Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-13-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061213.4.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! På sit møde i juni besluttede Det Europæiske Råd, at debatten om udvidelse og EU's fremtidige udvidelsesstrategi skal fortsætte og udvides under det finske formandskab. Det Europæiske Råd, der samles i denne uge, vil diskutere alle aspekter af fremtidige udvidelser, herunder EU's kapacitet til at acceptere nye medlemmer og måder, hvorpå kvaliteten af udvidelsesprocessen kan forbedres yderligere på baggrund af de hidtidige erfaringer. Kandidatlande og potentielle kandidatlande er ansvarlige for at gennemføre de reformer, der er påkrævet i de pågældende lande. Fremskridt i medlemskabsprocessen afhænger af fremskridtene i denne sammenhæng. Vi kan kun komme videre i processen, hvis betingelserne bliver opfyldt. I den senere tid har luften været præget af en stærk følelse af udvidelsestræthed. Faktuelle oplysninger på rette tid kan også være stærkt medvirkende til at overvinde den fremherskende tvivl. Sandheden er, at EU har stor fordel af nye medlemsstater og har behov for dem. Slutteligt vil jeg gerne på formandskabets vegne takke Parlamentet for dets engagerede deltagelse i debatten om kommende udvidelser. De to betænkninger, der er blevet fremlagt for os i dag, er et værdifuld bidrag til denne debat. Formandskabet vil naturligvis tage betænkningerne om udvidelsesstrategi og integrationskapacitet, der diskuteres i dag, i betragtning, og det samme gælder de synspunkter, Parlamentet i almindelighed giver udtryk for. Vi går ud fra, at Parlamentet vil støtte vores fælles mission. Det Europæiske Råd vil afholde sin overordnede forhandling om udvidelse i henhold til den udvidelsesstrategi, Kommissionen udsendte den 8. november. Strategien omfatter tillige en særlig betænkning om EU's kapacitet til at integrere nye medlemmer. Det er formandskabets mål, at der under drøftelserne i Det Europæiske Råd lægges vægt på den fælles holdning til udvidelsesprocessens fremtid. I mandags behandlede Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) Det Europæiske Råds konklusioner vedr. udvidelse. Rådet havde en konstruktiv og grundig debat om emnet. Udvidelse er en del af Europas integrationsproces. Da det finske formandskab præsenterede sit arbejdsprogram for Udenrigsudvalget i juli, påpegede vi, at udvidelserne uden tvivl har fremmet vækst og velstand i Europa. De har været til fordel for såvel EU og dets medlemsstater som Europa som sådan. Udsigten til medlemskab har tilskyndet kandidatlandene til at gennemføre de nødvendige reformer. Udvidelse har været medvirkende til, at EU er blevet en mere magtfuld aktør i international politik. Udvidelsen af det internationale marked har gjort det muligt for EU's økonomi at reagere mere effektivt på de udfordringer, der følger af global konkurrence. Den historiske femte udvidelsesrunde vil være gennemført, når Bulgarien og Rumænien, hvis påtænkte kandidater til Kommissærer blev godkendt her i går, bliver optaget i EU den 1. januar. Denne runde har allerede vist sig at være en succes. Takket være udvidelsen strækker et område med fred, stabilitet, demokrati, retsstatsprincippet og fremgang sig nu ud over næsten hele Europa. Nu skal vi sørge for, at succeshistorien fortsætter. EU er nødt til at fortsætte udvidelsen som en åben og objektiv proces uden nye restriktioner eller betingelser. Af denne grund skal spørgsmålet om, hvordan udvidelsen kan gøre fremskridt i praksis, have mere opmærksomhed. Det er kun naturligt at prøve at forbedre kvaliteten af udvidelsesprocessen og at forberede EU bedre på det. Som vi ved, og som tydeligt fremgår af ordførernes taler, er kapaciteten for integration, dvs. EU's evne til at optage nye medlemmer, ikke et kriterium for medlemskab. Og det skal det heller aldrig blive. Ikke desto mindre er integrationskapacitet en vigtig faktor at tage hensyn til for at garantere, at udvidelsen bliver en succes. Bevarelse af integrationskapacitet er i såvel EU's som kandidatlandenes interesser. Men hvis vi indførte betingelser for udvidelse inden for EU, som et kandidatland ikke kunne gøre noget for at gennemføre, ville der være fare for, at det ville skade villigheden til reformer hos lande, der er interesseret i medlemskab af EU. For at bevare EU's integrationskapacitet er det nødvendigt, at tiltrædelseslande er indstillede på at acceptere og gennemføre de forpligtelser, der følger af at være medlem af EU. Det har også afgørende betydning, at EU kan fungere effektivt og kan udvikle sig. Det er vigtigt for EU at kunne optage nye medlemmer, når de er klar, baseret på fremskridtet i forhandlingerne. Begge disse overvejelser er også vigtige for at kunne få offentlighedens støtte til udvidelsesprocessen. EU's integrationskapacitet bør bedømmes under udvidelsesprocessen. Vi er nødt til at sikre, at EU kan fungere politisk, økonomisk og institutionelt, efterhånden som det udvides. Kommende udvidelsers indvirkning på EU's institutioner, politikker og budget skal nøje vurderes. Det er vigtigt, at EU lever op til de tilsagn, vi har givet Kroatien, Tyrkiet og landene på det vestlige Balkan i forbindelse med forhandlingerne om medlemskab. Hvad angår Tyrkiet, vil jeg gerne sige, at formandskabet har gjort alt, hvad det kan, for at gøre det muligt for forhandlingsprocessen at fortsætte. Vi hilser den løsning, Rådet nåede frem til i mandags, med tilfredshed. Den vil give os et grundlag, vi kan fortsætte ud fra."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Europäische Rat im Juni hat beschlossen, dass die Debatte über die Erweiterung und über die künftige Erweiterungsstrategie der Union während der finnischen Ratspräsidentschaft fortgesetzt und ausgeweitet werden sollte. Auf der diese Woche stattfindenden Tagung des Europäischen Rates werden sämtliche Aspekte künftiger Erweiterungen erörtert, darunter die Kapazität der Union zur Aufnahme neuer Mitglieder und Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Qualität des Erweiterungsprozesses auf der Grundlage der bisher gewonnenen Erfahrungen. Bewerberländer und potenzielle Bewerberländer stehen in der Verantwortung, die in diesen Ländern notwendigen Reformen durchzuführen. Dabei sind Fortschritte im Beitrittsprozess von den in dieser Hinsicht erzielten Fortschritten abhängig. Hier können wir nur vorankommen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. In letzter Zeit ist ein hohes Maß an Erweiterungsmüdigkeit zu verspüren. Hier kann die Bereitstellung rechtzeitiger und konkreter Informationen viel dazu beitragen, bestehende Zweifel zu zerstreuen, denn der Union kommen neue Mitgliedstaaten zugute und sie braucht die neuen Staaten. Abschließend, Herr Präsident, möchte ich dem Europäischen Parlament im Namen des Ratsvorsitzes für seine tatkräftige Beteiligung an der Debatte um die künftige Erweiterung danken. Die beiden Berichte, die heute vor uns liegen, stellen einen wertvollen Beitrag zu dieser Debatte dar. Selbstverständlich wird der Vorsitz die heute zur Aussprache stehenden Berichte über die Erweiterungsstrategie und die Integrationsfähigkeit sowie die vom Europäischen Parlament im Allgemeinen geäußerten Ansichten gebührend berücksichtigen. Wir vertrauen darauf, dass das Parlament unsere gemeinsame Mission unterstützt. Der Europäische Rat wird seine allgemeine Aussprache über die Erweiterung unter Bezugnahme auf die von der Kommission am 8. November herausgegebene Erweiterungsstrategie führen. Die Strategie enthält auch einen Sonderbericht über die Fähigkeit der Union zur Aufnahme neuer Mitglieder. Der Vorsitz möchte erreichen, dass der Europäische Rat in seinen Diskussionen der gemeinsamen Auffassung zur Zukunft des Erweiterungsprozesses entsprechendes Gewicht verleiht. Am Montag erörterte der Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zur Erweiterung. Dabei führte der Rat eine konstruktive und eingehende Aussprache zu dieser Frage. Die Erweiterung ist Bestandteil des europäischen Integrationsprozesses. Als der finnische Ratsvorsitz im Juli dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten sein Arbeitsprogramm vorstellte, haben wir darauf hingewiesen, dass die Erweiterung unbestreitbar Wachstum und Wohlstand in Europa gefördert und sowohl der Union und ihren Mitgliedstaaten als auch Europa insgesamt etwas gebracht hat. Die Aussicht auf eine Mitgliedschaft hat die Bewerberländer zur Durchführung notwendiger Reformen veranlasst. Die Erweiterung hat dazu beigetragen, dass die Union zu einem einflussreicheren Akteur in der internationalen Politik geworden ist. Durch die Ausdehnung des Binnenmarktes kann die EU-Wirtschaft wirksamer auf die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs reagieren. Die historische fünfte Erweiterungsrunde ist abgeschlossen, wenn Bulgarien und Rumänien, deren Kandidaten für die Kommission gestern bestätigt wurden, am 1. Januar der Europäischen Union beitreten. Diese Runde hat sich bereits als erfolgreich erwiesen. Dank der Erweiterung erstreckt sich ein Raum des Friedens, der Stabilität, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Wohlstands auf nahezu ganz Europa. Jetzt gilt es für uns, dafür zu sorgen, dass sich diese Erfolgsgeschichte fortsetzt. Die Union muss ihre Erweiterung als offenen und objektiven Prozess weiterführen, und zwar ohne neue Beschränkungen und Bedingungen. Wie die Erweiterung in der Praxis weiter vorankommen kann, bedarf daher größerer Aufmerksamkeit. So ist es nur natürlich, wenn man versucht, die Qualität des Erweiterungsprozesses zu verbessern und die Union besser darauf vorzubereiten. Wie wir wissen und wie aus den Beiträgen der Berichterstatter hervorgeht, ist die Integrationsfähigkeit der Union, also ihre Fähigkeit, neue Mitglieder aufzunehmen, kein Kriterium für den Beitritt und sollte auch niemals ein Kriterium werden. Dennoch ist die Integrationsfähigkeit ein wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, um den Erfolg der Erweiterung zu sichern. Die Erhaltung der Integrationsfähigkeit liegt im Interesse sowohl der Union als auch der Bewerberländer. Wenn wir jedoch Bedingungen stellen, bei denen ein Bewerberland von allein gar nichts zu ihrer Erfüllung tun kann, bestünde die Gefahr, dass damit die Reformbereitschaft der Beitrittsinteressenten beeinträchtigt wird. Zur Aufrechterhaltung der Integrationsfähigkeit der Union ist es notwendig, dass die Beitrittsländer bereit sind, die mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union einhergehenden Verpflichtungen umzusetzen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Union effektiv funktionieren und sich entwickeln kann. Es kommt darauf an, dass die Union neue Mitglieder aufnehmen kann, wenn sie auf der Basis der in Verhandlungen erzielten Fortschritte dazu bereit sind. Beide Überlegungen sind auch wichtig, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für den Erweiterungsprozess zu gewinnen. Während des Erweiterungsprozesses sollte die Integrationsfähigkeit der Union untersucht werden. Wir müssen sicherstellen, dass die Union bei einer Erweiterung in politischer, finanzieller und institutioneller Hinsicht arbeitsfähig bleibt. Die Auswirkung künftiger Erweiterungen auf die Institutionen, Politiken und Haushaltserfordernisse der EU ist sorgfältig zu analysieren. Wichtig ist, dass die Union die Zusagen einhält, die wir gegenüber Kroatien, der Türkei und den Westbalkanländern in den Verhandlungen über eine Mitgliedschaft abgegeben haben. Was die Türkei anbelangt, möchte ich hier erklären, dass der Vorsitz alles in seiner Macht Stehende getan hat, um eine Fortsetzung des Verhandlungsprozesses zu ermöglichen. Wir freuen uns über die Lösung, die am Montag vom Rat erzielt wurde. Sie verschafft uns eine Basis, von der aus wir weiter vorgehen können."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου αποφασίστηκε ότι η συζήτηση για τη διεύρυνση και τη μελλοντική στρατηγική διεύρυνσης της Ένωσης πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί κατά τη διάρκεια της φινλαδικής Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αυτήν την εβδομάδα θα συζητήσει όλες τις πτυχές των μελλοντικών διευρύνσεων, περιλαμβανομένων της ικανότητας της Ένωσης να εντάσσει νέα μέλη και των μεθόδων περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας διεύρυνσης με βάσει τις έως τώρα εμπειρίες. Οι υποψήφιες χώρες και οι δυνητικά υποψήφιες χώρες έχουν καθήκον να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες στις εν λόγω χώρες. Η πρόοδος στη διαδικασία ένταξης εξαρτάται από την πρόοδο που συντελείται σε αυτόν τον τομέα. Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Πρόσφατα δημιουργήθηκε η έντονη αίσθηση ότι υπάρχει κόπωση ως προς τη διαδικασία της διεύρυνσης. Η παροχή έγκαιρων και αντικειμενικών πληροφοριών μπορεί επίσης να συμβάλει σημαντικά στην άρση των αμφιβολιών που κυριαρχούν. Η αλήθεια είναι ότι η Ένωση ωφελείται από τα νέα κράτη μέλη και τα χρειάζεται. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Προεδρίας, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δυναμική συμμετοχή του στον διάλογο σχετικά με το μέλλον της διεύρυνσης. Οι δύο σημερινές εκθέσεις αποτελούν σημαντική συμβολή σε αυτόν τον διάλογο. Ασφαλώς, η Προεδρία θα λάβει δεόντως υπόψη τις εκθέσεις σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και την ικανότητα ένταξης οι οποίες συζητούνται σήμερα, καθώς και τις απόψεις που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γένει. Ευελπιστούμε δε ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει τον κοινό μας στόχο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει τη γενική του συζήτηση για τη διεύρυνση με βάση τη στρατηγική διεύρυνσης που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης μια ειδική έκθεση σχετικά με την ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα μέλη. Σκοπός της Προεδρίας είναι, στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να δοθεί έμφαση στις κοινές θέσεις σχετικά με το μέλλον της διαδικασίας διεύρυνσης. Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων εξέτασε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση. Το Συμβούλιο διεξήγαγε εποικοδομητικό και διεξοδικό διάλογο επί του θέματος. Η διεύρυνση είναι μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Όταν η φινλανδική Προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τον περασμένο Ιούλιο, επισημάναμε ότι η διεύρυνση έχει αναντίρρητα συμβάλει στην προαγωγή της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Έχει ωφελήσει τόσο την Ένωση, με τα κράτη μέλη της, όσο και την Ευρώπη συνολικά. Η προοπτική της ένταξής τους έχει ωθήσει τις υποψήφιες χώρες να υλοποιήσουν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η διεύρυνση έχει συμβάλει στο γεγονός ότι η Ένωση έχει καταστεί πιο ισχυρός παράγοντας της διεθνούς πολιτικής. Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς επιτρέπει στην οικονομία της ΕΕ να ανταποκριθεί πολύ πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ο ιστορικός πέμπτος γύρος διεύρυνσης θα ολοκληρωθεί όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι υποψήφιοι Επίτροποι των οποίων έλαβαν εχθές την έγκριση του Κοινοβουλίου, προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου. Αυτός ο γύρος έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένος. Χάρη στη διεύρυνση, επεκτείνεται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη ένας χώρος ειρήνης, σταθερότητας, δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ευημερίας. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επιτυχία θα συνεχιστεί. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει τη διεύρυνσή της ως μια ανοικτή και αντικειμενική διαδικασία, χωρίς επιβολή νέων περιορισμών ή προϋποθέσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ληφθεί μεγαλύτερη μέριμνα για το πώς μπορεί να προωθηθεί η διεύρυνση στην πράξη. Είναι απολύτως φυσικό να προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της διαδικασίας διεύρυνσης και να προετοιμάσουμε καλύτερα την Ένωση. Όπως γνωρίζουμε, και όπως καταδεικνύουν οι ομιλίες των εισηγητών, η ικανότητα ένταξης, ή η ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα μέλη, δεν αποτελεί κριτήριο προσχώρησης· ούτε πρέπει ποτέ να θεωρηθεί τέτοιο κριτήριο. Η ικανότητα ένταξης είναι, παρόλα αυτά, ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της διεύρυνσης. Η διατήρηση της ικανότητας ένταξης είναι προς το συμφέρον τόσο της Ένωσης όσο και των υποψηφίων χωρών. Εάν, ωστόσο, επιβάλουμε προϋποθέσεις ένταξης στην Ένωση τις οποίες μια υποψήφια χώρα δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να εκπληρώσει, θα κινδυνεύαμε να πλήξουμε την προθυμία χωρών οι οποίες ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου να διατηρήσουμε την ικανότητα ένταξης της Ένωσης είναι αναγκαίο οι προσχωρούσες χώρες να είναι διατεθειμένες να δεχτούν και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης επιβεβλημένο να μπορεί η Ένωση να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να αναπτυχθεί. Είναι σημαντικό να έχει η Ένωση τη δυνατότητα να δεχτεί νέα μέλη όταν αυτά είναι έτοιμα με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις. Οι δύο αυτές πτυχές είναι επίσης σημαντικές προκειμένου να κερδίσουμε τη στήριξη της κοινής γνώμης για τη διαδικασία διεύρυνσης. Η ικανότητα ένταξης της Ένωσης πρέπει να εξετάζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά καθώς διευρύνεται. Ο αντίκτυπος μελλοντικών διευρύνσεων στα θεσμικά όργανα, τις πολιτικές και τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ένωσης πρέπει να αξιολογείται με προσοχή. Είναι σημαντικό να τηρήσει η Ένωση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της Κροατίας, της Τουρκίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την Τουρκία, θέλω να δηλώσω εδώ ότι η Προεδρία έπραξε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη λύση στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο τη Δευτέρα. Θα μας προσφέρει την αναγκαία βάση για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, the June European Council decided that the debate on enlargement and on the Union’s future enlargement strategy should continue and broaden during the Finnish presidential term. The European Council that will meet this week will discuss all aspects of future enlargements, including the Union’s capacity to accept new members and ways to improve further the quality of the enlargement process on the basis of the experience gained thus far. Candidate countries and potential candidate countries have a responsibility to carry out the reforms which are needed in those countries. Progress in the membership process depends on the progress made in this respect. Headway can only be made in the process if the conditions are met. Recently there has been a strong sense of enlargement fatigue in the air. Providing timely and factual information can also do much to dispel prevailing doubts. The truth is, the Union derives benefit from new Member States and needs them. Finally, Mr President, on behalf of the Presidency, I would like to thank the European Parliament for its robust participation in the debate on future enlargement. The two reports before us today are a valuable contribution to this debate. The Presidency will of course take due account of the reports on enlargement strategy and integration capacity being discussed today, as well as the views expressed by the European Parliament in general. We trust that Parliament will support our common mission. The European Council will have its general enlargement debate with reference to the enlargement strategy released by the Commission on 8 November. The strategy also incorporates a special report on the Union’s capacity to integrate new members. The aim of the Presidency is for the European Council discussions to give weight to the common view of the future of the enlargement process. On Monday the General Affairs and External Relations Council considered the European Council’s conclusions on enlargement. The Council engaged in a constructive and thorough debate on the matter. Enlargement is part of Europe’s integration process. When the Finnish Presidency presented its work programme to the Committee on Foreign Affairs last July, we pointed out that enlargement has undeniably promoted growth and affluence in Europe. It has benefited both the Union, together with its Member States, and Europe as a whole. The prospect of membership has prompted the candidate countries to carry out necessary reforms. Enlargement has contributed to the fact that the Union has become a more powerful player in international politics. Expansion of the internal market has made it possible for the EU economy to respond more effectively to the challenges of global competition. The historic fifth round of enlargement will be completed when Bulgaria and Romania, whose intended commissioner candidates were approved here yesterday, join the European Union on 1 January. This round has already proven to be a success. Thanks to enlargement, an area of peace, stability, democracy, the rule of law and prosperity is extending to almost everywhere in Europe. We must now ensure that this success story continues. The Union needs to continue its enlargement as an open and objective process, with no new restrictions or conditions imposed. To this end, closer attention needs to be paid to how enlargement can make headway in practice. It is only natural to try and improve the quality of the process of enlargement, and to make the Union better prepared for it. As we know, and as is evident from the rapporteurs’ speeches, capacity for integration, or the Union’s ability to accept new members, is not a criterion of membership. Nor should it ever become one. Integration capacity is nevertheless an important factor to take into account in order to guarantee the success of enlargement. Preserving capacity for integration is in the interests of both the Union and candidate countries. If, however, we were to impose conditions on enlargement within the Union which a candidate country could do nothing about implementing, there would be a danger that we would be harming the willingness of countries interested in membership of the Union to undertake reforms. To preserve the Union’s capacity for integration it is necessary that acceding countries are prepared to accept and implement the obligations that come with membership of the European Union. It is also essential that the Union can function effectively and can develop. It is important for the Union to be able to accept new members when they are ready on the basis of the progress made in negotiations. Both of these considerations are also important in order to obtain the support of the general public for the enlargement process. The Union’s integration capacity should be examined during the enlargement process. We have to ensure that the Union is able to function politically, economically and institutionally as it enlarges. The impact of future enlargements on the Union’s institutions, policies and budget needs to be carefully assessed. It is important that the Union keeps to the commitments which we gave to Croatia, Turkey and the Western Balkan countries in negotiations on membership. With regard to Turkey, I would like to say here that the Presidency has done all it can to enable the negotiations process to continue. We are pleased with the solution arrived at by the Council on Monday. It will provide us with a basis on which to continue."@en4
". Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de junio decidió que el debate sobre la estrategia de ampliación y sobre la estrategia para la futura ampliación de la Unión debía continuar y ampliarse durante la Presidencia finlandesa. El Consejo Europeo que se reunirá esta semana debatirá todos los aspectos de futuras ampliaciones, incluida la capacidad de la Unión para aceptar a nuevos miembros y maneras para seguir mejorando la calidad del proceso de ampliación sobre la base de la experiencia que hemos logrado hasta ahora. Los países candidatos y los candidatos potenciales tienen la responsabilidad de realizar las reformas necesarias en esos países. Los avances en el proceso de adhesión dependen de los avances realizados a este respecto. Solo podrá avanzarse en el proceso si se cumplen las condiciones. Recientemente flotaba en el aire una fuerte sensación de fatiga en relación con la ampliación. Ofrecer información oportuna y fáctica también puede hacer mucho para disipar las dudas existentes. La verdad es que la Unión se beneficia de los nuevos Estados miembros y los necesita. Por último, señor Presidente, en nombre de la Presidencia, quiero dar las gracias al Parlamento Europeo por su buena participación en el debate sobre la futura ampliación. Los dos informes que tenemos ante nosotros hoy son una valiosa contribución a este debate. La Presidencia tendrá en cuenta, por supuesto, los informes sobre la estrategia de ampliación y la capacidad de integración que se están debatiendo hoy, así como los puntos de vista expresados por el Parlamento Europeo en general. Confiamos en que el Parlamento apoye nuestra misión común. El Consejo Europeo celebrará su debate general sobre la ampliación en relación con la estrategia de ampliación hecha pública por la Comisión el 8 de noviembre. La estrategia también incorpora un informe especial sobre la capacidad de la Unión para integrar nuevos miembros. El objetivo de la Presidencia es que los debates del Consejo Europeo influyan en el punto de vista común sobre el futuro del proceso de ampliación. El lunes, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores consideró las conclusiones del Consejo Europeo sobre la ampliación. El Consejo entabló un debate constructivo y profundo sobre esta cuestión. La ampliación forma parte del proceso de integración de Europa. Cuando la Presidencia finlandesa presentó su programa de trabajo a la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado mes de julio, señalamos que no cabe duda de que la ampliación ha promovido el crecimiento y el bienestar en Europa. Ha beneficiado a la Unión, junto con sus Estados miembros y a Europa en su conjunto. La perspectiva de adhesión ha impulsado a los países candidatos a realizar las reformas necesarias. La ampliación ha contribuido a que la Unión se haya convertido en un actor más poderoso en la política internacional. La expansión del mercado interior ha hecho posible que la economía de la UE responda de forma más eficaz a los retos de la competencia global. La histórica quinta ronda de la ampliación se completará cuando Bulgaria y Rumanía, cuyos candidatos a ocupar el cargo de Comisario recibieron ayer la aprobación parlamentaria, se adhieran a la Unión Europea el 1 de enero. Esta ronda ya ha demostrado ser un éxito. Gracias a la ampliación, un espacio de paz, estabilidad, democracia, Estado de Derecho y prosperidad se está extendiendo en casi toda Europa. Ahora hemos de garantizar que este éxito continúe. La Unión tiene que continuar con su ampliación como un proceso abierto y objetivo, sin que se impongan nuevas restricciones ni condiciones. A tal efecto, es necesario prestar más atención a cómo puede avanzar la ampliación en la práctica. Es natural intentar mejorar la calidad del proceso de ampliación y hacer que la Unión esté mejor preparada para ello. Como sabemos, y como han puesto de manifiesto las intervenciones de los ponentes, la capacidad de integración o la capacidad de la Unión para aceptar nuevos miembros, no es un criterio para la adhesión. Y nunca debería serlo. No obstante, la capacidad de integración es un factor importante a tener en cuenta a fin de garantizar el éxito de la ampliación. Preservar la capacidad de integración redunda en interés de la Unión y de los países candidatos. Sin embargo, si impusiéramos condiciones a la ampliación dentro de la Unión que un país candidato no pudiera cumplir, existiría el riesgo de perjudicar la disposición de los países interesados en acceder a la Unión a emprender reformas. Para preservar la capacidad de integración de la Unión es necesario que los nuevos miembros estén preparados para aceptar y aplicar las obligaciones que conlleva la adhesión a la Unión Europea. Asimismo, es esencial que la Unión pueda funcionar y desarrollarse eficazmente. Es importante que la Unión pueda aceptar a nuevos miembros cuando estos estén preparados sobre la base de los progresos realizados en negociaciones. Ambas consideraciones son también importantes para obtener el apoyo de la opinión pública para el proceso de ampliación. La capacidad de integración de la Unión debería examinarse durante el proceso de ampliación. Hemos de asegurarnos de que la Unión es capaz de funcionar política, económica e institucionalmente cuando se amplíe. Es preciso evaluar cuidadosamente el impacto de futuras ampliaciones en las instituciones, las políticas y las necesidades presupuestarias de la Unión. Es importante que la Unión cumpla las promesas hechas a Croacia, Turquía y a los países de los Balcanes Occidentales en las negociaciones de adhesión. Con respecto a Turquía, quisiera decir que la Presidencia ha hecho todo lo que estaba en sus manos para permitir que el proceso de negociación siguiera adelante. Estamos satisfechos con la solución que alcanzó el Consejo el lunes. Esto nos ofrecerá una base sobre la cual continuar."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il a été décidé lors du Conseil européen de juin de poursuivre et d’approfondir au cours de la présidence finlandaise le débat sur l’élargissement et la stratégie que l’Union adoptera pour faire aboutir ce processus. Le Conseil européen qui se tiendra cette semaine examinera sous toutes leurs coutures les futurs élargissements, notamment la capacité de l’Union européenne à absorber de nouveaux États membres, et les moyens de revoir encore à la hausse la qualité du processus d’élargissement à la lumière de l’expérience acquise à ce jour. Il incombe aux pays candidats et pays candidats potentiels de mener les réformes qui s’imposent, dont les progrès conditionnent l’avancement du processus d’adhésion. Cet avancement dépend à son tour de la réunion de toutes les conditions requises. On a pu sentir récemment un ras-le-bol généralisé à l’égard de l’élargissement. À cet égard, informer les citoyens à temps et objectivement peut contribuer à dissiper les doutes qui se sont installés. En réalité, l’Union bénéficie de l’arrivée des nouveaux États membres et a besoin d’eux. Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à remercier le Parlement européen, au nom de la présidence finlandaise, pour sa participation active au débat sur la poursuite du processus d’élargissement. Les deux rapports que nous avons sous les yeux aujourd’hui représentent une contribution inestimable au débat. Bien entendu, la présidence tiendra dûment compte des documents sur la stratégie d’élargissement et la capacité d’intégration qui seront traités aujourd’hui, ainsi que des avis exprimés par le Parlement européen en général. Nous sommes convaincus que le Parlement nous épaulera dans la tâche qui nous incombe à tous. Le Conseil européen axera son débat global autour de l’élargissement sur la stratégie communiquée par la Commission le 8 novembre. Fait également partie de cette stratégie d’élargissement un rapport spécial sur la capacité de l’Union à intégrer de nouveaux membres. La présidence aspire à ce que les discussions du Conseil européen donnent du corps à la position commune relative à l’avenir du processus d’élargissement. Lundi dernier, le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» a examiné les conclusions du Conseil européen sur l’élargissement. Il s’est engagé à lancer un débat constructif et complet sur le sujet. L’élargissement est une composante du processus d’intégration européen. Lorsque la présidence finlandaise a présenté son programme de travail à la commission des affaires étrangères en juillet dernier, ses membres ont fait remarquer que l’élargissement avait incontestablement favorisé la croissance et le bien-être au sein de l’Union. Aussi bien l’Union, États membres compris, que l’Europe dans son ensemble en ont retiré des avantages. Les États candidats se sont empressés d’entreprendre les réformes nécessaires, dans l’espoir de rejoindre le club européen. Sans l’élargissement, l’Union n’aurait pas le poids qu’elle a aujourd’hui sur l’échiquier politique international. Grâce au développement du marché intérieur, l’économie de l’Union est plus apte à relever les défis de la concurrence internationale. Le cinquième élargissement historique de l’Union prendra fin lorsque la Bulgarie et la Roumanie, dont les candidats aux postes de commissaire ont passé le test hier, rejoindront l’Union européenne le 1er janvier. Ce cinquième cycle peut d’ores et déjà être qualifié de réussite. En effet, grâce à l’élargissement, notre espace de paix, de stabilité, de démocratie, d’État de droit et de prospérité englobe pratiquement tous les pays du continent européen. Il nous appartient de faire en sorte aujourd’hui que cette réussite ne s’arrête pas en si bon chemin. L’Union doit poursuivre son élargissement, qu’elle doit voir comme un processus ouvert et objectif, en ne posant ni nouvelles restrictions ni nouvelles conditions. À cette fin, il convient d’accorder une plus grande attention à la manière de façonner ce processus, de manière à ce qu’il avance réellement dans la pratique. Quoi de plus normal que d’essayer d’améliorer la qualité de l’élargissement et de mieux y préparer l’Union? Il est de notoriété publique - et on a également pu s’en rendre compte en entendant les discours des rapporteurs - que la capacité d’intégration ou encore la capacité de l’Union à accepter de nouveaux membres, n’est pas un critère d’adhésion, et ne devrait jamais le devenir. Néanmoins, la capacité d’intégration constitue un facteur important à prendre en considération, si l’on veut garantir la réussite de l’élargissement. La préservation de la capacité d’intégration de l’Union est dans l’intérêt aussi bien de l’Union que des pays candidats. Si, en revanche l’Union européenne devait imposer des conditions auxquelles un pays candidat se verrait dans l’impossibilité de satisfaire, nous risquerions de décourager les pays désireux d’adhérer à l’Union européenne d’entreprendre les réformes nécessaires pour y parvenir. On ne pourra pas parler de sauvegarde de la capacité d’intégration de l’Union, si les pays adhérents ne sont pas disposés à accepter et à mettre en œuvre les obligations qui vont de pair avec l’adhésion à l’Union européenne. De même, il est primordial que l’Union puisse fonctionner efficacement et grandir, en acceptant de nouveaux membres chaque fois que ceux-ci sont prêts, et en fonction de l’état d’avancement des négociations. Ces deux observations revêtent également un caractère essentiel, si nous voulons que les citoyens européens se rallient au processus d’élargissement. La capacité d’intégration de l’Union doit faire l’objet d’un examen au cours du processus d’élargissement. Nous devons veiller à garantir le bon fonctionnement de l’UE sur les plans politique, économique et institutionnel à mesure qu’elle s’ouvre à d’autres pays. De même, il convient d’évaluer avec précision les conséquences des prochains élargissements sur les institutions, les politiques et le budget de l’Union. Il est crucial que l’Union tienne les engagements pris à l’égard de la Croatie, de la Turquie et des pays des Balkans occidentaux dans le cadre des négociations d’adhésion. En ce qui concerne la Turquie, je tiens à préciser que la présidence a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le gel des pourparlers. Nous sommes très satisfaits de la solution proposée lors du Conseil de lundi dernier, qui nous servira de base pour la poursuite de nos travaux."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, il Consiglio europeo di giugno ha deciso di proseguire e ampliare la discussione sull’allargamento e sulla futura strategia di allargamento dell’Unione durante la Presidenza finlandese. Il Consiglio europeo che si riunirà questa settimana discuterà tutti gli aspetti dei futuri allargamenti, compresa la capacità dell’Unione di accogliere nuovi Stati membri e il modo in cui migliorare la qualità del processo di allargamento sulla base dell’esperienza maturata finora. I paesi candidati e i candidati potenziali hanno la responsabilità di introdurre le necessarie riforme interne. I progressi nel processo di adesione dipendono dai progressi compiuti in questo ambito. Il processo può avanzare soltanto se le condizioni sono soddisfatte. Di recente si è diffuso un grande senso di stanchezza nei riguardi dell’allargamento. La diffusione di informazioni puntuali e concrete può fare molto per dissipare i dubbi diffusi. La verità è che l’Unione trae giovamento dall’ingresso di nuovi Stati membri e ha bisogno di loro. Infine, signor Presidente, a nome della Presidenza vorrei ringraziare il Parlamento europeo per la sua viva partecipazione alla discussione sul futuro allargamento. Le due relazioni in esame oggi sono un prezioso contributo al dibattito in corso. La Presidenza terrà sicuramente conto delle relazioni sulla strategia di allargamento e sulla capacità di integrazione discusse oggi e dei pareri espressi dal Parlamento europeo in generale. Siamo certi che il Parlamento sosterrà la nostra missione comune. Il Consiglio europeo svolgerà la sua discussione generale sull’allargamento facendo riferimento alla strategia di allargamento adottata dalla Commissione l’8 novembre. La strategia comprende anche una relazione speciale sulla capacità dell’Unione europea di accogliere nuovi Stati membri. L’obiettivo della Presidenza è far sì che le discussioni del Consiglio europeo diano peso alla visione comune del futuro del processo di allargamento. Lunedì, il Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” ha esaminato le conclusioni del Consiglio europeo sull’allargamento. Il Consiglio ha avviato un dibattito costruttivo e approfondito in materia. L’allargamento fa parte del processo di integrazione dell’Europa. Quando la Presidenza finlandese ha presentato il suo programma di lavoro alla commissione per gli affari esteri lo scorso luglio, abbiamo rilevato che l’allargamento ha innegabilmente promosso la crescita e la prosperità in Europa. Ha giovato sia all’Unione, assieme ai suoi Stati membri, sia all’Europa nel suo insieme. La prospettiva dell’adesione ha stimolato i paesi candidati a introdurre le riforme necessarie. L’allargamento ha contribuito ad accrescere l’influenza dell’Unione sulla scena politica internazionale. L’espansione del mercato interno ha permesso all’economia dell’Unione di rispondere in modo più efficace alle sfide della concorrenza globale. La storica quinta ondata di allargamento sarà completata il 1° gennaio, quando la Bulgaria e la Romania, i cui candidati Commissari sono stati approvati ieri in questa sede, aderiranno all’Unione europea. Questo allargamento si è già rivelato un successo. Grazie all’allargamento, lo spazio di pace, stabilità, democrazia, Stato di diritto e prosperità si sta estendendo a quasi tutta l’Europa. Dobbiamo ora garantire che questa serie di successi continui. L’Unione deve proseguire l’allargamento, come processo aperto e obiettivo, senza imporre nuove restrizioni o condizioni. A tal fine, occorre prestare maggiore attenzione al modo in cui l’allargamento possa procedere nella pratica. E’ del tutto naturale cercare di migliorare la qualità del processo di allargamento e preparare meglio l’Unione ad affrontarlo. Come sappiamo, e come emerge chiaramente dagli interventi dei relatori, la capacità di integrazione, o la capacità dell’Unione di accogliere nuovi Stati membri, non è un criterio di adesione né dovrà mai diventarlo. La capacità di integrazione è nondimeno un fattore importante di cui tenere conto per garantire il successo dell’allargamento. Preservare la capacità di integrazione è nell’interesse sia dell’Unione sia dei paesi candidati. Se, tuttavia, all’interno dell’Unione dovessimo imporre condizioni sull’allargamento che un paese candidato non potesse in alcun modo soddisfare, rischieremmo di incrinare la volontà dei paesi interessati ad aderire all’Unione di introdurre riforme. Per preservare la capacità di integrazione dell’Unione, è necessario che i paesi in via di adesione siano disposti ad accettare e rispettare gli obblighi derivanti dall’adesione all’Unione europea. E’ altresì essenziale che l’Unione sia in grado di funzionare in modo efficace e di svilupparsi. E’ importante che l’Unione possa accogliere nuovi membri quando essi sono pronti, sulla base dei progressi compiuti nei negoziati. Entrambe le considerazioni sono importanti anche per ottenere il sostegno dell’opinione pubblica al processo di allargamento. La capacità di integrazione dell’Unione deve essere esaminata durante il processo di allargamento. Dobbiamo assicurare che l’Unione sia in grado di funzionare politicamente, finanziariamente e istituzionalmente in seguito a ogni allargamento. L’impatto dei futuri allargamenti sulle Istituzioni, sulle politiche e sul bilancio dell’Unione deve essere valutato con cura. E’ importante che l’Unione tenga fede agli impegni assunti con la Croazia, la Turchia e i paesi dei Balcani occidentali nei negoziati relativi all’adesione. Per quanto riguarda la Turchia, la Presidenza ha fatto tutto il possibile per permettere il proseguimento dei negoziati. Siamo lieti della soluzione cui è giunto il Consiglio lunedì. Ci fornirà una base su cui proseguire."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Europese Raad van juni heeft besloten dat het debat over de uitbreiding en de toekomstige uitbreidingsstrategie van de Europese Unie tijdens het Finse voorzitterschap moet worden voortgezet en uitgebreid. De Europese Raad die deze week bijeenkomt, zal alle aspecten van de komende uitbreidingen bespreken, met inbegrip van het vermogen van de Europese Unie om nieuwe lidstaten op te nemen en de manieren om de kwaliteit van het uitbreidingsproces verder te verbeteren op basis van de tot nu toe opgedane ervaringen. Kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen hebben de verantwoordelijkheid om de hervormingen door te voeren die in deze landen noodzakelijk zijn. Vooruitgang in het lidmaatschapsproces hangt af van de vorderingen die in dit opzicht worden gemaakt. Er kan alleen vooruitgang in het proces worden geboekt als aan de voorwaarden wordt voldaan. De afgelopen tijd hangt er een sfeer van ernstige uitbreidingsmoeheid. Het verstrekken van actuele en op feiten gebaseerde informatie kan helpen om de heersende twijfels weg te nemen. De waarheid is dat de Europese Unie van nieuwe lidstaten profiteert en deze nodig heeft. Tot slot, mijnheer de voorzitter, wil ik namens het voorzitterschap het Europees Parlement bedanken voor zijn actieve deelname aan het debat over de toekomstige uitbreiding. De twee onderhavige verslagen leveren een waardevolle bijdrage aan dit debat. Het voorzitterschap houdt natuurlijk op adequate wijze rekening met de verslagen over de uitbreidingsstrategie en het integratievermogen die vandaag worden behandeld en ook met de standpunten van het Europees Parlement in het algemeen. Wij vertrouwen erop dat het Parlement onze gemeenschappelijke missie steunt. De Europese Raad voert zijn algemene debat over de uitbreiding op basis van de uitbreidingsstrategie die op 8 november door de Commissie is gepubliceerd. Deze strategie omvat ook een speciaal verslag over het vermogen van de Europese Unie om nieuwe lidstaten te integreren. Het doel van het voorzitterschap is om in de debatten van de Europese Raad tot een gemeenschappelijk standpunt te komen over de toekomst van het uitbreidingsproces. De Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen behandelde maandag de conclusies van de Europese Raad inzake de uitbreiding. De Raad voerde hierover een constructief en grondig debat. Uitbreiding maakt deel uit van het integratieproces in Europa. Toen het Finse voorzitterschap afgelopen juli zijn werkprogramma presenteerde aan de Commissie buitenlandse zaken, benadrukten wij dat uitbreiding de groei en welvaart in Europa ontegenzeggelijk heeft gestimuleerd. Uitbreiding is goed geweest voor de Europese Unie, voor haar lidstaten en voor Europa als geheel. Het vooruitzicht op lidmaatschap heeft de kandidaat-landen ertoe aangespoord de noodzakelijke hervormingen door te voeren. De uitbreiding heeft ertoe bijgedragen dat de Europese Unie een sterkere speler in de internationale politiek is geworden. De uitbreiding van de interne markt heeft het voor de economie van de Europese Unie mogelijk gemaakt om de uitdagingen van de mondiale concurrentie beter te beantwoorden. De historische vijfde ronde van de uitbreiding wordt afgerond wanneer Bulgarije en Roemenië, waarvan de kandidaat-commissarissen hier gisteren werden goedgekeurd, op 1 januari tot de Europese Unie toetreden. Deze uitbreidingsronde is al een succes gebleken. Dankzij de uitbreiding strekt de ruimte van vrede, stabiliteit, democratie, rechtsstaat en welvaart zich uit tot bijna overal in Europa. Wij moeten er nu voor zorgen dat dit succes wordt voortgezet. De Europese Unie moet haar uitbreiding als een open en objectief proces voortzetten, zonder nieuwe beperkingen of voorwaarden op te leggen. Om dit te garanderen moet er meer aandacht komen voor de wijze waarop de uitbreiding in de praktijk kan worden bevorderd. Het is niet meer dan logisch om de kwaliteit van het uitbreidingsproces te willen verbeteren en de Europese Unie beter op de uitbreiding voor te bereiden. Zoals wij weten en zoals ook uit de toespraken van de rapporteurs is gebleken, is het integratievermogen, ofwel het vermogen van de Europese Unie om nieuwe lidstaten op te nemen, geen lidmaatschapscriterium. Dat moet het ook nooit worden. Het integratievermogen is echter een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden om een succesvolle uitbreiding te waarborgen. Het in stand houden van het integratievermogen is in het belang van zowel de Europese Unie als de kandidaat-landen. Als wij echter binnen de Europese Unie criteria aan de uitbreiding stellen waar de kandidaat-lidstaten geen invloed op uit kunnen oefenen, dan bestaat het gevaar dat wij de hervormingsbereidheid schaden van de landen die lid willen worden van de Europese Unie. Om het integratievermogen van de Europese Unie in stand te houden, is het noodzakelijk dat de landen die toetreden, bereid zijn de plichten die het lidmaatschap van de Europese Unie met zich meebrengt, te accepteren en te implementeren. Het is ook van wezenlijk belang dat de Europese Unie efficiënt kan functioneren en zich kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat de Europese Unie in staat is nieuwe leden op te nemen, wanneer deze daar, op basis van de vooruitgang die in de onderhandelingen is geboekt, klaar voor zijn. Deze beide overwegingen zijn ook belangrijk om de steun van de bevolking te krijgen voor het uitbreidingsproces. Het integratievermogen van de Europese Unie moet in de loop van het uitbreidingsproces worden beoordeeld. Wij moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie bij de uitbreiding in staat is politiek, economisch en institutioneel te functioneren. De effecten van toekomstige uitbreidingen op de instellingen, het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten nauwkeurig worden beoordeeld. Het is belangrijk dat de Europese Unie vasthoudt aan de toezeggingen die wij Kroatië, Turkije en de landen in de Westelijke Balkan hebben gedaan in de lidmaatschapsonderhandelingen. Wat Turkije betreft wil ik in dit verband zeggen dat het voorzitterschap er alles aan heeft gedaan om voortzetting van het onderhandelingsproces mogelijk te maken. Wij zijn tevreden met de oplossing die de Raad maandag heeft gevonden. Zij biedt ons een basis om verder te gaan."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Conselho Europeu de Junho decidiu que o debate sobre o alargamento e a futura estratégia de alargamento da União deviam continuar e ganhar peso durante a Presidência finlandesa. O Conselho Europeu que esta semana se reunirá irá discutir todos os aspectos de futuros alargamentos, incluindo a capacidade da União para aceitar novos membros e formas de melhorar a qualidade do processo de alargamento com base na experiência até agora adquirida. Os países candidatos e potenciais candidatos têm a responsabilidade de concretizar as reformas necessárias. O progresso no processo de adesão depende do progresso dessas reformas. Todo o processo só avançará se estiverem cumpridas as condições. Verificou-se recentemente um forte sentimento de cansaço do alargamento. Fornecer informação factual e oportuna pode contribuir significativamente para dissipar dúvidas que ainda persistam. A verdade é que a União beneficia dos novos Estados-Membros e precisa deles. Para terminar, Senhor Presidente, em nome da Presidência, agradeço ao Parlamento Europeu a sua forte participação no debate sobre futuros alargamentos. Os dois documentos hoje sobre a mesa são um sólido contributo para o debate. A Presidência terá na devida consideração os relatórios sobre a estratégia de alargamento e a capacidade de integração hoje em discussão, assim como as opiniões expressas pelo Parlamento Europeu. Esperamos que o Parlamento apoie a nossa missão comum. Esse debate sobre o alargamento terá como ponto de referência a estratégia de alargamento publicada pela Comissão em 8 de Novembro. A estratégia inclui também um relatório especial sobre a capacidade da União para integrar novos membros. É intenção da Presidência que as discussões no Conselho Europeu reforcem a perspectiva comum sobre o futuro do processo de alargamento. Na segunda-feira o Conselho Assuntos Gerais e Relações Externas analisou as conclusões do Conselho Europeu sobre o alargamento e travou um debate construtivo e profundo sobre o assunto. O alargamento faz parte do processo de integração da Europa. Quando, em Julho passado, a Presidência finlandesa apresentou o seu programa de trabalho à Comissão dos Assuntos Externos afirmámos que o alargamento promoveu, indiscutivelmente, o crescimento e a riqueza da Europa. Foi benéfico tanto para a União e Estados-Membros como para a Europa no seu conjunto. A perspectiva da adesão estimulou os países candidatos a procederem às reformas necessárias. O alargamento contribuiu para reforçar o poder da União na política internacional. A expansão do mercado interno permitiu à economia da UE reagir mais eficazmente aos desafios da concorrência global. A histórica quinta ronda do alargamento estará concluída quando a Bulgária e a Roménia, cujos Comissários designados foram ontem aprovados neste Parlamento, se juntarem à União Europeia, no dia 1 de Janeiro. Essa ronda já se revelou um sucesso. Graças ao alargamento um espaço de paz, estabilidade, democracia, estado de direito e prosperidade estende-se a quase todos os cantos da Europa. Agora há que assegurar a continuação desta história de sucesso. A União tem de prosseguir o seu alargamento como um processo aberto e objectivo, sem novas restrições ou condições. Para tal há que prestar maior atenção à forma como, na prática, o alargamento pode avançar. É natural que tentemos melhorar a qualidade do processo de alargamento e preparar a União para o levar a cabo de forma mais eficaz. Como sabemos e é evidente a partir dos discursos dos relatores, a capacidade de integração ou o facto de a União estar ou não preparada para absorver novos membros não é critério para a adesão nem deve alguma vez vir a sê-lo. A capacidade de integração é, porém, um importante factor a ter em conta para garantir o sucesso do alargamento. Preservar a capacidade de integração é do interesse da União e, simultaneamente, dos países candidatos. Se, no entanto, viéssemos a impor, para o alargamento da União, condições que um país candidato não tivesse quaisquer poderes para fazer cumprir, correríamos o perigo de prejudicar a disposição para empreender reformas dos países interessados em aderir. Se queremos preservar a capacidade de integração da União convém que os países candidatos estejam dispostos a aceitar e concretizar as obrigações decorrentes do facto de serem membros da União Europeia. É essencial, do mesmo modo, que a União possa funcionar com eficácia e desenvolver-se. A União tem de poder aceitar novos membros quando estiverem prontos, tomando como base de aferição os progressos realizados durante as negociações. Os dois aspectos referidos são também significativos para conquistar o público em geral para o processo de alargamento. A capacidade de integração da União devia ser sujeita a análise durante o processo de alargamento. Temos de garantir que a União consegue funcionar a nível político, económico e institucional à medida que aumenta. Há que avaliar criteriosamente o impacto de futuros alargamentos sobre as instituições, políticas e os orçamentos da União. Convém que a União mantenha os compromissos que assumiu perante a Croácia, a Turquia e os países dos Balcãs nas negociações com vista à adesão. Relativamente à Turquia, gostaria de informar que a Presidência desenvolveu todos os esforços possíveis para permitir o prosseguimento das negociações. A solução a que chegou o Conselho, na segunda-feira, é satisfatória, visto fornecer-nos uma base sobre a qual continuar o nosso trabalho."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kesäkuun Eurooppa-neuvosto päätti, että keskustelua laajentumisesta ja unionin tulevasta laajentumisstrategiasta jatketaan ja syvennetään Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tällä viikolla kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän asti saatujen kokemuksien pohjalta. Ehdokasvaltioilla ja potentiaalisilla ehdokasvaltioilla on vastuu näissä valtioissa tarvittavien uudistusten toteuttamisesta. Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä. Prosessissa on mahdollista edetä vain ehdot täyttämällä. Arvoisa puhemies, viime aikoina ilmassa on ollut voimakasta laajentumisväsymystä. Välittämällä oikea-aikaista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa voidaan myös vallitsevia epäluuloja hälventää. Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana kiittää Euroopan parlamenttia sen aktiivisesta osallistumisesta jatkolaajentumisesta käytyyn keskusteluun. Tänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltio ottaa luonnollisesti asianmukaisella tavalla huomioon tänään käsiteltävät mietinnöt laajentumisstrategiasta ja integraatiokyvystä sekä yleisesti Euroopan parlamentin näkemykset. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti tukee yhteistä tehtäväämme. Eurooppa-neuvosto käy yleisen laajentumiskeskustelunsa komission 8. marraskuuta julkistaman laajentumisstrategian pohjalta. Strategiaan kuuluu myös erityskertomus unionin kyvystä integroida uusia jäseniä. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on, että Eurooppa-neuvoston keskusteluissa vahvistetaan yhteinen näkemys laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto käsitteli maanantaina Eurooppa-neuvoston laajentumispäätelmiä. Neuvosto kävi asiasta rakentavan ja perusteellisen keskustelun. Laajentuminen on osa Euroopan integraatioprosessia. Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa. Laajentuminen on hyödyttänyt niin unionia ja sen jäsenvaltioita kuin Eurooppaa kokonaisuudessaan. Jäsenyysnäkymä on kannustanut ehdokasvaltioita tekemään tarvittavia uudistuksia. Laajentumisen myötävaikutuksella unionista on tullut voimakkaampi toimija kansainvälisessä politiikassa. Sisämarkkinoiden laajentuminen on luonut EU:n taloudelle edellytyksiä vastata paremmin maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin. Historiallinen viides laajentumiskierros saadaan päätökseen, kun Bulgaria ja Romania – joiden tulevat komissaariehdokkaat täällä eilen hyväksyttiin – liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta. Tämä laajentumiskierros on jo osoittautunut menestykseksi. Laajentumisen ansiosta rauhan, vakauden, demokratian, oikeusvaltion ja vaurauden alue ulottuu jo lähes kaikkialle Euroopassa. Meidän tulee nyt varmistaa tämän menestyksen jatkuminen. Unionin tulee jatkaa laajentumista avoimena ja objektiivisena prosessina, jolle ei aseteta uusia rajoituksia tai ehtoja. Tämän turvaamiseksi on kiinnitettävä aiempaa tarkempaa huomiota siihen, miten laajentumista käytännössä edistetään. On luonnollista pyrkiä parantamaan laajentumisprosessin laatua ja kehittämään unionin valmistautumista laajentumiseen. Kuten tiedämme ja kuten esittelijöidenkin puheenvuoroista kävi ilmi, integraatiokyky tai unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä ei ole jäsenyyskriteeri. Integraatiokyvystä ei myöskään tule muodostaa sellaista. Integraatiokyky on kuitenkin tärkeä huomioon otettava seikka menestyksellisen laajentumisen takaamiseksi. Integraatiokyvyn ylläpitäminen on sekä unionin että ehdokasmaiden etujen mukaista. Kuitenkin, jos asettaisimme laajentumiselle unionin sisäisiä ehtoja, joiden toteutumiseen ehdokasvaltio itse ei voi vaikuttaa, olisi vaarana, että vahingoittaisimme unionin jäsenyydestä kiinnostuneiden maiden uudistushalukkuutta. Unionin integraatiokyvyn ylläpitämiseksi on tarpeen, että liittyvät maat ovat valmiita hyväksymään ja toteuttamaan Euroopan unionin jäsenyyden tuomat velvoitteet. Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään. On tärkeää, että unioni voi vastaanottaa uusia jäseniä, kun ne ovat neuvotteluissa saavuttamansa edistyksen perusteella siihen valmiita. Molemmat edellä mainitut näkökohdat ovat tärkeitä myös kansalaisten tuen saamiseksi laajentumisprosessille. Unionin integraatiokykyä on tarkasteltava laajentumisprosessin kuluessa. On varmistettava, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tulevien laajentumisten vaikutuksia unionin toimielimiin, politiikkaan ja budjettiin tulee arvioida tarkasti. On tärkeää, että unioni pitää kiinni sitoumuksista, jotka olemme antaneet jäsenyysneuvotteluja käyville Kroatialle ja Turkille samoin kuin Länsi-Balkanin maille. Turkin osalta haluaisin tässä yhteydessä todeta, että puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen neuvotteluprosessin jatkumisen. Olemme tyytyväisiä neuvoston maanantaina tekemään ratkaisuun. Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Vid Europeiska rådets möte i juni beslutade man att debatten om utvidgningen och unionens framtida utvidgningsstrategi skulle fortsätta och breddas under det finska ordförandeskapets mandatperiod. Europeiska rådet träffas den här veckan för att diskutera alla aspekter av den framtida utvidgningen, däribland unionens förmåga att ta emot nya medlemmar och hur man ytterligare kan förbättra kvaliteten på utvidgningsprocessen på grundval av de erfarenheter som hittills har gjorts. Kandidatländer och potentiella kandidatländer har ansvaret för att genomföra de reformer som behövs där. Framstegen på vägen mot medlemskap är beroende av de framsteg som görs i detta avseende. Processen kan bara gå vidare om villkoren uppfylls. På sista tiden har det legat en stark känsla av utvidgningströtthet i luften. Aktuell och saklig information kan också vara ett bra sätt att skingra de tvivel som finns. Sanningen är att unionen tjänar på och behöver de nya medlemsstaterna. Slutligen vill jag på ordförandeskapets vägnar tacka Europaparlamentet för dess kraftfulla medverkan i debatten om den framtida utvidgningen. De två betänkanden som vi har framför oss idag är ett värdefullt bidrag till denna debatt. Ordförandeskapet kommer naturligtvis att ta vederbörlig hänsyn till betänkandena om utvidgningsstrategin och integrationsförmågan som diskuteras idag men också till Europaparlamentets allmänna åsikter. Vi är säkra på att parlamentet kommer att stödja vår gemensamma sak. Europeiska rådet kommer att hålla sin allmänna debatt om utvidgningen med hänvisning till den strategi om utvidgningen som offentliggjordes av kommissionen den 8 november. Strategin omfattar också en särskild rapport om unionens förmåga att integrera nya medlemsstater. Målet för ordförandeskapet är att diskussionerna i Europeiska rådet ska ge eftertryck åt den allmänna uppfattningen om framtiden för utvidgningsprocessen. I måndags tog rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) upp Europeiska rådets slutsatser om utvidgningen. Rådet förde en konstruktiv och grundlig debatt i frågan. Utvidgningen är en del av Europas integrationsprocess. När det finska ordförandeskapet lade fram sitt arbetsprogram för utskottet för utrikesfrågor i juli påpekade vi att utvidgningen onekligen har gynnat tillväxten och välståndet i Europa. Den har gynnat både EU och dess medlemsstater och Europa som helhet. Utsikten till medlemskap har fått kandidatländerna att genomföra nödvändiga reformer. Utvidgningen har bidragit till att unionen har blivit en starkare aktör i den internationella politiken. Utvidgningen av den inre marknaden har gjort det möjligt för EU:s ekonomi att möta utmaningarna inom den globala konkurrensen mer effektivt. Den historiska femte utvidgningsrundan kommer att fullföljas när Bulgarien och Rumänien, vars blivande kommissionsledamöter igår godkändes här, ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari. Denna runda har redan visat sig vara en framgång. Tack vare utvidgningen sträcker sig ett område med fred, stabilitet, demokrati, rättsstatsprincipen och välstånd över nästan hela Europa. Vi måste nu se till att denna framgångssaga fortsätter. Unionen måste fortsätta med sin utvidgning som en öppen och objektiv process, utan att införa nya restriktioner eller villkor. Därför måste större uppmärksamhet ägnas åt hur utvidgningen kan gå vidare i praktiken. Det är helt naturligt att försöka förbättra kvaliteten på utvidgningsprocessen och att göra unionen bättre förberedd. Som vi vet och som tydligt framgår av föredragandenas anföranden är inte integrationskapaciteten, eller unionens förmåga att ta emot nya medlemmar, ett kriterium för medlemskap. Det bör det heller aldrig bli. Integrationsförmågan är ändå en viktig faktor för utvidgningens framgång. Att upprätthålla integrationsförmågan ligger både i unionens och i kandidatländernas intresse. Men om vi inom unionen skulle införa utvidgningsvillkor som ett kandidatland inte kan göra något åt för att genomföra, då är risken att vi skadar reformviljan hos länder som är intresserade av EU-medlemskap. För att upprätthålla unionens integrationsförmåga är det nödvändigt att de anslutande länderna är beredda att godta och genomföra de åtaganden som följer av EU-medlemskapet. Det är också viktigt att unionen kan fungera effektivt och utvecklas. Det är viktigt för unionen att kunna ta mot nya medlemmar när de är redo på grundval av de framsteg som har gjorts i förhandlingar. Båda dessa faktorer är också viktiga för att få allmänhetens stöd för utvidgningsprocessen. Unionens integrationsförmåga bör prövas under utvidgningsprocessen. Vi måste se till att unionen fungerar politiskt, ekonomiskt och institutionellt när den blir större. Följderna av framtida utvidgningar för unionens institutioner, politik och budget måste utvärderas noggrant. Det är viktigt att unionen står fast vid de utfästelser som vi gett Kroatien, Turkiet och länderna på västra Balkan i medlemskapsförhandlingarna. Med avseende på Turkiet vill jag säga att ordförandeskapet har gjort allt det kan för att förhandlingsprocessen ska kunna fortgå. Vi är nöjda med den lösning som uppnåddes i rådet i måndags. Den kommer att ge oss en grund som vi kan bygga vidare på."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Suosionosoituksia)"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"Paula Lehtomäki,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph