Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-16-Speech-4-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061116.25.4-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Ingen kan længere være i tvivl om, at neokonservative politikker, herunder doktrinen om global intervention, har slået fejl. De har slået fejl i Irak, Palæstina og Afghanistan og også i Iran. Den amerikanskledede "kamp mod terrorisme" har styrket Irans magt og indflydelse i Mellemøsten, og Irans indflydelse og kamp for at modstå presset fra Vesten vil fortsat vokse, så længe der ikke er stabilitet i regionen. Jo mere Vesten truer Iran, desto mere fremmes radikale kræfter i Iran. Det kan samtidig ikke nægtes, at Iran rent faktisk er det eneste land i regionen, der har ført en klar pluralistisk politik og gennemført betydelige ændringer internt. Hvis der er noget land i verden, der ikke behøver ekstern bistand til bekæmpelse af ekstremisme, er det Iran. Hvis der er noget styre, der ikke bør anspores af Vesten til at anskaffe sig kernevåben, er det Iran. Dette er imidlertid netop resultatet af den amerikanske og britiske politik, der i stedet burde sikre, at der blev indledt vanskelige politiske forhandlinger. Iran bør naturligvis understrege, at landet er fast besluttet på at opfylde sine internationale forpligtelser. Jeg ønsker imidlertid på ny at understrege, at Parlamentet bør støtte menneskerettighederne og ikkeforskelsbehandling over hele verden.1 Afslutningvis vil jeg gerne påpege, at EU-medlemsstaterne er ved at få en række sociale problemer, der uundgåeligt involverer en menneskerettighedsdimension, hvorfor debatten om dette spørgsmål også bør omfatte disse stater."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Niemand kann heute mehr daran zweifeln, dass neokonservative Politiken, darunter auch die Doktrin der globalen Intervention, gescheitert sind. Sie sind im Irak, in Palästina und Afghanistan und auch in Bezug auf den Iran gescheitert. Der von den USA geführte ‚Krieg gegen den Terror’ hat die Macht und den Einfluss des Iran im Nahen Osten gestärkt, und bis Stabilität in die Region einkehrt, wird der Einfluss des Iran und werden seine Bemühungen, dem Druck aus dem Westen zu trotzen, weiter zugenommen haben. Und je mehr der Westen dem Iran droht, umso mehr erhalten radikale Kräfte im Iran Auftrieb. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass das einzige Land in der Region, das eine eindeutige Politik des Pluralismus verfolgt und bedeutsame interne Veränderungen bewerkstelligt hat, eben der Iran ist. Wenn es ein Land in der Welt gibt, das keine Hilfe von außen benötigt, um sich vom Extremismus zu befreien, dann ist es der Iran. Wenn es ein Regime gibt, dem der Westen kein Motiv zur Erlangung von Kernwaffen liefern sollte, dann ist es der Iran. Genau das aber tut insbesondere die US-amerikanische und die britische Politik, anstatt sich für vernünftige politische Verhandlungen einzusetzen. Der Iran sollte natürlich seine Entschlossenheit unterstreichen, seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Ich möchte jedoch noch einmal hervorheben, dass das Parlament für die Menschenrechte und die Nichtdiskriminierung in aller Welt eintreten sollte. Lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung machen: Auf dem Territorium der EU-Mitgliedstaaten brauen sich so viele soziale Probleme mit einer unvermeidbaren Menschenrechtsdimension zusammen, dass die Aussprache über dieses Thema auch auf diese Staaten zutrifft."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι οι νεοσυντηρητικές πολιτικές, συμπεριλαμβανόμενου του δόγματος της παγκόσμιας παρέμβασης έχουν αποτύχει. Απέτυχαν στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη και το Αφγανιστάν όπως επίσης και σε σχέση με το Ιράν. Η υποκινούμενη από τις ΗΠΑ «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» ενίσχυσε τη δύναμη του Ιράν και την επιρροή του στη Μέση Ανατολή και όσο υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή, η επιρροή του Ιράν θα συνεχίσει να αυξάνεται, σε συνδυασμό με τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την πίεση από τη Δύση. Επιπλέον, όσο η Δύση απειλεί το Ιράν, τόσο προωθεί τις ακραίες δυνάμεις στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η μόνη χώρα της περιοχής που ακολούθησε σαφή πολιτική πλουραλισμού και υπέστη σημαντική εσωτερική αλλαγή είναι πράγματι το Ιράν. Αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που δεν θα απαιτούσε εξωτερική βοήθεια για να απαλλαγεί από τον εξτρεμισμό, είναι το Ιράν. Αν υπάρχει ένα καθεστώς που δεν θα χρειαζόταν κανένα κίνητρο από τη Δύση για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είναι το Ιράν. Η πολιτική των ΗΠΑ και της Βρετανίας ωστόσο κάνει αυτό ακριβώς, αντί να συμμετέχει σε σημαντικές πολιτικές διαπραγματεύσεις. Το Ιράν πρέπει ασφαλώς να επιδείξει αποφασιστικότητα προκειμένου να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις του. Θα ήθελα να επισημάνω για ακόμη μια φορά ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη-διάκριση οπουδήποτε στον κόσμο. Θα κάνω μια τελευταία παρατήρηση: στο έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ, υπάρχουν τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα που οικοδομούνται με μια αναπόφευκτη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που η συζήτηση σχετικά με το ζήτημα αυτό θα πρέπει επίσης να παραπεμφθεί σε αυτά τα κράτη."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, no one can now be in any doubt that neoconservative policies, including the doctrine of global intervention, have failed. They have failed in Iraq, Palestine and Afghanistan, and also in relation to Iran. The US-led ‘war on terror’ has strengthened Iran’s power and influence in the Middle East, and until there is stability in the region, Iran’s influence will continue to grow, along with its efforts to stand up to pressure from the West. Furthermore, the more the West threatens Iran, the more it boosts radical forces in Iran. At the same time, it cannot be ignored that the only country in the region that has pursued a clear policy of pluralism and has undergone significant internal change is indeed Iran. If there is one country in the world that should not require external help to rid itself of extremism it is Iran. If there is a regime that should not be given any motivation by the West to obtain nuclear weapons it is Iran. US and British policy in particular, however, is doing precisely that, rather than engaging in sensitive political negotiation. Iran should of course emphasise its determination to meet its international obligations. I wish to point out once again, however, that Parliament should support human rights and non-discrimination anywhere in the world. I shall make one final remark: in the territory of the EU Member States, there are so many social problems building up with an unavoidable human rights dimension that debate on the issue should also refer to these states."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nadie puede dudar ahora de que las políticas neoconservadoras, incluida la doctrina de la intervención global, han fracasado. Han fracasado en Iraq, Palestina y Afganistán, y también en relación con Irán. La «guerra contra el terrorismo» impulsada por los Estados Unidos ha reforzado el poder y la influencia de Irán en Oriente Próximo, y hasta que haya estabilidad en la región, la influencia de Irán seguirá creciendo, junto con sus esfuerzos por resistir a la presión de Occidente. Además, cuanto más amenace Occidente a Irán, más estimulará a las fuerzas radicales del país. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que el único Estado de la región que ha seguido una clara política de pluralismo y ha experimentado un considerable cambio interior ha sido precisamente Irán. Si hay un país en el mundo que no debería necesitar ayuda exterior para librarse del extremismo es Irán. Si hay un régimen al que Occidente no debería dar ningún motivo para dotarse de armas nucleares es Irán. Sin embargo, la política estadounidense y británica, en particular, está haciendo precisamente eso, en lugar de iniciar una negociación política razonable. Por supuesto, Irán debería recalcar su firme voluntad de cumplir sus obligaciones internacionales. Sin embargo, quiero señalar una vez más que el Parlamento debería apoyar los derechos humanos y la no discriminación en todo el mundo. Haré una observación final: en el territorio de los Estados miembros de la UE hay tantos problemas sociales con una inevitable dimensión de derechos humanos que cuando se debate esta cuestión también debería hacerse referencia a esos Estados."@es20
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kukaan ei voi tällä hetkellä kiistää sitä, että uuskonservatiivinen politiikka, johon sisältyy myös globaali interventio, on epäonnistunut. Se on epäonnistunut Irakissa, Palestiinassa ja Afganistanissa, ja se on epäonnistunut myös Iranin osalta. USA.n johtama terrorismin vastainen sota on lisännyt Iranin vaikutusvaltaa Lähi-idässä, ja Iranin vaikutusvalta ja sen toimet länsimaiden painostuksen torjumiseksi lisääntyvät, kunnes alueen olot vakautuvat. Lisäksi mitä enemmän länsi uhkailee Irania, sitä enemmän pönkittyy radikaalien voimien valta. Emme myöskään saa unohtaa sitä, että Iran on nimenomaan alueen ainoa maa, joka on jatkanut selkeää moniarvoista politiikkaa ja joka on toteuttanut merkittäviä sisäisiä muutoksia. Jos maailmassa on valtio, joka ei tarvitse ulkoista apua päästäkseen eroon ääriliikkeistä, tämä valtio on Iran. Jos maailmassa on hallitus, jolle lännen ei pitäisi antaa minkäänlaista motiivia ydinaseiden hankkimiseen, juuri Iranin hallitus on tällainen hallitus. Erityisesti Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan politiikka on kuitenkin ollut juuri tämänsuuntaista sen sijaan, että ne olisivat pyrkineet arkaluonteisiin poliittisiin neuvotteluihin. Iranin pitäisi luonnollisesti korostaa sitä, että se on määrätietoisesti päättänyt täyttää kansainväliset velvoitteensa. Haluan jälleen kerran kuitenkin korostaa, että parlamentin pitäisi tukea ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyttä kaikkialla maailmassa. Esitän lopuksi vielä yhden kommentin: EU:n jäsenvaltioiden alueella on niin paljon sosiaalisia ongelmia, joilla on väistämättä myös ihmisoikeuksiin liittyvä ulottuvuus, että ihmisoikeuksia koskevassa keskustelussa pitäisi käsitellä myös EU:n jäsenvaltioita."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, personne ne peut douter aujourd’hui que les politiques néoconservatrices, notamment la doctrine d’intervention internationale, ont échoué. Elles ont échoué en Irak, en Palestine et en Afghanistan, mais également avec l’Iran. La «guerre contre le terrorisme» menée par les États-Unis a renforcé la puissance et l’influence de l’Iran au Moyen-Orient, et tant que la région sera instable, l’influence de l’Iran continuera à croître, ainsi que ses efforts pour résister à la pression de l’Occident. En outre, plus l’Occident menace l’Iran, plus il renforce les forces radicales en Iran. Dans le même temps, on ne peut pas ignorer que le seul pays de la région qui poursuit une politique claire de pluralisme et a entrepris d’importants changements internes est, en effet, l’Iran. S’il y a bien un pays dans le monde qui n’a pas besoin d’aide extérieure pour se débarrasser de l’extrémisme, c’est l’Iran. S’il y a un régime auquel l’Occident ne doit pas donner de raisons de posséder des armes nucléaires, c’est bien le régime iranien. C’est pourtant précisément ce que fait la politique américaine et britannique, au lieu d’engager des négociations politiques délicates. L’Iran doit évidemment souligner sa détermination à remplir ses obligations internationales. Je voudrais pourtant souligner une fois encore que le Parlement doit soutenir les droits de l’homme et la non-discrimination partout dans le monde. Je ferai une dernière remarque: sur le territoire des États membres de l’UE, il existe tant de problèmes sociaux liés inévitablement aux droits de l’homme que le débat sur ce sujet doit également avoir lieu dans ses États."@fr8
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, nessuno oggi può dubitare del fatto che le politiche neoconservatrici, ivi inclusa la dottrina dell’intervento globale, hanno fallito. Hanno fallito in Iraq, Palestina e Afghanistan, e anche per l’Iran. La “guerra al terrorismo” guidata dagli USA ha rafforzato il potere e l’influenza dell’Iran in Medio Oriente, e finché non vi sarà stabilità nella regione, l’influenza dell’Iran è destinata ad aumentare, così come i suoi sforzi di far fronte alle pressioni dell’Occidente. Inoltre, più l’Occidente minaccia l’Iran, più aiuta le forze radicali nel paese. Allo stesso tempo, non è possibile ignorare che il solo paese della regione che ha perseguito una chiara politica di pluralismo e che ha conosciuto significativi mutamenti interni è proprio l’Iran. Se esiste un solo paese al mondo a non avere bisogno di alcun aiuto esterno per liberarsi dell’estremismo, questo è l’Iran. Se esiste un regime a cui l’Occidente non dovrebbe fornire alcuna scusa per acquisire armamenti nucleari, è proprio l’Iran. La politica statunitense e britannica in particolare, tuttavia, stanno andando in questa direzione, invece di impegnarsi in delicati negoziati politici. L’Iran dovrebbe naturalmente sottolineare la sua determinazione a far fronte ai suoi obblighi internazionali. Vorrei ribadire, tuttavia, che il Parlamento deve favorire la tutela dei diritti umani e la non discriminazione in tutto il mondo. Devo fare un’ultima osservazione: nel territorio degli Stati membri dell’UE, si sta accumulando un numero così alto di problemi sociali comprendenti un’inevitabile dimensione relativa ai diritti umani che le discussioni sulla questione dovrebbero fare riferimento anche a questi Stati."@it12
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@lt14
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@lv13
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, niemand kan er meer aan twijfelen dat het neoconservatieve beleid, waaronder de doctrine van het wereldwijd preventief ingrijpen, is mislukt. Het is mislukt in Irak, Palestina en Afghanistan, en ook met betrekking tot Iran. De door de Amerikanen geleide ‘oorlog tegen het terrorisme’ heeft de macht en invloed van Iran in het Midden-Oosten vergroot, en zolang er geen stabiliteit in de regio is, zal de invloed van Iran blijven groeien, evenals zijn verzet tegen de druk van het Westen. Hoe meer het Westen Iran bovendien bedreigt, hoe sterker de radicale krachten in Iran zullen worden. Tegelijkertijd kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat het enige land in de regio dat duidelijk naar pluralisme streeft en belangrijke interne veranderingen heeft ondergaan, Iran is. Als er één land in de wereld is dat geen hulp van buiten nodig zou moeten hebben om van zijn extremisme af te komen, is dat Iran. Als er één regime is dat door het Westen niet moet worden gestimuleerd om aan kernwapens te komen, dan is het Iran. Dat is nu echter precies wat met name Groot-Brittannië en de Verenigde Staten met hun politiek doen, in plaats van te kiezen voor politieke onderhandelingen achter de schermen. Iran moet uiteraard nadrukkelijk aangeven dat het vastbesloten is om aan zijn internationale verplichtingen te voldoen. Ik wil er echter nogmaals op wijzen dat het Parlement overal ter wereld de mensenrechten en het beginsel van non-discriminatie moet steunen. Ik zal nog één afsluitende opmerking maken: binnen de lidstaten zijn er zo veel problemen aan het ontstaan waaraan onvermijdelijk een mensenrechtendimensie is verbonden dat het debat hierover ook over deze landen moet gaan."@nl3
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, já ninguém pode ter quaisquer dúvidas de que a política neoconservadora, incluindo a doutrina das intervenções globais, falhou. Falhou no Iraque, na Palestina e no Afeganistão, bem como em relação ao Irão. A “guerra contra o terrorismo”, liderada pelos Estados Unidos, reforçou o poder do Irão e a sua influência no Médio Oriente. Esta influência do Irão continuará a crescer, assim como os seus esforços para resistir à pressão do Ocidente, enquanto não existir estabilidade na região. Além disso, quanto mais o Ocidente ameaçar o Irão, tanto mais exacerbará as forças radicais no país. Também não se pode ignorar que o único país na região que seguiu uma política clara de pluralismo e que passou por mudanças internas significativas é, de facto, o Irão. Se há país no mundo que não necessite de ajuda externa para se livrar do extremismo, esse país é o Irão. Se existe um regime ao qual o Ocidente não deveria dar qualquer razão para obter armas nucleares, esse país é o Irão. No entanto, é precisamente isso que a política dos EUA e da Grã-Bretanha, em particular, está a fazer, em vez de se empenhar em negociações políticas de matérias sensíveis. É óbvio que o Irão deveria sublinhar a sua determinação em cumprir os seus compromissos internacionais. Contudo, quero voltar a realçar que o Parlamento deveria apoiar os direitos humanos e a não discriminação em qualquer parte do mundo. Quero fazer uma observação final: no território dos Estados-Membros da UE, existe uma acumulação de tantos problemas sociais com uma dimensão inevitavelmente relacionada com os direitos humanos que o debate sobre esta questão também deveria referir-se a estes países."@pt17
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@sk18
"Pane předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, dnes není pochyb o tom, že neokonzervativní politika, včetně doktríny tzv. globálních intervencí, fatálně selhala. Selhala v Iráku, Palestině, Libanonu, Afghánistánu i ve vztahu k Íránu. Americká „válka proti terorismu“ posílila moc a vliv Íránu na Blízkém východě a pokud v tomto regionu nebude vytvořena stabilita, moc Íránu nadále poroste, včetně jeho úsilí protivit se tlaku Západu. A čím více bude Západ Íránu hrozit, tím více bude podporovat íránské radikální síly. Přitom nelze přehlížet, že vlastně jedinou zemí v daném regionu, která si zachovala určitý politický pluralismus a zažila významné vnitřní změny, je právě Írán. Existuje-li na světě stát, který by neměl být zvenčí zaháněn do extremismu, pak je to Írán. Existuje-li režim, který by neměl být Západem motivován, aby získal jaderné zbraně, je to Írán. Jenže především americká a britská politika činí, namísto citlivých politických jednání, už dlouho právě toto. Írán by samozřejmě měl zvýraznit své odhodlání plnit mezinárodní závazky. Ale i tento Parlament by si měl ještě jednou připomenou závazek podporovat lidská práva kdekoliv a nediskriminačně. Proto si na závěr neodpustím poznámku: Ve státech Evropské unie, tedy na jejím teritoriu, se hromadí natolik závažné sociální problémy s nepřehlédnutelnou dimenzí lidských práv, že rozpravy na toto téma by se měly týkat i těchto členských států."@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Nu råder det ingen tvekan om att den neokonservativa politiken, inklusive doktrinen om global intervention, har misslyckats. Den har misslyckats i Irak, Palestina och Afghanistan, och även när det gäller Iran. Det amerikanskledda ”kriget mot terrorismen” har stärkt Irans makt och inflytande i Mellanöstern. Irans inflytande kommer att fortsätta att växa så länge som det saknas stabilitet i regionen. Ju mer västvärlden hotar Iran, desto mer gynnar detta radikala krafter i Iran. Samtidigt kan vi inte ignorera att det enda land i regionen som har följt en tydlig pluralistisk politik och som har genomgått betydande interna förändringar faktiskt är Iran. Om det finns ett land i världen som inte borde behöva extern hjälp för att få bukt med extremismen är det Iran. Om det finns en regim som inte borde uppmuntras av Väst att skaffa sig kärnvapen är det Iran. Den amerikanska och framför allt den brittiska politiken gör just detta, i stället för att engagera sig i känsliga politiska förhandlingar. Iran bör givetvis betona att det är fast beslutet att uppfylla sina internationella åtaganden. Jag vill emellertid än en gång påpeka att parlamentet bör stödja mänskliga rättigheter och icke-diskriminering över allt i världen. Avslutningsvis anser jag att det på EU-medlemsstaternas territorier håller på att bli så många sociala problem som har en människorättsdimension att en debatt i frågan även bör hänvisa till dessa länder."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Autor"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"Daniel Strož (GUE/NGL ),"5,19,15,1,18,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph