Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-11-15-Speech-3-169"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20061115.14.3-169"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, j’étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d’autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l’armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c’était le début d’une campagne d’exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l’homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L’emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d’ouvrages fournissant l’électricité et l’eau, la démolition à l’explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l’alimentation, la vie des familles et l’état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu’un peuple tout entier fasse l’objet d’un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l’Union européenne doit arrêter d’apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s’incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L’Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l’accord d’association, notamment la clause des droits de l’homme, afin de s’assurer que les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d’union nationale et l’aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l’Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l’opinion de la Cour internationale de justice sur l’édification illégale du mur. Une réunion du conseil d’association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l’accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l’Union européenne doit prendre toute sa part dans l’organisation d’une conférence internationale pour la paix dans la région."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@cs1
"Hr. formand! Jeg var sammen med hr. Davies, fru Morgantini og andre parlamentsmedlemmer i Gaza for to uger siden den dag, den israelske hær indledte belejringen af Beit Hanoun. Det var begyndelsen på en række udenretslige henrettelser, massakrer og ødelæggelse af civil ejendom. Israel, som er besættelsesmagten i de palæstinensiske områder, krænker konstant helt straffrit menneskerettigheder og humanitær folkeret. Anvendelsen af overdreven og tilfældig vold mod civile og civil ejendom, ødelæggelsen af anlæg, der leverer elektricitet og vand, sprængning af offentlige bygninger, begrænsninger af bevægelsesfriheden og konsekvenserne af alle disse handlinger på folkesundheden, levnedsmidler, familielivet og den palæstinensiske befolknings psykiske tilstand er en grov offentlig afstraffelse, som i sig selv er en grov overtrædelse af den fjerde Genève-konvention. Det må indrømmes, at der ikke er nogen undskyldning for den konstante affyring af Kassam-raketter mod Israel, men intet kan berettige, at en helt folk udsættes for en meget streng straf, som den Israel pålægger. Under sådanne omstændigheder skal EU standse sin støtte til israelsk politik. EU skal særlig påtage sig sit fulde ansvar med hensyn til overvågningen af Rafa-grænseovergangen og ikke længere blot give efter for den israelske regerings vilje. EU skal anvende de redskaber, der er til rådighed inden for rammerne af associeringsaftalen, og særlig menneskerettighedsklausulen, for at sikre, at krænkelser af menneskerettigheder og humanitær folkeret ikke sker ustraffet. Det skal kræve tilbagebetaling af skatter, som israelerne ulovligt har opkrævet. Dialogen med den kommende nationale samlingsregering skal genoptages hurtigst muligt, ligesom den direkte bistand til de palæstinensiske institutioner. Endelig skal EU og medlemsstaterne gøre, alt hvad de kan, for at få gennemført Den Internationale Domstols kendelse om den ulovlige opførelse af muren. Der skal hurtigst muligt indkaldes til et møde i Associeringsrådet EU-Israel. Det skal overvejes at revidere aftalen, hvis krænkelserne fortsætter. Endelig skal EU spille en central rolle i afholdelsen af en international konference til fremme af fred i regionen."@da2
". Herr Präsident! Vor zwei Wochen befand ich mich mit Libby Davies, Luisa Morgantini und weiteren Abgeordneten im Gazastreifen. Es war der Tag, an dem die israelische Armee mit der Besetzung von Beit Hanoun begann, womit eine Kampagne von Tötungen ohne Gerichtsverfahren, von Massenmorden und der Zerstörung ziviler Objekte einsetzte. Die Besatzungsmacht in den palästinensischen Gebieten, Israel, verletzt weiterhin fortwährend die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht und genießt dabei völlige Straffreiheit. Die völlig wahllos erfolgende Gewaltanwendung im Zuge der Ausschreitungen gegen Zivilpersonen und zivile Objekte, die Zerstörung von Strom- und Wasserversorgungsanlagen, die Sprengung öffentlicher Gebäude, die Beschränkungen der Freizügigkeit und die Folgen all dieser Taten für die Gesundheit der Bevölkerung, die Ernährung, das Familienleben und die psychische Verfassung der palästinensischen Bevölkerung stellen eine eklatante kollektive Bestrafung unter ebenfalls eklatanter Verletzung der vierten Genfer Konvention dar. Die unaufhörlichen Angriffe gegen Israel mit Kassam-Raketen sind sicherlich nicht entschuldbar, aber nichts rechtfertigt die drakonischen Strafmaßnahmen, wie sie von Israel über ein ganzes Volk verhängt werden. Unter diesen Bedingungen darf die Europäische Union der israelischen Politik nicht weiterhin Rückhalt gewähren. Vor allem muss sie sich ihrer Verantwortung für die Überwachung des Grenzübergangs Rafah in vollem Umfang stellen und darf sich nicht mehr einfach dem Willen der israelischen Regierung beugen. Die EU muss die ihr im Rahmen des Assoziationsabkommens zur Verfügung stehenden Instrumente, vor allem die Menschenrechtsklausel, einsetzen, um sicherzustellen, dass die Menschenrechtsverletzungen und die Verstöße gegen humanitäres Recht nicht ungestraft bleiben. Sie muss die Rückzahlung der von den Israelis unrechtmäßig einbehaltenen Steuern fordern. Mit der künftigen Regierung der Nationalen Einheit muss schnellstmöglich der Dialog wiederhergestellt und die direkten Beihilfen für die palästinensischen Einrichtungen müssen wieder aufgenommen werden. Ferner müssen die Europäische Union und die Mitgliedstaaten alles in ihrer Macht Stehende tun, um der Auffassung des internationalen Gerichtshofs zur illegalen Errichtung der Mauer Geltung zu verschaffen. Es muss dringend eine Tagung des Assoziationsrates EU-Israel einberufen werden. Sollten die Verstöße nicht aufhören, muss eine Überprüfung des Abkommens ins Auge gefasst werden. Schließlich muss die Europäische Union sich umfassend für die Organisation einer internationalen Friedenskonferenz in der Region einsetzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στη Γάζα μαζί με τον κ. Davies, την κ. Morgantini και άλλους βουλευτές, την ημέρα που άρχισε ο ισραηλινός στρατός την πολιορκία της Beit Hanoun. Ήταν η έναρξη μιας εκστρατείας εξωδικαστικών εκτελέσεων, σφαγών και καταστροφής περιουσίας πολιτών. Το Ισραήλ, η δύναμη κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη, παραβιάζει συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο με πλήρη ατιμωρησία. Η χρήση υπερβολικής και τυφλής βίας κατά των αμάχων και της περιουσίας πολιτών, η καταστροφή εγκαταστάσεων τροφοδοσίας ηλεκτρισμού και ύδατος, η ανατίναξη δημόσιων κτιρίων, οι περιορισμοί στην ελευθερία της κυκλοφορίας και οι συνέπειες από όλες αυτές τις ενέργειες για τη δημόσια υγεία, τη διατροφή, την οικογενειακή ζωή και την ψυχολογική κατάσταση του παλαιστινιακού λαού συνιστούν κατάφωρη συλλογική τιμωρία η οποία συνιστά από μόνη της κατάφωρη παραβίαση της τετάρτης σύμβασης της Γενεύης. Βεβαίως, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνεχή εκτόξευση ρουκετών Kassam κατά του Ισραήλ, όμως τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την υποβολή ενός ολόκληρου λαού σε δρακόντεια τιμωρία όπως αυτή που επιβάλλει το Ισραήλ. Υπό αυτές τις περιστάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει την υποστήριξή της προς την ισραηλινή πολιτική. Ειδικότερα, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της όσον αφορά την επιτήρηση του σημείου διέλευσης της Ράφα και απλώς να πάψει να υποκύπτει στις βουλές της ισραηλινής κυβέρνησης. Η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που διαθέτει εντός του πλαισίου της Συμφωνίας Σύνδεσης, και ιδιαίτερα τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου δεν θα μένουν ατιμώρητες. Πρέπει να ζητήσει την επιστροφή των φόρων που οι Ισραηλινοί έχουν εισπράξει παράνομα. Η επανέναρξη του διαλόγου με τη μελλοντική κυβέρνηση εθνικής ενότητας πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, και να ξαναρχίσει η απευθείας χορήγηση βοήθειας στα παλαιστινιακά θεσμικά όργανα. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να πράξουν ό,τι μπορούν, προκειμένου να εφαρμοστεί η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την παράνομη ανέγερση του Τείχους. Πρέπει να συγκληθεί επειγόντως σύνοδος του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Αν οι παραβιάσεις συνεχιστούν, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της συμφωνίας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει πλήρως τον ρόλο της για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την προαγωγή της ειρήνης στην περιοχή."@el10
". Mr President, I was with Mr Davies, Mrs Morgantini and other Members in Gaza two weeks ago on the day that the Israeli army began the siege of Beit Hanoun. It was the beginning of a campaign of extrajudicial executions, of massacres and of the destruction of civil property. Israel, the occupying power in the Palestinian territories, constantly violates human rights and international humanitarian law with complete impunity. The use of excessive and indiscriminate force against civilians and civil property, the destruction of installations supplying electricity and water, the blowing up of public buildings, the restrictions on freedom of movement and the consequences of all these actions for public health, diet, family life and the psychological state of the Palestinian people constitute a blatant collective punishment which is itself a blatant violation of the Fourth Geneva Convention. Admittedly, there is no excuse for the constant launching of Kassam rockets against Israel, but nothing can justify subjecting a whole people to a draconian punishment like that imposed by Israel. In such circumstances, the European Union must stop giving its backing to Israeli policy. In particular, it must assume its full responsibilities when it comes to supervising the Rafa crossing point and no longer simply bow to the will of the Israeli Government. The EU must use the tools available to it within the framework of the Association Agreement, and in particular the human rights clause, in order to ensure that violations of human rights and humanitarian law do not go unpunished. It must demand the reimbursement of taxes collected illegally by the Israelis. Dialogue with the future government of national unity must be reinstituted as quickly as possible, and direct aid to the Palestinian institutions must be resumed. Finally, the European Union and the Member States must do all they can to have the International Court of Justice’s opinion on the illegal construction of the Wall applied. A meeting of the EU-Israel Association Council must be called as a matter of urgency. Consideration will have to be given to reviewing the Agreement if the violations continue. Finally, the European Union must play its full part in organising an international conference to promote peace in the region."@en4
". Señor Presidente, hace dos semanas estuve en Gaza con el señor Davies, la señora Morgantini y otros diputados, justo el día en que el ejército israelí inició el asedio de Beit Hanun: daba comienzo una campaña de ejecuciones extrajudiciales, masacres y destrucción de bienes civiles. Israel, potencia ocupante en los territorios palestinos, no cesa de violar los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional con total impunidad. El uso de fuerza excesiva e indiscriminada contra los civiles y los bienes de carácter civil, la destrucción de infraestructuras de suministro de electricidad y agua, la demolición con explosivos de edificios públicos, las restricciones impuestas a la libertad de circulación y las consecuencias de todas estas acciones para la salud pública, la alimentación, la vida de las familias y el estado psicológico del pueblo palestino, representan un castigo colectivo flagrante que supone una violación también flagrante de la Cuarta Convención de Ginebra. El lanzamiento incesante de cohetes Qasam contra Israel no tiene excusa, desde luego, pero nada puede justificar que un pueblo entero sea objeto de un castigo draconiano como el impuesto por Israel. En esas condiciones, la Unión Europea debe dejar de avalar la política israelí. En particular, debe asumir plenamente sus responsabilidades por lo que respecta a la supervisión del punto de paso de Rafá y no doblegarse simplemente a la voluntad del Gobierno israelí. La UE debe utilizar los instrumentos de que dispone en el marco del Acuerdo de Asociación, en especial la cláusula de derechos humanos, a fin de asegurarse de que no queden impunes las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario. Debe exigir el reembolso de los impuestos ilegalmente retenidos por los israelíes. Hay que relanzar el diálogo lo antes posible con el futuro Gobierno de unión nacional y restablecer la ayuda directa a las instituciones palestinas. Por último, la Unión Europea y los Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano para que se aplique la opinión el Tribunal Internacional de Justicia sobre la construcción ilegal del muro. Hay que convocar con urgencia una reunión del Consejo de Asociación UE-Israel y plantear la revisión del Acuerdo si no cesan las violaciones. Por último, la Unión Europea debe desempeñar todo el papel que le corresponde en la organización de una conferencia internacional para promover la paz en la región."@es20
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@et5
". Arvoisa puhemies, kävin Gazassa jäsen Daviesin, jäsen Morgantinin ja eräiden muiden parlamentin jäsenten kanssa kaksi viikkoa sitten, samana päivänä, jona Israelin armeija alkoi piirittää Beit Hanounia. Silloin alkoi sotatoimi, johon kuului laittomia teloituksia, verilöylyjä ja siviilien omaisuuden tuhoamista. Israel, palestiinalaisalueiden miehittäjä, rikkoo jatkuvasti ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Liiallinen ja umpimähkäinen väkivallan käyttö siviilejä ja siviilien omaisuutta kohtaan, voima- ja vesilaitosten tuhoaminen, julkisten rakennusten räjäyttäminen, liikkumavapauden rajoittaminen ja kaikkien näiden toimien seuraukset kansanterveydelle, ruokavaliolle, perhe-elämälle ja Palestiinan kansan psykologiselle tilalle ovat törkeä kollektiivinen rangaistus, joka on räikeässä ristiriidassa neljännen Geneven yleissopimuksen kanssa. Jatkuvaa Kassam-rakettien ampumista israelilaiskohteisiin ei tietenkään voida mitenkään puolustella, muttei myöskään voida oikeuttaa sitä, että kokonainen kansa pannaan kärsimään niin ankaraa rangaistusta kuin Israelin palestiinalaisten harteille sälyttämä rangaistus on. Näissä oloissa Euroopan unioni ei saa enää tukea Israelin politiikkaa. EU:n on erityisesti kannettava täysi vastuunsa Rafahin rajanylityspaikan valvonnasta, eikä enää vain taivuttava Israelin hallituksen tahtoon. EU:n on käytettävä kaikkia assosiaatiosopimuksen suomia keinoja, erityisesti ihmisoikeuslauseketta, jotta varmistetaan, etteivät ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset jää rankaisematta. Sen on vaadittava israelilaisten laittomasti kerääminen verojen takaisin maksua. Vuoropuhelu on aloitettava mahdollisimman pian uudelleen tulevan kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kanssa. Suora apu Palestiinan hallintoelimille on myös aloitettava uudelleen. Lisäksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa, jotta kansainvälisen tuomioistuimen päätös, jonka mukaan muurin rakentaminen on laitonta, pantaisiin täytäntöön. EU–Israel-assosiaationeuvoston kokous on järjestettävä mahdollisimman pian. Sopimuksen tarkistamista on harkittava, jos loukkaukset jatkuvat. Lopuksi totean, että Euroopan unionin on oltava vahvasti mukana sellaisen kansainvälisen kokouksen järjestämisessä, jolla edistetään rauhaa tuolla alueella."@fi7
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@hu11
"Signor Presidente, due settimane fa ero a Gaza con gli onorevoli Davies e Morgantini e con altri deputati il giorno in cui l’esercito israeliano ha iniziato l’assedio di Beit Hanoun. E’ stato l’inizio di una campagna di esecuzioni extragiudiziali, massacri e distruzione di beni civili. Israele, la potenza occupante nei territori palestinesi, viola costantemente i diritti umani e il diritto umanitario internazionale nell’assoluta impunità. L’uso della forza eccessiva e indiscriminata contro i civili e i beni di carattere civile, la distruzione degli impianti per la fornitura di energia e acqua, la demolizione degli edifici pubblici, le restrizioni alla libertà di circolazione e le conseguenze di tutte queste azioni sulla salute pubblica, l’alimentazione, la vita familiare e la condizione psicologica dei palestinesi rappresentano una flagrante punizione collettiva che è in sé una flagrante violazione della quarta Convenzione di Ginevra. Va detto che non ci sono scuse per il continuo lancio di razzi contro Israele, ma nulla può giustificare che si infligga a un intero popolo una punizione draconiana come quella imposta da Israele. In tali circostanze, l’Unione europea deve smettere di sostenere la politica d’Israele. In particolare, deve assumersi piena responsabilità per quanto riguarda il controllo del valico di frontiera di Rafah e non piegarsi più semplicemente al volere del governo israeliano. L’UE deve utilizzare gli strumenti a disposizione nel quadro dell’accordo di associazione, e in particolare la clausola sui diritti umani, al fine di assicurare che le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario non restino impunite. Deve chiedere il rimborso delle tasse percepite illegalmente dagli israeliani. Il dialogo con il futuro governo di unità nazionale va ripristinato quanto prima, e deve riprendere l’assistenza diretta alle istituzioni palestinesi. L’Unione europea e gli Stati membri devono infine fare tutto il possibile per far sì che si applichi il parere espresso dalla Corte internazionale di giustizia in merito alla costruzione illegale del muro. Va indetta con urgenza una riunione del Consiglio di associazione UE-Israele. Se si protrarranno le violazioni, occorrerà prendere in considerazione l’idea di una revisione dell’accordo. In conclusione, l’Unione europea deve fare appieno la propria parte organizzando una conferenza internazionale per promuovere la pace nella regione."@it12
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@lt14
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@lv13
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben twee weken geleden met de heer Davies, mevrouw Morgantini en andere leden in Gaza geweest, op de dag waarop het Israëlische leger begon met de belegering van Beit Hanoun: dat was het begin van een campagne van buitengerechtelijke terechtstellingen, slachtpartijen en de vernietiging van het eigendom van burgers. Israël, de bezettingsmacht in de Palestijnse gebieden, schendt keer op keer de mensenrechten en het internationale recht, en blijft volkomen straffeloos. Israël gebruikt excessief en blind geweld tegen burgers en civiele doelen, vernietigt installaties voor de water- en stroomvoorziening, blaast openbare gebouwen op, beperkt de bewegingsvrijheid, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid, de voedselvoorziening, het gezinsleven en de geestelijke gezondheid van het Palestijnse volk. Dat is een buitensporige collectieve straf, en daarmee een even buitensporige schending van de vierde Conventie van Genève. Er kan natuurlijk geen enkel excuus bestaan voor het permanent afvuren van Qassam-raketten op Israël, maar niets kan rechtvaardigen dat een draconische straf wordt opgelegd aan een heel volk, wat Israël nu doet. Daarom moet de Europese Unie stoppen met haar steun voor het beleid van Israël. We moeten vooral onze volledige verantwoordelijkheid op ons nemen in verband met het toezicht op de grenspost bij Rafah, we mogen ons niet meer zomaar neerleggen bij de wensen van de Israëlische regering. De Unie moet alle instrumenten gebruiken waarover ze door de associatieovereenkomst beschikt, met name de clausule inzake de mensenrechten. Op die manier kunnen we garanderen dat de schendingen van de mensenrechten en het humanitaire recht niet ongestraft blijven. We moeten eisen dat de Israëli’s de belastingen terugbetalen die ze zonder een wettelijke basis hebben geïnd. We moeten de dialoog met de toekomstige regering van nationale eenheid zo snel mogelijk weer op gang brengen en de directe steun aan de Palestijnse instellingen hervatten. Tot slot moeten de Europese Unie en de lidstaten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het oordeel van het Internationaal Hof van Justitie over de illegale bouw van de muur wordt gerespecteerd. We moeten zo snel mogelijk een vergadering beleggen van de Associatieraad EU-Israël. Wanneer er geen einde komt aan de schendingen van de regels, moeten we overwegen om de overeenkomst te herzien. Bovendien moet de Europese Unie een actieve rol spelen bij het beleggen van een internationale conferentie voor de vrede in de regio."@nl3
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@pl16
"Senhor Presidente, há duas semanas a esta parte, eu encontrava-me em Gaza com o senhor deputado Davies, a senhora deputada Morgantini e outros colegas deste Parlamento, no dia em que o exército israelita iniciou o cerco a Beit Hanoun. Foi o princípio de uma campanha de execuções extrajudiciais, de massacres e de destruição de propriedade civil. Israel, o poder ocupante dos territórios palestinianos, viola constantemente e com total impunidade os direitos humanos e o direito humanitário internacional. O uso de força excessiva e indiscriminada contra civis e propriedade civil, a destruição de instalações de abastecimento de água e electricidade, o rebentamento de edifícios públicos, as restrições à liberdade de circulação e as consequências de todas estas acções para a saúde pública, a alimentação, a vida das famílias e o estado psicológico do povo palestiniano constituem um castigo colectivo flagrante, que representa em si mesmo uma violação flagrante da Quarta Convenção de Genebra. É certo que o incessante lançamento de mísseis Qassam contra Israel não tem desculpa, mas nada pode justificar que todo um povo seja submetido a um castigo draconiano como o imposto por Israel. Nessas condições, a União Europeia tem de deixar de secundar a política israelita. Ela tem, acima de tudo, de assumir em pleno as suas responsabilidades pela supervisão do Posto de Passagem de Rafa e de deixar de se curvar simplesmente perante a vontade do Governo israelita. A UE tem de utilizar os instrumentos de que dispõe no quadro do Acordo de Associação, e em especial a cláusula dos direitos humanos, a fim de assegurar que as violações dos direitos humanos e do direito humanitário não fiquem impunes. A UE tem de exigir o reembolso das taxas ilegalmente cobradas pelos Israelitas. O diálogo com o futuro Governo de União Nacional tem de ser restabelecido com a maior brevidade possível e a ajuda directa às instituições palestinianas tem de ser retomada. Finalmente, a União Europeia e os Estados-Membros têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar que o parecer do Tribunal Internacional de Justiça sobre a construção ilegal do Muro seja aplicada. É necessário convocar com maior urgência uma reunião do Conselho de Associação UE-Israel. Se as violações não cessarem, haverá que considerar a revisão do Acordo. Por último, a União Europeia tem de desempenhar em pleno o seu papel na organização de uma conferência internacional para promover a paz na região."@pt17
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@sk18
"Monsieur le Président, j'étais avec M. Davies, Mme Morgantini et d'autres députés à Gaza il y a deux semaines, le jour où l'armée israélienne commençait le siège de Beit Hanoun: c'était le début d'une campagne d'exécutions extrajudiciaires, de massacres et de destructions de biens civils. Israël, puissance occupante dans les territoires palestiniens, ne cesse de violer les droits de l'homme et le droit humanitaire international en toute impunité. L'emploi de la force, avec excès et sans distinction, contre les civils et les biens de caractère civil, la destruction d'ouvrages fournissant l'électricité et l'eau, la démolition à l'explosif des édifices publics, les restrictions imposées à la liberté de circulation et les conséquences de toutes ces actions pour la santé publique, l'alimentation, la vie des familles et l'état psychologique du peuple palestinien constituent une punition collective flagrante, en violation, elle aussi flagrante, de la quatrième Convention de Genève. Le lancement incessant de roquettes Kassam contre Israël est certes sans excuses, mais rien ne peut justifier qu'un peuple tout entier fasse l'objet d'un châtiment draconien comme celui imposé par Israël. Dans de telles conditions, l'Union européenne doit arrêter d'apporter sa caution à la politique israélienne. Elle doit notamment assumer pleinement ses responsabilités en matière de supervision du point de passage de Rafa et ne plus simplement s'incliner devant la volonté du gouvernement israélien. L'Union doit utiliser les instruments à sa disposition dans le cadre de l'accord d'association, notamment la clause des droits de l'homme, afin de s'assurer que les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ne restent pas impunies. Elle doit exiger le remboursement des taxes retenues illégalement par les Israéliens. Le dialogue doit être relancé au plus vite avec le futur gouvernement d'union nationale et l'aide directe aux institutions palestiniennes doit être rétablie. Enfin, l'Union européenne et les États membres doivent tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'opinion de la Cour internationale de justice sur l'édification illégale du mur. Une réunion du conseil d'association UE-Israël doit être convoquée de toute urgence. La révision de l'accord doit être envisagée si les violations ne cessent pas. Enfin, l'Union européenne doit prendre toute sa part dans l'organisation d'une conférence internationale pour la paix dans la région."@sl19
". Herr talman! Jag besökte tillsammans med Chris Davies, Luisa Morgantini och andra ledamöter Gaza för två veckor sedan när den israeliska armén inledde belägringen av Beit Hanoun. Det var början på en kamp med utomrättsliga avrättningar, massakrer och förstörelse av civil egendom. Israel, ockupationsmakten på det palestinska territoriet, överträder hela tiden mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt helt ostraffat. Användningen av överdriven och urskillningslös makt mot civila och civil egendom, förstörelse av anläggningar för el och vatten, sprängning av offentliga byggnader, restriktioner mot fri rörlighet och konsekvenserna av alla dessa åtgärder för folkhälsan, kosten, familjelivet och det psykologiska tillståndet för det palestinska folket utgör en flagrant kollektiv bestraffning som i sin tur är en flagrant överträdelse av den fjärde Genèvekonventionen. Visserligen finns det ingen ursäkt för att hela tiden skjuta Kassamraketer mot Israel, men inget kan motivera att man utsätter ett helt folk för en omänsklig bestraffning som den som Israel tvingar fram. Under sådana förhållanden måste Europeiska unionen sluta stödja den israeliska politiken. EU måste särskilt ta sitt fulla ansvar för att övervaka Rafaövergången och inte längre rätta sig efter den israeliska regeringen. EU måste använda tillgängliga verktyg inom ramen för associeringsavtalet och särskilt klausulen om mänskliga rättigheter för att se till att mänskliga rättigheter och humanitär rätt inte överträds ostraffat. Unionen måste kräva återbetalning av de skatter som israelerna olagligt har samlat in. Samtalen med den framtida regeringen för nationell enighet måste återupptas så snart som möjligt, och även det direkta stödet till de palestinska institutionerna måste återupptas. Avslutningsvis måste Europeiska unionen och medlemsstaterna göra allt de kan för att Internationella domstolens uppfattning att muren har uppförts olagligt ska gälla. Ett möte mellan EU och Israels associeringsråd måste snarast genomföras. Och om överträdelserna fortsätter måste man överväga att se över avtalet. Avslutningsvis måste Europeiska unionen spela en avgörande roll när det gäller att organisera en internationell konferens för att främja fred i regionen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Hélène Flautre,"5,19,15,1,18,14,11,16,13,8
"au nom du groupe Verts/ALE"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph