Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-29-Speech-3-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061129.18.3-179"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Afstemningen om det syvende rammeprogram finder sted i morgen. Gennem de forgangne 18 måneder har fire formandskaber arbejdet på programmet sammen med Parlamentet og Kommissionen. De enkelte formandskabers bidrag var værdifulde, men en særlig tak skal gå til det finske formandskab. Som følge af et fremragende samarbejde med Rådet og af kommissær Potočniks bemærkelsesværdige personlige engagement, som jeg vil takke ham for, og ligeledes takket være den tekniske bistand fra Kommissionen nåede vi i oktober frem til et kompromis, der kunne accepteres af alle parter. Hr. kommissær, vi vil gerne takke Dem mange gange for erklæringen om stamcelleforskning. Det var meget vigtigt for Parlamentet. Arbejdet med lovgivningen er næsten afsluttet, og nu må vi gå over til gennemførelsen af programmet. Enklere og mere fleksible procedurer er et centralt tema, og det samme gælder koordineringen af europæiske og nationale programmer. En opsplitning af den europæiske forskning må undgås for enhver pris. Jeg er overbevist om, at det syvende rammeprogram vil give os mulighed for at genoplive entusiasmen for Lissabon-programmet og løse det velkendte europæiske paradoks. Sammenfattende vil jeg gerne henvende mig til mine kolleger i Europa-Parlamentet og forsikre dem for, at efter vedtagelsen af kompromisændringsforslaget, som vi forhandlede os frem til med Rådet, afspejler det syvende rammeprogram fuldt ud prioriteringerne fra førstebehandlingen. Derfor appellerer jeg om Deres støtte til disse ændringsforslag, således at Parlamentet kan tale med én stemme om forskning, udvikling, innovation og Europas fremtid. Kompromisændringsforslagene blev vedtaget enstemmigt i Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Jeg vil gerne rose skyggeordførerne for den kolossale ansvarsfølelse og samarbejdsvilje, som de har demonstreret hele vejen igennem. Tak til Dem alle. Med hensyn til både arbejde og samarbejde har dette været en meget travl periode for mig. En tak skal også gå til koordinatorerne og de politiske rådgivere, der fulgte arbejdet, og til de otte udvalg i Parlamentet, der har afgivet udtalelse. Sammen med det syvende rammeprogram skal vi i dag drøfte særprogrammerne og principperne for deltagelse. Udvalget om Industri, Forskning og Energi koordinerede arbejdet med disse dokumenter i Europa-Parlamentet, og jeg må også takke udvalget mange gange for dets arbejde. Nu vil jeg gå over til selve det syvende rammeprogram, og jeg vil gerne understrege, at Parlamentet hele tiden har grebet det an i en meget positiv ånd. Vi har imidlertid indført en række forbedringer, herunder nye praktiske løsninger. De er vigtige for programmet og blev anset for gavnlige af Rådet og Kommissionen, hvilket fremgår af kompromisændringsforslagene. Strukturen og de centrale bestemmelser i programmet er et fremragende svar fra Unionens side på henstillingerne i Kok- og Marimon-betænkningerne og på Europa-Parlamentets forsalg i Locatelli-betænkningen. Det syvende rammeprogram giver på mange måder mulighed for at gennemføre målene i Lissabon-strategien. Alt bliver baseret på kriteriet om ekspertise inden for forskning. Der findes også nye og interessante forslag, fælles teknologiske initiativer, hvor man trækker på det europæiske erhvervslivs økonomiske ressourcer. Dette er en afgørende udvikling i retning af et innovativt Europa og er i overensstemmelse med aktiviteterne på de europæiske teknologiplatforme. Desuden besluttede Europa-Parlamentet, at forskningskapaciteten i alle Europas regioner skal udnyttes, hvis man skal skabe et virkeligt europæisk forskningsområde. Kapitlet med titlen "Idéer" indeholder en definition af Det Europæiske Forskningsråd. Dette er en ny instans, der skal fremme grundforskning og frontlinjeforskning på højt niveau. Europa-Parlamentet har lagt stor vægt på behovet for, at dette råd er helt selvstændigt, at dets aktiviteter skal være tydelige og gennemsigtige, og at dets administrationsudgifter skal holdes på et lavt niveau. Det næste kapitel hedder "Mennesker" og er centreret om videnskabsfolkene. Hvis Europa udnytter sit menneskelige potentiale fuldt ud, og navnlig hvis unge videnskabsfolk får hjælp til at komme i gang med deres erhvervskarriere, vil Europa kunne sprede sine vinger og forhindre hjerneflugt. Udviklingen af den europæiske forskningsinfrastruktur er af central betydning. Det er emnet for kapitlet med titlen "Kapacitet". SMV'er er endnu et prioriteret område. I lighed med det sjette rammeprogram er disse garanteret en andel på 15 % af forskningsprojekterne. Der er ligeledes indført supplerende hasteprocedurer og særprogrammer, der er beregnet til mindre projekter. Nye teknologier og innovation lå ligeledes til grund for vores ændringsforslag til denne del af syvende rammeprogram."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Morgen werden wir über das Siebte Rahmenprogramm abstimmen. In den letzten 18 Monaten haben vier Ratspräsidentschaften zusammen mit dem Parlament und der Kommission an diesem Programm gearbeitet. Jedes Land, das den Ratsvorsitz innehatte, hat einen wertvollen Beitrag geleistet, doch besonderer Dank gebührt dem finnischen Ratsvorsitz. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem Rat und des bemerkenswerten persönlichen Einsatzes von Kommissar Potočnik, für den ich ihm danken möchte, aber auch dank der technischen Unterstützung seitens der Europäischen Kommission wurde im Oktober ein für alle annehmbarer Kompromiss erzielt. Herr Kommissar, wir möchten Ihnen herzlich für Ihre Erklärung zur Stammzellenforschung danken. Das war für das Parlament sehr wichtig. Die Arbeit an den Rechtsvorschriften ist fast abgeschlossen, und wir müssen uns nun der Umsetzung des Programms zuwenden. Von größter Wichtigkeit sind einfachere und flexiblere Verfahren sowie die Koordinierung der europäischen mit den nationalen Programmen. Die Aufsplitterung der europäischen Forschung muss um jeden Preis verhindert werden. Ich bin insgeheim davon überzeugt, dass es uns mit dem Siebten Rahmenprogramm gelingen wird, erneut Begeisterung für das Lissabon-Programm zu wecken und das wohlbekannte europäische Paradoxon zu überwinden. Abschließend möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament versichern, dass, wenn die mit dem Rat ausgehandelten Kompromissänderungsanträge angenommen werden, die Prioritäten der ersten Lesung im Text des Siebten Rahmenprogramms ihren vollen Niederschlag finden. Ich appelliere deshalb an Sie, diese Änderungsanträge zu unterstützen, damit das Parlament mit einer Stimme über Forschung, Entwicklung, Innovation und die Zukunft Europas sprechen kann. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie hat die Kompromissänderungsanträge vorbehaltlos angenommen. Großes Lob gebührt den Schattenberichterstattern, die durchweg großes Verantwortungsbewusstsein und Kooperationsgeist gezeigt haben. Ihnen allen sei Dank. Für mich war das sowohl im Hinblick auf die Arbeit als auch die Zusammenarbeit eine sehr ereignisreiche Zeit. Mein Dank gilt auch den Koordinatoren und politischen Beratern, die den Fortgang der Arbeiten überwacht haben, sowie den acht parlamentarischen Ausschüssen für ihre Stellungnahmen. Neben dem Siebten Rahmenprogramm sprechen wir heute über spezifische Programme und die Teilnahmeregeln. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie hat die Arbeit an diesen Dokumenten im Europäischen Parlament koordiniert, und ich möchte dem Ausschuss ebenfalls herzlich für seine Arbeit danken. Zum Siebten Rahmenprogramm selbst möchte ich sagen, dass das Parlament stets eine positive Einstellung dazu hatte. Wir haben jedoch einige für das Programm wichtige Verbesserungen einschließlich neuer Teillösungen vorgenommen, die vom Rat und der Europäischen Kommission als nützlich bewertet wurden, wie die Kompromissänderungsanträge belegen. Mit seinem Aufbau und seinen wesentlichen Festlegungen stellt das Programm eine ausgezeichnete Reaktion der Union auf die Empfehlungen im Bericht Kok und im Bericht Marimon sowie die im Bericht Locatelli enthaltenen Vorschläge des Europäischen Parlaments dar. Mit dem Siebten Rahmenprogramm wird es möglich sein, die Ziele der Lissabon-Strategie auf unterschiedliche Art und Weise zu erreichen. Alles basiert auf dem Kriterium der wissenschaftlichen Exzellenz. Außerdem gibt es neue und interessante Vorschläge und gemeinsame Technologieinitiativen, für die die europäische Industrie als Finanzgeber gewonnen werden könnte. Das ist ein entscheidender Schritt hin zu einem innovativen Europa, der sich mit den Aktivitäten der Europäischen Technologieplattformen im Einklang befindet. Außerdem vertritt das Europäische Parlament entschieden den Standpunkt, dass in allen Regionen Europas Forschungskapazitäten freigesetzt werden müssen, damit ein echter Europäischer Forschungsraum errichtet werden kann. Der mit „Ideen“ bezeichnete Teil enthält eine Definition des Europäischen Forschungsrates. Dabei geht es um ein neues Vorhaben zur Förderung der Grundlagenforschung und der Pionierforschung auf hohem Niveau. Dem Europäischen Parlament war es sehr wichtig, dass dieser Rat volle Autonomie besitzt, seine Maßnahmen klar und transparent sind und seine Verwaltungskosten gering gehalten werden. In dem Programmteil „Menschen“ stehen die Wissenschaftler im Mittelpunkt. Wenn Europa sein Humanpotenzial voll ausschöpft und vor allem junge Wissenschaftler fördert, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen, wird es in seiner Entwicklung vorankommen und verhindern, dass Wissenschaftler ins Ausland abwandern. Vorrangige Bedeutung besitzt die Entwicklung der europäischen Forschungsinfrastruktur, die im Programmteil „Kapazitäten“ behandelt wird. Eine weitere Priorität sind die KMU. Wie im Sechsten Rahmenprogramm wird ihnen eine 15 %ige Beteiligung an Forschungsprojekten garantiert. Außerdem gibt es für kleine Projekte zusätzliche schnelle Verfahren und spezielle Programme. Unsere Änderungsanträge zu diesem Teil des Siebten Rahmenprogramms basieren ebenfalls auf neuen Technologien und Innovation."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ψηφοφορία επί του έβδομου προγράμματος πλαισίου θα διεξαχθεί αύριο. Τους τελευταίους 18 μήνες, εργάστηκαν γι’ αυτό το πρόγραμμα τέσσερις Προεδρίες, μαζί με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Η συνδρομή κάθε Προεδρίας ήταν πολύτιμη, αλλά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη φινλανδική Προεδρία. Ως αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας με το Συμβούλιο και του αξιοσημείωτου προσωπικού ενδιαφέροντος που επέδειξε ο Επίτροπος Potočnik, για το οποίο τον ευχαριστώ, και επίσης χάρη στην τεχνική υποστήριξη που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επετεύχθη τον Οκτώβριο ένας συμβιβασμός αποδεκτός από όλους. Κύριε Επίτροπε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη δήλωση σχετικά με την έρευνα για τα βλαστοκύτταρα. Ήταν πολύ σημαντική για το Κοινοβούλιο. Το έργο ως προς τη νομοθεσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και πρέπει τώρα να περάσουμε στην εφαρμογή του προγράμματος. Οι απλούστερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες αποτελούν βασικό θέμα, όπως και ο συντονισμός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τα εθνικά. Ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής έρευνας πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα μας επιτρέψει να ανανεώσουμε τον ενθουσιασμό για το Πρόγραμμα της Λισαβόνας και να ξεπεράσουμε το γνωστό ευρωπαϊκό παράδοξο. Συμπερασματικά, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να τους διαβεβαιώσω ότι μετά την έγκριση των συμβιβαστικών τροπολογιών που διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο, το κείμενο του έβδομου προγράμματος πλαισίου αντανακλά πλήρως τις προτεραιότητες της πρώτης ανάγνωσης. Ως εκ τούτου, ζητώ την υποστήριξή σας γι’ αυτές τις τροπολογίες, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να μιλήσει με μία φωνή για την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και το μέλλον της Ευρώπης. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας χωρίς να συναντήσουν εμπόδια. Θα ήθελα να επαινέσω τους σκιώδεις εισηγητές για την καταπληκτική αίσθηση ευθύνης και πνεύματος συνεργασίας που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ όλους. Τόσο από πλευράς δουλειάς όσο και συνεργασίας, η περίοδος αυτή ήταν ιδιαίτερα γεμάτη για μένα. Οφείλω ένα ευχαριστώ στους συντονιστές και στους πολιτικούς συμβούλους που επέβλεψαν το έργο και στις οκτώ κοινοβουλευτικές επιτροπές που συμμετείχαν για τις γνωμοδοτήσεις τους. Μαζί με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, θα συζητήσουμε σήμερα τα ειδικά προγράμματα και τις αρχές συμμετοχής. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας συντόνισε το έργο γι’ αυτά τα έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την επιτροπή και για το δικό της έργο. Όσον αφορά το ίδιο το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο το προσέγγισε από την αρχή με θετικό πνεύμα. Εισαγάγαμε, ωστόσο, πολλές βελτιώσεις, καθώς και νέες μερικές λύσεις. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για το Πρόγραμμα και κρίθηκαν ωφέλιμα από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αποδεικνύουν οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Η δομή και οι βασικές διατάξεις του προγράμματος αποτελούν μια άριστη απάντηση από την Ένωση στις συστάσεις που έγιναν στις εκθέσεις Kok και Marimon και στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιελήφθησαν στην έκθεση Locatelli. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας με πολλούς τρόπους. Όλα θα βασίζονται στο κριτήριο της αριστείας στην έρευνα. Υπάρχουν επίσης νέες και ενδιαφέρουσες προτάσεις, κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αντλούν από τους χρηματοδοτικούς πόρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτό είναι ένα αποφασιστικό βήμα για μια καινοτόμο Ευρώπη και συνάδει με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφόρμων. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να απελευθερωθεί η ικανότητα έρευνας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πραγματικός χώρος έρευνας. Όσον αφορά το κεφάλαιο «Ιδέες», περιέχει έναν ορισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια που αποσκοπεί στην προώθηση της βασικής και υψηλού επιπέδου πρωτοποριακής έρευνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη το Συμβούλιο αυτό να είναι απολύτως αυτόνομο, οι δραστηριότητές του να είναι σαφείς και διαφανείς και οι διοικητικές δαπάνες να περιοριστούν σε χαμηλά επίπεδα. Το επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Άνθρωποι» εστιάζει στους επιστήμονες. Αν η Ευρώπη εκμεταλλευτεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό της και ειδικά αν υποστηρίξει τους νέους επιστήμονες στο ξεκίνημα της επαγγελματικής πορείας τους, η Ευρώπη θα είναι σε θέση να ανοίξει τα φτερά της και να εμποδίσει τη διαρροή εγκεφάλων. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής αποτελεί βασικό θέμα. Αναφέρεται στο κεφάλαιο με τίτλο «Ικανότητες». Οι ΜΜΕ αποτελούν άλλη μια προτεραιότητα. Σύμφωνα με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, διασφαλίζεται ένα μερίδιο 15% για τα ερευνητικά προγράμματα. Έχουν δημιουργηθεί επίσης πρόσθετες ταχείες διαδικασίες και ειδικά προγράμματα, με στόχο τα μικρά έργα. Σε αυτό το τμήμα του έβδομου προγράμματος πλαισίου, τις τροπολογίες μας στηρίζουν επίσης οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία."@el10
"Mr President, Commissioner, the vote on the Seventh Framework Programme will take place tomorrow. Over the last 18 months, four Presidencies have worked on the programme, along with Parliament and the Commission. Each Presidency’s input was valuable but particular thanks are due to the Finnish Presidency. As a result of excellent cooperation with the Council and of Commissioner Potočnik’s remarkable personal commitment, for which I thank him, and also thanks to the technical support provided by the European Commission, a compromise acceptable to all was reached in October. Commissioner, we would like to thank you very much for the statement on stem cell research. This was very important to Parliament. Work on the legislation is almost complete, and we must now turn to implementation of the programme. Simpler and more flexible procedures are a key issue, as is coordinating European programmes with national ones. Fragmentation of European research must be avoided at all costs. I am quietly confident that the Seventh Framework Programme will enable us to reawaken enthusiasm for the Lisbon Programme, and to overcome the well-known European paradox. In conclusion, I would like to turn to my fellow Members of the European Parliament and assure them that following adoption of the compromise amendments negotiated with the Council, the text of the Seventh Framework Programme fully reflects the priorities of the first reading. I therefore appeal for your support for these amendments, so that Parliament can speak in one voice about research, development, innovation and the future of Europe. The compromise amendments were passed by the Committee on Industry, Research and Energy without encountering any opposition. I should like to praise the shadow rapporteurs for the tremendous sense of responsibility and spirit of cooperation they demonstrated throughout. Thank you all. In terms of both work and cooperation this has been a very busy time for me. Thanks are due also to the coordinators and political advisers who oversaw the work, and to the eight parliamentary committees involved for their opinions. Along with the Seventh Framework Programme we shall today be debating specific programmes and the principles of participation. The Committee on Industry, Research and Energy coordinated the work on these documents in the European Parliament, and I must thank the committee very much for its work too. Turning to the Seventh Framework Programme itself, I should like to highlight that Parliament has always approached it in a positive spirit. We did, however, introduce a number of improvements including new partial solutions. These are important to the Programme and were deemed beneficial by the Council and the European Commission, as evidenced by the compromise amendments. The structure and main provisions of the Programme represent an excellent response by the Union to the recommendations made in the Kok and Marimon reports and to the European Parliament’s proposals contained in the Locatelli report. The Seventh Framework Programme will allow the goals of the Lisbon Strategy to be achieved in many ways. Everything will be based on the criterion of excellence in research. There are also new and interesting proposals, joint technological initiatives, drawing on the financial resources of European industry. This is a decisive move towards an innovative Europe, and is in line with the activities of European Technology Platforms. In addition, the European Parliament decided that research capacity in all the regions of Europe must be released if a genuine European research area is to be created. As regards the chapter entitled ‘Ideas’, it contains a definition of the European Research Council. This is a new undertaking designed to promote basic and high-level frontier research. The European Parliament has laid great stress on the need for this to be a fully autonomous Council, for its activities to be clear and transparent and for its administrative costs to be kept low. The next chapter is entitled ‘People’ and centres on scientists. If Europe exploits its human potential to the full, and in particular if it supports young scientists starting their professional lives, Europe will be in a position to spread its wings and prevent a brain drain. The development of European research infrastructure is a key issue. It features in the chapter entitled ‘Capacities’. SMEs are another priority. In keeping with the Sixth Framework Programme, they are guaranteed a 15% share in research projects. Additional fast-track procedures and special programmes have been set up too, aimed at small projects. New technologies and innovation underpinned our amendments to this part of the Seventh Framework Programme as well."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, la votación sobre el Séptimo Programa Marco tendrá lugar mañana. En los últimos 18 meses, cuatro Presidencias han trabajado en el programa, junto con el Parlamento y la Comisión. La contribución de cada Presidencia ha sido valiosa, pero la Presidencia finlandesa merece un agradecimiento especial. Gracias a la excelente colaboración con el Consejo y al notable compromiso personal del Comisario Potočnik, que agradezco, y también al apoyo técnico prestado por la Comisión Europea, en octubre se alcanzó un compromiso aceptable para todos. Señor Comisario, queremos darle las gracias por la declaración relativa a la investigación sobre células madre. Era algo muy importante para el Parlamento. El trabajo sobre la legislación está casi finalizado y ahora debemos abordar la aplicación del programa. Unos procedimientos más sencillos y más flexibles son una cuestión clave, como lo es la coordinación de los programas europeos con los nacionales. La fragmentación de la investigación europea debe evitarse a toda costa. Estoy seguro de que el Séptimo Programa Marco nos permitirá reavivar el entusiasmo por el Programa de Lisboa y superar la conocida paradoja europea. En resumen, quisiera dirigirme a mis colegas diputados al Parlamento Europeo y asegurarles que tras la adopción de las enmiendas de transacción negociadas con el Consejo, el texto del Séptimo Programa Marco refleja plenamente las prioridades de la primera lectura. Por ello les pido su apoyo a estas enmiendas, para que el Parlamento pueda hablar con una sola voz en materia de investigación, desarrollo, innovación y el futuro de Europa. Las enmiendas de transacción fueron aprobadas por la Comisión de Industria, Investigación y Energía sin ningún tipo de oposición. Quisiera elogiar a los ponentes alternativos por el tremendo sentido de la responsabilidad y el espíritu de cooperación que han demostrado a lo largo de todo el proceso. Gracias a todos. Desde el punto de vista del trabajo y la cooperación, he estado muy ocupado últimamente. También he de dar las gracias a los coordinadores y consejeros políticos que han supervisado el trabajo y a las ocho comisiones parlamentarias que han emitido sus opiniones. Junto con el Séptimo Programa Marco, hoy debatiremos programas específicos y los principios de la participación. La Comisión de Industria, Investigación y Energía ha coordinado el trabajo sobre estos documentos en el Parlamento Europeo, y también tengo que dar las gracias a esta comisión por su trabajo. Volviendo al Séptimo Programa Marco, quisiera subrayar que el Parlamento siempre lo ha abordado con un espíritu positivo. No obstante, hemos introducido una serie de mejoras, incluidas algunas nuevas soluciones parciales. Estas son importantes para el Programa, y el Consejo y la Comisión Europea las consideraron beneficiosas, como prueban las enmiendas de transacción. La estructura y las disposiciones principales del Programa suponen una respuesta excelente de la Unión a las recomendaciones realizadas en los informes Kok y Marimon y a las propuestas del Parlamento Europeo incluidas en el informe Locatelli. El Séptimo Programa Marco permitirá el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa de muchas maneras. Todo se basará en el criterio de excelencia en la investigación. También hay nuevas e interesantes propuestas, iniciativas tecnológicas conjuntas que se benefician de los recursos financieros de la industria europea. Se trata de un paso decisivo hacia una Europa innovadora y enlaza con las actividades de las plataformas tecnológicas europeas. Además, el Parlamento Europeo decidió que hay que liberar la capacidad de investigación de todas las regiones de Europa si pretendemos crear un verdadero espacio europeo de investigación. En cuanto al capítulo titulado «Ideas», incluye una definición del Consejo Europeo de Investigación. Se trata de un nuevo compromiso destinado a promover la investigación fronteriza básica y de alto nivel. El Parlamento Europeo ha insistido mucho en la necesidad de que se trate de un Consejo plenamente autónomo, de que sus actividades sean claras y transparentes y sus costes administrativos se mantengan bajos. El capítulo siguiente se titula «Personas» y se centra en los científicos. Si Europa explota su potencial humano al máximo, y especialmente si apoya a los jóvenes científicos que comienzan su carrera profesional, Europa estará en condiciones de extender sus alas e impedir la fuga de cerebros. El desarrollo de la infraestructura europea de investigación es una cuestión clave. Esta cuestión se trata en el capítulo titulado «Capacidades». Las PYME son otra prioridad. Al igual que en el Sexto Programa Marco, se les garantiza una cuota del 15 % en los proyectos de investigación. También se han creado programas especiales y procedimientos adicionales agilizados para proyectos de menor envergadura. Las nuevas tecnologías y la innovación también sirvieron de base para nuestras enmiendas a esta parte el Séptimo Programa Marco."@es20
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@et5
"arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, seitsemännestä puiteohjelmasta äänestetään huomenna. Viimeisen puolentoista vuoden aikana neljä puheenjohtajavaltiota on työstänyt puiteohjelmaa yhdessä parlamentin ja komission kanssa. Kunkin puheenjohtajavaltion panos on ollut arvokas, mutta Suomi ansaitsee erityiskiitokset. Neuvoston kanssa tehdyn erinomaisen yhteistyön sekä komission jäsenen Potočnikin merkittävän henkilökohtaisen sitoumuksen ansiosta, mistä kiitän häntä, sekä Euroopan komission antaman teknisen tuen ansiosta saavutimme lokakuussa kaikkien hyväksyttävissä olevan kompromissin. Arvoisa komission jäsen, haluamme kiittää teitä suuresti kantasolututkimusta koskevasta lausunnostanne. Se oli parlamentille erittäin tärkeä lausunto. Lainsäädäntötyö on saatu lähes päätökseen, ja nyt meidän on siirryttävä ohjelman täytäntöönpanoon. Eurooppalaisten ja kansallisten ohjelmien koordinoinnin kannalta keskeisiä asioita ovat nykyistä yksinkertaisemmat ja joustavammat menettelyt. Eurooppalaisen tutkimuksen sirpaloituminen on vältettävä maksoi mitä maksoi. Suhtaudun melko luottavaisesti siihen, että seitsemäs puiteohjelma antaa meille mahdollisuuden herättää uudelleen kiinnostus Lissabonin ohjelmaan sekä pääsemään eroon hyvin tunnetusta eurooppalaisesta paradoksista. Lopuksi haluan kääntyä kollegoideni puoleen ja taata heille, että kun olemme hyväksyneet neuvoston kanssa neuvotellut kompromissitarkistukset, seitsemännen puiteohjelman tekstissä heijastuvat täysin ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt painopisteet. Tästä syystä pyydän teitä tukemaan näitä tarkistuksia, jotta parlamentti voisi puhua yhdellä äänellä tutkimuksesta, kehittämisestä, innovaatiosta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kompromissitarkistukset hyväksyttiin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa yksimielisesti. Haluan kiittää varjoesittelijöitä heidän osoittamastaan erinomaisesta vastuuntunnosta ja yhteistyöhengestä. Kiitoksia teille kaikille. Sekä työn että yhteistyön kannalta tämä on ollut erittäin kiireistä aikaa minulle. Kiitoksen ansaitsevat myös koordinaattorit ja poliittiset neuvonantajat, jotka valvoivat työtä, sekä kahdeksan parlamentin valiokuntaa, jotka esittivät oman lausuntonsa. Seitsemännen puiteohjelman lisäksi keskustelemme tänään myös erityisohjelmista ja osallistumisperiaatteista. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta koordinoi näiden asiakirjojen käsittelyä Euroopan parlamentissa, ja haluan esittää suurkiitokset myös valiokunnalle sen tekemästä työstä. Itse seitsemännen puiteohjelman osalta haluan korostaa sitä, että parlamentti on aina suhtautunut puiteohjelmaan positiivisessa hengessä. Esitimme siihen kuitenkin monia parannuksia ja joitakin osittaisia ratkaisuja. Nämä ovat tärkeitä ohjelmalle, ja sekä neuvosto että Euroopan komissio pitivät niitä hyödyllisinä, kuten kompromissitarkistuksista ilmenee. Ohjelman rakenne ja keskeiset säännökset ovat Euroopan unionilta erinomainen vastaus jäsen Kokin ja jäsen Marimonin mietinnöissä esitettyihin suosituksiin sekä jäsen Locatellin mietinnössä esitettyihin Euroopan parlamentin ehdotuksiin. Seitsemännellä puiteohjelmalla mahdollistetaan myös Lissabonin strategiassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen monessa suhteessa. Kaikki perustuu tutkimuksessa osoitettavaan huippuosaamisen. Puiteohjelmassa esitetään myös uusia ja mielenkiintoisia aloitteita, yhteisiä teknologian aloitteita, joissa voitaisiin hyödyntää Euroopan unionin teollisuuden taloudellisia resursseja. Tämä on ratkaiseva käänne kohti innovatiivista Eurooppaa, ja linjassa eurooppalaisten teknologiayhteisöjen toimien kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentti päätyi johtopäätökseen, jonka mukaan Euroopan unionin kaikkien alueiden tutkimusvalmiudet on otettava käyttöön, jos halutaan luoda todellinen eurooppalainen tutkimusalue. Ideat-ohjelmaa käsittelevässä kappaleessa määritellään Euroopan tutkimusneuvosto. Tämä on uusi hanke, jolla on tarkoitus edistää tieteen eturintamassa harjoitettavaa erittäin korkeatasoista tutkimusta. Euroopan parlamentti on korostanut voimakkaasti sitä, että tutkimusneuvoston on oltava täysin riippumaton, että sen toimien on oltava selkeitä ja avoimia ja että sen hallinnolliset kulut on pidettävä alhaisina. Seuraavan kappaleen nimi on Ihmiset-ohjelma ja siinä keskitytään tiedemiehiin. Jos Euroopan unioni hyödyntää täysimääräisesti potentiaalinsa ja erityisesti jos se tukee nuoria uransa alussa olevia tiedemiehiä, se pystyy levittämään siipensä ja estämään aivovuodon. Euroopan unionin tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen on keskeinen kysymys. Tämä asia on keskeisessä asemassa Valmiudet-ohjelmaa käsittelevässä kappaleessa. Pk-yritykset ovat toinen painopistealue. Kuudennen puiteohjelman tapaan niille taataan 15 prosentin osuus tutkimushankkeista. Lisäksi on otettu käyttöön pieniä hankkeita varten tarkoitettuja nopeutettuja menettelyjä ja erityisohjelmia. Seitsemännen puiteohjelman tähän osaan esittämämme tarkistukset saivat uutta pontta uuden teknologian ja innovaation ansiosta."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le vote portant sur le 7e programme-cadre se déroulera demain. Durant les 18 derniers mois, quatre présidences ont participé à l’élaboration du programme, aux côtés du Parlement et de la Commission. Chaque présidence a apporté sa précieuse contribution, mais la présidence finlandaise mérite des remerciements spéciaux. Grâce à l’excellente collaboration avec le Conseil et le remarquable dévouement personnel du commissaire Potočnik - que je remercie - et également grâce à l’assistance technique fournie par la Commission, il a été possible de dégager en octobre un compromis acceptable pour chacun. Monsieur le Commissaire, nous vous remercions infiniment pour votre déclaration sur la recherche impliquant des cellules souches. Cette prise de position est très importante pour le Parlement. Le travail législatif est presque terminé et nous devons à présent nous pencher sur la mise en œuvre du programme. Des procédures plus simples et plus souples sont essentielles, tout comme la coordination des programmes européens et nationaux. Il faut éviter à tout prix la fragmentation de la recherche européenne. Je suis convaincu que le 7e programme-cadre nous permettra de réveiller l’enthousiasme pour la stratégie de Lisbonne et de surmonter le fameux paradoxe européen. Pour conclure, je voudrais assurer mes collègues députés de cette Assemblée qu’étant donné l’adoption des amendements du compromis négocié avec le Conseil, le texte du 7e programme-cadre reflète pleinement les priorités soulignées en première lecture. Je vous invite dès lors à approuver ces amendements, afin que le Parlement puisse s’exprimer d’une seule voix au sujet de la recherche, du développement, de l’innovation et de l’avenir de l’Europe. Les amendements du compromis ont franchi sans encombre le cap de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Je voudrais rendre hommage aux rapporteurs fictifs pour l’extraordinaire sens des responsabilités et l’esprit de coopération qu’ils ont affichés d’un bout à l’autre. Merci à tous. Les tâches et les collaborations se sont multipliées pour moi ces derniers temps. Je remercie les coordinateurs et les conseillers politiques qui ont supervisé les travaux, ainsi que les huit commissions parlementaires concernées pour leurs avis pertinents. Outre le 7e programme-cadre, nous devons également examiner aujourd’hui les programmes spécifiques et les principes de participation. La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a coordonné le travail relatif à ces documents au sein du Parlement et je l’en remercie également. En ce qui concerne le 7e programme-cadre proprement dit, je tiens à souligner que le Parlement l’a toujours abordé dans un esprit positif. Nous avons néanmoins introduit certaines améliorations, notamment de nouvelles solutions partielles. Elles sont capitales pour le programme et jugées comme bénéfiques par le Conseil et la Commission, comme en attestent les amendements du compromis. La structure et les principales dispositions du programme constituent une excellente réponse de l’Union aux recommandations formulées dans les rapports Kok et Marimon, ainsi qu’aux propositions du Parlement figurant dans le rapport Locatelli. Le 7e programme-cadre permettra de réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne sur de nombreux plans. Tout reposera sur le critère d’excellence en recherche. Il contient également de nouvelles propositions intéressantes, des initiatives technologiques conjointes, qui exploitent les moyens financiers de l’industrie européenne. Il s’agit d’un pas décisif vers une Europe innovante et dans la lignée des activités des plateformes technologiques européennes. En outre, le Parlement a décidé qu’il fallait libérer des capacités de recherche dans toutes les régions d’Europe pour pouvoir créer un véritable espace européen de la recherche. S’agissant du volet intitulé «Idées», il contient une définition du Conseil européen de la recherche. Cette nouvelle entité est destinée à promouvoir la recherche transfrontalière fondamentale et de haut niveau. Le Parlement a fortement insisté sur la nécessité que ledit Conseil soit entièrement autonome, afin de garantir la clarté et la transparence de ses activités et de réduire au maximum ses coûts administratifs. Le chapitre suivant intitulé «Personnel» se concentre sur les scientifiques. Si l’Europe exploite au maximum son potentiel humain et si elle aide notamment les jeunes chercheurs à démarrer leur carrière professionnelle, elle sera en mesure d’élargir ses horizons et d’empêcher l’exode des cerveaux. Le développement des infrastructures européennes de recherche est un enjeu clé. Il est le thème du chapitre intitulé «Capacités» Les PME représentent une autre priorité. En poursuivant dans le sillage du 6e programme-cadre, elles ont la garantie de recevoir 15% des projets de recherche. D’autres procédures rapides et programmes spéciaux sont également prévus en faveur des petits projets. Les nouvelles technologies et l’innovation sous-tendent également nos amendements apportés à ce volet du 7e programme-cadre."@fr8
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la votazione sul settimo programma quadro si svolgerà domani. Negli ultimi 18 mesi, quattro Presidenze hanno lavorato al programma, insieme con il Parlamento e la Commissione. Il contributo di ogni Presidenza è stato prezioso, ma un ringraziamento particolare è dovuto alla Presidenza finlandese. In conseguenza dell’ottima cooperazione con il Consiglio e del grande impegno personale del Commissario Potočnik, per il quale lo ringrazio, e anche grazie al sostegno tecnico fornito dalla Commissione europea, in ottobre si è raggiunto un compromesso accettabile per tutti. Signor Commissario, la ringraziamo per la dichiarazione sulla ricerca sulle cellule staminali. E’ molto importante per il Parlamento. Il lavoro sulla legislazione è quasi completo e dobbiamo ora passare all’attuazione del programma. Procedure più semplici e flessibili sono una questione chiave, così come il coordinamento dei programmi europei con quelli nazionali. La frammentazione della ricerca europea deve essere evitata a ogni costo. Sono certo che il settimo programma quadro ci permetterà di risvegliare l’entusiasmo per l’agenda di Lisbona e di superare il famoso paradosso europeo. Per concludere, vorrei rivolgermi agli onorevoli colleghi deputati al Parlamento europeo e assicurare loro che, in seguito all’adozione degli emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio, il testo del settimo programma quadro risponde pienamente alle priorità evidenziate in prima lettura. Vi invito quindi a sostenere questi emendamenti, in modo che il Parlamento si esprima con una sola voce in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e futuro dell’Europa. Gli emendamenti di compromesso sono stati approvati dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia senza incontrare alcuna opposizione. Vorrei lodare i relatori ombra per il grande senso di responsabilità e lo spirito di cooperazione di cui hanno dato prova durante l’intera procedura. Grazie a tutti. In termini sia di lavoro sia di cooperazione, questo è stato un periodo di intensa attività per me. Vorrei ringraziare anche i coordinatori e i consulenti politici che hanno seguito i lavori e le otto commissioni parlamentari interessate per i loro pareri. Assieme al settimo programma quadro, oggi discuteremo i programmi specifici e le regole di partecipazione. La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia ha coordinato i lavori su questi documenti in seno al Parlamento europeo e devo ringraziarla calorosamente per il suo lavoro. Passando al settimo programma quadro, vorrei rilevare che il Parlamento ha sempre affrontato la questione con spirito positivo. Abbiamo nondimeno introdotto diversi miglioramenti, tra cui nuove soluzioni parziali, importanti per il programma e considerate positive dal Consiglio e dalla Commissione europea, come dimostrano gli emendamenti di compromesso. La struttura e i principali elementi del programma rappresentano un’ottima risposta dell’Unione alle raccomandazioni contenute nelle relazioni Kok e Marimon e alle proposte del Parlamento europeo presentate nella relazione Locatelli. Il settimo programma quadro permetterà di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona in vari modi. Tutto si baserà sul criterio dell’eccellenza nella ricerca. Vi sono anche nuove e interessanti proposte, iniziative tecnologiche congiunte, che attingono alle risorse finanziarie dell’industria europea. Si tratta di un passo decisivo verso un’Europa innovativa, in linea con le attività delle piattaforme tecnologiche europee. Inoltre, il Parlamento europeo ha deciso che è necessario sbloccare la capacità di ricerca in tutte le regioni d’Europa per creare un autentico spazio europeo della ricerca. Il capitolo intitolato “Idee” contiene una definizione del Consiglio europeo della ricerca. Si tratta di una nuova iniziativa volta a promuovere la ricerca di frontiera di alto livello. Il Parlamento europeo ha insistito sulla necessità che questo organismo goda di un’ampia autonomia, le sue attività siano chiare e trasparenti e i suoi costi amministrativi siano mantenuti bassi. Il capitolo successivo si intitola “Persone” e riguarda i ricercatori. Se si sfrutta pienamente il potenziale umano, in particolare se si sostengono i giovani scienziati all’inizio della carriera professionale, l’Europa potrà spiegare le sue ali e prevenire una fuga di cervelli. Lo sviluppo di infrastrutture europee per la ricerca è fondamentale e figura nel capitolo intitolato “Capacità”. Un’altra priorità è rappresentata dalle PMI. In linea con il sesto programma quadro, è garantita loro una quota del 15 per cento nei progetti di ricerca. Sono stati istituiti anche ulteriori programmi speciali e procedure rapide per i piccoli progetti. Tra i fattori alla base dei nostri emendamenti relativi a questa parte del settimo programma figurano anche le nuove tecnologie e l’innovazione."@it12
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@lt14
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@lv13
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, morgen stemmen we over het zevende kaderprogramma. Aan dit programma hebben in anderhalf jaar tijd vier voorzitterschappen gewerkt, samen met het Parlement en de Commissie. Elk voorzitterschap heeft een belangrijke bijdrage geleverd, maar ik wil met name het Finse voorzitterschap bedanken. Dankzij de uitstekende samenwerking met de Raad, en dankzij in het bijzonder de persoonlijke inzet van commissaris Potočnik - waar ik hem hartelijk voor wil bedanken - en de technische bijstand van de Europese Commissie hebben we in oktober een compromis kunnen bereiken dat voor iedereen aanvaardbaar is. Wij danken vooral u, commissaris, voor uw verklaring over stamcelonderzoek. Dat is voor het Europees Parlement erg belangrijk. Het wetgevingswerk is bijna afgerond en dus moeten wij nu het programma uitvoeren. Vooral de vereenvoudiging en versoepeling van de procedures zijn essentieel. Ook is van groot belang dat de Europese programma’s goed aansluiten bij de nationale programma’s. We moeten fragmentatie van het onderzoek in Europa tegen elke prijs zien te vermijden. Ik koester de stille hoop dat we er met het zevende kaderprogramma in slagen weer enthousiasme op te wekken voor de Strategie van Lissabon, en de bekende Europese paradox kunnen overwinnen. Om af te ronden richt ik me weer tot mijn collega’s in het Europees Parlement. Ik wil hun verzekeren dat de tekst van het zevende kaderprogramma in zijn geheel, na overname van de met de Raad afgesproken compromisamendementen, de prioriteiten van de eerste lezing weerspiegelt. Daarom roep ik u allen op deze amendementen te steunen, zodat het Parlement zich eenstemmig uitspreekt over onderzoek, ontwikkeling, innovatie en de toekomst van de Europese Unie. De Commissie industrie, onderzoek en energie heeft unaniem voor de compromisamendementen gestemd. Ik wil mijn schaduwrapporteurs bedanken voor het enorme gevoel van verantwoordelijkheid en voor de samenwerkingsbereidheid die zij getoond hebben. Ik dank u allen. Voor mij was dit een intensieve periode van werken en samenwerken. Ik wil de coördinatoren en politiek adviseurs bedanken die de werkzaamheden gevolgd hebben. Ik wil eveneens de acht Parlementscommissies bedanken voor hun adviezen. Samen met het zevende kaderprogramma bespreken we vandaag specifieke programma’s en de beginselen van deelname. Het werk hieraan werd in het Europees Parlement gecoördineerd door de Commissie industrie, energie en onderzoek, en ik wil die commissie daar hartelijk voor bedanken. Dan nu het programma zelf. Ik wil benadrukken dat dit programma altijd positief is benaderd door het Parlement. We hebben echter een hele serie aanvullingen voorgesteld. We hebben nieuwe gedeeltelijke oplossingen gevonden, die voor het programma essentieel zijn en die door de Raad en de Europese Commissie zijn overgenomen, zoals blijkt uit de compromisamendementen. De structuur en de algemene opzet van het programma vormen een uitstekend antwoord van de Unie op de aanbevelingen uit het verslag-Kok en het verslag-Marimon en op de voorstellen van het Europees Parlement uit het verslag-Locatelli. Het zevende kaderprogramma maakt het op veel manieren mogelijk de Strategie van Lissabon te verwezenlijken. Dit alles steunt op het criterium van uitmuntendheid in onderzoek. Er zijn ook nieuwe, interessante voorstellen en gezamenlijke technologische initiatieven, waarvoor financiële middelen van de Europese industrie worden ingezet. Dat is een flinke stap in de richting van een innovatief Europa, en strookt met de activiteiten van de Europese Technologieplatforms. Het Europees Parlement heeft beslist dat onderzoekscapaciteit vrijgemaakt moet worden in alle Europese regio’s om een echte Europese onderzoeksruimte te creëren. In het programma ‘Ideeën’ wordt de Europese Onderzoeksraad gedefinieerd. Dat is een nieuwe instantie die steun geeft aan fundamenteel en gevorderd baanbrekend onderzoek. Het Europees Parlement heeft benadrukt dat deze raad volkomen onafhankelijk moet zijn, en zichtbaar en transparant moet werkt met lage administratieve kosten. Het volgende programma, ‘Mensen’, draait om wetenschappers. Dankzij een optimale benutting van het menselijk potentieel, met in het bijzonder steun voor jonge, beginnende onderzoekers en vrouwelijke wetenschappers, zal Europa haar vleugels kunnen uitslaan en hersenvlucht kunnen voorkomen. De Europese onderzoeksinfrastructuur moet zich kunnen ontwikkelen. We behandelen dat punt in het programma ‘Capaciteiten’. Ook het midden- en kleinbedrijf is een prioriteit. Net als in het zesde kaderprogramma is 15 procent van alle onderzoeksprojecten bestemd voor het MKB, maar we hebben daarnaast snellere procedures en speciale programma’s voorzien, die gericht zijn op kleine projecten. Innovatievermogen en nieuwe technologieën lagen ook in dit deel van het zevende kaderprogramma aan de basis van onze amendementen."@nl3
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a votação do Sétimo Programa-Quadro está agendada para amanhã. Nos últimos 18 meses quatro Presidências trabalharam sobre esse documento com o Parlamento e a Comissão. Todas deram um contributo válido mas queria dirigir um agradecimento especial à Presidência finlandesa. Em resultado da excelente cooperação com o Conselho e do notável empenhamento pessoal do Comissário Potočnik, que agradeço, e graças ainda ao apoio técnico da Comissão Europeia, conseguimos em Outubro obter um compromisso que todos puderam aceitar. Senhor Comissário, agradecemos encarecidamente a sua declaração sobre investigação em células estaminais, de grande importância para o Parlamento. O trabalho sobre a parte legislativa está quase terminado e convém, agora, dedicarmo-nos à execução do programa. É essencial garantir procedimentos mais simples e flexíveis, assim como coordenar os programas europeus com os nacionais. Há que evitar a todo o custo a fragmentação da investigação europeia. Confio serenamente em que o Sétimo Programa-Quadro nos permitirá reacender o entusiasmo pelo Programa de Lisboa e superar o tão conhecido paradoxo europeu. Concluiria assegurando aos meus colegas deputados ao Parlamento Europeu que, após a adopção das alterações de compromisso negociadas com o Conselho, o texto do Sétimo Programa-Quadro reflecte fielmente as prioridades da primeira leitura. Assim, apelo ao vosso apoio a essas alterações, para que o Parlamento possa falar a uma só voz sobre investigação, desenvolvimento, inovação e futuro da Europa. As alterações de compromisso foram aprovadas sem qualquer oposição pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia. Aproveitaria para louvar os relatores-sombra e o admirável sentido de responsabilidade e espírito de cooperação que demonstraram ao longo do processo. Muito obrigado a todos. Para mim, foi um período muito intenso, em termos quer de trabalho quer de cooperação. Devo agradecer também aos coordenadores e conselheiros políticos que supervisionaram o trabalho e às oito comissões parlamentares que estiveram envolvidas através dos seus pareceres. A par do Sétimo Programa-Quadro iremos, hoje, debater programas específicos e as regras de participação. A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia coordenou o trabalho sobre esses documentos no Parlamento Europeu e estou-lhe também muito grato por isso. Passando agora ao Sétimo Programa-Quadro propriamente dito, gostaria de salientar que o Parlamento sempre o abordou de forma positiva. Apesar disso, apresentámos uma série de melhoramentos, incluindo novas soluções parciais. Trata-se de soluções importantes para o programa e que foram consideradas benéficas pelo Conselho e a Comissão Europeia, como demonstram as alterações de compromisso. A estrutura e principais medidas do programa são uma excelente resposta da União às recomendações expressas nos relatórios Kok e Marimon e nas propostas do Parlamento Europeu incluídas no relatório Locatelli. O Sétimo Programa-Quadro permitirá atingir de diversas formas os objectivos da Estratégia de Lisboa. A base será o critério de excelência na investigação. Há, também, propostas novas e interessantes, iniciativas tecnológicas conjuntas, que aproveitam os recursos financeiros da indústria europeia. Trata-se de um passo decisivo na direcção de uma Europa inovadora e que segue a linha das actividades das Plataformas Tecnológicas Europeias. Além disso, o Parlamento Europeu decidiu que há que gerar capacidade de investigação em todas as regiões da Europa se pretendemos criar um verdadeiro espaço de investigação europeu. Quanto ao capítulo intitulado “Ideias”, ele inclui uma definição do Conselho Europeu de Investigação. Trata-se de uma nova tentativa de promover investigação de fronteira tanto de nível básico como de alto nível. O Parlamento Europeu salientou com veemência a necessidade de este organismo ser um Conselho totalmente autónomo, de as suas actividades serem claras e transparentes e os seus custos administrativos reduzidos. O capítulo seguinte recebeu o título "Pessoas" e centra-se nos cientistas. Se a Europa explorar plenamente o seu potencial humano e se, em especial, apoiar os jovens cientistas em início de carreira estará numa posição que lhe permitirá desabrochar e impedir a fuga de cérebros. O desenvolvimento da infra-estrutura de investigação europeia é fundamental. Está descrito no capítulo “Capacidades”. Também as PME são prioritárias. Na sequência do Sexto Programa-Quadro é-lhes garantida uma percentagem de 15% nos projectos de investigação. Foram ainda criados procedimentos acelerados adicionais e programas especiais destinados a pequenos projectos. Também as novas tecnologias e a inovação se encontram na base em que assentam as nossas alterações a esta parte do Sétimo Programa-Quadro."@pt17
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@sk18
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jutro głosujemy nad Siódmym programem ramowym. Przez półtora roku wraz z Parlamentem i Komisją pracowały nad nim cztery prezydencje. Wkład każdej z nich był znaczący, ale chciałbym szczególnie podziękować prezydencji fińskiej. Dzięki znakomitej współpracy, którą mieliśmy z Radą, oraz szczególnemu osobistemu zaangażowaniu pana komisarza Potočnika, za które to zaangażowanie dziękuję, i pomocy technicznej Komisji Europejskiej, w październiku uzyskaliśmy pełny kompromis. Dziękujemy szczególnie, panie komisarzu, za deklarację w sprawie badań na komórkach macierzystych. To bardzo ważne dla Parlamentu. Prace legislacyjne dobiegają końca, teraz musimy wdrożyć program. Kwestie uproszczenia i uelastycznienia procedur są kluczowe. Kluczowa jest również koordynacja programów europejskich z narodowymi. Musimy za wszelką cenę uniknąć fragmentaryzacji badań w Europie. Mam cichą nadzieję, że przy okazji Siódmego programu ramowego uda nam się przyczynić do rozbudzenia entuzjazmu wobec strategii lizbońskiej i przezwyciężenia znanego europejskiego paradoksu. Na koniec, zwracając się do moich kolegów z Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić, że po uwzględnieniu poprawek kompromisowych wynegocjowanych z Radą tekst Siódmego programu ramowego w całości odzwierciedla priorytety z pierwszego czytania. Dlatego apeluję o pełne poparcie tych poprawek, aby Parlament mówił jednym głosem w sprawie badań, rozwoju, innowacji i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Komisja ITRE przegłosowała poprawki kompromisowe bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Chciałbym podkreślić wielką w tym zasługę sprawozdawców cieni, którzy wykazali olbrzymią odpowiedzialność oraz ducha współpracy. Dziękuję Wam, koledzy. Dla mnie był to niezwykły czas pracy i współpracy. Koordynatorzy i doradcy polityczni monitorowali przebieg prac. Im również dziękuję. Dziękuję także ośmiu komisjom parlamentarnym za ich opinie. Wraz z Siódmym programem ramowym dyskutujemy dzisiaj programy specyficzne, zasady uczestnictwa. Praca nad tymi dokumentami była w Parlamencie Europejskim koordynowana przez administrację Komisji Przemysłu, Badań i Energii, za którą to pracę bardzo dziękuję. Przechodząc do samego programu, chciałbym podkreślić, że był on zawsze pozytywnie przyjmowany w Parlamencie. Dokonaliśmy jednak szeregu uzupełnień. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania cząstkowe, istotne dla programu i korzystnie ocenione przez Radę i Komisję Europejską, o czym świadczą poprawki kompromisowe. Struktura i główne założenia programu stanowią znakomitą odpowiedź Unii na zalecenia zawarte w sprawozdaniach Koka i Marimona i na propozycje Parlamentu Europejskiego zawarte w sprawozdaniu Locatelli. Siódmy program Ramowy umożliwi realizację celów strategii lizbońskiej na wiele sposobów. Wszystko to będzie się opierało na kryterium naukowej doskonałości. Są też nowe, interesujące propozycje uruchamiające środki finansowe europejskiego przemysłu, wspólne inicjatywy technologiczne. To mocny krok w kierunku innowacyjnej Europy, podobnie zresztą jak działalność europejskich platform technologicznych. Parlament Europejski postanowił także o konieczności odblokowania potencjału badawczego we wszystkich europejskich regionach dla budowy rzeczywistej europejskiej przestrzeni badawczej. Jeśli chodzi o część „Pomysły”, to zdefiniowano tam Europejską Radę Badań. Jest to nowe przedsięwzięcie służące badaniom podstawowym i wyprzedzającym. Parlament Europejski położył nacisk na to, aby rada była w całości niezależna, jej działalność widoczna i przejrzysta, a koszty administracyjne niskie. Kluczową kwestią opisaną w kolejnej części („Ludzie”) są naukowcy. Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego, ze szczególnym wsparciem młodych, początkujących naukowców oraz kobiet naukowców, pozwoli Europie rozwinąć skrzydła i zapobiegnie drenażowi mózgów. Bardzo ważny jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej. Mamy to w części o nazwie „Możliwości”. Priorytetem są także małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w Szóstym programie ramowym, zagwarantowaliśmy im 15% udziału w projektach badawczych, ale stworzyliśmy także dodatkowe, szybsze procedury i specjalne programy. One są nakierowane na małe projekty. Innowacyjność i nowe technologie były podstawą naszych poprawek także w tej części Siódmego programu ramowego."@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Omröstningen om det sjunde ramprogrammet kommer att äga rum i morgon. Under de senaste 18 månaderna har fyra ordförandeskap arbetat med programmet, tillsammans med parlamentet och kommissionen. Alla dessa ordförandeskap har gjort värdefulla insatser, men vi måste särskilt tacka det finska ordförandeskapet. Som ett resultat av det utmärkta samarbetet med rådet och tack vare kommissionsledamot Janez Potočniks remarkabla personliga engagemang, som jag vill tacka honom för, nådde vi i oktober en kompromiss som var godtagbar för alla. Herr kommissionsledamot! Vi vill verkligen tacka er för uttalandet om stamcellsforskningen. Detta var mycket viktigt för parlamentet. Arbetet med lagstiftningen är nästa slutfört och vi måste nu ta itu med genomförandet av programmet. Det är mycket viktigt med enklare och mer flexibla förfaranden och det är viktigt att samordna EU-programmen med de nationella programmen. En uppsplittring av forskningen i EU måste undvikas till varje pris. Jag är säker på att det sjunde ramprogrammet kommer att göra det möjligt för oss att återuppväcka entusiasmen för Lissabonprogrammet och övervinna den välkända europeiska paradoxen. Jag vill avslutningsvis vända mig till mina kolleger i parlamentet och försäkra dem om att efter antagandet av de kompromissändringsförslag som har förhandlats med rådet kommer texten om det sjunde ramprogrammet att fullständigt återspegla prioriteringarna under den första behandlingen. Jag ber er därför att stödja dessa ändringsförslag så att parlamentet kan bli samstämmigt när det gäller forskning, utveckling, innovation och EU:s framtid. Kompromissändringsförslagen godkändes av utskottet för industrifrågor, forskning och energi utan några invändningar. Jag vill berömma skuggföredragandena för deras fantastiska ansvarskänsla och den samarbetsanda som de har uppvisat under hela processen. Tack ska ni ha. Både när det gäller arbete och samarbete har jag haft fullt upp under denna period. Jag vill också tacka samordnarna och de politiska rådgivarna som övervakade arbetet, och de åtta parlamentsutskott som skulle lägga fram yttranden. Tillsammans med det sjunde ramprogrammet ska vi i dag diskutera specifika program och deltagandeprinciperna. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi samordnade arbetet med dessa dokument i Europaparlamentet och jag måste även tacka utskottet för dess arbete. När det gäller det sjunde ramprogrammet som sådant vill jag betona att parlamentet alltid har tagit itu med det i en positiv anda. Vi införde emellertid en rad förbättringar, däribland nya dellösningar. Dessa är viktiga för programmet och bedömdes vara till nytta för rådet och Europeiska kommissionen, vilket framgick av kompromissändringsförslagen. Programmets struktur och huvudbestämmelser utgör ett utmärkt gensvar från EU på rekommendationerna i Kok- och Marimonrapporterna och på Europaparlamentets förslag i Locatellibetänkandet. Genom det sjunde ramprogrammet kommer det att bli möjligt att uppnå målen i Lissabonstrategin på många olika sätt. Allt kommer att grundas på kriteriet som har att göra med spetsforskning. Det finns också nya och intressanta förslag om gemensamma tekniska initiativ som stöds ekonomiskt av det europeiska näringslivet. Detta är ett beslutsamt steg mot ett innovativt EU och det är förenligt med verksamheten inom ramen för de europeiska teknikplattformarna. Europaparlamentet beslutade dessutom att forskningskapaciteten i EU:s alla regioner måste användas om man ska kunna skapa ett verkligt europeiskt forskningsområde. Kapitlet ”Idéer” innehåller en definition av Europeiska forskningsrådet. Detta är ett nytt åtagande för att främja grund- och spetsforskning. Europaparlamentet har kraftfullt betonat behovet av att detta blir ett fullständigt oberoende råd, att dess verksamhet blir tydlig och öppen och att man håller nere förvaltningskostnaderna. Nästa kapitel heter ”Människor” och inriktas på forskare. Om EU utnyttjar sina mänskliga resurser fullt ut, och i synnerhet om man stöder unga forskare som är i början av sina yrkeskarriärer, kommer det att bli attraktivt, vilket gör att man kan förhindra kompetensflykt. En mycket viktig fråga handlar om utvecklingen av EU:s forskningsinfrastruktur. Detta tas upp i kapitlet ”Kapacitet”. Små och medelstora företag är en annan prioriterad fråga. I enlighet med det sjätte ramprogrammet garanteras de en andel på 15 procent av forskningsprojekten. Man har även upprättat kompletterande snabbspårsförfaranden och särskilda program med inriktning på mindre projekt. Vi beaktade även ny teknik och innovation i samband med ändringsförslagen till denna del av det sjunde ramprogrammet."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jerzy Buzek (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"sprawozdawca"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph