A União Europeia tem também de garantir mais recursos, mais dinheiro e condições mais claras e acessíveis de acesso aos fundos de pré-adesão. Caso contrário, a nossa intenção de prosseguir o alargamento não será credível."@pt17
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@sk18
"A mai vitában szinte mindenki egyetértett abban, hogy a bővítés sikertörténet. Ha ez így van, akkor a vállalt kötelezettségek mellett töretlenül folytatnunk kell, hiszen Európának égetően szüksége van a sikerekre. A döntéshozatali folyamat reformja, az integrációs kapacitásról szóló vita nem lassíthatja a bővítési folyamatot, nem szolgálhat ürügyül a bővítés fékezésére. Horvátországot saját érdemei alapján kell megítélni. Törökországgal is folytatni kell a tárgyalásokat, de Törökországnak is jóhiszeműen kell eljárnia, és teljesítenie kell a feltételeket. Macedónia számára világosan meg kell határoznunk a tárgyalások megkezdésének feltételeit. A potenciális tagjelölteknek már középtávon biztosítani kell a belépés feltételeit, amennyiben a feltételek teljesítésére készek. Az Európai Uniónak pedig több forrást, több pénzt és világosabb, könnyebben elérhető feltételeket kell biztosítania az előcsatlakozási alapok számára, különben nem hiteles a szándékunk a bővítés folytatására."@sl19
"I dagens debatt har nästan alla varit överens om att anslutningen är en framgångssaga. Om det är så måste vi oförtrutet fortsätta med de skyldigheter vi har godtagit, eftersom EU verkligen behöver framgångssagor. Reformen av beslutsförfarandet och debatten om integrationsförmågan får inte tas som förevändning för att bromsa utvidgningen. Kroatien måste bedömas utifrån sina egna meriter. Förhandlingarna med Turkiet måste fortsätta, men Turkiet måste också visa god vilja och uppfylla villkoren. För Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar. För potentiella kandidatländer måste det finnas exakta villkor för anslutning också på medellång sikt, förutsatt att de är redo att uppfylla dessa villkor. EU måste även garantera ytterligare medel, mer pengar samt tydligare och mer realistiska villkor för föranslutningsfonderna, för annars kommer vår avsikt att fortsätta med utvidgningen inte att framstå som trovärdig."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"István Szent-Iványi (ALDE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph