Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-12-Speech-2-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061212.42.2-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det er mig en ære at være her i Parlamentet og diskutere budgettet for 2007, i en situation, hvor modellen for en meget lang udarbejdelsesproces er i sigte. Jeg er lettet over, at budgetmyndighederne er nået til enighed om budgettet for 2007. Det er Rådets og Parlamentets opgave. Hr. formand, mine damer og herrer! Det er vigtigt, at Rådet og Kommissionen har fået færdiggjort denne pakke, som er blevet vedtaget i fællesskab inden for rammerne af budgetproceduren. Jeg vil gentage, at jeg er glad for, at det budget, der er godkendt for 2007, indeholder en passende margen inden for næsten alle udgiftsområder. Jeg vil gerne takke parlamentsmedlemmerne for deres samarbejde gennem de sidste seks måneder. Der har været mere åben dialog mellem budgetmyndighederne end før, og det gør det lettere for os at forlige vores divergerende meninger. En særlig tak vil jeg rette til formanden for budgetudvalget, hr. Lewandowski, og til ordførerne, hr. Elles og hr. Grech. Når det er sagt, mener jeg kun det er rimeligt, at jeg bedømmer pakken fra Rådets synspunkt. Væksten i budgettet for 2007 svarer meget godt til medlemslandenes mål og placerer ikke nogen voldsom stor byrde på skatteborgerne. Heldigvis nåede Rådet og Parlamentet til enighed om et realistisk tal for betalingsbevillingerne. En streng budgetdisciplin er derfor nu blevet gjort til nøgleprincip. Denne fremgangsmåde skal fortsat benyttes i årene fremover. Som helhed har det været en betydelig bedrift at få vedtaget en ændring af finansforordningen i en situation, hvor der er et stadig voksende pres for at få effektiviseret den finansielle administration. I forbindelse med finansforordningen kan jeg sige, at Rådet i morges indledte en skriftlig procedure. Således kan Rådets forordning godkendes på onsdag, dvs. den 13. december, når Parlamentet er kommet med sin udtalelse om den. I den forbindelse ville jeg gerne have hørt Kommissionens tilsagn til det brev, der i går blev sendt af generaldirektøren fra Generaldirektoratet for Budget om reglerne for gennemførelse af finansforordningen. På vegne af Rådet vil jeg gerne takke Parlamentet for at tillade, at begge budgetmyndigheder nu bestemmer i fællesskab ved pilotprojekter. Rådet vil optræde ansvarligt i de kommende år. På samme måde må man takke for overholdelsen af den nye interinstitutionelle aftale, specielt med hensyn til bevillingerne for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Budgetmyndighederne viser ansvarsfølelse og realisme ved ikke at udnytte fleksibilitetsinstrumentet i 2007. Det giver et solidt grundlag for budgetdisciplinen i de kommende år. Budgetter skal udarbejdes inden for de opstillede rammer. Budgettet for 2007 indeholder klare prioriteter. En styrkelse af konkurrenceevnen, oprettelse og kontrol med embeder relateret til udvidelsen og iværksættelse af nye generationsprogrammer er praktiske eksempler på dette. Denne budgetproces indeholder dog også nogle bekymrende fremtidsperspektiver. Vi har ikke opnået tilstrækkelige fremskridt inden for effektivisering af administrationen. Kommissionen og Rådet kan ikke komme uden om deres forpligtelse til at effektivisere Unionens administration. Hvis borgerne i medlemslandene går stærkt op i nedskæringer i antallet af stillinger, hvorfor vedtager man så ikke de samme foranstaltninger på unionsplan - uden at det går ud over nogen personligt? Det er et spørgsmål om troværdigheden af hele EU's arbejde set fra befolkningens side, og dvs. budgettet, som borgerne i medlemslandene har ansvaret for at finansiere."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist mir eine Ehre, hier im Parlament bei der Aussprache über den Haushalt 2007 dabei sein zu dürfen, in einer Situation, in der das Ende eines sehr langen Prozesses der Haushaltsaufstellung deutlich in Sichtweite ist. Ich bin erleichtert, dass die Haushaltsbehörden eine Einigung über den Haushalt für 2007 erzielt haben. Das ist auch die Aufgabe von Rat und Parlament. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist wichtig, dass der Rat und das Parlament das im Rahmen dieses Haushaltsverfahrens einvernehmlich angenommene Paket jetzt zum Abschluss bringen. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass ich sehr froh darüber bin, dass der angenommene Haushalt für 2007 ausreichende Spielräume in nahezu allen Rubriken enthält. Ich danke den Mitgliedern des Parlaments für die gute Zusammenarbeit in den letzten sechs Monaten. Es hat mehr offenen Dialog unter den Haushaltsbehörden gegeben als in der Vergangenheit, und das ermöglicht es uns, unsere unterschiedlichen Auffassungen leichter miteinander in Einklang zu bringen. Mein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Herrn Lewandowski, sowie den Berichterstattern, Herrn Elles und Herrn Grech. Dieses vorausgeschickt, denke ich, dass es nur angemessen ist, wenn ich das Paket aus Sicht des Rates bewerte. Die Aufstockung des Haushalts 2007 wird den Zielen der Mitgliedstaaten ziemlich gut gerecht, und sie bürdet auch den Steuerzahlern keine allzu großen Lasten auf. Glücklicherweise haben Rat und Parlament eine Einigung über einen realistischen Betrag für die Zahlungsmittel gefunden. Eine strenge Haushaltsdisziplin ist dafür jetzt als Schlüsselprinzip eingeführt worden, und dies sollte auch in den kommenden Jahren der Ansatz sein. Alles in allem stellt die Änderung der Haushaltsverordnung in einer Situation, in der der Druck in Richtung auf eine effizientere Mittelverwaltung ständig zunimmt, einen großen Erfolg dar. Im Zusammenhang mit der Haushaltsverordnung kann ich Ihnen mitteilen, dass der Rat heute Morgen ein schriftliches Verfahren eingeleitet hat. Damit kann diese Verordnung des Rates bereits am Mittwoch, also am 13. Dezember, nachdem das Parlament seine Stellungnahme dazu abgegeben hat, angenommen werden. In diesem Zusammenhang hätte ich gern noch von der Kommission das Bekenntnis zu dem gestrigen Schreiben des Generaldirektors der Generaldirektion Haushalt zu den Durchführungsbestimmungen für die Haushaltsverordnung gehört. Im Namen des Rates danke ich dem Parlament dafür, dass es beiden Haushaltsbehörden die Zustimmung gegeben hat, jetzt gemeinsam über die Pilotprojekte zu entscheiden. Der Rat wird auch in den kommenden Jahren verantwortungsbewusst handeln. Ebenso verdient auch die Einhaltung der Interinstitutionellen Vereinbarung, besonders im Hinblick auf die Mittel für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, unseren Beifall. Die Haushaltsbehörden zeigen Verantwortungsbewusstsein und Realitätssinn, indem sie im Jahr 2007 auf den Einsatz des Flexibilitätsinstruments verzichten. Das schafft eine solide Grundlage für die Haushaltspraxis in den kommenden Jahren. Haushalte müssen innerhalb eines jeweils gesetzten Rahmens aufgestellt werden. Der Haushalt für 2007 enthält klare Prioritäten. Die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung und Überwachung von Stellen in Verbindung mit der Erweiterung sowie das Anlaufen der Programme der neuen Generation sind praktische Beispiele dafür. Dieses Haushaltverfahren hat jedoch leider auch einige ernste Befürchtungen für die Zukunft aufgezeigt. Es ist uns nicht ausreichend gelungen, die Verwaltung effizienter zu gestalten. Die Kommission und das Parlament können ihre Verantwortlichkeit dafür, dass die Verwaltung der Union effizienter wird, nicht leugnen. Wenn die Menschen in den Mitgliedstaaten doch so stark von Stellenkürzungen betroffen sind, warum befürwortet man dann nicht die gleichen Maßnahmen auf Unionsebene, zumal dabei niemand persönlich zu leiden hat? Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Tätigkeit der EU insgesamt in den Augen der Öffentlichkeit, und das betrifft auch den Haushalt, der von den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten finanziert wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο συζητώντας για τον προϋπολογισμό του 2007, σε μία κατάσταση όπου το περίγραμμα μιας μακροσκελούς διαδικασίας κατάρτισης είναι σαφώς προφανές. Αισθάνομαι ανακούφιση που οι δημοσιονομικές αρχές έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2007. Αυτό είναι το έργο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να οριστικοποιήσουν αυτό το πακέτο που έχει υιοθετηθεί από κοινού στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας προϋπολογισμού. Θέλω να ξαναπώ ότι χαίρομαι που ο προϋπολογισμός που θα εγκριθεί για το 2007 θα περιέχει επαρκή περιθώρια σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου για τη συνεργασία τους τελευταίους έξι μήνες. Υπήρξε πιο ανοιχτός διάλογος μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών από πριν και αυτό καθιστά εφικτό για μας να συμβιβάσουμε πιο εύκολα τις διαφορετικές μας απόψεις. Οι ιδιαίτερες ευχαριστίες μου πηγαίνουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κ. Lewandowski, και στους εισηγητές κ. Elles και κ. Grech. Τούτου λεχθέντος, πιστεύω ότι το σωστό είναι να αξιολογήσω το πακέτο από την άποψη του Συμβουλίου. Η αύξηση στον προϋπολογισμό του 2007 συμβαδίζει αρκετά καλά με τους στόχους των κρατών μελών και δεν επιβαρύνει πάρα πολύ τον φορολογούμενο. Ευτυχώς, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για ένα ρεαλιστικό ποσό για τις πιστώσεις πληρωμών. Η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία έχει συμπεριληφθεί επομένως τώρα ως βασική αρχή. Αυτή πρέπει να συνεχίσει να είναι η προσέγγιση τα επόμενα χρόνια. Συνολικά ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα η υιοθέτηση της τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού σε μία κατάσταση που υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις να γίνει η δημοσιονομική διαχείριση πιο αποτελεσματική. Σε σχέση με τον δημοσιονομικό κανονισμό, πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο ξεκίνησε σήμερα το πρωί μία γραπτή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο αυτός ο κανονισμός του Συμβουλίου μπορεί να περάσει αυτή την Τετάρτη, δηλαδή στις 13 Δεκεμβρίου, αφού το Κοινοβούλιο αποφανθεί σχετικά με αυτόν. Αναφορικά με το θέμα αυτό, θα ήθελα να ακούσω τη δέσμευση της Επιτροπής στην επιστολή που απεστάλη χθες από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού σχετικά με το θέμα των κανόνων για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, επιθυμώ να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που επέτρεψε και στις δύο δημοσιονομικές αρχές να αποφασίζουν τώρα από κοινού για πιλοτικά προγράμματα. Το Συμβούλιο θα ενεργήσει υπεύθυνα τα επόμενα χρόνια. Παρομοίως, πρέπει να επικροτηθεί η συμμόρφωση με τη νέα διοργανική συμφωνία, ιδιαίτερα αναφορικά με τις πιστώσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Οι δημοσιονομικές αρχές δείχνουν μία αίσθηση ευθύνης και ρεαλισμού μην χρησιμοποιώντας το μέσο ευελιξίας το 2007. Αυτό θα παρέχει μια σταθερή βάση για τη δημοσιονομική πρακτική στα μελλοντικά χρόνια. Οι προϋπολογισμοί πρέπει να σχεδιάζονται σε γενικότερα πλαίσια. Ο προϋπολογισμός του 2007 περιέχει σαφείς προτεραιότητες. Η προώθηση του ανταγωνισμού, η εισαγωγή και παρακολούθηση θέσεων εργασίας σε σχέση με τη διεύρυνση, και η έναρξη προγραμμάτων νέας γενιάς είναι πρακτικά παραδείγματα αυτών. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία του προϋπολογισμού, περιέχει επίσης μερικές ανησυχητικές προοπτικές για το μέλλον. Δεν σημειώσαμε επαρκή πρόοδο στην προσπάθεια να γίνει η διοίκηση πιο αποτελεσματική. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αγνοήσουν την ευθύνη τους όσον αφορά την πιο αποτελεσματική διοίκηση της Ένωσης. Αν οι πολίτες στα κράτη μέλη αντιτίθενται έντονα στις περικοπές στον αριθμό θέσεων εργασίας, γιατί δεν εγκρίνονται τα ίδια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να πλήττεται κανείς προσωπικά; Πρόκειται για ένα θέμα αξιοπιστίας του έργου της ΕΕ στο σύνολό του από την άποψη της κοινής γνώμης, και αυτό σημαίνει τον προϋπολογισμό, για την χρηματοδότηση του οποίου είναι υπεύθυνοι οι πολίτες των κρατών μελών."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, it is an honour for me to be here in Parliament discussing the 2007 budget, in a situation where the template for a very lengthy drafting process is clearly apparent. I am relieved that the budgetary authorities have reached agreement on the budget for 2007. That is the job of the Council and Parliament. Mr President, ladies and gentlemen, it is important that the Council and Parliament should have finalised this package adopted jointly within the framework of this budget process. I want to say again that I am glad that the budget approved for 2007 will contain adequate margins in almost all categories. I would like to thank the Members of Parliament for their cooperation over the last six months. There has been more open dialogue among the budgetary authorities than before, and that makes it possible for us to reconcile our varying views more easily. My special thanks go to the Chairman of the Committee on Budgets, Mr Lewandowski, and to the rapporteurs, Mr Elles and Mr Grech. That said, I think that it is only right that I should assess the package from the point of view of the Council. The increase in the 2007 budget matches the objectives of the Member States fairly well and does not place too great a burden on the taxpayer. Fortunately, the Council and Parliament reached agreement on a realistic figure for payment appropriations. Strict budgetary discipline has therefore now been included as a key principle. This should continue to be the approach in the years to come. Overall it has been a significant achievement to adopt the amendment to the Financial Regulation in a situation where there are ever-growing pressures on making financial administration more efficient. In connection with the Financial Regulation, I might say that the Council this morning began a written procedure. That way this Council Regulation can be passed this Wednesday, that is to say 13 December, after Parliament has delivered its opinion on it. Regarding that, I would have liked to hear the Commission’s commitment to the letter sent yesterday by the Director-General of the Directorate-General for Budget on the topic of the rules for the implementation of the Financial Regulation. On behalf of the Council, I wish to thank Parliament for allowing both budgetary powers to decide jointly now on pilot projects. The Council will act responsibly in the years to come. Similarly, compliance with the new interinstitutional agreement, especially with regard to the appropriations for the Common Foreign and Security Policy, is to be applauded. The budgetary powers are showing a sense of responsibility and realism in not using the Flexible Instrument in 2007. This will provide a firm basis for budgetary practice in future years. Budgets need to be drafted within the context of frameworks. The budget for 2007 contains clear priorities. The promotion of competitiveness, the introduction and monitoring of posts in association with enlargement, and the commencement of new generation programmes are practical examples of these. This budget process also, however, contains some worrying prospects for the future. We did not make sufficient progress in making administration more efficient. The Commission and Parliament cannot ignore their responsibility for making the Union’s administration more efficient. If people in the Member States feel strongly about cuts in the number of posts, why are not the same measures, with nobody suffering personally, approved at Union level? This is a matter of the credibility of the work of the EU as a whole from the public’s point of view, and that means the budget, which the citizens of the Member States are responsible for financing."@en4
". Señor Presidente, Señorías, es un honor estar aquí en el Parlamento debatiendo el presupuesto para el ejercicio 2007, en una situación donde la plantilla correspondiente a un proceso de elaboración muy largo resulta evidente. Me tranquiliza que las autoridades presupuestarias hayan alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto para 2007. Esta es la función del Consejo y el Parlamento. Señor Presidente, Señorías, es fundamental que el Consejo y el Parlamento finalicen este paquete aprobado de manera conjunta en el marco de este proceso presupuestario. Quiero repetir que me complace que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2007 contemple márgenes suficientes en casi todas las categorías. Doy las gracias a los diputados al Parlamento por su cooperación durante los últimos seis meses. Las autoridades presupuestarias han mantenido un diálogo más abierto que en anteriores ocasiones, lo que nos ha permitido conciliar con mayor facilidad nuestras diferentes opiniones. Quiero dar las gracias en especial al Presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Lewandowski, y a los ponentes, el señor Elles y el señor Grech. Dicho esto, creo que es oportuno que pase a valorar el paquete desde el punto de vista del Consejo. El aumento en el presupuesto para 2007 se ajusta bastante a los objetivos de los Estados miembros y no supone una carga demasiado pesada para el contribuyente. Por suerte, el Consejo y el Parlamento han acordado una cifra realista para los créditos de pago. Por lo tanto, la aplicación de una disciplina presupuestaria estricta se considera ahora un principio clave. Convendría mantener este enfoque en los próximos años. En general, ha supuesto un logro significativo la adopción de la enmienda al Reglamento financiero en una situación donde cada vez se ejerce más presión para que la administración financiera resulte más eficaz. En conexión con el Reglamento financiero, he de decir que el Consejo ha iniciado un procedimiento escrito esta mañana. Así, este Reglamento del Consejo podrá ser aprobado este miércoles 13 de diciembre, una vez el Parlamento haya emitido su opinión sobre él. A este respecto, me gustaría que la Comisión hubiese manifestado su compromiso con la carta enviada ayer por el Director General de la Dirección General de Presupuestos sobre el tema de las normas para la aplicación del Reglamento financiero. En nombre del Consejo, doy las gracias al Parlamento por permitir que los dos poderes presupuestarios decidan ahora de manera conjunta sobre los proyectos piloto. El Consejo actuará con responsabilidad durante los próximos años. Asimismo, hay que aplaudir el cumplimiento con el nuevo acuerdo interinstitucional, en especial en lo que concierne a los créditos destinados a la política exterior y de seguridad común. Los poderes presupuestarios están demostrando un sentido de responsabilidad y de realismo al no hacer uso del instrumento flexible en 2007. Esto proporcionará una base firme para la práctica presupuestaria en el futuro. Es preciso elaborar los presupuestos en el contexto de los marcos. El presupuesto para el ejercicio 2007 contiene unas prioridades claras, tales como el fomento de la competitividad, la introducción de puestos de trabajo en relación con la ampliación y la supervisión de los mismos, y el inicio de una nueva generación de programas. No obstante, en este proceso presupuestario también confluyen algunas perspectivas de futuro preocupantes. No hemos progresado lo suficiente en el aumento de la eficacia de la administración de la Unión. La Comisión y el Parlamento no pueden ignorar su responsabilidad al respecto. Si los ciudadanos de los Estados miembros otorgan mucha importancia a los recortes en el número de puestos de trabajo, ¿por qué no se aplican las mismas medidas a escala comunitaria, sin que nadie sufra personalmente? Es una cuestión de credibilidad del trabajo de la Unión Europea en general desde el punto de vista del público, lo cual concierne al presupuesto cuya financiación depende de los ciudadanos de los Estados miembros."@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@et5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c’est pour moi un honneur de participer aux débats relatifs au budget 2007 au sein du Parlement dans un contexte où l’objectif à la base d’un processus d’élaboration très long est clairement apparent. Je suis soulagée que les autorités budgétaires soient parvenues à un accord pour le budget 2007. Cette tâche revient au Conseil et au Parlement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est important que le Conseil et le Parlement aient finalisé ce paquet adopté conjointement dans le cadre de ce processus budgétaire. Je voudrais répéter que je suis contente que le budget approuvé pour 2007 contienne des marges suffisantes dans presque toutes les catégories. Je voudrais remercier les députés pour leur collaboration au cours des six derniers mois. Les autorités budgétaires ont eu un dialogue plus ouvert qu’à l’accoutumée, ce qui nous permet de concilier plus aisément nos différentes opinions. Je remercie tout particulièrement le président de la commission des budgets, M. Lewandowski, et les rapporteurs, MM. Elles et Grech. Cela étant dit, je pense qu’il n’est que juste que j’évalue le paquet du point de vue du Conseil. L’augmentation du budget 2007 s’accorde relativement bien avec les objectifs des États membres et ne place pas une charge trop lourde sur le contribuable. Heureusement, le Conseil et le Parlement sont parvenus à se mettre d’accord sur un chiffre réaliste pour les crédits de paiement. Une discipline budgétaire stricte représente à présent un principe clé. Cette approche doit être poursuivie dans les années à venir. Dans l’ensemble, l’adoption de la modification du règlement financier représente une réalisation importante dans un contexte de pressions sans cesse croissantes en vue d’augmenter l’efficacité de l’administration financière. Concernant ce règlement financier, je peux dire que ce matin, le Conseil a entamé une procédure écrite. De cette manière, ce règlement du Conseil pourra être voté ce mercredi 13 décembre, quand le Parlement aura rendu son avis à ce sujet. Sur ce point, j’aurais voulu entendre l’engagement de la Commission dans la lettre envoyée hier par le directeur général de la DG Budget à propos des règles de mise en œuvre du règlement financier. Au nom du Conseil, je voudrais remercier le Parlement d’avoir permis aux deux pouvoirs budgétaires de prendre maintenant une décision commune sur les projets pilotes. Le Conseil agira de manière responsable dans les années à venir. De la même manière, la conformité au nouvel accord interinstitutionnel, en particulier en ce qui concerne les crédits budgétaires en faveur de la politique étrangère et de sécurité commune, mérite nos applaudissements. Les pouvoirs budgétaires font preuve d’un sens des responsabilités et de réalisme en n’ayant pas recours à l’instrument flexible en 2007. Cela nous procurera une base solide pour la pratique budgétaire dans les prochaines années. Les budgets doivent être établis dans le contexte des cadres. Le budget pour l’exercice 2007 contient des priorités évidentes. La promotion de la compétitivité, l’introduction et le contrôle des postes liés à l’élargissement et le lancement d’une nouvelle génération de programmes en sont des exemples concrets. Toutefois, ce processus budgétaire présente également des perspectives d’avenir inquiétantes. Nous n’avons pas suffisamment progressé dans l’augmentation de l’efficacité de l’administration. Le Conseil et le Parlement ne peuvent pas ignorer leur responsabilité en vue d’augmenter l’efficacité de l’administration de l’Union. Si les citoyens des États membres tiennent aux réductions du nombre de postes, pourquoi les mêmes mesures, sans vouloir viser personne, ne sont-elles pas approuvées au niveau européen? Du point de vue de l’opinion publique, c’est la crédibilité des travaux de toute l’UE qui est en jeu, c’est-à-dire le budget, que les citoyens des États membres sont chargés de financer."@fr8
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, è un onore essere presente in questo Parlamento per discutere il bilancio 2007, in una situazione in cui si palesa il modello di un lunghissimo processo redazionale. Sono sollevata che le autorità di bilancio abbiano raggiunto un accordo sul bilancio per il 2007. Questo è il compito del Consiglio e del Parlamento. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, è importante che il Consiglio e il Parlamento abbiano concluso questo pacchetto adottato congiuntamente nel quadro della procedura di bilancio. Voglio aggiungere ancora che sono lieta che il bilancio approvato per il 2007 contenga margini adeguati in quasi tutte le categorie. Desidero ringraziare i membri del Parlamento per la loro cooperazione nel corso dell’ultimo semestre. Il dialogo tra le autorità di bilancio è stato più aperto che in passato e questo ci permette di conciliare in modo molto più semplice le nostre vedute divergenti. I miei ringraziamenti speciali vanno al presidente della commissione per i bilanci, onorevole Lewandowski, e ai relatori, onorevoli Elles e Grech. Ciò detto, mi sembra giusto esprimere una valutazione di questo pacchetto nell’ottica del Consiglio. L’incremento di bilancio per il 2007 combacia molto bene con gli obiettivi degli Stati membri e non costituisce un onere eccessivo per il contribuente. Fortunatamente il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo su una cifra realistica per gli stanziamenti di pagamento. Il rigore nella disciplina di bilancio è stato perciò introdotto come principio cardinale. L’approccio dei prossimi anni dovrà continuare ad essere questo. In generale è stato un risultato significativo adottare la modifica al regolamento finanziario in una situazione in cui esistono pressioni crescenti per rendere più efficiente l’amministrazione finanziaria. In relazione al regolamento finanziario, desidero dire che il Consiglio questa mattina ha avviato la procedura scritta. In tal modo il regolamento del Consiglio potrà essere approvato mercoledì, 13 dicembre, dopo che il Parlamento si sarà pronunciato. A tale riguardo gradirei sentire l’impegno della Commissione rispetto alla lettera inviata ieri dal Direttore generale della Direzione generale “Bilancio” sul tema delle disposizioni di applicazione del regolamento finanziario. A nome del Consiglio desidero ringraziare il Parlamento per aver acconsentito a che d’ora in poi siano entrambe le autorità di bilancio a decidere congiuntamente sui progetti pilota. Il Consiglio agirà in modo responsabile negli anni a venire. Allo stesso modo è lodevole il rispetto del nuovo accordo interistituzionale, in particolare in ordine agli stanziamenti per la politica estera e di sicurezza comune. Le autorità di bilancio stanno dando prova di senso di responsabilità e realismo non ricorrendo allo strumento di flessibilità per il 2007. Ciò costituirà una solida base per la prassi di bilancio dei prossimi anni. I bilanci devono essere stilati nel contesto del quadro finanziario. Il bilancio per il 2007 contiene priorità chiare: la promozione della competitività, l’introduzione e il monitoraggio dei posti associati all’allargamento e l’avvio di una nuova generazione di programmi ne sono gli esempi pratici. Questa procedura di bilancio, tuttavia, contiene anche alcune prospettive preoccupanti per il futuro. Non abbiamo compiuto progressi sufficienti per rendere l’amministrazione più efficiente. La Commissione e il Parlamento non possono ignorare che hanno la responsabilità di migliorare l’efficienza dell’amministrazione dell’Unione. Se ai cittadini degli Stati membri stanno particolarmente a cuore i tagli al numero di posti, perché queste stesse misure, senza causare sofferenze personali a nessuno, non sono adottate anche a livello di Unione? E’ una questione di credibilità dell’operato dell’UE nel suo complesso agli occhi dell’opinione pubblica, cioè del bilancio, che i cittadini degli Stati membri hanno la responsabilità di finanziare."@it12
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@lt14
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik vind het een eer om hier in het Parlement over de begroting voor 2007 te spreken in een situatie waarin het einde van een zeer lange voorbereiding in zicht is. Ik ben opgelucht dat de begrotingsautoriteiten overeenstemming hebben bereikt over de begroting voor 2007. Dat is de taak van de Raad en het Parlement. Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is belangrijk dat de Raad en het Parlement dit pakket hebben afgerond, dat in het kader van deze begrotingsprocedure door hen beide is aangenomen. Ik herhaal dat ik blij ben dat de begroting voor 2007 voldoende marges zal bevatten in bijna alle rubrieken. Ik wil de leden van het Parlement bedanken voor hun samenwerking in de afgelopen zes maanden. Er was meer open dialoog tussen de begrotingsautoriteiten dan voorheen en dat maakt het voor ons gemakkelijker om onze verschillende standpunten met elkaar in overeenstemming te brengen. Mijn speciale dank gaat uit naar de voorzitter van de Begrotingscommissie, de heer Lewandowski, en de rapporteurs, de heer Elles en de heer Grech. Desondanks acht ik het verstandig het pakket vanuit het oogpunt van de Raad te beoordelen. De toename van de begroting voor 2007 komt vrij goed overeen met de wensen van de lidstaten en legt geen al te zware last op de schouders van de belastingbetaler. Gelukkig konden de Raad en het Parlement het eens worden over een realistisch bedrag aan betalingskredieten. Een strenge begrotingsdiscipline is op die manier nu als belangrijk beginsel opgenomen. Deze aanpak moet de komende jaren worden voortgezet. Het was al met al een aanzienlijke prestatie dat de herziening van het Financieel Reglement werd aangenomen in een situatie waarin steeds meer druk wordt uitgeoefend om de financiële administratie doeltreffender te maken. Wat het Financieel Reglement betreft, kan ik zeggen dat de Raad vanmorgen een schriftelijke procedure is begonnen. Op die manier kan deze verordening van de Raad op woensdag 13 december al worden aangenomen, nadat het Parlement hierover zijn advies heeft uitgebracht. Ik had in dit verband van de Commissie willen horen dat zij zich gebonden acht aan de brief die de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting gisteren heeft gestuurd over de regels voor de toepassing van het Financieel Reglement. Namens de Raad wil ik het Parlement bedanken voor het feit dat nu beide begrotingsautoriteiten samen over proefprojecten besluiten. De Raad zal ook in de komende jaren verantwoordelijk optreden. Ook moet de inachtneming van het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord, vooral met betrekking tot de kredieten voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, worden toegejuicht. De begrotingsautoriteiten tonen verantwoordelijkheid en realisme door in 2007 geen gebruik te maken van het flexibiliteitsinstrument. Dit biedt een stevige basis voor de begrotingspraktijk in de komende jaren. De begrotingen moeten binnen kaders worden opgesteld. De begroting voor 2007 bevat duidelijke prioriteiten. De bevordering van het concurrentievermogen, het creëren en toezicht houden op posten met betrekking tot de uitbreiding en de invoering van een nieuwe generatie programma's zijn hiervan praktische voorbeelden. Dit begrotingsproces omvat echter ook zorgwekkende vooruitzichten voor de toekomst. Wij hebben onvoldoende vooruitgang geboekt in het doeltreffender maken van de administratie. De Commissie en het Parlement mogen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het doeltreffender maken van de communautaire administratie niet uit de weg gaan. Als de burgers in de lidstaten veel belang hechten aan beperkingen van het aantal posten, waarom worden dan niet dezelfde maatregelen, waaronder niemand persoonlijk lijdt, op communautair niveau goedgekeurd? Het gaat om de geloofwaardigheid van het werk van de hele Europese Unie vanuit het oogpunt van de burgers en dat betekent dus de begroting, die door de burgers van de lidstaten wordt gefinancierd."@nl3
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é para mim uma honra estar aqui no Parlamento a discutir o orçamento para 2007, numa situação em que está bem patente o modelo de um processo de elaboração muito moroso. Estou aliviada porque as autoridades orçamentais chegaram a acordo sobre o orçamento para 2007. Essa é a função do Conselho e do Parlamento. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é importante que o Conselho e o Parlamento tenham concluído este pacote adoptado em conjunto no contexto deste processo orçamental. Quero dizer mais uma vez que estou satisfeita com o facto de o orçamento aprovado para 2007 conter margens adequadas em quase todas as categorias. Gostaria de agradecer aos membros do Parlamento pela sua cooperação ao longo dos últimos seis meses. Houve mais diálogo aberto entre as autoridades orçamentais do que anteriormente, o que nos permitiu conciliar mais facilmente os nossos pontos de vista divergentes. Agradeço de modo especial ao presidente da Comissão dos Orçamentos, senhor deputado Lewandowski, e aos relatores, senhores deputados Elles e Grech. Dito isto, cumpre-me fazer uma avaliação do pacote do ponto de vista do Conselho. O aumento do montante do orçamento para 2007 corresponde bastante bem aos objectivos dos Estados-Membros e não representa uma sobrecarga excessiva para o contribuinte. Felizmente, o Conselho e o Parlamento chegaram a acordo sobre um valor realista para as dotações de pagamento. Por conseguinte, foi agora incluída uma disciplina orçamental de rigor como um princípio fundamental. Deveria continuar-se a aplicar esta abordagem nos próximos anos. De modo geral, foi um feito considerável a aprovação da alteração ao Regulamento Financeiro numa situação em que são cada vez maiores as pressões para que se torne a administração financeira mais eficiente. Em ligação com o Regulamento Financeiro, podia dizer que, esta manhã, o Conselho deu início a um procedimento escrito. Assim, este regulamento do Conselho pode ser aprovado na quarta-feira, ou seja, no dia 13 de Dezembro, depois de o Parlamento emitir o respectivo parecer. A este respeito, gostaria de ter ouvido o compromisso da Comissão relativamente à carta ontem enviada pelo Director-Geral da Direcção-Geral do Orçamento sobre a questão das regras de execução do Regulamento Financeiro. Em nome do Conselho, desejo agradecer ao Parlamento por permitir que ambas as autoridades orçamentais decidam agora conjuntamente sobre projectos-piloto. O Conselho agirá com responsabilidade nos anos vindouros. De modo semelhante, o cumprimento do novo acordo interinstitucional, especialmente no que respeita às dotações para a Política Externa e de Segurança Comum, merece ser aplaudido. As autoridades orçamentais estão a demonstrar um sentido de responsabilidade e realismo ao não utilizarem o Instrumento de Flexibilidade em 2007. Esta atitude proporcionará uma base firme para a prática orçamental em anos futuros. Os orçamentos têm de ser elaborados em função das conjunturas. O orçamento para 2007 contém prioridades claras. A promoção da competitividade, a criação e controlo de lugares em associação com o alargamento, e o início de uma nova geração de programas são disso exemplos práticos. Este processo orçamental também contém, no entanto, algumas perspectivas preocupantes para o futuro. Não fizemos progressos suficientes no que se refere ao aumento da eficiência da administração. A Comissão e o Parlamento não podem ignorar que é sua responsabilidade tornar a administração da União mais eficiente. Se as pessoas nos Estados-Membros são extremamente sensíveis aos cortes no número de lugares, por que é que não são as mesmas medidas, sem que ninguém sofra pessoalmente, aprovadas a nível da União? Trata-se de uma questão de credibilidade do trabalho da UE no seu conjunto do ponto de vista do público, e isso significa o orçamento, cujo financiamento é da responsabilidade dos cidadãos dos Estados-Membros."@pt17
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@sk18
"Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulle on kunnia olla täällä parlamentissa keskustelemassa vuoden 2007 talousarviosta tilanteessa, jossa hyvin pitkän valmisteluprosessin maali on näkyvissä. Minulla on huojentunut olotila sen suhteen, että budjettivallan käyttäjät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen vuoden 2007 budjetista. Se on neuvoston ja parlamentin tehtävä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet tämän talousarvioprosessin puitteissa yhteisesti hyväksytyn kokonaispaketin. Toistan erityisesti olevani iloinen siitä, että vuodelle 2007 hyväksyttävä talousarvio tulee sisältämään riittävät marginaalit lähes kaikissa otsakkeissa. Haluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Avoin vuoropuhelu budjettivallan käyttäjien välillä on lisääntynyt entisestään, ja näin voimme sovitella erilaisia näkemyksiämme helpommin. Erityiskiitokseni lausun budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Lewandowskille sekä esittelijöille Ellesille ja Grechille. Tässä yhteydessä näen perustelluksi arvioida kokonaispaketin tuloksia neuvoston näkökulmasta. Vuoden 2007 talousarvion kasvu vastaa melko hyvin jäsenvaltioiden toiveita eikä aseta veronmaksajille liiallista taakkaa. Onneksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen realistisesta maksumäärärahojen määrästä. Tiukka budjettikuri on siten nyt otettu keskeiseksi periaatteeksi. Tämän linjan tulee jatkua tulevina vuosina. Varainhoitoasetuksen muutoksen hyväksyminen on kokonaisuutena merkittävä saavutus tilanteessa, jossa taloushallinnon tehostamiseen kohdistuu yhä kasvavia paineita. Varainhoitoasetukseen liittyen voin todeta, että neuvosto on tänään aamulla käynnistänyt kirjallisen menettelyn. Näin tämä neuvoston asetus voidaan hyväksyä vielä keskiviikkona, siis 13. joulukuuta, sen jälkeen kun parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta. Olisin tässä yhteydessä vielä halunnut kuulla komission sitoutumisen budjettipääosaston pääjohtajan eilen lähettämään kirjeeseen, jonka aiheena olivat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt. Neuvoston puolesta kiitän parlamenttia siitä, että nyt molemmat budjettivallan käyttäjät yhdessä päättävät pilottihankkeista. Neuvosto toimii tulevinakin vuosina vastuullisesti. Samoin kiitoksen ansaitsee uuden toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen etenkin YUTP-määrärahojen osalta. Budjettivallan käyttäjät osoittavat vastuuntuntoa ja realismia siinä, ettei vuonna 2007 käytetä joustovälinettä. Tämä antaa vankan perustan tulevien vuosien budjettikäytännölle. Talousarviot tulee laatia kehysten puitteissa. Vuoden 2007 talousarvio sisältää selkeitä prioriteetteja. Kilpailukyvyn edistäminen, laajentumiseen liittyvien virkojen toimeenpano ja seuranta sekä uuden sukupolven ohjelmien käynnistäminen ovat niistä käytännön esimerkkejä. Tämä budjettiprosessi sisältää kuitenkin myös huolestuttavia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Hallinnon tehostamisessa emme saavuttaneet riittävää edistystä. Komissio ja parlamenttikaan eivät voi olla ottamatta vastuutaan unionin hallinnon tehostamisesta. Jos kansalaiset kokevat jäsenvaltioissa virkojen vähennykset paljon rajummalla tavalla, miksei vastaavia toimia – ilman että kukaan henkilökohtaisesti joutuu kärsimään – hyväksytä unionitasolla? Kyse on koko EU:n toiminnan uskottavuudesta kansalaisten näkökulmasta, ja kyse on sentään talousarviosta, jonka rahoituksesta jäsenvaltioiden kansalaiset vastaavat."@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Det är en ära för mig att vara här i parlamentet och diskutera 2007 års budget vid ett tillfälle där mönstret från en mycket lång utarbetandeprocess är mycket tydligt. Jag är lättad över att budgetmyndigheterna har nått en överenskommelse om budgeten för 2007. Det är rådets och parlamentets arbete. Det är viktigt att rådet och parlamentet borde ha avslutat paketet som antogs gemensamt inom ramen för denna budgetprocess. Jag vill återigen säga att jag är glad att den budget som godkänts för 2007 kommer att innehålla lämpliga marginaler inom så gott som alla kategorier. Jag vill tacka parlamentsledamöterna för deras samarbete under det senaste halvåret. Dialogen mellan budgetmyndigheterna har varit öppnare än tidigare, och det gör att det blir lättare för oss att förena våra olika synsätt. Mitt särskilda tack går till ordföranden i budgetutskottet, Janusz Lewandowski, och till föredragandena James Elles och Louis Grech. Sedan tror jag inte det är mer än rätt att jag bedömer paketet ur rådets synvinkel. Ökningen i 2007 års budget motsvarar medlemsstaternas målsättningar relativt bra och lägger inte alltför stor börda på skattebetalaren. Lyckligtvis nådde rådet och parlamentet en överenskommelse om en realistisk siffra för betalningsbemyndiganden. Strikt budgetdisciplin har nu därför införts som en huvudprincip. Det synsättet bör även gälla under kommande år. Totalt sett har det varit en betydande insats att anta ändringsförslaget till budgetförordningen i en situation med ständigt växande påtryckningar för att göra finansadministrationen ännu effektivare. I anslutning till budgetförordningen kan jag säga att rådet i förmiddags inledde ett skriftligt förfarande. På så sätt kan denna förordning från rådet röstas igenom på onsdag, dvs. den 13 december, efter att parlamentet uttalat sig om den. Jag skulle därför ha velat höra kommissionens åtagande när det gäller den skrivelse som generaldirektören för generaldirektoratet för budget sände ut om reglerna för att införa budgetförordningen. För rådets räkning vill jag tacka parlamentet för att ha gjort det möjligt för de båda budgetmyndigheterna att gemensamt nu besluta om pilotprojekt. Rådet kommer att agera ansvarsfullt under de kommande åren. Samtidigt måste överensstämmelsen med den nya institutionella överenskommelsen applåderas, särskilt när det gäller anslag till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Budgetmyndigheterna visar sig ansvarskännande och realistiska genom att inte utnyttja flexibilitetsmekanismen under 2007. Det ger en tydlig grund för budgetpraxis under kommande år. Budgetbehoven behöver utarbetas inom ramar. Budgeten för 2007 innehåller tydliga prioriteringar. Främjande av konkurrenskraft, införande och övervakning av poster i anslutning till utvidgningen och införandet av en ny generation program är praktiska exempel på detta. Men budgetprocessen innehåller också några oroande framtidsutsikter. Vi gjorde inte tillräckliga framsteg när det gäller att göra administrationen effektivare. Kommissionen och parlamentet kan inte bortse från sitt ansvar för att göra unionens administration effektivare. Om människorna i medlemsstaterna reagerar starkt på nedskärningarna av antalet tjänster, varför godkänns inte samma åtgärder på unionsnivå där ingen lider personligen? Detta är en fråga om trovärdighet för EU:s arbete som helhet ur allmänhetens synvinkel, och det innebär budgeten, som medborgarna i medlemsstaterna är ansvariga för att finansiera."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulla-Maj Wideroos,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph