Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-29-Speech-3-157"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061129.17.3-157"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@cs1
"Hr. formand! Lad mig allerførst byde hjerteligt velkommen til Rumænien og Bulgarien med deres indtræden i EU. Jeg vil imidlertid gerne nævne én af betingelserne for Bulgariens tiltrædelse af EU, nemlig lukningen af atomkraftværket i Kosloduj. På trods af et moderniseret sikkerhedssystem og relevante europæiske institutioners positive vurdering af sikkerheden skal Bulgarien lukke reaktor tre og fire inden udgangen af 2006. Bulgarien eksporterer elektricitet til alle sine nabolande, og adskillige medlemmer her i salen har gentagne gange gjort opmærksom på de enorme sociale, økonomiske og miljømæssige skader, der vil blive resultatet, og på de problemer, der vil følge i form af øget afhængighed af import af og problemer med at opnå en pålidelig energiforsyning, hvis begge reaktorer lukkes. På grund af problemets art og omfang håber jeg, at Rådet vil reagere fleksibelt og lave aftaler med den bulgarske regering om at udskyde lukningen af begge reaktorer. Efter at vi i forhandlingerne har lagt så megen vægt på betydningen af konkurrencedygtighed, sikkerhed og en bæredygtig energiforsyning, er krav om lukning af Kosloduj på dette tidspunkt slet og ret latterlige."@da2
"Gestatten Sie mir eingangs, Rumänien und Bulgarien zu ihrem Eintritt in die Europäische Union zu beglückwünschen. Ich möchte jedoch auf eine der Bedingungen für den Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union eingehen, nämlich die Schließung des Kernkraftwerks Kosloduj. Obwohl das Sicherheitssystem modernisiert wurde und die zuständigen europäischen Einrichtungen eine positive Sicherheitsbewertung vorgenommen haben, muss Bulgarien die Reaktoren 3 und 4 bis Ende 2006 stilllegen. Bulgarien exportiert Elektrizität in alle seine Nachbarländer, und mehrere Abgeordnete dieses Hohen Hauses haben wiederholt auf den ungeheuren sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Schaden, der entstehen würde, sowie auf die sich aus einer erhöhten Abhängigkeit von Einfuhren ergebenden Probleme sowie Probleme mit der Sicherung einer zuverlässigen Energieversorgung hingewiesen, wenn beide Reaktoren stillgelegt würden. Angesichts dieses Problems hoffe ich, dass der Rat Flexibilität an den Tag legt und mit der bulgarischen Regierung Abmachungen trifft, um die Schließung der beiden Reaktoren hinauszuschieben. Zu einem Zeitpunkt, da wir der Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und einer nachhaltigen Energieversorgung so große Bedeutung beimessen, sind die Forderungen nach der Stilllegung von Kosloduj einfach absurd."@de9
"Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να καλωσορίσω θερμά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και να χαιρετήσω την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα, ωστόσο, να αναφέρω ένας από τους όρους προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού του Κοζλοντούι. Παρά το εκσυγχρονισμένο σύστημα ασφάλειας και τη θετική αξιολόγηση ασφάλειας από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, η Βουλγαρία πρέπει να κλείσει τους αντιδραστήρες 3 και 4 μέχρι το τέλος του 2006. Η Βουλγαρία εξάγει ηλεκτρισμό σε όλες τις γειτονικές της χώρες και πολλοί βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου επέστησαν επανειλημμένα την προσοχή στην τεράστια κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ζημία που θα προκληθεί και στα προβλήματα που θα προέκυπταν, υπό τη μορφή της αυξημένης εξάρτησης από εισαγωγές και των προβλημάτων απόκτησης αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού, σε περίπτωση που θα έκλειναν και οι δύο αντιδραστήρες. Δεδομένης της φύσης του προβλήματος, ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα αντιδράσει με ευελιξία και θα προχωρήσει σε διευθετήσεις με τη βουλγαρική κυβέρνηση ώστε να αναβληθεί το κλείσιμο και των δύο αντιδραστήρων. Σε μια εποχή όπου δίνουμε υπερβολική έμφαση στη σημασία της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και του αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού, οι εκκλήσεις για το κλείσιμο του Κοζλοντούι είναι απολύτως γελοίες."@el10
"Allow me, first of all, to extend a warm welcome to Romania and Bulgaria on their entry to the European Union. I would, however, like to mention one of the conditions for the accession of Bulgaria to the European Union, namely the closure of the Kozloduj nuclear power plant. Despite the modernised safety system and the positive safety assessment by the relevant European institutions, Bulgaria must close reactors 3 and 4 by the end of 2006. Bulgaria exports electricity to all its neighbouring countries, and numerous Members of this House have repeatedly drawn attention to the enormous social, economic and environmental damage that would be caused, and to the problems that would ensue, in the form of an increased dependence on imports and of problems in obtaining a reliable energy supply, should both reactors be closed. Given the nature of the problem, I hope that the Council will react flexibly and make arrangements with the Bulgarian Government to defer the closure of both reactors. At a time when we have been placing so much emphasis on the importance of competitiveness, safety and a sustainable energy supply, calls for the closure of Kozloduj are downright ridiculous."@en4
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@et5
"Haluan ensiksi toivottaa Romanian ja Bulgarian lämpimästi tervetulleiksi Euroopan unioniin. Otan kuitenkin esille yhden Bulgarian liittymistä koskevan edellytyksen eli Kozloduj'n ydinvoimalan sulkemisen. Vaikka voimalan turvajärjestelmää on nykyaikaistettu ja asiasta vastaavat Euroopan unionin elimet ovat antaneet myönteisen lausunnon sen turvallisuudesta, Bulgarian on suljettava reaktorit 3 ja 4 vuoden 2006 loppuun mennessä. Bulgaria vie sähköä kaikkiin naapurimaihinsa. Monet parlamentin jäsenet todenneet toistuvasti, että molempien reaktorien sulkemisesta koituisi valtavat vahingot yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle ja että siitä aiheutuisi muitakin ongelmia: riippuvuus tuontienergiasta lisääntyisi ja energian toimitusvarmuutta olisi hankala taata. Ongelman luonteen vuoksi toivonkin, että neuvosto suhtautuu asiaan joustavasti ja tekee Bulgarian hallituksen kanssa tarvittavat järjestelyt, niin että molempien reaktorien sulkemista voidaan lykätä. Tällä hetkellä painotetaan niin paljon kilpailukyvyn, energian toimitusvarmuuden ja kestävän energiahuollon merkitystä, että vaatimukset Kozloduj'n sulkemisesta ovat täysin järjettömiä."@fi7
"Permettez-moi avant toute chose de souhaiter la bienvenue à la Roumanie et à la Bulgarie à l’occasion de leur adhésion à l’Union européenne. Je voudrais toutefois mettre en évidence une des conditions d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, à savoir la fermeture de la centrale nucléaire de Kozlodouï . Malgré le système de sécurité modernisé et les évaluations positives de la sécurité par les institutions européennes responsables, la Bulgarie doit fermer les réacteurs 3 et 4 d’ici fin 2006. La Bulgarie exporte de l’électricité vers tous ses pays voisins et de nombreux députés de cette Assemblée ont à plusieurs reprises attiré l’attention sur les énormes incidences sociales, économiques et environnementales qui résulteraient de ces deux fermetures, ainsi que sur les problèmes qui s’ensuivraient, vu que le pays dépendrait davantage des importations et aurait des difficultés à obtenir un approvisionnement en énergie fiable. Alors que nous mettons tant en évidence l’importance de la compétitivité, de la sécurité et des sources d’énergie durables, la volonté de fermer Kozlodouï est on ne peut plus grotesque."@fr8
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@hu11
"Consentitemi di dare innanzi tutto un caloroso benvenuto alla Romania e alla Bulgaria come nuovi membri dell’Unione europea. Vorrei tuttavia ricordare una delle condizioni previste per l’adesione della Bulgaria all’Unione, ovvero la chiusura della centrale nucleare di Kozloduj. Nonostante l’ammodernamento dell’impianto di sicurezza e la valutazione positiva delle sue condizioni di sicurezza da parte delle competenti autorità europee, la Bulgaria deve chiudere i reattori 3 e 4 entro la fine del 2006. La Bulgaria esporta elettricità in tutti i paesi suoi confinanti, e molti deputati al Parlamento europeo hanno attirato più volte l’attenzione sui gravissimi danni sociali, economici e ambientali che sarebbero causati, nonché ai problemi che deriverebbero, da una maggiore dipendenza dalle importazioni e dalle difficoltà di ottenere un approvvigionamento energetico affidabile in caso di chiusura di entrambi i reattori. Considerata la natura del problema, mi auguro che il Consiglio reagisca in maniera flessibile e si accordi con il governo bulgaro per rinviare la chiusura dei due reattori. In un momento in cui mettiamo in così grande evidenza l’importanza della competitività, della sicurezza e dell’affidabilità del nostro approvvigionamento energetico, la richiesta di chiudere Kozloduj è assolutamente ridicola."@it12
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@lt14
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@lv13
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@mt15
"Ik wil allereerst Roemenië en Bulgarije een warm welkom in de Europese Unie wensen. Ik zou het echter willen hebben over een van de voorwaarden voor de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie, met name de sluiting van de kerncentrale van Kozloduy. Ondanks het moderne veiligheidssysteem en de positieve beoordeling van de veiligheid door de bevoegde Europese instellingen moet Bulgarije nog voor het einde van 2006 reactoren drie en vier sluiten. Bulgarije voert elektriciteit uit naar alle buurlanden. Meerdere Parlementsleden hebben herhaaldelijk gewezen op de enorme sociale, economische en milieuproblemen en op de moeilijkheden in verband met een verhoogde invoerafhankelijkheid en betrouwbare energievoorziening, die zouden rijzen bij de sluiting van de twee reactoren. Door de aard van het probleem verwacht ik dat de Raad flexibel zal reageren en met de Bulgaarse regering zal afspreken om de sluiting van de twee eenheden uit te stellen. In een tijd waarin we zo sterk’ de nadruk leggen op concurrentievermogen, veiligheid en duurzame energievoorziening, is de eis om Kozloduy te sluiten ronduit belachelijk."@nl3
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@pl16
"Permitam-me, em primeiro lugar, que apresente calorosas boas-vindas à Roménia e à Bulgária, na ocasião da sua integração na União Europeia. Desejo, porém, recordar uma das condições da adesão da Bulgária à UE, nomeadamente o encerramento da central nuclear de Kozloduj. Apesar da modernização do sistema de segurança e da avaliação de segurança positiva feita pelas instituições europeias competentes, a Bulgária está obrigada a encerrar os reactores 3 e 4 até ao final de 2006. A Bulgária exporta electricidade para todos os países seus vizinhos, e muitos membros desta Câmara têm repetidamente chamado a atenção para os enormes prejuízos sociais, económicos e ambientais e para os problemas – sob a forma de maior dependência das importações e de dificuldades em assegurar o aprovisionamento energético – que resultariam do encerramento dos dois reactores. Dada a natureza do problema, espero que o Conselho reaja com flexibilidade e chegue a acordo com o Governo da Bulgária sobre um adiamento do encerramento dos dois reactores. Num momento em que damos um tão grande destaque à competitividade, à segurança e ao aprovisionamento energético sustentável, a exigência de encerramento de Kozloduj é simplesmente ridícula."@pt17
"Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4. Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna."@sk18
"Låt mig till att börja med varmt välkomna Rumänien och Bulgarien när de träder in i EU. Jag vill emellertid ta upp ett av villkoren för Bulgariens anslutning till EU, nämligen stängningen av kärnkraftverket i Kozloduy. Trots det moderniserade säkerhetssystemet och behöriga EU-institutioners positiva säkerhetsbedömning måste Bulgarien stänga reaktorerna 3 och 4 före utgången av 2006. Bulgarien exporterar el till alla sina grannländer, och många parlamentsledamöter har upprepade gånger lyft fram den enorma sociala, ekonomiska och miljömässiga skada som skulle uppstå och de problem i form av ökat importberoende och problem med tillförlitlig energiförsörjning som skulle bli följden om båda reaktorerna stängdes. Med hänsyn till problemets karaktär hoppas jag att rådet kommer att agera flexibelt och komma överens med den bulgariska regeringen om att skjuta upp stängningen av båda reaktorerna. Vid en tidpunkt när vi lagt så stor tonvikt vid betydelsen av konkurrenskraft, säkerhet och hållbar energiförsörjning, är krav på stängning av Kozloduy rent ut sagt löjliga."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph