Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-12-11-Speech-1-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061211.14.1-075"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@fi7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@cs1
"Hr. formand, kommissær Verheugen og Dimas, mine damer og herrer, hr. Sacconi! Forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach) er et af de mest betydningsfulde lovgivningsmæssige projekter i EU's historie. Den vil være et stort skridt fremad i forhold til det nuværende kemikaliekontrolsystem, som er ca. 40 år gammelt. Den vil gøre Europa til en global pioner og forløber inden for området. Også forbrugerne vil kunne få flere informationer om farlige stoffer i forskellige varer. Med Reach-forordningen skabes også et system, som forpligter erhvervsdrivende til, på forespørgsel fra kunder, at oplyse om varers indhold af meget problematiske stoffer. Spørgsmålet om proceduren for godkendelse og substitution var de sidste spørgsmål, der forblev ubesvarede ved forhandlingerne. Formandskabets forslag går ud på, at ansøgeren eller indehaveren af en godkendelse skal indsende en substitutionsplan, mens en analyse af alternativerne skal dokumentere, at der findes egnede alternativer. Substitutionsplanen skal indsendes, uanset om der skal gives godkendelse på basis af kompetent risikostyring eller socioøkonomiske fordele. Desuden indsnævredes muligheden for at anvende kompetent risikostyring i forhold til varianten i den fælles holdning i og med, at den ikke kan anvendes ved PBT- og vPvB-stoffer. Hvad angår hormonforstyrrende stoffer, blev man enige om at se på det igen inden for de næste seks år. Jeg mener, at denne løsning på en afbalanceret og realistisk måde tager hensyn til de bekymringer, Europa-Parlamentet udtrykte, om erstatning af de farligste stoffer. Det er med glæde, det finske formandskab kan bekræfte, at der er en pakke af ændringsforslag at stemme om, som er baseret på resultaterne af trepartsforhandlingerne. Jeg kan også bekræfte Rådets godkendelse af disse ændringsforslag. Hvad angår andre ændringsforslag, håber jeg på, at forhandlingsresultatet forbliver uændret. Jeg håber, Parlamentet på sit møde på onsdag godkender kompromispakken om forordningen, som den er forhandlet på plads med Rådet. Så vil et lovgivningsprojekt af betydning for både befolkningen og industrien være nået et skridt nærmere sin gennemførelse. I næsten præcis tre år har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen arbejdet målrettet sammen om at få vedtaget Reach-forordningen. Forhandlingsprocessen har gennemgået vanskelige faser. Jeg kan uden at overdrive sige, at uden alle parters ihærdige engagement i denne sag, ville vi ikke være her i dag. Udarbejdelsen af Rådets forordning har været en udfordring for ikke mindre end syv formandskaber. Jeg vil gerne takke alle de formandskaber, der har skabt grundlag i Rådet for den beslutning, som vi nu sidder med. Den politiske konsensus, som man opnåede i Rådet under Storbritanniens formandskab, banede på fortrinlig vis vejen for afslutningen af forhandlingerne under det finske formandskab. Jeg er meget glad for, at medlemslandene har givet solid støtte til den kompromispakke, der er forhandlet på plads. Jeg håber også inderligt, at Europa-Parlamentets forskellige grupper vil støtte kompromisløsningen så bredt som muligt ved afstemningen på onsdag. Jeg vil i denne forbindelse gerne takke Europa-Parlamentet for dets fortrinlige samarbejde under efterårets forhandlinger. Specielt vil jeg takke ordføreren, hr. Sacconi, og formanden for Udvalget om Miljø-, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, hr. Florenz, samt adskillige andre medlemmer, som aktivt har medvirket til at finde fælles løsninger. Jeg vil også gerne takke kommissær Verheugen og Dimas, som har ydet en betydelig personlig indsats under forhandlingerne. Dette stadie er et godt tidspunkt til at evaluere processen i forhold til, hvordan målene for Reach-forordningen skal gennemføres som helhed. Forordningen forbedrer i høj grad beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Reach-systemet vil forbedre vores kendskab til stoffers egenskaber, effektivisere kontrollen med kemikalierisici og gøre det nødvendigt at have tilladelse til at anvende de mest farlige stoffer. De nye sikkerhedskrav bliver de strengeste i verden. Det er i de europæiske forbrugeres og industriens fælles interesse at fremme produktudviklingen af nye og sikrere kemikalier. Det er med dette formål, at den nuværende notifikationsprocedure er blevet ændret i forslaget. Reach-systemet giver også virksomhederne større ansvar og flere forpligtelser og giver virksomhederne mulighed for at opfylde deres forpligtelser i forbindelse med kemikaliesikkerhed mere selvstændigt end tidligere. Der vil blive betydelig større åbenhed om kemikaliekontrol med oprettelsen af ajourførte informationssystemer og registre for Det Europæiske Kemikalieagentur, hvor også borgerne lettere vil kunne få oplysninger om stoffer og deres egenskaber. Informationssystemerne vil være de eneste af deres art i verden. Hvis stoffernes virkninger skal undersøges ordentligt er det nødvendigt med bedre informationer om deres egenskaber. Reach-forordningen bringer det op på et nyt niveau ved at muliggøre anvendelsen af alternative forskningsmetoder og programmer i bred udstrækning. Disse nye forskningsmetoder vil sandsynligvis også få indflydelse på kemikalietest på globalt niveau."@da2
"Herr Präsident, Kommissare Verheugen und Dimas, Herr Sacconi, meine Damen und Herren! Die Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) ist eines der bedeutendsten Rechtsetzungsprojekte in der Geschichte der Europäischen Union. Verglichen mit dem heutigen, etwa 40 Jahre alten Kontrollsystem für chemische Stoffe stellt sie einen gewaltigen Sprung nach vorn dar. Sie wird Europa zu einem globalen Pionier und Bahnbrecher in diesem Bereich machen. Auch die Verbraucher werden mehr Informationen über die in den Erzeugnissen und Produkten enthaltenen gefährlichen Stoffe einholen können. Mit REACH wird zudem ein System geschaffen, das Unternehmen verpflichtet, Einzelheiten über Besorgnis erregende Substanzen in einzelnen Produkten bekannt zu geben, wenn dies durch Verbraucher verlangt wird. Die Fragen des Zulassungsverfahrens und der Substitution waren die letzten offenen Punkte bei den Verhandlungen. Nach dem Vorschlag der Ratspräsidentschaft hat der Bewerber oder Inhaber einer Zulassung einen Substitutionsplan einzureichen, wenn eine Untersuchung der Alternativen aufzeigt, dass es geeignete alternative Lösungen gibt. Der Substitutionsplan soll unabhängig davon eingereicht werden, ob die Zulassung aufgrund eines geeigneten Risikomanagements oder aufgrund des sozioökonomischen Nutzens erteilt werden soll. Mehr noch, der Anwendungsbereich, in dem Risikobeurteilungen vorzunehmen sind, ist gegenüber dem Gemeinsamen Standpunkt enger gefasst worden, und zwar so, dass er keine Anwendung auf PBT- oder vPvB-Stoffe findet. Was jene Substanzen angeht, die schädliche Auswirkungen auf die Funktion von Hormonen haben, wurde vereinbart, diese Frage innerhalb der kommenden sechs Jahre erneut zu untersuchen. Ich glaube, dass diese Lösung die Sorgen des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Substitution der gefährlichsten Substanzen auf eine ausgewogene und realistische Art und Weise berücksichtigt. Mit Freude kann die finnische Ratspräsidentschaft bestätigen, dass zur Abstimmung ein Paket von Änderungsanträgen vorliegt, das auf dem Ergebnis der Trilogverhandlungen basiert. Was diese Abänderungen angeht, kann ich Sie auch der Zustimmung des Rates versichern. Im Hinblick auf die anderen Änderungsanträge hoffe ich, dass das Verhandlungsergebnis unverändert bleibt. Ich hoffe, dass das Parlament in seiner Sitzung am Mittwoch das Kompromisspaket zu der Verordnung in der Form annimmt, wie es mit dem Rat ausgehandelt worden ist. Damit würde ein Rechtsetzungsprojekt, das sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Industrie von Bedeutung ist, seiner Verwirklichung einen großen Schritt näher kommen. Seit fast genau drei Jahren haben das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission gemeinsam intensiv am Erlass der REACH-Verordnung gearbeitet. Der Verhandlungsprozess hat schwierige Phasen durchlaufen. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass wir ohne das starke Engagement aller Beteiligten heute nicht hier sitzen würden. Die Ausarbeitung der Verordnung durch den Rat stellte eine Herausforderung für nicht weniger als sieben Ratspräsidentschaften dar. Ich möchte allen Vorsitzen danken, die im Rat die Grundlage für den Beschluss geschaffen haben, der jetzt vor uns liegt. Der politische Konsens, der während des britischen Vorsitzes im Rat erzielt wurde, hat auf hervorragende Art und Weise den Weg für den Abschluss der Gespräche während der finnischen Präsidentschaft geebnet. Ich bin sehr erfreut, dass die Mitgliedstaaten dem ausgehandelten Kompromisspaket ihre nachdrückliche Zustimmung gegeben haben. Ebenso hoffe ich aufrichtig, dass die verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament der Kompromisslösung in der Abstimmung am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit zustimmen werden. In diesem Zusammenhang möchte ich dem Europäischen Parlament für die hervorragende Zusammenarbeit bei den Verhandlungen im Verlaufe des Herbstes danken. Mein besonderer Dank gilt dem Berichterstatter, Herrn Sacconi, und dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, Herrn Florenz, sowie den zahlreichen anderen Mitgliedern, die aktiv daran mitgewirkt haben, zu gemeinsamen Lösungen zu gelangen. Ich danke auch den Kommissaren Verheugen und Dimas für ihre maßgeblichen Beiträge in den Verhandlungen. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Prozess dahingehend zu beurteilen, wie die Ziele, die für die REACH-Verordnung gestellt worden waren, insgesamt verwirklicht werden. Die Verordnung wird viel für einen besseren Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt leisten. Das REACH-System wird unser Wissen über die Eigenschaften von Substanzen verbessern, das Risikomanagement im Hinblick auf die von chemischen Stoffen ausgehenden Gefahren effektiver machen, und es wird die Zulassung der gefährlichsten Substanzen erforderlich machen. Die neuen Sicherheitsauflagen sind die strengsten weltweit. Es liegt im gemeinsamen Interesse der europäischen Verbraucher und der Industrie, die Produktentwicklung neuer und sichererer Chemikalien zu fördern. Zu diesem Zweck ist das gegenwärtige Mitteilungsverfahren in dem Vorschlag überarbeitet worden. Das REACH-System bedeutet auch, dass Unternehmen eine größere Verantwortung und mehr Pflichten zu übernehmen haben, und es bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihren Verpflichtungen im Bereich der chemischen Sicherheit unabhängiger nachzukommen als dies bislang der Fall ist. Mit der Schaffung aktueller Informationssysteme und Register für die Europäische Agentur für chemische Stoffe, von der auch die Öffentlichkeit leichter als bislang Informationen über Substanzen und ihre Eigenschaften erhalten kann, wird die Transparenz bei der Prüfung von chemischen Stoffen deutlich zunehmen. Weltweit gibt es keine vergleichbaren Informationssysteme dieser Art. Um die Auswirkungen von Substanzen hinreichend untersuchen zu können, sind bessere Informationen über deren Eigenschaften erforderlich. Die REACH-Verordnung bringt diese auf ein neues Niveau, indem sie die Möglichkeit schafft, alternative Forschungsmethoden und -programme auf breiter Grundlage anzuwenden. Diese neuen Forschungsmethoden werden vermutlich auch die Testmethoden für chemische Stoffe weltweit beeinflussen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι Verheugen και Δήμα, κυρίες και κύριοι, κύριε Sacconi, ο κανονισμός όσον αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) είναι ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετικά έργα στην ιστορία της ΕΕ. Θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός από το ισχύον σύστημα ελέγχου για τα χημικά προϊόντα, το οποίο είναι περίπου 40 ετών. Θα καταστήσει την Ευρώπη παγκόσμιο πρωτοπόρο και πρόδρομο σε αυτόν τον τομέα. Οι καταναλωτές θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αγαθά και προϊόντα. Με το REACH θα καθιερωθεί επίσης ένα σύστημα που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να παρέχουν λεπτομέρειες, εφόσον ζητηθεί από τους καταναλωτές, σχετικά με ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και περιέχονται σε προϊόντα. Το θέμα της διαδικασίας αδειοδότησης και των υποκαταστάσεων ήταν τα τελευταία ζητήματα που παρέμειναν αναπάντητα στις διαπραγματεύσεις. Η πρόταση της Προεδρίας είναι ότι ο αιτών ή ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να υποβάλει ένα σχέδιο υποκατάστασης, ενώ μια ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων υποδεικνύει ότι υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να υποβάλλεται ανεξάρτητα από το αν η άδεια θα χορηγηθεί με βάση την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου ή τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Επιπροσθέτως, η κατάλληλη οδός διαχείρισης του κινδύνου απέκτησε πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής απ’ ό,τι η έκδοση στην κοινή θέση που εγκρίθηκε, καθώς δεν θα ισχύει για τις ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ. Όσον αφορά τις ουσίες που επηρεάζουν την ορμονική λειτουργία, συμφωνήθηκε ότι αυτό το θέμα θα εξεταστεί ξανά εντός των προσεχών έξι ετών. Πιστεύω ότι αυτή η λύση λαμβάνει υπόψη με ισορροπία και ρεαλισμό την ανησυχία που εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υποκατάσταση των πλέον επικίνδυνων χημικών ουσιών. Με χαρά η φινλανδική Προεδρία μπορεί να βεβαιώσει ότι υπάρχει μια δέσμη τροπολογιών προς ψηφοφορία που βασίζεται στο αποτέλεσμα των τριμερών διαπραγματεύσεων. Μπορώ επίσης να βεβαιώσω ότι αυτές οι τροπολογίες έχουν την έγκριση του Συμβουλίου. Όσον αφορά άλλες τροπολογίες, ελπίζω ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα παραμείνει αμετάβλητο. Ελπίζω ότι στη συνεδρίασή του την Τετάρτη το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη συμβιβαστική δέσμη σχετικά με τον κανονισμό όπως αυτή προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έτσι ένα νομοθετικό έργο σημαντικό τόσο για το κοινό όσο και για τη βιομηχανία θα βρίσκεται ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του. Για σχεδόν ακριβώς τριάντα χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εργάζονται πυρετωδώς από κοινού για την έγκριση του κανονισμού REACH. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης πέρασε από δύσκολες φάσεις. Χωρίς υπερβολή μπορώ να πω ότι, αν δεν υπήρχε η ενθουσιώδης αφοσίωση όλων των μερών σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Η κατάρτιση του κανονισμού από το Συμβούλιο αποτέλεσε πρόκληση για επτά προεδρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις προεδρίες που προετοίμασαν μια βάση στο Συμβούλιο για την απόφαση που έχουμε τώρα ανά χείρας. Η πολιτική συναίνεση που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Ηνωμένου Βασιλείου προετοίμασε άριστα το έδαφος για την ολοκλήρωση των συνομιλιών κατά τη διάρκεια της φινλανδικής προεδρικής θητείας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη παρείχαν τη σταθερή υποστήριξή τους στη συμβιβαστική δέσμη που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω επίσης ειλικρινά ότι οι διάφορες πολιτικές Ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουν τη συμβιβαστική λύση όσο το δυνατόν ευρύτερα στην ψηφοφορία της Τετάρτης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άριστα επίπεδα συνεργασίας που επέδειξε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του φθινοπώρου. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Sacconi, και τον κ. Florenz, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και πολλούς άλλους βουλευτές που συμμετείχαν ενεργά στην εξεύρεση κοινών λύσεων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Επιτρόπους κ. Verheugen και κ. Δήμα για τη σημαντική προσωπική συμβολή τους στις συνομιλίες. Σε αυτό το στάδιο είναι καλή στιγμή να αξιολογήσουμε τη διαδικασία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν γενικά οι στόχοι που τέθηκαν για τον κανονισμό REACH. Ο κανονισμός θα βελτιώσει κατά πολύ την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το σύστημα REACH θα βελτιώσει τη γνώση μας για τις ιδιότητες των ουσιών, θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα και θα καταστήσει αναγκαία την αδειοδότηση για τη χρήση των πλέον επικίνδυνων ουσιών. Οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας θα είναι οι πιο αυστηρές στον κόσμο. Είναι προς κοινό όφελος τόσο των ευρωπαίων καταναλωτών όσο και της βιομηχανίας η προώθηση της ανάπτυξης νέων και ασφαλέστερων χημικών προϊόντων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αναθεωρήθηκε η ισχύουσα διαδικασία κοινοποίησης στην πρόταση. Το σύστημα REACH συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερη ευθύνη για τις εταιρείες και περισσότερα καθήκοντα απόρριψης και θα δώσει μια ευκαιρία στις εταιρείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των χημικών προϊόντων με πιο ανεξάρτητο τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Θα υπάρξει σημαντική αύξηση στη διαφάνεια του ελέγχου των χημικών προϊόντων με τη δημιουργία ενημερωμένων συστημάτων πληροφόρησης και μητρώων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, από τα οποία θα μπορεί και το κοινό να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες και τις ιδιότητές τους πιο εύκολα. Δεν θα υπάρχουν άλλα παρόμοια συστήματα πληροφοριών στον κόσμο. Προκειμένου να εξεταστούν σωστά οι επιπτώσεις των ουσιών, απαιτείται καλύτερη πληροφόρηση για τις ιδιότητές τους. Ο κανονισμός REACH θα θέσει αυτήν την προσπάθεια σε νέο επίπεδο καθιστώντας δυνατή τη χρήση εναλλακτικών ερευνητικών μεθόδων και προγραμμάτων σε ευρεία βάση. Αυτές οι νέες ερευνητικές μέθοδοι ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τις δοκιμές των χημικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο."@el10
"Mr President, Commissioners Verheugen and Dimas, ladies and gentlemen, Mr Sacconi, the Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) is one of the most significant legislative projects in the EU’s history. It will be a giant leap forward from the current control system for chemicals, which is roughly 40 years old. It will make Europe a global pioneer and forerunner in this area. Consumers too will be able to obtain more information on the hazardous substances contained in goods and articles. With REACH a system will also be established which will oblige businesses to give details, if so requested by consumers, on substances of high concern contained in articles. The matter of the authorisation procedure and substitutions were the last questions that remained unanswered in the negotiations. The Presidency’s proposal is that the applicant or holder of an authorisation should submit a substitution plan, while an analysis of the alternatives shows that there are suitable alternative options. The substitution plan should be submitted regardless of whether the authorisation is to be granted on the basis of appropriate risk management or socio-economic benefits. What is more, the appropriate risk management route was made narrower in scope than the version in the common position adopted, in that it will not apply to PBT or vPvB substances. With regard to substances that interfere with hormone function, it was agreed that this should be looked at again within the next six years. I believe that this solution takes balanced and realistic account of the concerns voiced by the European Parliament about the most hazardous substances being substituted. It is with pleasure that the Finnish Presidency can confirm that there is a package of amendments to be voted on which is based on the outcome of the tripartite negotiations. I can also confirm the Council’s approval of these amendments. Regarding other amendments, I hope that the outcome of the talks will remain unchanged. I hope that at its sitting on Wednesday Parliament will adopt the compromise package on the Regulation as negotiated with the Council. Then a legislative project of importance both to the public and industry would be one major step closer to its realisation. For almost exactly three years, the European Parliament, the Council and the Commission have been working painstakingly together to have the REACH Regulation adopted. The negotiating process has seen difficult phases. It is with no exaggeration that I can say that, but for the keen commitment of all parties to this, we would not be here today. The drafting of the Regulation by the Council has been a challenge for no fewer than seven presidencies. I would like to thank all the presidencies that have prepared a basis in the Council for the decision that is now before us. The political consensus achieved in the Council during the UK Presidency paved the way excellently for the conclusion of talks during the Finnish presidential term. I am very pleased that the Member States have given their staunch support to the negotiated compromise package. I also sincerely hope that the various groups in the European Parliament will support the compromise solution as broadly as possible in the vote on Wednesday. I would, in this connection, like to thank the European Parliament for their splendid levels of cooperation during the autumn negotiations. In particular, I wish to thank the rapporteur, Mr Sacconi, and Mr Florenz, Chairman of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and numerous other Members, who have been actively involved in finding common solutions. I also want to thank Commissioners Verheugen and Dimas, whose personal input in the talks was considerable. At this stage it is a good time to evaluate the process regarding how the objectives set for the REACH Regulation are to be realised overall. The regulation will do much to improve the protection of human health and the environment. The REACH system will improve our knowledge of the properties of substances, make the control of risks from chemicals more effective, and make it necessary to have an authorisation to use the most hazardous substances of all. The new safety requirements will be the most stringent in the world. It is in the common interests of European consumers and industry alike to promote the product development of new and safer chemicals. It is for this purpose that the current notification procedure has been reworked in the proposal. The REACH system will also mean that companies will have greater responsibility and more duties to discharge, and it will present companies with an opportunity to attend to their obligations under chemical safety more independently than they used to. There will be a significant increase in the transparency of the control of chemicals with the creation of up-to-date information systems and registers for the European Chemicals Agency, from which the public too will be able to obtain information on substances and their properties more easily. There will be no other information systems of the kind in the world. If the effects of substances are to be examined properly better information on their properties will be needed. The REACH Regulation will put this on a new level by making it possible to use alternative research methods and programmes on a broad basis. These new research methods are also likely to influence chemicals testing at global level."@en4
". Señor Presidente, Comisario Verheugen y Comisario Dimas, Señorías, señor Sacconi, el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) es uno de los proyectos legislativos más importantes de la historia de la UE. Será un gran salto adelante desde el sistema de control actual de productos químicos, que tiene casi 40 años de antigüedad. Convertirá a Europa en pionera y precursora mundial en este ámbito. También los consumidores podrán obtener más información sobre las sustancias peligrosas que contienen los productos y los artículos. Con REACH también se creará un sistema que obligará a las empresas a proporcionar detalles, si así lo solicitan los consumidores, sobre sustancias altamente preocupantes contenidas en los artículos. La cuestión del procedimiento de autorización y las sustituciones fueron las últimas que quedaron sin respuesta en las negociaciones. La propuesta de la Presidencia es que el solicitante o titular de una autorización presente un plan de sustitución, cuando un análisis de las alternativas demuestre que existen opciones alternativas adecuadas. El plan de sustitución debe presentarse independientemente de si la autorización se va a conceder basándose en la gestión adecuada del riesgo o en los beneficios socioeconómicos. Y lo que es más, la ruta adecuada para la gestión de riesgos tiene ahora un alcance más limitado que en la versión adoptada en la Posición Común, dado que no se aplicará a las sustancias PBT o vPvB. En relación con las sustancias que interfieren en la función hormonal, se ha acordado que este tema debe estudiarse de nuevo dentro de los próximos seis años. Creo que esta solución constituye un reflejo equilibrado y realista de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo sobre la sustitución de las sustancias más peligrosas. La Presidencia finlandesa se siente complacida al poder confirmar que hay un paquete de enmiendas que se van a votar basado en los resultados de las negociaciones tripartitas. También puedo confirmar que el Consejo autorizará esas enmiendas. En relación con otras enmiendas, espero que no se cambien los resultados de las conversaciones. Espero que en su sesión del miércoles el Parlamento adopte el paquete de compromiso sobre el Reglamento, tal como fue negociado con el Consejo. Después, un proyecto legislativo de importancia tanto para los ciudadanos como para la industria estará un paso más cerca de su realización. Durante casi exactamente tres años, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han trabajado juntos minuciosamente para poder adoptar el Reglamento REACH. El proceso de negociación ha visto etapas difíciles. Puedo decir sin temor a exagerar que, si no fuera por el vivo compromiso de todas las partes implicadas, hoy no estaríamos aquí. La elaboración del Reglamento por parte del Consejo ha sido un reto para ni más ni menos que siete presidencias. Quiero dar las gracias a todas las presidencias que han preparado en el Consejo una base para la decisión que ahora tenemos ante nosotros. El consenso político alcanzado en el Consejo durante la Presidencia británica allanó el camino de forma excelente para la conclusión de las conversaciones durante el mandato presidencial finlandés. Me complace en gran manera que los Estados miembros hayan dado su apoyo incondicional al paquete de compromiso negociado. También espero sinceramente que los diversos Grupos del Parlamento Europeo apoyen la solución de compromiso tan ampliamente como sea posible en la votación del miércoles. En este sentido, quiero dar las gracias al Parlamento Europeo por sus espléndidos niveles de cooperación durante las negociaciones de otoño. En concreto, quiero dar las gracias al ponente, el señor Sacconi, y al señor Florenz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Seguridad Pública y Seguridad Alimentaria, y a muchos otros diputados que se han implicado activamente para encontrar soluciones comunes. También quiero dar las gracias a los comisarios Verheugen y Dimas, cuya aportación personal en las conversaciones ha sido considerable. Esta fase es un buen momento para evaluar el proceso en relación a cómo se van a desarrollar en general los objetivos establecidos para el Reglamento REACH. El Reglamento mejorará en gran manera la protección de la salud humana y el medio ambiente. El sistema REACH mejorará nuestro conocimiento de las propiedades de las sustancias, hará que el control de los riesgos que plantean los productos químicos sea más eficaz, y obligará a tener una autorización para utilizar las sustancias más peligrosas de todas. Los nuevos requisitos de seguridad serán los más estrictos del mundo. La promoción del desarrollo de nuevos productos químicos más seguros será en beneficio tanto de los consumidores europeos como de la industria. Por este motivo en la propuesta se ha cambiado el actual procedimiento de notificación. El sistema REACH también significará que las compañías tendrán una mayor responsabilidad y más obligaciones respecto a los vertidos, y les ofrecerá la oportunidad de cumplir sus obligaciones en relación con la seguridad química de forma más independiente que antes. Habrá un aumento considerable de la transparencia en el control de los productos químicos con la creación de registros y sistemas de información actualizada para la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, donde también los ciudadanos podrán obtener más fácilmente información sobre las sustancias y sus propiedades. No habrá en el mundo ningún otro sistema de información de este tipo. Si hay que examinar de forma adecuada los efectos de las sustancias, se necesitará mejor información sobre sus propiedades. El Reglamento REACH llevará esto a un nuevo nivel al hacer posible el uso de programas y métodos de investigación alternativos amplios y diversos. Además, es probable que esos nuevos métodos de investigación influyan en las pruebas de productos químicos a escala mundial."@es20
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@et5
". Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires Verheugen et Dimas, Mesdames et Messieurs, Monsieur Sacconi, le règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), est l’un des projets législatifs les plus importants de l’histoire de l’UE. Il représentera une avancée considérable par rapport à l’actuel système de contrôle des substances chimiques, qui date d’il y a environ 40 ans. Il fera de l’Europe une pionnière et un précurseur mondial dans ce domaine. Les consommateurs pourront également obtenir davantage d’informations sur les substances dangereuses contenues dans les biens et articles. REACH instituera en outre un système qui contraindra les entreprises à donner des informations détaillées, à la demande des consommateurs, sur les substances très préoccupantes contenues dans ces articles. La procédure d’autorisation et les remplacements ont été les dernières questions restées sans réponse au cours des négociations. Selon la proposition de la présidence, le candidat ou titulaire d’une autorisation devrait présenter un plan de remplacement, tandis qu’une analyse des alternatives montre qu’il existe d’autres options appropriées. Le plan de remplacement devrait être soumis indépendamment du fait que l’autorisation doive être octroyée sur la base d’une gestion des risques appropriée ou d’avantages socioéconomiques. Qui plus est, le champ d’application des mesures appropriées de gestion des risques a été réduit par rapport à celui de la version adoptée dans la position commune, dans la mesure où il ne s’appliquera pas aux substances PBT ni vPvB. En ce qui concerne les substances agissant sur les fonctions hormonales, il a été convenu que cette question serait réexaminée au cours des six prochaines années. Je pense que cette solution répond de manière équilibrée et réaliste aux préoccupations exprimées par le Parlement européen à propos du remplacement des substances les plus dangereuses. C’est avec un grand plaisir que la présidence finlandaise est en mesure de confirmer qu’une série d’amendements soumis au vote reposent sur le résultat des négociations tripartites. Je peux également vous confirmer l’approbation de ces amendements par le Conseil. Concernant les autres amendements, j’espère que le résultat des négociations restera inchangé. J’espère que le Parlement, à l’occasion de sa session de mercredi, adoptera la solution de compromis négociée avec le Conseil à propos du règlement. Le lancement d’un projet législatif important aussi bien pour les citoyens que pour l’industrie constituerait ensuite une étape supplémentaire vers sa mise en œuvre. Pendant trois ans, à quelques jours près, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont travaillé minutieusement main dans la main en vue de l’adoption du règlement REACH. Le processus de négociation a traversé des moments difficiles. Il n’est pas exagéré de dire que, sans le remarquable engagement de toutes les parties prenantes, nous ne serions pas ici aujourd’hui. L’élaboration du règlement par le Conseil a constitué un défi pour pas moins de sept présidences. Je voudrais remercier toutes les présidences qui ont posé les jalons, au sein du Conseil, de la décision qui nous est présentée aujourd’hui. Le consensus politique obtenu au Conseil sous la présidence britannique a remarquablement préparé le terrain pour la conclusion des négociations au cours de la présidence finlandaise. Je me félicite que les États membres aient exprimé leur vif soutien à l’égard de la solution de compromis négociée. J’espère aussi sincèrement que les différents groupes du Parlement européen soutiendront cette solution de compromis aussi largement que possible lors du vote de mercredi. À ce propos, je voudrais remercier le Parlement européen pour l’excellent degré de coopération affiché durant les négociations de cet automne. Je voudrais plus particulièrement remercier le rapporteur, M. Sacconi, et M. Florenz, le président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que divers autres députés qui ont participé activement à la recherche de solutions communes. Je voudrais également remercier les commissaires Verheugen et Dimas, dont l’implication personnelle dans les négociations a été remarquable. À ce stade, il est opportun de se demander comment les objectifs fixés pour le règlement REACH devront globalement être réalisés. Le règlement contribuera sensiblement à améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Le système REACH améliorera notre connaissance des propriétés des substances, rendra le contrôle des risques des produits chimiques plus efficace, et soumettra à autorisation l’utilisation des substances les plus dangereuses. Les nouvelles exigences de sécurité seront les plus contraignantes au monde. Il est dans l’intérêt commun des consommateurs et de l’industrie de l’UE de promouvoir le développement de produits chimiques nouveaux et plus sûrs. C’est dans cette optique que la procédure de notification actuelle a été remaniée dans la proposition. Le système REACH impliquera également que les sociétés auront davantage de responsabilités et de devoirs à exercer. Il donnera par ailleurs l’occasion aux sociétés d’honorer leurs obligations en termes de sécurité chimique d’une manière plus indépendante que par le passé. La transparence du contrôle des substances chimiques s’améliorera de manière substantielle grâce à la création de systèmes d’information et de registres actualisés pour l’Agence européenne des produits chimiques, dans lesquels les citoyens aussi pourront trouver plus facilement des informations sur les substances et leurs propriétés. Aucun système d’information similaire n’existera ailleurs dans le monde. Une analyse adéquate des effets des substances nécessitera davantage d’informations sur leurs propriétés. Le règlement REACH favorisera le passage à un niveau supérieur en rendant possible l’utilisation à grande échelle de méthodes et de programmes de recherche alternatifs. Ces nouvelles méthodes de recherche devraient également avoir un impact sur l’expérimentation des produits chimiques au niveau mondial."@fr8
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@hu11
". Signor Presidente, Commissari Verheugen e Dimas, onorevoli deputati, onorevole Sacconi, il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è uno dei progetti legislativi più importanti della storia dell’UE. Segnerà un gigantesco balzo in avanti rispetto al sistema attuale di controllo sulle sostanze chimiche, che risale all’incirca a 40 anni fa. Conferirà all’Europa un ruolo di pioniere globale e di antesignano in questo ambito. Anche i consumatori potranno avere maggiori informazioni sulle sostanze chimiche presenti nei vari prodotti e nelle varie merci. Con REACH sarà altresì istituito un sistema che obbligherà le imprese a dare informazioni dettagliate, ove i consumatori lo richiedano, sulle sostanze che destano grande preoccupazione e che sono presenti nei vari prodotti. La procedura di autorizzazione e le sostituzioni sono state le ultime questioni rimaste aperte nei negoziati. La proposta della Presidenza prevede che il richiedente o il titolare di un’autorizzazione debba presentare un piano di sostituzione laddove l’analisi delle alternative mostra che vi sono opzioni alternative adeguate. Il piano di sostituzione deve essere presentato a prescindere dal fatto che l’autorizzazione debba essere concessa sulla base di un’appropriata gestione dei rischi o di benefici di ordine socioeconomico. Per di più, la via della gestione appropriata dei rischi è stata ristretta in termini di campo d’azione rispetto alla versione della posizione comune adottata, in quando non si applicherà alle sostanze PBT e vPvB. In relazione alle sostanze che interferiscono con la funzione ormonale, si è convenuto che questo punto sarà rivisto nuovamente entro i prossimi sei anni. Credo che tale soluzione tenga debitamente e realisticamente in conto le preoccupazioni espresse dal Parlamento in merito alla sostituzione delle sostanze più pericolose. Sono molto lieto che la Presidenza finlandese possa confermare che il pacchetto di emendamenti che sarà votato si basa sull’esito dei negoziati tripartitici. Posso inoltre confermare l’approvazione del Consiglio su questi emendamenti. Per quanto concerne gli altri, mi auguro che il risultato dei colloqui rimanga inalterato. Spero che nella seduta di mercoledì il Parlamento adotti il pacchetto di compromesso sul regolamento negoziato con il Consiglio. A quel punto, un progetto legislativo di grande importanza sia per i cittadini che per l’industria compirà un fondamentale passo avanti verso la sua realizzazione. Da quasi tre anni esatti il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione lavorano strenuamente insieme per l’adozione di REACH. Il processo negoziale ha attraversato fasi difficili. Senza esagerare, posso dire che, se non fosse stato per il forte impegno di tutte le parti, oggi non saremmo qui. La stesura del regolamento in seno al Consiglio ha rappresentato una sfida per ben sette Presidenze. Desidero quindi ringraziare tutte le Presidenze che hanno preparato il terreno in Consiglio affinché si potesse giungere alla decisione di cui discutiamo oggi. Il consenso politico raccolto in seno al Consiglio sotto la Presidenza britannica ha aperto brillantemente la via per giungere alla conclusione dei colloqui durante il mandato della Presidenza finlandese. Sono molto lieto che gli Stati membri abbiamo risolutamente appoggiato il pacchetto di compromesso frutto dei negoziati. Adesso spero vivamente che i vari gruppi del Parlamento europeo sosterranno tale soluzione di compromesso quanto più ampiamente possibile nel voto di mercoledì. A tal proposito ringrazio il Parlamento per lo splendido livello di cooperazione nel corso dei negoziati dell’autunno. In particolare, ringrazio il relatore onorevole Sacconi e l’onorevole Florenz, presidente della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nonché i numerosi altri deputati che si sono adoperati attivamente per trovare soluzioni comuni. Ringrazio altresì i Commissari Verheugen e Dimas, che hanno dato un considerevole contributo personale ai negoziati. A questo punto è opportuno valutare il processo relativo alle modalità per realizzare nel loro complesso gli obiettivi del regolamento REACH. Il regolamento contribuirà ampiamente a migliorare la tutela della salute umana e dell’ambiente. Il sistema REACH arricchirà le nostre conoscenze sulle proprietà delle sostanze, renderà più efficace il controllo dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche e introdurrà un’autorizzazione per l’impiego delle sostanze più pericolose. I nuovi requisiti di sicurezza saranno i più rigorosi del mondo. In Europa è nell’interesse comune sia dei consumatori che dell’industria promuovere lo sviluppo del prodotto per quanto riguarda sostanze chimiche nuove e più sicure. A tale scopo nella proposta è stata rielaborata la procedura di notifica vigente. Con il sistema REACH le imprese avranno maggiori responsabilità e maggiori obblighi da assolvere, e avranno altresì la possibilità di adempiere i propri doveri in materia di sicurezza chimica in maniera più autonoma rispetto al passato. Aumenterà in maniera significativa la trasparenza nel controllo sulle sostanze chimiche grazie alla creazione di sistemi informatici e di registri aggiornati presso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche, da cui anche il pubblico potrà ottenere più facilmente informazioni sulle varie sostanze e sulle loro proprietà. Non esiste al mondo un sistema simile. Se si vogliono esaminare adeguatamente gli effetti delle sostanze, è necessario raccogliere maggiori informazioni sulle loro proprietà. Il regolamento REACH colloca questa funzione su un piano nuovo, prevedendo la possibilità di usare metodi e programmi di ricerca alternativi su una base ampia. Oltretutto i nuovi metodi di ricerca sono suscettibili di influenzare la sperimentazione delle sostanze chimiche a livello mondiale."@it12
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@lt14
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissarissen Verheugen en Dimas, dames en heren, mijnheer Sacconi, de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) is een van de belangrijkste wetgevingsprojecten in de geschiedenis van de Europese Unie. Deze verordening zal een grote sprong voorwaarts zijn in vergelijking met het huidige controlesysteem voor chemische stoffen, dat ongeveer veertig jaar oud is. Zij maakt van Europa wereldwijd een voorloper en wegbereider op dit gebied. Ook de consumenten zullen meer informatie kunnen krijgen over gevaarlijke stoffen in producten. Met de REACH-verordening wordt ook een stelsel gecreëerd waarin ondernemers op verzoek van de consument gedetailleerde informatie moeten verstrekken over stoffen van grote zorg in producten. Het vraagstuk van de autorisatieprocedures en vervangingen was een van de laatste open kwesties in de onderhandelingen. Overeenkomstig het voorstel van het voorzitterschap moet de aanvrager of degene die in het bezit is van een autorisatie met een vervangingsplan komen wanneer de analyse van de alternatieven aantoont dat er geschikte alternatieven bestaan. Het vervangingsplan moet worden ingediend ongeacht of de vergunning wordt verleend op basis van een adequate risicobeheersing of van sociaaleconomische voordelen. Bovendien is de route van een adequaat risicobeheer zodanig beperkt in vergelijking met de versie in het aangenomen gemeenschappelijk standpunt, dat het niet van toepassing is op PBT- en vPvB-stoffen. Wat hormoonontregelende stoffen betreft, is overeengekomen dat deze binnen zes jaar opnieuw moeten worden beoordeeld. Ik ben van mening dat deze oplossing op evenwichtige en realistische wijze rekening houdt met de zorgen van het Parlement over de vervanging van de allergevaarlijkste stoffen. Als fungerend voorzitter van de Raad ben ik blij te kunnen zeggen dat er gestemd wordt over een pakket amendementen dat gebaseerd is op de resultaten van de tripartiete onderhandelingen. Ik kan ook bevestigen dat de Raad deze amendementen heeft goedgekeurd. Wat de overige amendementen betreft, hoop ik dat het onderhandelingsresultaat ongewijzigd blijft. Ik hoop dat het Parlement op zijn vergadering van woensdag het compromispakket inzake de verordening aanneemt dat het met de Raad is overeengekomen. Op die manier zal het voor de Europese burgers en industrie zo belangrijke wetgevingsproject een grote stap dichter bij zijn realisatie komen. Bijna exact drie jaar lang hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in moeilijke omstandigheden samengewerkt om de REACH-verordening aangenomen te krijgen. Het onderhandelingsproces heeft moeilijke fasen gekend. Ik kan zonder overdrijven zeggen dat wij zonder de sterke verbondenheid van alle partijen hier vandaag niet zouden zijn. In de Raad is de verordening door niet minder dan zeven voorzitterschappen voorbereid. Ik wil alle voorzitterschappen bedanken die in de Raad de basis voor het onderhavige besluit hebben gelegd. De politieke consensus die tijdens het Britse voorzitterschap in de Raad werd bereikt, was een uitstekend uitgangspunt voor het afronden van de onderhandelingen tijdens het Finse voorzitterschap. Ik ben zeer blij dat de lidstaten hun krachtige steun hebben gegeven aan het overeengekomen compromispakket. Ik hoop ook van harte dat de verschillende fracties in het Europees Parlement in de stemming van woensdag het compromis zo breed mogelijk steunen. Ik wil in dit verband het Europees Parlement bedanken voor de uitstekende samenwerking tijdens de onderhandelingen van dit najaar. Mijn dank gaat vooral uit naar de rapporteur, de heer Sacconi, en de voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de heer Florenz, de schaduwrapporteurs alsmede de talrijke andere leden die actief betrokken waren bij het vinden van gezamenlijke oplossingen. Ik wil ook de commissarissen Verheugen en Dimas bedanken, die een grote persoonlijke bijdrage aan de onderhandelingen hebben geleverd. Het is nu een goed moment om het proces te beoordelen van de wijze waarop de aan de REACH-verordening gestelde doelen in het algemeen worden bereikt. De verordening zal de bescherming van de volksgezondheid en het milieu aanzienlijk verbeteren. Het REACH-stelsel vergroot onze kennis over de eigenschappen van stoffen, verbetert de beheersing van de risico’s van chemische stoffen en vereist een vergunning voor het gebruik van de allergevaarlijkste stoffen. De nieuwe veiligheidseisen worden de strengste ter wereld. Het is in het gemeenschappelijk belang van de Europese consumenten en industrie om de productontwikkeling van nieuwe, veiliger chemische stoffen te bevorderen. Hiervoor is de huidige aangifteprocedure voor nieuwe stoffen in het voorstel herzien. Het REACH-stelsel houdt ook in dat ondernemingen meer verantwoordelijkheid en taken hebben en het biedt ondernemingen de mogelijkheid de verplichtingen inzake de veiligheid van chemische stoffen op zelfstandiger wijze na te komen. De transparantie van de controle op chemische stoffen wordt aanzienlijk groter door het Europees Agentschap voor chemische stoffen te voorzien van moderne informatiesystemen en registers, waardoor ook de burgers gemakkelijk toegang tot informatie over stoffen en hun eigenschappen kunnen krijgen. De informatiesystemen zullen uniek in de wereld worden. Om de effecten van stoffen beter te kunnen vaststellen, is het nodig dat er betere informatie over de eigenschappen ervan beschikbaar is. De REACH-verordening brengt dit op een nieuw niveau door een breed gebruik van alternatieve onderzoeksmethoden en -programma's mogelijk te maken. Deze nieuwe onderzoeksmethoden zullen waarschijnlijk ook op mondiaal niveau van invloed zijn op het testen van chemische stoffen."@nl3
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário Verheugen e Senhor Comissário Dimas, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Sacconi, o regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) é um dos projectos legislativos mais significativos da história da UE. Representa um passo em frente gigantesco em relação ao actual sistema de controlo de substâncias químicas, que tem aproximadamente 40 anos. Irá tornar a Europa um pioneiro e um precursor mundial neste domínio. Os consumidores também passarão a poder obter mais informação sobre as substâncias perigosas contidas em produtos e artigos. Com o regulamento REACH, será igualmente criado um sistema que obrigará as empresas a fornecer, a pedido dos consumidores, pormenores sobre substâncias contidas em artigos que constituam motivo sério de preocupação. O procedimento de autorização e as substituições foram as últimas questões que ficaram por responder nas negociações. A proposta da Presidência é que o requerente ou titular de uma autorização apresente um plano de substituição, enquanto uma análise das alternativas revela que existem outras opções adequadas. O plano de substituição tem de ser apresentado independentemente de a autorização ser concedida com base numa gestão adequada dos riscos ou benefícios socioeconómicos. Mais ainda, a via da gestão adequada dos riscos passa a ter um âmbito mais apertado do que a versão da posição comum adoptada, na medida em que não se aplicará a substâncias PBT ou vPvB. No que se refere às substâncias que interferem na função hormonal, ficou acordado que este assunto devia ser novamente considerado dentro dos próximos seis anos. Penso que esta solução é equilibrada e realista e que tem em conta as preocupações expressas pelo Parlamento Europeu sobre a substituição das substâncias mais perigosas. É com prazer que a Presidência finlandesa confirma que existe um pacote de alterações que irão ser submetidas a votação e se baseiam no resultado das negociações tripartidas. Posso igualmente confirmar que o Conselho aprovou as referidas alterações. Quanto às outras alterações, espero que o resultado das conversações permaneça inalterado. Espero que, na sua sessão de quarta-feira, o Parlamento adopte o pacote de compromisso sobre o regulamento, tal como foi negociado com o Conselho. Se assim for, haverá um projecto legislativo importante para o público e para a indústria que estará mais perto de se concretizar. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão têm vindo a trabalhar juntos, laboriosamente, há quase exactamente três anos para conseguir que o Regulamento REACH seja adoptado. O processo de negociação teve algumas fases difíceis. Posso afirmar sem exagero que, se não fosse o forte empenhamento de todas as partes nesta matéria, não estaríamos aqui hoje. A elaboração do regulamento pelo Conselho foi um desafio para nada menos que sete Presidências. Gostaria de agradecer a todas as Presidências que, no Conselho, prepararam uma base para a decisão que agora temos perante nós. O consenso político alcançado no Conselho durante a Presidência do Reino Unido preparou o caminho de uma maneira excelente, permitindo que as conversações fossem concluídas durante o mandato da Presidência finlandesa. Congratulo-me pelo facto de os Estados-Membros terem dado um forte apoio ao pacote de compromisso que foi negociado. Espero também, sinceramente, que os vários grupos do Parlamento Europeu dêem à solução de compromisso um apoio tão amplo quanto possível na votação a realizar na quarta-feira. Neste contexto, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu os excelentes níveis de cooperação durante as negociações do Outono. Quero agradecer em especial ao relator, senhor deputado Sacconi, e ao senhor deputado Florenz, presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, e a muitos outros deputados que se empenharam activamente na busca de soluções comuns. Quero igualmente agradecer ao Senhor Comissário Verheugen e ao Senhor Comissário Dimas, cujo contributo pessoal durante as conversações foi considerável. Chegados a este ponto, é uma boa altura para avaliar o processo e considerar a forma como irão ser de um modo geral realizados os objectivos definidos no Regulamento REACH. O regulamento irá contribuir significativamente para melhorar a protecção da saúde humana e do ambiente. O sistema REACH irá melhorar o conhecimento que temos das propriedades das substâncias, tornar mais eficaz o controlo dos riscos inerentes às substâncias químicas e tornar obrigatória a obtenção de uma autorização para utilizar as substâncias mais perigosas. Os novos requisitos de segurança serão dos mais rigorosos do mundo. É do interesse, tanto dos consumidores europeus como da indústria, promover o desenvolvimento de substâncias químicas novas mais seguras. É para este efeito que o actual procedimento de notificação foi reformulado na proposta. O sistema REACH significa igualmente que as empresas terão uma maior responsabilidade e terão mais obrigações a cumprir e proporcionar-lhes-á uma oportunidade de cumprirem as suas obrigações em matéria de segurança química de uma maneira mais independente do que acontecia anteriormente. Haverá um aumento significativo da transparência do controlo de substâncias químicas, graças à criação de sistemas de informação e registos actualizados para a Agência Europeia dos Produtos Químicos, através dos quais o público também poderá obter mais facilmente informação sobre as substâncias e as suas propriedades. Não haverá no mundo um sistema de informação comparável. Para que os efeitos das substâncias possam ser estudados convenientemente, é necessário que haja informação melhor sobre as suas propriedades. O regulamento REACH irá colocar este trabalho a um novo nível ao permitir uma ampla utilização de métodos e programas de investigação alternativos. Estes novos métodos de investigação também deverão influenciar o ensaio de substâncias químicas a nível mundial."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@sk18
"Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä Sacconi, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission jäsenet Verheugen ja Dimas, REACH-asetus on yksi EU:n historian merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista. Asetus tulee olemaan suuri harppaus eteenpäin verrattuna nykyiseen noin 40 vuoden ikäiseen kemikaalien valvontajärjestelmään. Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän. Myös kuluttajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa tavaroiden sisältämistä vaarallisista aineista. REACH-asetuksella luodaan myös järjestelmä, jossa elinkeinonharjoittajilla on kuluttajan pyynnöstä velvollisuus antaa tietoja esineiden sisältämistä suurta huolta aiheuttavista aineista. Kysymys lupamenettelystä ja substituutioista oli viimeisiä neuvotteluissa avoinna olleita kysymyksiä. Puheenjohtajavaltion esityksen mukaisesti hakijan tai luvanhaltijan pitää toimittaa substituutiosuunnitelma, kun tehty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että sopivia vaihtoehtoja on olemassa. Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella. Lisäksi asianmukaisen riskinhallinnan reittiä supistettiin yhteiseen kantaan verrattuna niin, että sitä ei sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden osalta sovittiin uudelleentarkastelusta kuuden vuoden kuluessa. Katson, että tämä ratkaisu ottaa tasapainoisella ja realistisella tavalla huomioon Euroopan parlamentin esittämät huolet kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamisesta. Neuvoston puheenjohtajana voin ilolla todeta, että äänestettävänä on muutosesityspaketti, joka perustuu kolmikantaneuvottelujen tuloksiin. Näiden muutosehdotusten osalta voin vahvistaa neuvoston hyväksynnän. Muiden muutosehdotusten osalta sen sijaan toivon, että neuvottelutulos säilyisi muuttumattomana. Toivon, että parlamentti hyväksyisi keskiviikon istunnossaan asetuksesta neuvoston kanssa neuvotellun kompromissipaketin. Näin Euroopan kansalaisille ja teollisuudelle tärkeä lainsäädäntöhanke olisi yhden merkittävän askeleen lähempänä toteutumistaan. Lähes tasan kolme vuotta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä ovat tehneet pitkäjänteistä työtä REACH-asetuksen hyväksymisen puolesta. Neuvotteluprosessiin on sisältynyt vaikeita vaiheita. Voin varmaan liioittelematta sanoa, että ilman kaikkien osapuolien voimakasta sitoutumista tähän asiaan, me emme olisi tässä tänään. Neuvostossa asetuksen valmistelu on ollut seitsemän puheenjohtajavaltion haasteena. Haluankin kiittää kaikkia niitä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat neuvostossa valmistelleet pohjaa nyt käsillä olevaa päätöstä varten. Ison-Britannian puheenjohtajakaudella saavutettu neuvoston poliittinen yhteisymmärrys antoi erinomaiset eväät neuvottelujen päättämiseen Suomen puheenjohtajakauden aikana. Olen erittäin iloinen, että jäsenvaltiot ovat antaneet voimakkaan tukensa neuvotellulle kompromissipaketille. Toivon myös lämpimästi, että Euroopan parlamentin eri ryhmät tukevat kompromissiratkaisua mahdollisimman laajasti keskiviikon äänestyksessä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä syksyn neuvottelujen aikana. Etenkin haluan kiittää esittelijä Sacconia ja ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan puheenjohtajaa Florenzia, varjoesittelijöitä, sekä lukuisia muita edustajia, jotka ovat aktiivisesti toimineet yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Haluan kiittää myös komission jäseniä Verheugenia ja Dimasia, jotka ovat antaneet neuvotteluihin vahvan henkilökohtaisen panoksensa. Tässä vaiheessa prosessia on hyvä hetki arvioida, miten REACH-asetukselle asetetut tavoitteet kokonaisuutena ovat toteutumassa. Asetus parantaa merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-järjestelmä parantaa tietojamme aineiden ominaisuuksista, tehostaa kemikaaliriskien hallintaa ja edellyttää kaikkein vaarallisimmilta aineilta käyttölupaa. Uudet turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan maailman vaativimpia. Eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden yhteinen etu on edistää uusien, entistä turvallisempien kemikaalien tuotekehitystä. Tätä tarkoitusta varten nykyistä uusien aineiden ilmoitusmenettelyä on esityksessä uudistettu. REACH-järjestelmä lisää myös yritysten vastuuta ja tehtäviä sekä antaa yritykselle mahdollisuuden hoitaa aiempaa itsenäisemmin kemikaaliturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Kemikaalivalvonnan avoimuutta lisätään merkittävästi luomalla kemikaalivirastoon uudenaikaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä, joista myös kansalaiset tulevat saamaan entistä paremmin tietoja aineista ja niiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät tulevat olemaan ainutlaatuisia maailmassa. Aineiden vaikutusten selvittäminen edellyttää entistä parempia tietoja niiden ominaisuuksista. REACH-asetus ulottuu tälläkin alueella uudelle tasolle mahdollistamalla vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien laajan käytön. Todennäköisesti nämä uudet vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät tulevat vaikuttamaan kemikaalien testaamiseen myös globaalilla tasolla."@sl19
"Herr talman, kommissionsledamöter Günter Verheugen och Stavros Dimas, mina damer och herrar, herr Sacconi! Förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) är ett av de viktigaste lagstiftningsprojekten i EU:s historia. Den kommer att vara ett enormt framsteg jämfört med det nuvarande kontrollsystemet för kemikalier, som är cirka 40 år gammalt. Detta kommer att göra EU till en global pionjär och föregångare på detta område. Även konsumenterna kommer att få mer information om de farliga ämnen som finns i varor och produkter. Med Reach kommer också ett system att etableras enligt vilket företagen på begäran från konsumenterna tvingas lämna ut detaljer om deras produkter innehåller ämnen med mycket farliga egenskaper. Frågorna om godkännandeförfarandet och substitution av ämnen var de sista som förblev obesvarade under förhandlingarna. Ordförandeskapets förslag är att den som söker eller innehar ett godkännande ska lägga fram en substitutionsplan om en analys av alternativen visar att det finns lämpliga alternativ. Denna plan ska läggas fram oberoende om godkännandet ges på grundval av adekvat riskbehandling eller av socioekonomiska skäl. Vad mera är, utrymmet för adekvat riskbehandling har begränsats jämfört med den gemensamma ståndpunkt som antogs genom att den inte kommer att gälla för PBT/vPvB-ämnen. Beträffande ämnen som påverkar hormonfunktionen kom man överens om att detta bör undersökas igen inom de närmaste sex åren. Jag anser att vi genom denna lösning på ett balanserat sätt tar realistisk hänsyn till den oro som Europaparlamentet har gett uttryck för om nödvändigheten av att ersätta de farligaste ämnena. Det finländska ordförandeskapet kan med glädje bekräfta att det finns en rad ändringsförslag att rösta om, vilka bygger på resultatet av trepartsförhandlingarna. Jag kan också bekräfta att rådet godkänner dessa ändringar. Beträffande andra ändringsförslag hoppas jag att resultatet av förhandlingarna förblir oförändrat. Jag hoppas att parlamentet vid sitt sammanträde på onsdag kommer att anta det kompromisspaket om förordningen som har förhandlats fram med rådet. Då skulle ett lagstiftningsprojekt som är viktigt både för allmänheten och för industrin ha kommit ett stort steg närmare sitt förverkligande. I nästan exakt tre år har Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillsammans lagt ned ett omsorgsfullt arbete för att få Reach-förordningen antagen. Det har funnits svåra faser i förhandlingsprocessen. Det är ingen överdrift när jag säger att vi inte hade varit där vi är i dag om det inte varit för alla parters starka engagemang. Utarbetandet av en förordning från rådet har varit en utmaning för inte mindre än sju ordförandeskap. Jag vill tacka alla ordförandeskap som har lagt grunden i rådet för det beslut som vi nu står inför. Det politiska samförstånd som nåddes under Storbritanniens ordförandeskap banade på ett utmärkt sätt väg för de avslutande samtalen under det finländska ordförandeskapet. Jag är mycket nöjd över att medlemsstaterna har gett sitt starka stöd för det kompromisspaket som förhandlingarna har resulterat i. Jag hoppas också uppriktigt att de olika grupperna i Europaparlamentet på så bred front som möjligt ska stödja kompromisslösningen i omröstningen på onsdag. Jag vill i detta sammanhang tacka Europaparlamentet för dess utmärkta samarbete under höstens förhandlingar. Jag vill särskilt tacka föredraganden Guido Sacconi och ordföranden för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Karl-Heinz Florenz, och många andra ledamöter som aktivt har medverkat till att finna gemensamma lösningar. Jag vill även tacka kommissionsledamöterna Günter Verheugen och Stavros Dimas, vilkas personliga insatser har varit betydande. I detta skede är det lämpligt att bedöma den process som ska leda till att de mål som har satts upp för Reach-förordningen ska kunna förverkligas över lag. Förordningen kommer att betyda mycket för att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön. Reach-systemet kommer att förbättra vår kunskap om ämnenas egenskaper, göra kontrollen av riskerna hos kemikalier mer effektiv och göra en godkänd prövning till en förutsättning för att få använda ämnen med mycket farliga egenskaper. De nya säkerhetskraven kommer att vara de strängaste i världen. Det är lika mycket i EU-konsumenternas som i EU-industrins gemensamma intresse att främja produktutvecklingen av nya och säkrare kemikalier. Det är i detta syfte som det nya anmälningsförfarandet har omarbetats i förslaget. Reach-systemet betyder också att företagen kommer att få större ansvar och fler skyldigheter och detta kommer att ge företagen en möjlighet att fullgöra sina skyldigheter när det gäller kemikaliesäkerhet mer självständigt än tidigare. Öppenheten i kontrollen av kemikalier kommer att öka väsentligt genom skapandet av moderna informationssystem och register för Europeiska kemikaliemyndigheten, där även allmänheten lättare kommer att kunna få information om ämnen och deras egenskaper. Det kommer inte att finnas något annat informationssystem av detta slag i världen. Om verkningarna av ämnen ska kunna undersökas tillfredsställande kommer vi att behöva bättre information om deras egenskaper. Genom Reach-förordningen kommer vi att få nya möjligheter att använda nya forskningsmetoder och program på bred front. Dessa nya forskningsmetoder torde även påverka utprövningen av kemikalier på global nivå."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Suosionosoituksia)"5,19,15,1,18,14,16,11,7,13
"Mauri Pekkarinen,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"neuvoston puheenjohtaja"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph