Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-16-Speech-4-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061116.3.4-042"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@cs1
"Hr. formand! EU's kommunikationspolitik, som denne betænkning evaluerer, blev udarbejdet i et forsøg på - og jeg citerer (bremse væksten i europskepticismen). Det er endnu en reaktion på, at franskmændene og nederlænderne offentligt og utvetydigt afviste både udkastet til forfatningstraktat og yderligere integration. I stedet for at acceptere, at et nej betyder nej, har den politiske elite narret sig selv til at tro, at det franske og nederlandske folk ikke baserede deres nej-stemmer på fornuftige og veloplyste grunde. Faktisk er en embedsmand fra Kommissionen citeret for for nylig at have sagt, at (i betragtning af den erfaring, vi for nylig har haft i Frankrig og Nederlandene angående folkeafstemninger, vil vi ikke råde nogen til at holde dem.) Så at spørge folk om, hvad de ønsker, er tabu. Må jeg give Dem et råd? De sidder i et hul, De selv har gravet. Jeg foreslår, at De holder op med at grave. De burde smide spaden væk. Hvorfor? Ganske enkelt fordi De ikke har fattet, hvad det drejer sig om. Det betyder ikke noget, hvilken stil og fernis De giver projektet, for hvis substansen er rådden, vil det slå fejl. Hvis kommunikation skal have succes, må man høre efter. Det nytter ikke noget bare at råbe højere. Institutionerne er uoprigtige over for den befolkning, de påstår at repræsentere. Franskmændene og nederlænderne har forkastet projektet, men alligevel går De videre, som om det ikke var sket. Lad mig forsikre Dem om, at når og hvis den britiske befolkning får samme mulighed, vil resultatet blive endnu klarere, og at ingen kommunikationspolitik vil ændre den voksende forståelse af, at EU-projektet i alle medlemsstater er en dyr fiasko."@da2
"Herr Präsident! Die Kommunikationspolitik der EU, die in diesem Bericht untersucht wird, wurde ins Leben gerufen, um – und ich zitiere – „der Zunahme des Euroskeptizismus Einhalt zu gebieten“. Das ist eine weitere Reaktion darauf, dass die französische und niederländische Bevölkerung einhellig sowohl den Entwurf des Verfassungsvertrags als auch die weitere Integration abgelehnt haben. Statt zu akzeptieren, dass „Nein“ eben „Nein“ bedeutet, gibt sich die politische Elite der Illusion hin, das französische und niederländische Volk hätten mit „Nein“ gestimmt, weil sie sich über die Bedeutung nicht im Klaren und nicht richtig informiert waren. Allerdings wurde unlängst ein Beamter der Kommission mit den Worten zitiert: „Angesichts der in Frankreich und den Niederlanden mit Referenden gemachten jüngsten Erfahrungen würden wir keinem raten, ein solches zu organisieren“. Die Menschen zu fragen, was sie wollen – das macht man einfach nicht. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Sie befinden sich in Schwierigkeiten, an denen Sie selbst schuld sind. Ich schlage vor, Sie hören auf, Ihr eigenes Grab zu schaufeln. Werfen Sie den Spaten einfach weg. Weshalb? Ganz einfach, weil Sie nicht verstehen, worum es geht. Es spielt keine Rolle, wie Sie Ihr Vorhaben auch verbrämen, wenn der Inhalt nichts taugt, dann wird es nie gelingen. Damit die Kommunikation erfolgreich ist, müssen Sie zuhören. Es bringt nichts, nur mehr Geschrei darum zu machen! Die Institutionen sind nicht aufrichtig gegenüber den Menschen, die sie angeblich vertreten. Die Franzosen und die Niederländer haben das Vorhaben vereitelt, doch Sie machen weiter, als sei nichts geschehen. Lassen Sie mich Ihnen versichern, wenn dem britischen Volk die gleiche Gelegenheit gegeben wird, werden die Ergebnisse noch eindeutiger sein, und keine Kommunikationspolitik wird etwas an der wachsenden Erkenntnis ändern, dass quer durch alle Mitgliedstaaten das EU-Projekt ein teurer Misserfolg ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική επικοινωνίας της ΕΕ, την οποία αξιολογεί αυτή η έκθεση, επινοήθηκε σε μια προσπάθεια –παραθέτω– «να αναχαιτίσει την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού». Και όμως, αποτελεί άλλη μια αντίδραση στο γαλλικό και ολλανδικό κοινό που απέρριψαν κατηγορηματικά τόσο το σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης όσο και την περαιτέρω ολοκλήρωση. Αντί να δεχτεί ότι «όχι» σημαίνει «όχι», η πολιτική αφρόκρεμα έχει την αυταπάτη ότι ο γαλλικός και ο ολλανδικός λαός δεν ψήφισε «όχι» βάσει λογικής και ενημέρωσης. Πράγματι, λέγεται ότι ένας υπάλληλος της Επιτροπής πρόσφατα είπε: «δεδομένης της πρόσφατης εμπειρίας στη Γαλλία και την Ολλανδία όσον αφορά τα δημοψηφίσματα, δεν θα συμβουλεύαμε κανέναν να οργανώσει δημοψήφισμα». Έτσι, το να ρωτήσουμε τον κόσμο τι θέλει είναι κατηγορηματικά εκτός συζήτησης. Μπορώ να σας δώσω μερικές συμβουλές; Έχετε μπει σε μία τρύπα που την ανοίξατε μόνοι σας. Προτείνω να σταματήσετε το σκάψιμο. Θα πρέπει να πετάξετε το φτυάρι. Γιατί; Πολύ απλά, γιατί χάνετε την ουσία. Δεν έχει σημασία πόσο θα στολίσετε και θα ωραιοποιήσετε ένα σχέδιο, γιατί αν η ουσία έχει σαπίσει, τότε θα αποτύχει. Για μια επιτυχημένη επικοινωνία πρέπει να ακούτε. Το να φωνάζετε απλώς πιο δυνατά δεν αρκεί! Τα θεσμικά όργανα φέρονται δόλια στον κόσμο, τον οποίο διατείνονται ότι εκπροσωπούν. Οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί σαμποτάρισαν το σχέδιο· και όμως, εσείς συνεχίζετε σαν να μην συνέβη ποτέ αυτό. Σας διαβεβαιώνω ότι αν και όταν ο βρετανικός λαός έχει την ίδια ευκαιρία, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο κατηγορηματικά και ότι καμία πολιτική επικοινωνίας δεν θα αλλάξει την αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι, σε όλα τα κράτη μέλη, το σχέδιο της ΕΕ είναι μια δαπανηρή αποτυχία."@el10
". Señor Presidente, la política de comunicación de la Unión Europea que evalúa este informe se concibió en un intento de «frenar el aumento general del euroescepticismo», según cita textual. Es otra reacción a la negativa inequívoca del público francés y neerlandés tanto al proyecto de Tratado Constitucional como a una mayor integración. En lugar de aceptar que «no» significa «no», la elite política se ha engañado a sí misma pensando que los ciudadanos franceses y neerlandeses no basaron sus votos en contra en motivos razonables o sabios. De hecho, hace poco se han citado las palabras de un funcionario de la Comisión: «Dada la reciente experiencia de Francia y los Países Bajos con los referendos, no aconsejaríamos a nadie organizar uno». Por tanto, preguntar a los ciudadanos qué quieren está mal visto. ¿Puedo darles un consejo? Están en un agujero que se han cavado ustedes mismos. Dejen de cavar. Deberían tirar la pala. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no entienden ustedes nada. No importa cuánto estilo y brillo le pongan a un proyecto, porque si el fondo está podrido, entonces fallará. Para que la comunicación tenga éxito, tienen ustedes que escuchar. Gritar más fuerte no les servirá de nada. Las instituciones no son sinceras con las personas que pretenden representar. Los franceses y los neerlandeses han tumbado el proyecto, pero ustedes siguen adelante como si nada. Permítanme asegurarles que cuando los británicos tengan, si así ocurre, la misma oportunidad, los resultados serán aún más concluyentes, y que ninguna política de comunicación cambiará la creciente conciencia de que en todos los Estados miembros el proyecto de la Unión Europea es un costoso fracaso."@es20
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n viestintäpolitiikka, jota tässä mietinnössä arvioidaan, laadittiin – lainaan tekstiä – "pysäyttämään euroskeptisyyden [...] lisääntymistä". Tämä on vain uusi reaktio siihen, että Ranskan ja Alankomaiden kansalaiset hylkäsivät yksiselitteisesti sekä perustuslakisopimusluonnoksen että yhdentymisen etenemisen. Sen sijaan, että poliittinen eliitti hyväksyisi, että "ei" tosiaan tarkoittaa "ei", se uskottelee itselleen, etteivät Ranskan ja Alankomaiden kansalaiset antaneet ei-ääntään järkevien ja tietoon pohjautuvien perusteiden turvin. Erään komission virkamiehen sanotaan todella todenneen äskettäin, että: "Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksistä vastikään saatujen kokemusten perusteella kansanäänestyksen järjestämistä ei suositella kenellekään." On siis tuhmasti tehty kysyä kansalaisilta, mitä he haluavat. Saanko antaa teille neuvon? Olette pudonneet itse kaivettuun kuoppaan. Kannattaisi lopettaa kaivaminen ja panna lapio syrjään. Miksi? Hyvin yksinkertaisesti siksi, että olette väärässä. Ei ole väliä, miten paljon hankkeen päälle sirotellaan kultaa ja kimalletta, sillä jos sisältö on läpikotaisin mätä, hanke epäonnistuu. Viestintä onnistuu, jos osaatte kuunnella. Pelkkä äänen korottaminen ei tule kysymykseen. Toimielimet eivät ole vilpittömiä niitä ihmisiä kohtaan, joita ne teeskentelevät edustavansa. Ranska ja Alankomaat ovat romuttaneet hankkeen, ja kuitenkin te vain jatkatte, niin kuin sitä ei olisi tapahtunut. Voin vakuuttaa teille, että jos ja kun Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille annetaan vastaava mahdollisuus, tulos on vieläkin lopullisempi. Minkään valtakunnan viestintäpolitiikalla ei voida estää yhä useampaa ymmärtämästä, että koko EU-hanke on kallis vikatikki kaikille jäsenvaltioille."@fi7
". Monsieur le Président, la politique européenne en matière de communication, que ce rapport évalue, a été conçue pour - je cite - «essayer d’endiguer la montée de l’euroscepticisme». Il s’agit encore une fois d’une réaction au rejet sans équivoque par les citoyens français et néerlandais du projet de traité constitutionnel et à leur refus de la poursuite de l’intégration européenne. Au lieu d’accepter que non c’est non, l’élite politique s’est convaincue que les votes négatifs des peuples français et néerlandais ne reposaient pas sur des motifs rationnels et dénotaient un manque de culture politique. On a en effet récemment cité cette déclaration d’un membre de la Commission: «Étant donné la récente expérience des référendums en France et aux Pays-Bas, nous ne conseillerions à personne d’en organiser un autre!» Et donc, demander aux gens ce qu’ils désirent, il n’en est plus question! Puis-je vous donner mon avis? Vous creusez votre propre tombe. Je vous suggère donc d’arrêter de creuser et de vous débarrasser de la pelle. Pourquoi? Tout simplement parce que vous passez à côté du principal. Le style et le clinquant qu’on peut mettre dans un projet sont sans importance: si la substance en est pourrie, celui-ci échouera. Pour que la communication s’établisse, il faut écouter. Crier plus fort que l’autre ne suffit pas! Les institutions trahissent les gens qu’elles prétendent représenter. Les Français et les Hollandais ont saccagé le projet d’intégration, mais vous poursuivez de l’avant comme si cela ne s’était jamais produit! Permettez-moi de vous dire que si … ou quand le peuple britannique en aura à son tour l’occasion, les résultats seront encore plus concluants. Aucune politique de communication ne viendra alors changer à travers les États membres l’impression grandissante que le projet européen est un ratage dispendieux."@fr8
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@hu11
"Signor Presidente, la politica di comunicazione dell’Unione europea che la presente relazione valuta è stata elaborata nel tentativo di arrestare la crescita dell’euroscetticismo. E’ dunque un’ennesima reazione al rifiuto inequivocabile da parte dei cittadini di Francia e Paesi Bassi sia del progetto di Trattato costituzionale sia di un’ulteriore integrazione. Anziché accettare il fatto che “no” vuol dire “no”, l’ politica si illude che francesi e olandesi non abbiano basato il proprio “no” su motivazioni sensate frutto di un’adeguata informazione. Un funzionario della Commissione è stato infatti recentemente citato per aver detto: “Vista la recente esperienza in Francia e nei Paesi Bassi in merito ai non consiglieremmo a nessuno di organizzarne uno”. Dunque, chiedere alla popolazione di esprimere la sua volontà è diventato un tabù. Posso darvi un consiglio? Siete sprofondati in una fossa che vi siete scavati voi stessi. Vi suggerisco di smettere di scavare e di buttare via la pala. Perché? Molto semplice: perché non avete capito la cosa fondamentale. Poco importa con quanto stile e con quanta vernice si ricopra un progetto perché, se la sostanza è marcia, il progetto fallirà. Affinché la comunicazione abbia successo, è necessario ascoltare. Gridare più forte è assolutamente inutile! Le Istituzioni non sono sincere nei confronti dei cittadini che affermano di rappresentare. Francesi e olandesi hanno affondato il progetto, eppure andate avanti come se nulla fosse mai accaduto. Vi assicuro che se e quando i britannici avranno la stessa opportunità, i risultati saranno ancor più decisivi, e nessuna politica di comunicazione potrà mutare questa crescente presa di coscienza del fatto che, proprio negli Stati membri, il progetto dell’Unione europea è un costoso fallimento."@it12
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@lt14
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@lv13
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het communicatiebeleid van de EU dat in dit verslag geëvalueerd wordt, is bedacht in een poging om – en ik citeer – “een halt toe te roepen aan de toenemende euroscepsis”. Het is wederom een reactie op de ondubbelzinnige afwijzing door het Franse en Nederlandse publiek van zowel het ontwerp-Constitutioneel Verdrag als verdere integratie. In plaats van te accepteren dat “nee” “nee” betekent, heeft de politieke elite zichzelf wijsgemaakt dat het Franse en Nederlandse “nee” niet was gebaseerd op zinnige en gefundeerde argumenten. Een functionaris van de Commissie zou onlangs zelfs hebben gezegd: “Gezien de recente ervaringen in Frankrijk en Nederland met referenda zouden wij niemand adviseren om er zelf een te organiseren”. Dus er mag niet aan de mensen gevraagd worden wat ze willen. Mag ik u wat goede raad geven? U bent in een kuil gevallen die u zelf heeft gegraven. Als ik u was, zou ik stoppen met graven. U moet de spade weggooien. Waarom? Heel simpel, omdat u het niet begrijpt. Het maakt niet uit hoe mooi en glimmend u een project eruit laat zien, want als de inhoud niet deugt, zal het mislukken. Voor een goede communicatie is het nodig om te luisteren. Harder schreeuwen zal niet helpen! De instellingen zijn niet eerlijk tegen de mensen die ze beweren te vertegenwoordigen. De Fransen en de Nederlanders hebben het project getorpedeerd, maar u gaat door alsof er niets gebeurd is. Maar ik kan u verzekeren dat als en wanneer het Britse volk dezelfde kans krijgt, de uitkomst zelfs nog overtuigender zal zijn, en dat geen enkel communicatiebeleid iets zal kunnen beginnen tegen het groeiende besef in de lidstaten dat het Europese project een buitengewoon dure mislukking is."@nl3
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@pl16
". Senhor Presidente, a política de comunicação europeia avaliada por este relatório foi concebida numa tentativa de – passo a citar – “travar o aumento geral do eurocepticismo”. Mas não passa de mais uma reacção ao facto de os cidadãos da França e dos Países Baixos terem rejeitado inequivocamente tanto o Tratado Constitucional como o prosseguimento da integração europeia. Em vez de aceitar que “não” quer dizer “não”, a elite política enganou-se a si própria, dizendo que os franceses e os neerlandeses não basearam os seus votos no “não” em bases racionais e de educação. Na verdade, um funcionário da Comissão foi citado recentemente como tendo dito que “dada a recente experiência na França e nos Países Baixos em matéria de referendos, não aconselhamos ninguém a organizar um”. Portanto, perguntar às pessoas o que querem, não é coisa que se faça. Será que posso dar um conselho? V. Exas. estão metidos num buraco da vossa própria autoria. Portanto, sugiro que parem de cavá-lo ainda mais e que deitem fora a pá. Porquê? Muito simplesmente por que não estão a perceber o essencial. Por mais estilo e brilho que procurem dar a um projecto, este falhará se, na sua essência, não prestar para nada. Para a comunicação ser bem sucedida é preciso ouvir. Não basta gritarem-nos mais alto. As Instituições estão a ser pouco honestas para com as pessoas que supostamente representam. Os franceses e os neerlandeses deitaram por terra o projecto, mas prossegue-se como se nada tivesse acontecido. Deixem-me garantir que, se e quando aos britânicos for dada a mesma oportunidade, os resultados ainda serão mais conclusivos, não havendo política de comunicação que mude a crescente consciencialização, em todos os Estados-Membros, de que o projecto comunitário não passa de um fracasso dispendioso."@pt17
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@sk18
"Mr President, the EU communication policy that this report evaluates was devised in an attempt to – and I quote – ‘halt the rise of euroscepticism’. It is yet another reaction to the French and Dutch public rejecting unequivocally both the draft Constitutional Treaty and further integration. Instead of accepting that ‘no’ means ‘no’, the political elite have deluded themselves that the French and Dutch people did not base their ‘no’ votes on sensible and educated grounds. Indeed, a Commission official is recently quoted as saying: ‘given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one’. So asking people what they want is a no-no. May I offer you some advice? You are in a hole of your own making. I suggest you stop digging. You should throw away the spade. Why? Very simply, because you are missing the point. It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail. For communication to be successful you have to listen. Simply shouting louder will not do! The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent. The French and Dutch have scuppered the project, yet you go on as if this never happened. Let me assure you that if and when the British people are afforded the same opportunity, the results will be even more conclusive, and that no communication policy will change the growing realisation that, right across the Member States, the EU project is an expensive failure."@sl19
"Herr talman! EU:s kommunikationspolitik som utvärderas i detta betänkande utarbetades i ett försök att, som man sa, sätta stopp för den ökade EU-skepsisen. Det är ytterligare en reaktion på att den franska och nederländska allmänheten entydigt förkastade både förslaget till konstitutionsfördrag och ökad integration. I stället för att acceptera att ”nej” betyder ”nej” har den politiska eliten intalat sig själv att fransmännen och nederländarna inte grundade sina nej-röster på eftertanke och information. En tjänsteman vid kommissionen sa nyligen att de med tanke på erfarenheten av de folkomröstningar som nyligen har ägt rum i Frankrike och Nederländerna inte skulle råda någon att organisera en sådan. Så att fråga människor vad de vill är något man inte får göra. Får jag ge er ett råd? Ni har fallit i egen grop. Jag föreslår att ni slutar gräva. Ni borde kasta spaden. Varför? Helt enkelt för att ni inte har förstått poängen. Det spelar ingen roll hur mycket ni putsar upp ett projekt, för om innehållet är uselt så kommer det att misslyckas. För att kommunikationen ska bli framgångsrik måste ni lyssna. Det hjälper inte att skrika högre! Institutionerna är oärliga mot de människor som de påstår sig företräda. Fransmännen och nederländarna har stjälpt projektet och ändå fortsätter ni som om det aldrig hade hänt. Låt mig försäkra er om att om och när britterna ges samma möjlighet kommer resultaten att bli ännu mera slutgiltiga, och att ingen kommunikationspolitik kommer att förändra den växande insikten i alla medlemsstater om att EU-projektet är ett dyrt misslyckande."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
""given the recent experience in France and the Netherlands concerning referendums, we would not advise anyone to organise one""2
"Thomas Wise,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the IND/DEM Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph